Parenteel van Otto van Ruinen

gelre-wapenschild.jpg
1 Gelre-wapenschild
1 Otto van Ruinen (afb. 1) is geboren omstreeks 1093, zoon van [waarschijnlijk] Arnold van Blankenheim van Gelre en [waarschijnlijk] Adelheid van Zutphen. Otto is overleden na 1141, minstens 48 jaar oud.
Notitie bij Otto: Als moeder van Otto van Ruinen is Adelheid van Zutfen aangenomen. Deze had een zoon Otto waarvan verder geen gegevens bekend zijn. Het wapen van Ruinen bevat drie rozen, dezelfde als die voorkomen in het wapen van Gelre/Zutfen uit de jaren 1190-1236. (Otto I van Gelre) De geboortedatum van Otto van Ruinen is praktisch gelijk aan die van Otto, zoon van Adelheid. Deze Adelheid bezat erfelijke rechten op o.a. de Emsgau, via haar vader verkregen van haar grootvader Godschalk van Twenthe.
zie ndva 1897 blz 219.
De Heren van Ruinen woonden op de havezate Oldenhof bij Ruinen.
De oudst bekende stamvader was een Otto van Ruinen, geboren omstreeks 1093, die in 1139 voor het eerst wordt vermeld als getuige en dienstman van bisschop Andries of Andreas. Deze begiftigde de kerk te Oldenzaal met pachten uit de kerken te Anlo, Beilen, Vries, Eelde, Norch, Roden en Roderwolde. De getuigen hiervan zijn: Hartbertus, Hoofd provoost (de latere bisschop van Utrecht), Albero, provoost van St Pieter, Adelardus provoost (van Pantaleon?), Hugo, provoost van St Marie, Lutbertus, dekaan van St Martini, Arnoldus, dekaan, allen kanunniken; de vrijen Simon, Leodricus en Henricus; graaf Godfried (van Cuijck g/m Jutta van Werl) en zijn broer Herman ( II van Malsen), Franco van Diepenheim, Wernerus zijn broer, allen dienstmannen; Hugo van Hoonhorst, schulte Frederik (van Coevorden) Otto van Ruinen, Bartold en zijn zoon Gosewijn, Lidulphus van Oldenzaal en vele anderen.
Otto was toen al niet zo jong meer, want bij een belangrijke schenking in 1141 was medeondertekenaar zijn zoon, die toen dus volwassen was.
In die akte van 1141 wordt hij Otto dienstman van St Maarten genoemd. Op zijn verzoek schenkt bisschop Herbert de kerk van Steenwijk aan de kerk St Maria te Ruinen. Otto had die kerk van de bisschop in leen. Otto zelf schonk aan de kerk van Ruinen zijn veen tussen Ruinen en Meppel met alle tienden, twee huizen te Ruinen, het land Gislo, de tienden te Anreep, een huis te Petthe (Pesse) en een huis te Buun. Hij deed dit om de monniken die daar onder de regel van St Benedictus wilden leven, een beter bestaan te geven. In feite dus een schenking aan het gestichte klooster te Ruinen. Getuigen waren o.a. de vrije mannen Hugo, Walter, Rudolf, Godfried en Diederik. De leken Albero, Gerard, Egbert, Werenbold, Everard, Steven, Sieger, Walter en de voornoemde Otto van Ruinen. Verder Wiecher, Herman, Benso, Rodolf, Tidico, Rudericus, Benneco, Alferdus en zijn broer Leferdus, Wazo, Godschalk, Frederik van Coevorden, Arnoldus, de zoon van de bovenvermelde Otto, Anneco. Heppo en vele anderen.

De voorouders van Otto van Ruinen zijn tot op heden niet rechtstreeks te traceren. Ruinen, de Oldehof, was omstreeks 1100 een leengoed van de bisschop van Utrecht, die behalve de kerkelijke macht ook de wereldlijke macht bezat, verkregen op 21 mei 1040 en vermeld in een oorkonde van koning Hendrik III. Koning Hendrik III was eigenaar van alle gronden in Drenthe behalve die van de boermarken in Drenthe, de grond die de Drentse eigenerfde boeren in gebruik hadden ten tijde van Karel de Grote. Deze Karel had namelijk bepaald, na de onderwerping van de Drenten omstreeks 805, dat alle niet bebouwde en bij de boeren niet in bewerking zijnde grond van de koning was. De Drenten waren het hier uiteraard niet mee eens, maar moesten dit onder dwang aanvaarden. Karel gaf delen van zijn grond uit aan getrouwen uit zijn omgeving om dit namens hem te beheren en hij vaardigde een landgoederenbesluit uit, waarbij ridders uit zijn leger een stuk grond kregen waarop zij een landgoed moesten aanleggen, waarop vee moest worden gehouden en produkten moesten worden verbouwd ter voorziening van voedsel voor zijn hoven en zijn leger. Deze landgoederen werden voornamelijk aangelegd op strategische punten en langs hoofdroutes in zijn rijk. In oorkonden van mei 1040 worden enkele in Drenthe met name genoemd, zoals Uffelte, Wittelte, Pithlo, Eyen (Een) en Lintherunge (Lenverding of Lemferding bij Eelde). In latere oorkonden komen de namen van meer leengoederen voor waarop zich ook een versterkt huis bevindt en een kapel, zodat mag worden aangenomen dat ook die hebben behoord tot de vroegste landgoederen. Ruinen behoort daar ook toe. De ridders/leenmannen waren telgen uit adellijke geslachten uit zuidelijker streken.
Ook de voorouders van Otto van Ruinen stammen af van Westfaalse graven die destijds ten tijde van Karel de Grote de macht uitoefenden. Van de oudst bekende heren van Norch (Eyen), Eelde, Peize, Groningen, Coevorden, Steenwijk en Kuinre zijn de voorouders getraceerd. Nazaten van Otto van Ruinen zijn hiermee verwant, maar ook de voorouders van Otto zullen die verwantschap hebben, gezien de roepnamen in de familie. Vermoedelijk loopt ook deze lijn via Zutphen/Gelre naar de streken langs de Rijn.
Het wapenschild van de heer van Ruinen heeft 3 rozen, dezelfde als het wapen van Gelre.
Zie ook: http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm
Kinderen van Otto uit onbekende relatie:
1 Arnoldus van Ruinen, geboren omstreeks 1115 in Ruinen. Volgt 1.1.
2 [waarschijnlijk] NN van Ruinen, geboren omstreeks 1115. Volgt 1.2.
3 [waarschijnlijk] NN van Ruinen, geboren omstreeks 1120. Volgt 1.3.
1.1 Arnoldus van Ruinen is geboren omstreeks 1115 in Ruinen, zoon van Otto van Ruinen (zie 1). Arnoldus is overleden na 1141, minstens 26 jaar oud.
Notitie bij Arnoldus: Vermeld als zoon en erfgenaam van Otto in een oorkonde van 1141. Zie bij Otto.
Kind van Arnoldus uit onbekende relatie:
1 Otto II van Ruinen, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.1.1.
1.2 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1115, dochter van [waarschijnlijk] Otto van Ruinen (zie 1).
Notitie bij NN: Vermoedelijk een nazaat Groenenberg, vanwege de voornamen Egbert en Menzo van haar kleinkinderen.
NN trouwde met [waarschijnlijk] Leffart van Wierum van Groningen. Leffart is geboren omstreeks 1110, zoon van Rudolf van Werl van Wierum en Sigardis? van NN. Leffart is overleden na 1178, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Leffart: Prefect van Groningen. (Naam Leffert oorspronkelijk Lyfrid)
Hij werd benoemd in 1144 door zijn broer Herbert nadat deze de prefectuur aan Egbert van Groenenberg had ontnomen. Deze Egbert was prefect van 1141 tot 1144 en was ook benoemd door bisschop Herbert, maar Egbert lag regelmatig met de Gelkingers in de stad Groningen overhoop.
Volgens MD Teenstra zouden de Groenbergers, na het verwerven van de wereldlijke macht door de bisschop van Utrecht in 1047 zijn aangesteld als leenmannen, maar hun beleid van bevoordeling van familieleden leidde tot groot ongenoegen onder de bevolking, wat in 1105 escaleerde in het ontstaan van de groepering van de Gelkingers, die de bisschop van Utrecht niet meer erkenden als wereldlijk machthebber van Groningen.
Komt voor in een oorkonde van 1177 en 1178 samen met zijn jongere broer Lambert van Peize, Schulte Johannes, Walter Radinc (van Vollenhove) en Arnold Wilde.
Na zijn overlijden worden 3 kleinzoons elk voor een derde beleend met de prefectuur. Deze, Rudolf, Menzo en Hecbert (Egbert), zijn van een dochter getrouwd met Godschalk van Sepperothe (beiden overleden voor hun vader resp.schoonvader).
Volgens M D Teenstra in zijn breedvoerig tijdrekenkundige tafel is Leffart overleden in 1160 (1180?). Zijn kleinzonen waren Lefferd, Rudolf, Menso en Herbert.
Anne Post: Heeft vermoedelijk de (houten) borg Selwerd laten bouwen op de grond die hij als leenman in bezit had. Deze borg stond 3,5 kilometer ten zuidoosten van zijn geboortehuis op de wierde Wierum, toen behorend tot Frisia, waar de Hunze instroomt in het Reitdiep vroeger Koningsdiep.
Kind van NN en Leffart:
1 NN van Groningen van Wierum, geboren omstreeks 1135. Volgt 1.2.1.
1.3 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1120, dochter van [waarschijnlijk] Otto van Ruinen (zie 1). NN trouwde met [waarschijnlijk] Egbert II van Groenenberg. Egbert is geboren omstreeks 1110, zoon van [waarschijnlijk] Werner? van Groenenberg.
Notitie bij Egbert: Egbert werd in 1143 afgezet door bisschop Herbert van Wierum, die daarna zijn broer Leffart tot prefect van Groningen benoemde.
Kind van NN en Egbert:
1 [waarschijnlijk] Barthold van Groenenberg, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.3.1.
1.1.1 Otto II van Ruinen is geboren omstreeks 1140, zoon van Arnoldus van Ruinen (zie 1.1). Otto is overleden na 1206, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Otto: Op 1 april 1169 bekrachtigd bisschop Godfried de verkoop van Selwerd door Lutgerus, dienstman van St Maarten aan het klooster te Ruinen. Als getuigen worden vermeld Otto van Ruinen, Hendrik van Cunre, Leffert van Groningen, Everhard van Almelo en Ingelbert van Ramlo.
In 1181 komt Otto voor in een brief van abt Hendrik, samen met Lambert van Peize, en Roelof van Groningen, als getuigen en dienstmannen.
De vermelde kinderen Otto en Johan worden vermeld op:
http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm#g3
zonder nadere bronnen.
Kinderen van Otto uit onbekende relatie:
1 Arnold II van Ruinen, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.1.1.1.
2 [waarschijnlijk] Otto van Ruinen [1.1.1.2], geboren in 1168.
Notitie bij Otto: Vermeld 1206-1211, ministeriaal en getuige van de Bisschop van Utrecht.
3 [waarschijnlijk] Johan van Ruinen [1.1.1.3], geboren omstreeks 1170.
Notitie bij Johan: Vermeld 1212 als getuige van Volker van Coevorden.
1.2.1 NN van Groningen van Wierum is geboren omstreeks 1135, dochter van Leffart van Wierum van Groningen en NN van Ruinen (zie 1.2). NN is overleden vóór 1178, ten hoogste 43 jaar oud.
Notitie bij NN: Volgens het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek zou zij omstreeks 1170 gehuwd zijn. Bron: Narracio. Zij is overleden voor haar vader Leffart.
NN trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1160 met Godschalk van Sepperothe.
Notitie bij Godschalk: Volgens het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek zou hij omstreeks 1170 gehuwd zijn.
Quedam narracio: Godschalk verwekte drie zonen, Rodolphum, Mensonum en Hecbertum, door Hans van Rij vertaald (1989) als Roelof, Menso en Egbert.
Hij stamt af van de ridders van Sepperothe. De plaats heet nu Seppenrade en ligt vlak bij Lüdinghausen, ten zuiden van Münster.
Kinderen van NN en Godschalk:
1 NN van Sepperothe, geboren omstreeks 1160. Volgt 1.2.1.1.
2 Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1163. Volgt 1.2.1.2.
3 Rudolf van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.2.1.3.
4 Menzo van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1175. Volgt 1.2.1.4.
5 Christina? van Sepperothe, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.2.1.5.
1.3.1 Barthold van Groenenberg is geboren omstreeks 1140, zoon van [waarschijnlijk] Egbert II van Groenenberg en [waarschijnlijk] NN van Ruinen (zie 1.3). Barthold is overleden in 1195, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Barthold: Even na 1178 aangesteld als stadsvoogd van Groningen door bisschop Baldewijn.
Wordt in 1195 doodgeslagen door de Sepperothes.
Barthold trouwde met NN van NN.
Kinderen van Barthold en NN:
1 [waarschijnlijk] Egbert van Groenenberg [1.3.1.1].
2 [waarschijnlijk] NN van Groenenberg, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.3.1.2.
1.1.1.1 Arnold II van Ruinen is geboren omstreeks 1165, zoon van Otto II van Ruinen (zie 1.1.1). Arnold is overleden na 1217, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Komt voor in een oorkonde van 1204 samen met Hendrik van Kuinre, Herman van Voorst, Bernard Benzinck, Arnold Wilde, Hugo en Wiecher Storm, Engelbert Merekinck.
In 1206 ruilt bisschop Derk met de abt Frederik van Ruinen de kerk van Beilen tegen de kerk van Steenwijk. Als getuigen in de akte worden genoemd Arnoldus en Otto van Ruinen. Arnoldus komt tevens voor in acten van de bisschop als getuige in de jaren 1207, 1209, 1210 en 1211. Als getuigen van bisschop Otto in de jaren 1215 en 1217.
Kinderen van Arnold uit onbekende relatie:
1 Johan I van Ruinen, geboren omstreeks 1188 in Ruinen. Volgt 1.1.1.1.1.
2 [waarschijnlijk] Sophia van Ruinen, geboren in 1205 in Ruinen. Volgt 1.1.1.1.2.
3 Gerard(us) van Ruinen [1.1.1.1.3], geboren omstreeks 1191. Gerard(us) is overleden na 1230, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Gerard(us): Komt voor in een oorkonde van 25 maart 1230, waarin Theodericus, kanunnik te Deventer, goederen schenkt aan de kerk van St Marie te Deventer.
4 [waarschijnlijk] Herman Clencke, geboren vóór 1200. Volgt 1.1.1.1.4.
5 Laurens van Ruinen [1.1.1.1.5], geboren omstreeks 1195.
Notitie bij Laurens: Uit MD Teenstra; 1e deel breedvoerig tijdrekenkundige tafel;
Jaar 1036; Ruinen, een geheel op zichzelf staande heerlijkheid in Drenthe, toebehorend aan twee broeders, de ridders Johan en Laurens van Ruinen, behoort volgens de mening van de twee broeders niet tot Drenthe en zij willen zich evenmin onder de Drenthenaren gerangschikt zien, evenmin als de tegenwoordige bewoners van Zuidlaren. Ook Coevorden schijnt in ridder Frederik een eigen heer te hebben.
Opmerking: Het vermelde jaartal is waarschijnlijk niet juist. Dit zal 1236 moeten zijn.
Zie verder hetgeen vermeld is bij zijn broer Johan.
6 [waarschijnlijk] Rudolf Rocke [1.1.1.1.6], geboren vóór 1200. Rudolf is overleden vóór 1236.
Notitie bij Rudolf: Vermeld in een oorkonde van 1217 met bezittingen in Eemster.
7 [waarschijnlijk] Ida van Ruinen, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.1.1.1.7.
wapenschildhvnorch.jpg
2 WapenschildHvNorch
1.2.1.1 NN van Sepperothe is geboren omstreeks 1160, dochter van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.2.1).
Notitie bij NN: Krijgt na de dood van haar grootvader het landgoed Eyen als leengoed van de Bisschop van Utrecht. Haar zuster krijgt het landgoed Lemferding bij Eelde, eveneens leengoed van de Bisschop van Utrecht. Haar broers krijgen gezamenlijk de Prefectuur in Groningen en de bezittingen aldaar.
Van de verdeling van de erfenis zijn geen stukken bekend, maar het is af te leiden uit latere oorkonden waarin opbrengsten van het Sticht Utrecht staan vermeld.
NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1180 met Hendrik I van Kuinre (afb. 2), ongeveer 30 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1150, zoon van Hendrik van Cunre van Urk en NN van NN. Hendrik is overleden omstreeks 1215, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook vermeld als Hendrik de Crane, maar waarschijnlijk een onjuiste beoordeling van de vermelding "Crue" in de oudste oorkonde. Dit zal Cunre moeten zijn.
Geschiedenis van Friesland; MD Teenstra: 1195 Hendrik de Kraan, graaf van de Kuinder. (blz 121). Hendrik gedroeg zich als graaf in het gebied langs de zuidkust van Friesland.Hij was borggraaf van de Kuinder en waarschijnlijk ook van Urk en Emelweerd, een leen van de bisschop van Utrecht. Deze bisschop had samen met de graaf van Holland de grafelijke rechten over het Friesland tussen Vlie en Lauwers verkregen. Toen Willem (zonder land) terugkeerde van een roemrijke tocht naar Palestina vond hij het vaderlijk erfgoed verdeeld. Door tussenkomst van oom Boudewijn, toen bisschop van Utrecht, stond broer Dirk hem Friesland (tussen Vlie en Lauwers) af. Daar verdreef hij Hendrik de Crane van de grond die Hendrik onrechtmatig in bezit had en bouwde een sterk slot in Oosterzee om Hendrik in bedwang te houden.
Annales Egmondensis pagina 193: Bisschoppelijk leenman Hendrik van Kuinre neemt Willem van Holland gevangen omstreeks 1196. Willem van Holland was graaf van Friesland. Deze gevangenneming gebeurde op het slot ter Horst, waar Willem was uitgenodigd door zijn broer Dirk van Holland. Aan tafel, onder de ogen van Dirk, nam Hendrik de Crane Dirks broer Willem gevangen. Dirk was dus kennelijk de opdrachtgever. De aanleiding was de openlijke steun die Willem verleende aan graaf Otto van Gelre, de vijand van Dirk.
Zie verder: Algemene Geschiedenis des Vaderlands door JP Arend, tweede deel 900-1581; 1841 JF Schleijer Amsterdam.

OSU0567;1204; Hendrik van Kuinre krijgt zijn goederen en rechten terug die hem door graaf Willem van Friesland waren ontnomen. (=de borg te Kuinre en bijbehorende rechten)
OSU0568; 1204 Bisschop Diederik vergunt aan de bewoners van Holtpade een parochiekerk te stichten.
Getuigen: Hendrik van Kuinre, Herman van Voorst, Arnold van Ruinen, Bernard Benzinck, Arnold Wilde, Hugo en Wigher Storm, Engelbert Merekinck.
Deze Hendrik van Kuinre moet wel dezelfde persoon zijn als de twee jaar later vermelde Hendrik van Norch. Het familiewapen van Norch is gelijk aan het familiewapen van Kuinre.
ogd0043 datum 1206 of 1207. Theodoricus, bisschop van Utrecht, verklaart van Fredericus, abt van Ruinen, de kerken van Steenwijk en Borne verkregen te hebben alsmede de kapel van Westerbork benevens enige tienden voor enige tienden in ruil tegen de kerk van Beilen.
Genoemd worden: Johan van Vollenhove, Herman van Steenwijck, Wolter van Coevorden, de broers Rudolf en Menso van Peize, Arnold van Ruinen, Otto van de Pol, Hugo Storm, Gerard Lewe, Hugo Donker, de broers Egbert en Menso van Groningen, Wicher Lapinch (Radinc bij Vollenhove?), Randulfo ?, Hendrik van Norch, Walter Radinc, Schulte Bartold, Gelmer van Ide, Werenzone van Bunne, Egbert ten Hove, Otto van Ruinen en Jacob ter A.
OSU0601; 1211; Bisschop Diederik schenkt, voor zijne memorie, aan het klooster te Ruinen de tienden uit een huis te Volenhove, dat het klooster reeds lang bezeten had. Getuigen: Hendrik van Groningen, Johan van Vollenhove priesters, Folkert van Coevorden, Hendrik van Kuinre, Hugo Storm, Arnold Wilde, Hugo Donker, Gijsbert, Walter, Godfried, Gosewijn, Arnold van Ruinen, Otto, dienstmannen.
Oorkondenboek Sticht Utrecht nr. 613.
1213; De elect Otto schenk aan de horige lieden te Wilsum en Zalk op het Veen, die wonen op hoeven van Diederik en Hendrik van Buckhorst, dezelfde vrijheid die de burgers van Zalk, Zwolle en andere steden en dorpen in de omtrek genieten. Dirk en Hendrik zullen hofsteden verpachten en het lagere gerecht uitoefenen.
Getuigen: Hendrik van Kuinre, Gijsbert en Egbert van Amstel, broers, Herman van Voorst, Wolter van IJsselmuiden, Arnold Loef, Steven van Bosinchem, Arnold de Wilde, Thicard schulte van Vollenhove, en vele andere goede lieden.

Elders gepubliceerd: Henrici NORCH. Familiewapen: in veld van zilver vijf linker schuinbalken van keel.
Genoemd in 1206.(drs. O.D.J. Roemeling, ’Adelijke geslachten in de ME in Drente’, NL 1973).

De Heren van Kuinre waren de ergste zeerovers van Noord Nederland, te vergelijken met roofridders als Zweder van Bentheim, Herbrun van Putten (’de gesel der Veluwe’) en Zweder van Voorst. Hun kasteel lag op een uitermate strategische locatie ten opzichte van de Hanzeroutes naar het Oostzeegebied. Kooplieden uit onder ander Danzig (Gdansk) en Hamburg werden nogal eens opgebracht en voor losgeld op het slot te Kuinre vastgezet. Aldus de tekst in http://nl.wikipedia.org/wiki/Kuinre.

De Heren van Kuinre waren ridders, maar anderen vonden hen rovers. Zij leefden in de tweede helft van de Middeleeuwen, in een tijd dat er veel gehandeld werd tussen de Hanzesteden. In de Noordoostpolder zijn resten gevonden van 2 burchten. Deze kastelen stonden aan beide kanten van de oude rivier de Kuinder of de Tjonger.
De oudste burcht werd gebouwd rond 1200. Maar toen de Zuiderzee steeds groter werd, dreigde het kasteel te worden weggespoeld. De Heren van Kuinre moesten verhuizen. Even verderop bouwden ze een nieuw kasteel. Hoe die kastelen er precies uitzagen weten we niet. In de polderbodem zijn resten van fundamenten en voorwerpen als wapens, potten en bekers teruggevonden.
De Heren van Kuinre waren niet geliefd bij de handelaren van de Hanzesteden. De ’heren’ namen de vracht of het schip van de handelaren soms in beslag. In ruil voor losgeld konden ze hun eigendommen terugkrijgen. Soms zonken de handelsschepen ook wel op de Zuiderzee. In Flevoland zijn 14 wrakken gevonden van deze handelsschepen. Die handelsschepen worden ook wel koggen genoemd.
(Uit: http://www.nieuwlanderfgoed.nl/studiecentrum/canon-van-flevoland/de-heren-van-kuinre-en-de-hanze,-1200-1500)

„Heren van Kuinre waren geen roofridders”
04-10-2011 11:13 | Gerco Verdouw
Akkerbouwer en historicus Evert de Boer (66) vond eens een middeleeuws kanon in zijn land in Luttelgeest. Misschien was het wapen wel ingezet in de strijd tegen de burcht van Kuinre, een paar honderd meter verderop.
Een tochtje maken door de Noordoostpolder is op een zonnige nazomermiddag geen straf. Op de uitgestrekte akkers vreten combines, hakselaars en andere oogstmachines zich een weg door de rijpe gewassen. Tractoren met grote kiepkarren laten stofwolken achter als ze het graan, de mais en de aardappels wegbrengen.
Interessant wordt het tochtje als Evert de Boer meerijdt. De akkerbouwer uit Luttelgeest weet niet alleen alles van aardappels en uien af, hij kan ook vertellen wat er onder de vruchtbare voormalige zeebodem te vinden is. „Die interesse voor archeologie zit in de familie. Ik ben geboren in Wons, in het westen van Friesland. We woonden op een afgegraven terp. Mijn grootvader en vader vonden allerlei interessante dingen in de grond.”
De Boer verhuisde in 1952 als zevenjarige jongen naar de Noordoostpolder. Zijn vader begon een boerderij vlak bij Schokland. „Daar is mijn belangstelling voor de archeologie gewekt. Er kwamen in die tijd zo veel dingen uit de grond. Mijn zoon heeft er zijn beroep van gemaakt, hij is regioarcheoloog van Zuidoost-Utrecht.”
De Boer wijst naar het stuk land waarin hij het kanon uit de middeleeuwen vond. „Het stond waarschijnlijk op een schip dat ten strijde trok tegen de heren van Kuinre.”
De heerlijkheid Kuinre was aan het eind van de 11e eeuw ontstaan op de plek waar de rivieren de IJssel en de Kuinder in de Zuiderzee stroomden. De heren van Kuinre waren belangenbehartigers van de bisschop van Utrecht. Het liefst gingen ze echter hun eigen gang. De Boer: „Het was hier een onherbergzame, moerassige streek. De heren leefden van de jacht en de visserij.”
De van oorsprong Frankische gouwgraven bouwden tussen 1165 en 1197 een burcht aan de rand van de Zuiderzee. Een reconstructie daarvan is nog te zien in het Kuinderbos. De Boer laat het graag zien. Vanaf de parkeerplaats is het ongeveer 300 meter lopen naar de burcht. De spaarboog waardoor bezoekers de burcht betreden, valt het meest op. „Vanwege de vorm denken de mensen dat dit een poort is, maar de naam spaarboog zegt het eigenlijk al: deze boog is gemaakt om stenen uit te sparen, want die waren in deze streek van veen en water erg duur.”
http://www.refdag.nl/nieuws/regio_2_210/heren_van_kuinre_waren_geen_roofridders_1_593040
Kinderen van NN en Hendrik:
1 Rudolphus van Kuinre (Rudolf) van Norch, geboren omstreeks 1185. Volgt 1.2.1.1.1.
2 Menso (ter A) van Kuinre van Roden, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.2.1.1.2.
1.2.1.2 Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1163, zoon van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.2.1). Egbert is overleden in 1240, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Egbert: MD Teenstra: 1195. Herbert, broer van Rudolf van Sepperothe, is voogd over Rudolfs zoon Albert, na diens overlijden tijdens een kruistocht. De door Teenstra vermelde Herbert is dezelfde als Egbert of Ecbert of Ekbert die in de Quedam narracio wordt vermeld.
Bisschop Boudewijn zendt een zekere Berthold naar Groningen om gedurende de minderjarigheid van Albert, als burggraaf in Groningen op te treden.Hij wordt echter hetzelfde jaar nog door Egbert van Sepperothe doodgeslagen.
Quedam narracio: Hecbert of Egbert leefde nog in 1232. Was prefect van Groningen voor 1/3e deel.
Deze Hecbert is waarschijnlijk dezelfde die in latere stukken als Egbert staat vermeld. (Egbert III)
Zie oorkondenboek Groningen-Drenthe.
(1206) Vermelde namen o.a. Johan van Vollenhove, Herman van Steenwijck, Wolter van Coevorden, de broers Rudolf en Menso van Peize, Arnold van Ruinen, Otto van de Pol, Hugo Sturm, Gerard Lewe, Hugo Donker, de broers Egbert en Menso van Groningen, Wicher Lapinch, Hendrik van Norg, Walter Radinc, Schulte Bartold, Gelmer van Ide, Werenzone van Bonne, Egbert ten Hove, Otto van Ruinen en Jacob ter A.
Opmerking Anne Post: Schulte Bartold woonde in Eelde, waarschijnlijk op Oosterbroek, een borg nabij het oorspronkelijke landgoed Lemferding en aan de Drentse A gelegen.Gelmer van Ide woonde op een oorspronkelijk mottekasteel, ten noorden van de wegsplitsing Groningen, Norg, Rolde (Assen) tussen de huidige Lugtenburgerweg en de Moespot. Dit was een zogenaamde ringwalburcht bestaande uit twee cirkelvormige grachten die samen een 8 vormen. Op de kleinste stond een uitkijktoren. Later worden bewakers van Ide vermeld. Bedoeld wordt dan waarschijnlijk dat deze het verkeer bij Yde van en naar Groningen moesten controleren. Werenzone van Bonne woonde op de burcht te Bunne die in 1145 is gebouwd in opdracht van bisschop Herbert van Wierum. Egbert ten Hove zal op een hofgoed hebben gewoond, waarschijnlijk op de Gruenenborg aan de Hunze bij Groningen. Egbert en Menso van Groningen zullen op de borg Selwerd hebben gewoond. Jacob en de later vermelde broer Gerard woonden op een borg gelegen aan de A.
(1208) Vermelde namen o.a. Volker van Coevorden, Walter Rading, Arnold Wilde, Bernard Benze (van de Ese), Menso van Peize, Egbert van Groningen, Otto Proeys ?, Volradus van IJsselmuiden, Jacob en Gerard ter A.
(1212) Volker van Coevorden, ridder, Egbert van Groningen, Rudolf van Peize, Johan van Ruinen, Schulte Bertold, Engelbert van Steenwijck.
(1217) Namen: Egbert van Groningen, Rudolf van Peize, Rudolf van Coevorden, Arnold van Ruinen, Arnold van Alva en Menzo van Gravestorp.(van Peize)
(1 januari 1219) Namen: Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Rudolf van Norch, Frederik Redinc; voogden van Ida, vrouwe van de Ese: Gijsbert, Hugo Donker, Herman Clencke, Rudolf Rocke.
(10 januari 1224) Namen: de broers Rudolf en Frederik van Coevorden, Johan van Ruinen, Bernard van de Ese, de broers Rudolf en Menso van Peize, Egbert van Groningen, Bertold van Steenwijck, Schulte Bertold van Drenthe, Frederik Rading met zijn broer Walter, Coenraad, schulte van Vollenhove, ridders.

(19 oktober 1225) Egbert van Groningen zal als scheidsman optreden.
(21 juli 1233) Wilbrand, bisschop van Utrecht neemt het klooster Marienberg in bescherming (gesticht voor de zielen van zijn voorganger Otto en de met hem gevallenen in de slag bij Ane) Aanwezigen: Egbert, prefect van Groningen, Rudolf van Norch, de broers Herman en Gerard van Roden. Pelgrim en Wolter Radinc van Vollenhove, Hendrik van Schoonebeek, Burchard en Gerard van Middelwijk, Sweder van Voorst, Gijsbert van Buchorst, Alfred van IJsselmuiden, Eilard van Bentheim, Winnemar van Hardenberg, Egbert van Haren, Engelbert en Hendrik van Gerner, Remfrid van Junne, Sweder van Genne en Herman van Vilsteren.
(19 mei 1235) Egbert van Groningen vermeld.
Egbert trouwde met NN van NN.
Kinderen van Egbert en NN:
1 Rudolf van Selwerd van Groningen, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.2.1.2.1.
2 Godschalk van Selwerd, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.2.3.
3 Egbert IV (de jonge) van Groningen, geboren vóór 1226. Volgt 1.2.1.2.2.
1.2.1.3 Rudolf van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1165, zoon van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.2.1). Rudolf is overleden in 1195, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Vermeld 1181, 1184.
Overleden tijdens een kruistocht in 1195.
Was prefect van Groningen voor 1/3e deel na het overlijden van zijn grootvader van moeders zijde.
Rudolf trouwde met NN van NN.
Kind van Rudolf en NN:
1 Albert van Groningen van Sepperothe, geboren vóór 1190. Volgt 1.2.1.3.1.
1.2.1.4 Menzo van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1175, zoon van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.2.1). Menzo is overleden vóór 1225, ten hoogste 50 jaar oud.
Notitie bij Menzo: Was prefect van Groningen voor 1/3e deel na het overlijden van zijn grootvader.
ogd0043 datum 1206 of 1207. Genoemd wordt o.a. Heinrico de Nurch.
Enkele anderen: Johanne de Volnho, Hermanno de Stenwic, sacerdotibus;
Woltero de Covorde, Rodulfo, Menzone, fratribus de Peisge, Arnoldo de Rune, Ottone de Pollo, Hugo(ne) Sturm, Gerardo Leone, Hugone Dunker, Egberto, Menzone, fratribus de Gruningen, Wichero Lapinch, Randulfo, Waltero Radiac, Bartoldo sculteto, Gelmaro de Ide, Werenzone de Bonne, Egberto de Hove, Ottone de Rune, Jacobo de A et aliis quam pluribus.
(Theodoricus, bisschop van Utrecht, verklaart van Fredericus, abt van Ruinen, de kerken van Steenwijk en Borne verkregen te hebben alsmede de kapel van Westerbork benevens enige tienden voor enige tienden in ruil tegen de kerk van Beilen)
Kinderen van Menzo uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] NN van Sepperothe, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.2.1.4.1.
2 Leffard van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.4.2.
3 [waarschijnlijk] Rudolf van Langelo, geboren vóór 1205. Volgt 1.2.1.4.3.
1.2.1.5 Christina? van Sepperothe is geboren omstreeks 1170, dochter van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.2.1).
Notitie bij Christina?: Krijgt na de dood van haar grootvader het landgoed Lemferding bij Eelde als leengoed van de Bisschop van Utrecht.
Zie verder de vermelding bij haar zuster.
Christina? trouwde met [waarschijnlijk] Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde. Barthold, is geboren omstreeks 1170, zoon van Johannes, schulte van Eelde en NN van Peize. Barthold, is overleden in 1240, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Barthold,: De bisschop van Utrecht stelt in 1206 het Schultambt voor Drenthe in en belast de heren van Eelde erfelijk met deze functie.
De eerste die wordt aangesteld is ridder Bartold in 1206 en die heeft deze functie uitgeoefend tot zijn dood in 1240.
Volgens J W Schaap de stamvader van de schulten van Eelde.
MD Teenstra: In 1206 wordt het schultambt in Drenthe ingesteld en de heren van Peize worden hier erfelijk mee beschonken. Zijnde Bertold van Eelde ridder, 1206-1240; Rutger van Eelde 1263-1290; Rutger II van Eelde 1303-1325; Hendrik van Eelde 1325-1340. Dat betekent dus dat Bertold van Eelde volgens Teenstra,een afstammeling is van een van Peize. (In 1177 is echter reeds sprake van een Johannes als schulte.)
Vermeld in de Quedan narracio in hoofdstuk 27. Hier wordt vermeld dat zijn zoons bij Peize gevangen genomen worden door krijgslieden van de bisschop en worden opgesloten in de Sint Walburgskerk te Groningen.Namen van die zoons worden niet vermeld.
Zie oorkondenboek Groningen-Drenthe volgnrs.
43 (1206) Vermelde namen o.a. Johan van Vollenhove, Herman van Steenwijck, Wolter van Coevorden, de broers Rudolf en Menso van Peize, Arnold van Ruinen, Otto van de Pol, Hugo Sturm, Gerard Lewe, Hugo Donker, de broers Egbert en Menso van Groningen, Wicher Lapinch, Hendrik van Norg, Walter Radinc, Schulte Bartold, Gelmer van Ide, Werenzone van Bonne, Egbert ten Hove, Otto van Ruinen en Jacob ter A.
53 (1212) Volker van Coevorden, ridder, Egbert van Groningen, Rudolf van Peize, Johan van Ruinen, Schulte Bertold, Engelbert van Steenwijck.
64 (1 januari 1219) Namen: Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Rudolf van Norch, Frederik Redinc; voogden van Ida, vrouwe van de Ese: Gijsbert, Hugo Donker, Herman Clencke, Rudolf Rocke.
67 (10 januari 1224) Namen: de broers Rudolf en Frederik van Coevorden, Johan van Ruinen, Bernard van de Ese, de broers Rudolf en Menso van Peize, Egbert van Groningen, Bertold van Steenwijck, Schulte Bertold van Drenthe, Frederik Rading met zijn broer Walter, Coenraad, schulte van Vollenhove, ridders.
83 (omstreeks 1225, lijst van opbrengsten aan het kapittel van de dom te Utrecht) Namen in Drenthe: Egbert van Groningen, Rudolfs zoon Albert, Leffarts zoon Menso, Thezo’s zoon Johannes, Johan van Ruinen, Johan van Haarlo, Steven van Tuten, Lubbert van Dalen, Philip uit Ide, Otto van Zeegse, Menso van Roden, Rudolf van Langelo, Albert van Uffelte, Rudolf van Norch, Herman van Voorst, Theodorus van Buckhorst, Rudolf van Peize, Zijn broer Menso van Peize, Rudolf Rogge, Rudolf van Coevorden, Schulte Bartold (van Eelde), Bernard te Rothe ?, Resindis, dochter van Hendrik Papinck, Ludolf van Kuinre, Lubbert van Bunne.
Kinderen van Christina? en Barthold,:
1 [waarschijnlijk] NN van Eelde, geboren omstreeks 1185. Volgt 1.2.1.5.1.
2 Rutger van Eelde, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.2.1.5.2.
3 Thezo van Eelde, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.2.1.5.3.
4 Johannes van Eelde, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.2.1.5.4.
1.3.1.2 NN van Groenenberg is geboren omstreeks 1165, zoon van [waarschijnlijk] Barthold van Groenenberg (zie 1.3.1) en NN van NN.
Notitie bij NN: Onder NN moeten eventueel meerdere generaties worden verstaan, waarvan Egbert van Selwerd, gehuwd met Ava van Sepperothe dan een nakomeling is.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Egbert van Selwerd, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.3.1.2.1.
1.1.1.1.1 Johan I van Ruinen is geboren omstreeks 1188 in Ruinen, zoon van Arnold II van Ruinen (zie 1.1.1.1). Johan is overleden na 1241, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan I van RUINEN, ridder, (Heer van Ruinen 1223-1241) genoemd als getuige van de bisschoppen Otto van Lippe (1205-1225), Wibrand van Oldenburg (1225-1233) en Otto van Holland (1233-1249).
In 1212 wordt Johan van Ruinen genoemd als getuige van Volker van Coevorden.
1236 beslechten Johannes en Laurencius, ridders, hun geschil met de abdij van Ruinen (oork. boek Gr. en Dr. I, nrs 67, 83 en 100).

Uit MD Teenstra; 1e deel breedvoerig tijdrekenkundige tafel;
Jaar 1036; Ruinen, een geheel op zichzelf staande heerlijkheid in Drenthe, toebehorend aan twee broeders, de ridders Johan en Laurens van Ruinen, behoort volgens de mening van de twee broeders niet tot Drenthe en zij willen zich evenmin onder de Drenthenaren gerangschikt zien, evenmin als de tegenwoordige bewoners van Zuidlaren.
(De datum van de oorkonde kan niet juist zijn, moet 1236 zijn)

Oorkonde 1036 tekst uit J S Magnin 1846; De voormalige kloosters in Drenthe geschiedkundig beschouwd. (Datum moet 1236 zijn)
"Ego Johannes, verbi Crucis Minister, Canonicus Osnabrugensis, scire volo universos ad quos presens scriptum pervenerit, quad cum contraversia fuisset inter Conventum de Runen ex una parte, et Johannem et Laurentium, fratres, milites, exaltera parte, super palude que vocatur Buddigwolt, que iacet inter Mickelhorst et Arneslot, causam predicte contraversie abbas et fratres sui, sub optentu officii, et Jo. et Lau. layci, sub pene excommunicacionis, michi et Domino Fretherico de Covordia et Johani de Pethe dederunt terminandam. Nos vero habito consilio ordinavimus, ut predictus Conventus Jus, quod habuerat in predicta pralude, predictis fratribus Jo. et Lau. libere conferret et absolute, et iam dicti fratres, in recompensacionem palludis, darent annuatim conventui septem modios siliginis et septem modios avene, groniensis mensure, de domo in Twinglo (Dwingelo). Ordinavimus preterea, ut omnis contraversia qui fuit inter partes de palludibus hinc inde excultis, per dictam composicionem finaliter esset sopita et amicabiliter ordinata, et neutra pars de cetero aliquatenus moverit de predictis questionem. Palus vero de Arneslot usque Runen eritam conventui quam aliis marchionibus communis. Et ne factum istud aliquatenus posset irritari, presenti scripto sigillorum B., Abbatis de Runen, Jo., verbi Crucis ex Legato, et F., Militis de Covordia, testimonio roborato fecimus innotari.
Acta sunt hec in Runen Ao MXXX sexto, in die sancti Galli".

Vermeld in Cartago dik019, Archief abdij Dickininge, met datum 16 oktober 1236.
"Johannes, verbi crucis minister, kanunnik te Osnaburge, bepaalt met Frethericus de Couordia en Johannes de Pethe, - in het geschil tusschen de abdij van Runen en de gebroeders Johannes en Laurencius, ridders, over het drassig land Buddigwolt tusschen Mickelhorst en Arneslot: 1- dat de abdij haar recht zal opdragen aan de gebroeders tegen eene jaarlijksche vergoeding van 7 mudden rogge en 7 mudden haver Groninger maat, uit het huis in Twinglo; 2- dat hiermede alle geschil opgelost zal zijn; 3- dat het drassig land tusschen Arneslot en Runen gemeen zal zijn aan de abdij en de overige markegenooten. Met bezegeling door B. abt van Runen, Johannes verbi crucis Ohristi legatus en Frethericus ridder De Couordia."

In een copie van de originele oorkonde in het Latijn staat als datum "A` XXX` sexto", geen duizend of honderdtal ervoor. De opstellers van het Oorkondenboek Groningen-Drenthe menen dat hier alleen maar het jaartal 1236 in aanmerking komt, gelet op de overige inhoud van de oorkonden en de vermelde personen.
Johan trouwde met NN van NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Wicherus van Ruinen [1.1.1.1.1.1]. Wicherus is overleden na 1261.
Notitie bij Wicherus: 27 februari 1261 Mewekinus van Ruinen en Wicherus staan borg voor Rodolphus van Ansen voor de overdracht van de halve tiend uit het hof van Dikninge waarvoor goederen van gelijke waarde voor zijn hof in de plaats moeten komen.
2 Arnold (III) van Ruinen, geboren na 1210. Volgt 1.1.1.1.1.2.
3 Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.1.1.1.1.3.
4 NN van (Ruinen), geboren omstreeks 1220. Volgt 1.1.1.1.1.4.
1.1.1.1.2 Sophia van Ruinen is geboren in 1205 in Ruinen, dochter van [waarschijnlijk] Arnold II van Ruinen (zie 1.1.1.1). Sophia trouwde met Rudolf II van Coevorden. Rudolf is geboren omstreeks 1192, zoon van Folker van Coevorden en Ida Lewe. Rudolf is overleden op 25-07-1231 in Nijenstede, Hardenberg, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Was burggraaf van Coevorden van 1196-1228.
Komt voor als getuige van de bisschop van Utrecht in brieven van 1 januari 1218 en 10 januari 1223. In de laatste brief samen met zijn broeder Frederik.
In 1212 verpand hij met toestemming van zijn vader Volkerus, de grove en smalle tienden in Spehoorne en de tiend van 8 huizen te Echten aan de abdij van Ruinen, met vaststelling van de termijn van terugbetaling. (archief Dickninge) Later genoemd als van Ansen. Ridder van Ansen
1222 Rudolf belegert met de Gelkingen het slot van Egbert van Groningen.
1226 Rudolf, door de Sepperothes te Groningen te hulp geroepen, bemachtigd Groningen en neemt de stadsvoogd Egbert de jonge met zijn gezin gevangen en verwoest het slot. Grootvader Egbert van Groningen vlucht naar Friesland en komt terug en herovert Groningen en doodt vele Gelkingers.

Slag bij Ane op 28 juli 1227. Rudolf of Roelof verslaat het bisschoppelijke leger samen met Drenten en Friezen en met behulp van bendes uit Steinfort, Dalen, Loenen en Goor. Bisschop Otto van der Lippe sneuvelt en ook 200 ridders en ridderzonen waaronder de beroemde Duitse held Berend van Horstmar. De graaf van Gelre Gijsbert van Amstel en andere edelen werden gevangen genomen. Deze worden later onder beloften en borgtocht vrijgelaten. Keizer Hendrik ontslaat hen van de beloften en deze edelen werken mee aan de verkiezing van Wilbrand van Oldenburg tot bisschop van Utrecht.
Een nieuwe aanval van de bisschop op Coevorden volgt met wisselend succes, maar uiteindelijk komt er een wapenstilstand en doet de bisschop nieuwe voorstellen aan Rudolf/Roelof. Rudolf wordt uitgenodigd in het nieuw door de bisschop gebouwde kasteel bij Hardenberg voor overleg. Daar worden hij en Hendrik van Gravestorp gevangen genomen en vermoord. (Geradbraakt.)
In 1231 volgt opnieuw strijd en komt er een verdrag waarbij Frederik van Coevorden wordt beleend met alle rechten zoals zijn voorganger die ook bezat.

Rudolf/Roelof van Coevorden had een dochter die met Hendrik van Borculo getrouwd was. komt voor in een akte van 1261.
Kind van Sophia en Rudolf:
1 Eufemia van Coevorden, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.1.1.1.2.1.
1.1.1.1.4 Herman Clencke is geboren vóór 1200, zoon van [waarschijnlijk] Arnold II van Ruinen (zie 1.1.1.1). Herman is overleden vóór 1236.
Notitie bij Herman: Vermeld in een oorkonde van 1 januari 1219 waarin de bisschop van Utrecht de schenking goedkeurt van een hoeve in Middelbrink, gelegen aan de oostzijde, aan het klooster te Ruinen, door Eveze, weduwe Ostwalt (Oosterwolde) en Ida, de vrouw van Nicolaas, zoon van Eveze die in het Heilige Land is gestorven, waarvan de voogden van de zoon van Nicolaas en Ida hierbij aanwezig zijn en hiermee instemmen.
Getuigen: Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Rudolf van Norch, en de voogden van de zoon van Nicolaas en Ida: Gijsbert, Hugo Dunker, Herman Clincke, Rudolf Rocke.
Herman Clencke en Rudolf Rocke zijn, op basis van de volgorde van vermelding, dan verwant aan Ida van Ruinen en zeer waarschijnlijk broers.
Herman trouwde met NN van NN.
Kinderen van Herman en NN:
1 Gerard(us) Clencke, geboren vóór 1240. Volgt 1.1.1.1.4.1.
2 Rudolf(us) Clencke [1.1.1.1.4.2], geboren vóór 1240. Rudolf(us) is overleden in 1264, minstens 24 jaar oud.
Notitie bij Rudolf(us): Zie bij Gerardus Clencke.
Zou zijn overleden in 1264 volgens MD Teenstra samen met zijn broer Gerard als gevolg van de strijd tijdens de verwoesting door hen van het kasteel van Rutger van Eelde, de schulte van Drenthe.
1.1.1.1.7 Ida van Ruinen is geboren omstreeks 1200, dochter van [waarschijnlijk] Arnold II van Ruinen (zie 1.1.1.1).
Notitie bij Ida: In een oorkonde van 1218 staan als voogden van de zoon van Nicolaas en Ida vermeld: Ghiselbertus, Hugo Dunker, Hermannus Clince en Rodulfus Rocke. Deze personen zijn dus verwanten van beide, waarschijnlijk broers van beide of van beide ouders. Op basis van de vermelde volgorde zijn Gijsbert en Hugo een van Steenwijck en Herman en Rudolf van dezelfde familie als Ida.
Ida trouwde met Nicolaas van Steenwijck. Nicolaas is geboren omstreeks 1200, zoon van [waarschijnlijk] Hendrik van Steenwijck en [waarschijnlijk] Evese van Oosterwolde. Nicolaas is overleden vóór 1218, ten hoogste 18 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Vermeld in een oorkonde van 1218, schenking van een huis te Middelbrink aan de kerk van Ruinen, door Evese, weduwe van Ostwalt (Oosterwolde). Nicolaas, zoon van Evese, is in het Heilige Land gestorven en was getrouwd met Ida.
Kind van Ida en Nicolaas:
1 NN van Steenwijck [1.1.1.1.7.1], geboren omstreeks 1216.
1.2.1.1.1 Rudolphus van Kuinre (Rudolf) van Norch is geboren omstreeks 1185, zoon van Hendrik I van Kuinre en NN van Sepperothe (zie 1.2.1.1). Rudolf is overleden na 1254, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Rudolf: Is overleden tussen 1254 en 1263.
Notitie bij Rudolf: Volgt zijn vader op als Heer van Kuinre na diens overlijden voor 01-01-1219. Krijgt dan tevens het landgoed Eyen in leen en de overige Norchse goederen.

Wordt als getuige vermeld in een oorkonde van 1 januari 1219 van bisschop Otto van Utrecht, waarin de schenking van de hoeve Middelbrink aan het klooster te Ruinen wordt goedgekeurd. Ook vermeld worden Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Herman Clinke, Hugo Dunker, Rudolf Rocke, Frederic Redinck en Gijsbert.

Komt voor in een lijst van opbrengsten van het kapittel te Utrecht opgemaakt omstreeks 1225. Genoemd worden Egbert van Groningen, Rudolfs zoon Albert, Leffards zoon Menzo, Johanneszoon Thezo, Johannes van Haarlo, Steven van Tuten, Herman van Laar, Johan van Ruinen, Lubbert van Dalen, Philippus, Otto van Zeegse, Menso van Roden, Rudolf van Langelo, Albert van Uffelte, Rudolf van Norch, Herman van Voorst, Theo van Bochorst, Rudolf van Peize, Rudolf Rogge, Rudolf van Coevorden, schulte Bartold, Bernard te Roden, Resindis, dochter van Hendrik Papinck, Ludolph de Crunen;
Wordt als getuige vermeld, samen met o.a. Rudolf van Langelo, Johan van Ruinen en Hugo van Laar, in een oorkonde van 31 augustus 1230 waarin Wilbrand, bisschop van Utrecht aan Zwolle stadsrechten verleend. (Na en als gevolg van de Slag bij Ane in 1227)

Komt voor als getuige in de oorkonde van de stichting van het klooster Marienberg van 21 juli 1233, o.a. samen met Egbert, prefect van Groningen en de broers Herman en Gerard van Rottum, Pelgrim en Wolter Radinc van Vollenhoven, Hendrik van Schoonebeek, Burchard en Gerard van Middelwijk, Sweder van Voorst, Gijsbert van Buchorst, Alfred van IJsselmuiden, Ellard van Bentheim, Winmar van Hardenberg, Egbert van Haren, Engelbert en Hendrik van Gerner, Remfrid van Junne, Sweder van Genne en Herman van Vilsteren.
Elders vermeld: Rudolphus van NORCH ridder, In 1241 staat hij Egbert van Groningen Egbertszn. bij, nadat diens oudste broer Roelof door ridder Thizo is vermoord (drs. O.D.J. Roemeling, ’Adelijke geslachten in de ME in Drente’, NL 1973).

In 1242 zoeken Roelof en Egbert van Groenenberg (Groningen) hun toevlucht bij hun neven Rudolf van Norch en diens broer Menso ter A.
(Menso aan de stroom) (mr. A.N. de Vos van Steenwijk, ’Genealogie van Kuinre’, NL 1967).
Wordt als getuige genoemd in een oorkonde van maart 1247, samen met o.a. de broers Adolf en Rudolf van Peize, waarin het klooster van Ruinen de tienden van 2 hoeven in Appelscha verkrijgt van de bisschop Otto van Utrecht (1233-1249). Andere genoemden zijn Gijsbert van Buchorst, Pelgrim van Putten en Wolter Radinc (van Vollenhove).

In een oorkonde van 14 augustus 1254 wordt hij vermeld samen met Rudolf van Langelo, Adolf en Folkert, ridders van Peize als getuigen bij een uitspraak van Frederik abt van Rottum in een geschil tussen het convent van Ruinen en Herman van Noordlaren en zijn zonen.
Kind van Rudolf uit onbekende relatie:
1 Hendrik II van Kuinre van Norch, geboren omstreeks 1210. Volgt 1.2.1.1.1.1.
1.2.1.1.2 Menso (ter A) van Kuinre van Roden is geboren omstreeks 1190, zoon van Hendrik I van Kuinre en NN van Sepperothe (zie 1.2.1.1). Menso is overleden na 1242, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Menso: Mogelijk dezelfde persoon als Menso van Roden, vermeld in een oorkonde van 1225.
In 1242 zoeken Roelof en Egbert van Groenenberg (Groningen) hun toevlucht bij hun neven Rudolf van Norch en diens broer Menso ter A.
(Menso aan de stroom) (mr. A.N. de Vos van Steenwijk, ’Genealogie van Kuinre’, NL 1967).
Zie ook: Jaarboek van en voor Groningen deel 1 pag 300.
Kinderen van Menso uit onbekende relatie:
1 Jacob ter A van Roden [1.2.1.1.2.1].
2 Gerard van Roden [1.2.1.1.2.2].
3 Herman van Roden [1.2.1.1.2.3].
1.2.1.2.1 Rudolf van Selwerd van Groningen is geboren omstreeks 1190, zoon van Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.2) en NN van NN. Rudolf is overleden in 1241, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Gedood door ridder Thizo of Thezo van Eelde en Rudolf, zoon van Christina, samen met de Gelkingers.
Volgens M D Teenstra in zijn boek "Breedvoerig tijdrekenkundige tafel" uitgegeven 1859 Uithuizen, in de vermelding bij het jaar 1240, kregen de Gelkingers hulp van de ridders van Eelde, van Norch en van Peize. Zij staken de stad Groningen in brand in 1241 nadat de prefect Rudolf van Groningen door Thezo van Eelde werd doodgestoken.In 1242 werd Eelde door de partij van de bisschoppelijken verbrand en het slot van de Gelkingen Denerdewinkel genaamd. Daarna verwoesten de Gelkingers het aloude slot Groenenberg aan de Hunze en de burgten van Thezo, ridder te Eelde, van Rudolf te Norg (Peize??) en van zijn broer Adolf te Peize.
In 1245 wordt Groningen herbouwd en met muren omgeven.
In 1242 zoeken Roelof en Egbert van Groenenberg (Groningen) hun toevlucht bij hun neven Rudolf van Norch en diens broer Menso ter A.
(Menso aan de stroom) (mr. A.N. de Vos van Steenwijk, ’Genealogie van Kuinre’, NL 1967).
Rudolf trouwde met NN van NN.
Kind van Rudolf en NN:
1 Koenraad van Groningen [1.2.1.2.1.1].
Notitie bij Koenraad: Zoon van Rudolf volgens J W Schaap.
MD Teenstra 1250: De ridder Rudolf had de ridder Thizo van Eelde doodgeslagen en met hulp van Koenraad had hij vele Fivelgoers gevangen genomen en nam de beste paarden, die door de Ommelanders op de markt waren gebracht, weg, bij welke roof hij ook vele moorden pleegde, zodat hij de schrik van de twistende landslieden was.
Opmerking Anne Post: Rudolf, oudste zoon van prefect Egbert,werd doodgeslagen door Thizo die werd geholpen door Rudolf, zoon van Christina.
In 1251 is er strijd tussen de stad Groningen en de Ommelanden. De sterkten van Adolf en Rudolf van Peize worden omvergehaald en zij worden samen met Koenraad van Groningen uit de stad verbannen. De Gelkingers onder Egbert nemen de macht in de stad over. (M D Teenstra)
1.2.1.2.2 Egbert IV (de jonge) van Groningen is geboren vóór 1226, zoon van Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.2) en NN van NN. Egbert is overleden in 1301, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij Egbert: (omstreeks 1225 MOET ZIJN 1245, lijst van opbrengsten aan het kapittel van de dom te Utrecht) Namen in Drenthe: Egbert van Groningen, Rudolfs zoon Albert, Leffarts zoon Menso, Thezo’s zoon Johannes, Johan van Ruinen, Johan van Haarlo, Steven van Tuten, Lubbert van Dalen, Philip uit Ide, Otto van Zeegse, Menso van Roden, Rudolf van Langelo, Albert van Uffelte, Rudolf van Norch, Herman van Voorst, Theodorus van Buckhorst, Rudolf van Peize, Zijn broer Menso van Peize, Rudolf Rogge, Rudolf van Coevorden, Schulte Bartold (van Eelde), Bernard te Rothe ?, Resindis, dochter van Hendrik Papinck, Ludolf van Kuinre, Lubbert van Bonnen.
Omstreeks 1240 benoemd tot prefect van Groningen tot 1285.
Opmerking Anne Post: De tekst van Teenstra is niet altijd in overeenstemming met vermeldingen door anderen.
MD Teenstra: 1226; Rudolf, slotvoogd van Coevorden, door de Sepperothen ingeroepen, benachtigt Groningen en neemt het huisgezin van stedevoogd Egbert den Jongen te Glimmen gevangen, welk slot zij tot op de grond verwoesten. Egbert, de grootvader, vlucht naar Friesland tussen Lauwers en Vlie.
600 meter noordelijker van deze plaats is vele decennia later een nieuwe en fraaie borg gebouwd.
Op de Gruenenborgh aan de Hunze bij Euvelgunne woonde zijn vader, welke borg in 1242 werd vernield, evenals de stad Groningen.
In 1242 zoeken Roelof en Egbert van Groenenberg (Groningen) hun toevlucht bij hun neven Rudolf van Norch en diens broer Menso ter A.
(Menso aan de stroom) (mr. A.N. de Vos van Steenwijk, ’Genealogie van Kuinre’, NL 1967).
Genoemd in een oorkonde van 18 oktober 1249 (??), waarin twee Egberts, als prefecten van Groningen (vader en zoon) een verklaring afgeven omtrent een geschil over enkele grenzen tussen de abdis van het concent Jesse en ingezetenen van Kropswolde. Vermelde aanwezigen: Egbert, decaan in Groningen, Sicco, priester in Laren, priester Frederik, Adolf en Rudolf, geestelijken, Adolf, Rudolf en Folker, ridders van Peize.
ogd0140 datum 8 juni 1266. Otto, graaf van Bentheim, verkoopt aan Egbertus van Groningen zijn land in Hamme.
22 maart 1282; E. deken van Drenthe en Egbert, Prefect van Groningen, verklaren dat de kapel te Wolfsbargen losgemaakt wordt van de kerk van Noordlaren.
ogd0168 de dato 8 april 1285. Egbert, prefect van Groningen, Adolf, zijn zoon, Otto, ridder van Groningen en Snelger van Scharmer (lekenbroeder) doen uitspraak in een geschil.
MD Teenstra: 1301; Egbert van Groenenberg, prefect van Groningen, sterft. Hij wordt opgevolgd door de rechter Godekinus van Echten. Egbert was prefect sedert 1276.
Egbert trouwde met NN uit Friesland.
Kinderen van Egbert en NN:
1 Adolf van Groningen, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.2.1.2.2.1.
2 Agnes van Groningen, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.2.1.2.2.2.
1.2.1.2.3 Godschalk van Selwerd is geboren omstreeks 1220, zoon van Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.2) en NN van NN. Godschalk trouwde met NN Rengers.
Kinderen van Godschalk en NN:
1 Ludolf van Selwerd, geboren vóór 1300. Volgt 1.2.1.2.3.1.
2 Hendrik van Selwerd [1.2.1.2.3.2].
1.2.1.3.1 Albert van Groningen van Sepperothe is geboren vóór 1190, zoon van Rudolf van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.3) en NN van NN. Albert is overleden vóór 1241.
Notitie bij Albert: Uit de Quedan narracio ...:
Albert was in 1195 nog minderjarig, en Egbert, de broer van Alberts vader Rudolf, wierp zich op als voogd.De Utrechtse bisschop Boudewijn was hier faliekant op tegen en benoemt ene ridder Berthold uit Groningen, een dienaar van hem, tot burggraaf in Groningen. Deze wordt echter in datzelfde jaar 1195 nog door Egbert, (de Sepperothes) doodgeslagen.
Albert trouwde met Christina? van NN. Christina? is geboren omstreeks 1200. Christina? is overleden na 1241, minstens 41 jaar oud.
Kind van Albert en Christina?:
1 Rudolf van Groningen van Sepperothe [1.2.1.3.1.1], geboren vóór 1225. Rudolf is overleden na 1241, minstens 16 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Genoemd in oorkonde van omstreeks 1225; ogd0083.
Kronieken abdij Bloemhof; 1241; Thizo en Rudolf, zoon van Christina, doden Roelof of Rudolf, oudste zoon van prefect Egbert van Groningen tijdens de onlusten in de stad tussen Gelkingers en de prefect en aanhangers.
Vermeld in een lijst van personen, die plegen pacht op te brengen aan het kapittel der Utrechtse kerk, van de tienden, hoeven en andere goederen van gezegd kapittel in het graafschap Drenthe gelegen. Geen datum, maar verondersteld wordt dat het stuk begin 13e eeuw moet zijn opgemaakt.
Vermeld staat: Rudolf, de zoon van Albert, 47 onsen. (evenveel als de prefect Egbert van Groningen)
1.2.1.4.1 NN van Sepperothe is geboren omstreeks 1195, dochter van [waarschijnlijk] Menzo van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.4). NN trouwde met [waarschijnlijk] Hermannus van Voorst. Hermannus is geboren omstreeks 1180, zoon van Henricus van Voorst. Hermannus is overleden op 28-07-1227 in Ane-Holthone, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: Oorkondenboek Gelre-Zutphen: nr 435 tussen 1213 en 1216:
12-12-1215? wordt Hermannus van Voorst als getuige vermeld. eveneens in 1226 en op 26-07-1227. De laatste is opgemaakt in Deventer op 7 juli 1227 en betreft visrechten bij Kampen. Ook Diederik van Buckhorst is hierbij getuige.
Oorkondenboek Sticht Utrecht: anno 1220 wordt vermeld een getuige van Voerst.
In die akte draagt Albertus (Arnold) van Cuyck een borgleen over aan bisschop Otto II.
Grave en den Lande van Cuyck vermeld over dezelfde zaak: 4 maart 1224 als getuige Hermannus van Voorst.
Herman van Voorst sneuvelt in de Slag bij Ane (Holthone) op 28 juli 1227.
Vermeld in OGD0083 ca 1225 in de lijst van opbrengsten van het Domkapittel in Utrecht betreffende goederen in Drenthe.
Ook Derk van Buckhorst wordt vermeld. Zijn beide verwanten van Rudolf van Langelo??
Kinderen van NN en Hermannus:
1 Sweder van Voorst, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.4.1.1.
2 Henricus van Voorst [1.2.1.4.1.2], geboren omstreeks 1200. Henricus is overleden na 1240, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Henricus: Vermeld als getuige in 1240 samen met Sweder.
1.2.1.4.2 Leffard van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1200, zoon van Menzo van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.4).
Notitie bij Leffard: Genoemd in oorkonde gedateerd omstreeks 1225; ogd0083.
Vermeld in een lijst van personen, die plegen pacht op te brengen aan het kapittel der Utrechtse kerk, van de tienden, hoeven en andere goederen van gezegd kapittel in het graafschap Drenthe gelegen. Geen datum, maar verondersteld wordt dat het stuk begin 13e eeuw moet zijn opgemaakt.
Vermeld staat:Lefferd, de zoon van Menso, ook zoveel als boven. Dat is 47 onsen, evenveel als prefect Egbert en Rudolf, de zoon van Albert.
Leffard trouwde met NN van NN.
Kind van Leffard en NN:
1 Menso van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.4.2.1.
1.2.1.4.3 Rudolf van Langelo is geboren vóór 1205, zoon van [waarschijnlijk] Menzo van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.4). Rudolf is overleden na 1254, minstens 49 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Vermeld in 1225 als leenman van de bisschop van Utrecht.
Genoemd in een oorkonde van 14 augustus 1254 als getuige, samen met Rudolf van Norg, Adolf en Folkert ridders van Peize.
Ook in 1323 is er nog een Rudolf van Langelo, waarschijnlijk een kleinzoon.
Kind van Rudolf uit onbekende relatie:
1 Arnold van Langelo, geboren vóór 1250. Volgt 1.2.1.4.3.1.
1.2.1.5.1 NN van Eelde is geboren omstreeks 1185, dochter van [waarschijnlijk] Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde en [waarschijnlijk] Christina? van Sepperothe (zie 1.2.1.5). NN trouwde met [waarschijnlijk] Diederik van Buckhorst. Diederik is geboren omstreeks 1180, zoon van Gosewijn II van Gemen en NN van NN. Diederik is overleden in 1227, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij Diederik: 1213 Dirk en Hendrik van Buckhorst vermeld als getrouwe lieden en vrienden van bisschop Otto .
Theoderick (Dirk of Diederik) van Buckhorst, samen met zijn zoon gesneuveld in de slag bij Ane. (Holthone)
Kinderen van NN en Diederik:
1 Gerhard van Buckhorst [1.2.1.5.1.1], geboren omstreeks 1200. Gerhard is overleden in 1227, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij Gerhard: 1223 Ridder Gerard van Buckhorst, leenman van de graaf van Gelre komt in opstand tegen de bisschop Otto II van Utrecht, samen met de heren van Voorst en andere edelen. De bisschop verslaat hen en beide kastelen van Voorst worden met de grons gelijk gemaakten het kasteel Buckhorst wordt in brand gestoken.
In 1224 wordt de vrede gesloten door tussenkomst van de bisschop van Porto, als gezant van de Paus, waarbij de graaf van Gelre een landstreek in Salland afstond aan de bisschop van Utrecht, die de heer van Buckhorst van hem in leen had en ook het advocaatschap (voogdij) over de lieden en goederen van het stift Essen, door hem van de heer van Buckhorst aangekocht.
Die landstreek zal het gebied ten zuiden van de IJssel zijn, wat aansluit op de Veluwe en bezit was van de heren van Gelre.
De heren van Buckhorst waren dus ook voogd over het bezit van het stift Essen in Salland. De hoofdhof van Essen lag in Archem bij Ommen, aan de oostkant van de Regge; verder een hof in Irthe (Eerde), nu het landgoed Eerde; een derde hoofdhof was het Hof te Wijhe.Tot de goederen behoorde ook het heilige goed te Ittersum.
Theoderick (Dirk of Diederik) van Buckhorst, samen met zijn zoon (Gerhard) gesneuveld in de slag bij Ane. (Holthone)
2 Gijsbert I van Buckhorst, geboren omstreeks 1210. Volgt 1.2.1.5.1.2.
1.2.1.5.2 Rutger van Eelde is geboren omstreeks 1190, zoon van Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde en Christina? van Sepperothe (zie 1.2.1.5). Rutger is overleden in 1263, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van Eelde 1240-1263.
Zie Jaarboek van en voor Groningen deel 1 pag 300.
"De schulte Rotger en zijne broeders waren hun voornaamste helpers"; d.w.z. de helpers van Lambert van Peize en zijn neven van Norch en Eelde, die de toewijzing van de prefectuur van Groningen bestreden, omdat Lambert meende daar recht op te hebben, maar die was toegewezen aan Rudolf, Egbert en Godschalk van Sepperothe of Seppenrade, kleinkinderen van Lamberts broer Ludolf, de overleden prefect van Groningen.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 Rutger van Eelde, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.5.2.1.
1.2.1.5.3 Thezo van Eelde is geboren omstreeks 1195, zoon van Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde en Christina? van Sepperothe (zie 1.2.1.5). Thezo is overleden in 1250, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Thezo: Kronieken abdij Bloemhof; 1241; Thizo en Rudolf, zoon van Christina, doden Roelof of Rudolf, oudste zoon van prefect Egbert van Groningen tijdens de onlusten in de stad tussen Gelkingers en de prefect en aanhangers.
M D Teenstra vermeld in zijn breedvoerig tijdrekenkundige tafel omtrent het jaar 1240/1241, dat de ridders van Eelde, van Peize en van Norch zich aangesloten hadden bij de Gelkingers. Aanhangers van de burggraaf van Groningen vernielen in 1241 het slot van de Gelkingers en verbranden het dorp Eelde. De Gelkingers vernielden daarop het oude slot Groenenburg aan de Hunze, de burchten van Thezo, ridder te Eelde, van Rudolf van Norch en van zijn broer Adolf van Peize.
Van het jaar 1250 vermeld Teenstra over de twisten tussen Hunsegoers en Fivelgoers dat ridder Rudolf de ridder Thizo van Eelde te Groningen had doodgeslagen en met hulp van Koenraad van Groningen had hij vele Fivelgoers gevangen genomen, roofde de beste paarden die door de Ommelanders op de markt waren gebracht, bij welke roof hij vele moorden pleegde, zodat hij de schrik van de twistende landlieden was.
Vermeld in de Quedan narracio in hoofdstuk 27. Hier wordt vermeld dat de zoons van schout Bertold bij Peize gevangen genomen worden door krijgslieden van de bisschop en worden opgesloten in de Sint Walburgskerk te Groningen.Namen van die zoons worden niet vermeld. Jaar 1228.
1241; Jaarboek van en voor Groningen; Ridder Thizo van Eelde is een neef van de zonen van de overleden prefect van Groningen. Ook Rudolf van Norch en Menso van Roden en de ridder van Peize.
Thizo moet dus een zoon zijn van Barthold.
Thizo en zijn neven worden bijgestaan in de strijd door schulte Rutger en zijn broeders. Rutger moet dan de opvolger zijn van schulte Barthold die in 1240 is overleden.
Rutger of Rotger moet dan de oudste zoon zijn van schulte Barthold
Thezo trouwde met NN van NN.
Kinderen van Thezo en NN:
1 Thezo van Eelde, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.5.3.1.
2 Johannes van Haerlo van Eelde, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.2.1.5.3.2.
3 Hermannus van Eelde [1.2.1.5.3.3], geboren omstreeks 1218.
Notitie bij Hermannus: Vermeld in oorkonde 1276; ogd0153
1.2.1.5.4 Johannes van Eelde is geboren omstreeks 1195, zoon van Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde en Christina? van Sepperothe (zie 1.2.1.5).
Notitie bij Johannes: Dezelfde persoon als Johannes van Haerlo ??
(komt voor in een lijst van inkomsten van het Domkapittel Utrecht uit 1245 welk goed in 1330 Otto Polleman als belastingplichtige weergeeft, zwager van Barthold Knas)
Kinderen van Johannes uit onbekende relatie:
1 Thezo van Eelde [1.2.1.5.4.1], geboren omstreeks 1215.
Notitie bij Thezo: Genoemd in oorkonde van omstreeks 1225 (of 1245); ogd0083. Lijst van opbrengsten van de bisschop van Utrecht. (Thezo de zoon van Johannes) Ridder (van Eelde?)
2 [waarschijnlijk] Ludolf (Rudolf?) van Eelde, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.5.4.2.
1.3.1.2.1 Egbert van Selwerd is geboren omstreeks 1270, zoon van [waarschijnlijk] NN van Groenenberg (zie 1.3.1.2). Egbert trouwde met Ava van Sepperothe van Groningen. Zie 1.2.1.2.2.1.4 voor persoonsgegevens van Ava.
Kind van Egbert en Ava:
1 Berthold van Selwerd, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.2.2.1.4.1.
1.1.1.1.1.2 Arnold (III) van Ruinen is geboren na 1210, zoon van Johan I van Ruinen (zie 1.1.1.1.1) en NN van NN. Arnold is overleden na 1247.
Notitie bij Arnold: ogd0110; 4 april 1247: De bisschop van Utrecht verheft de Akerk te Groningen tot een parochiale kerk. getuigen zijn Arnold van Ruinen, Albert en Sweder van Voorst, Gijsbert van Buchorst, Walter Radincg en Bartold Radincg.
Arnold trouwde met NN van NN.
1.1.1.1.1.3 Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen is geboren omstreeks 1220, zoon van Johan I van Ruinen (zie 1.1.1.1.1) en NN van NN. Mewekinus is overleden na 1277, minstens 57 jaar oud.
Notitie bij Mewekinus: ogd0129 27 februari 1261 of 1262; Hendrik van Borculo (drost van Coevorden) keurt goed de verkoop aan het klooster te Ruinen van tienden uit de hof te dickninge door Rudolf van Ansen, die daarvoor andere goederen in de plaats zal stellen. Heer Mewekinus (Bartolemeus) van Ruinen en Wicher staan borg voor Rudolf van Ansen

ogd0130: 1262 Henricus Papinc verklaart met vrouw en onder toestemming van zijn leenheer Otto van Bentheim aan het klooster te Ruinen een hof te Eemster verkocht te hebben. Getuigen: de priesters Wilhelm van Deventer, Thithart van Dwingelo, Johannes van Beilen. Verder de ridders Bartholomeus van Ruinen, Rudolf van Ansen, Folkert van Echten en Helprich van Vollenhove.

Bartolomeus / Mewekien (Fries) van Ruinen, ridder, 27-02-1261 borg voor Rudolf van Ansen (Oork. boerk Gr. en Dr. I, 133, 134 en 143); In1263 (11 september), 1265 en 1273 vermeld als dominus, ridder en bisschoppelijk ministeriaal van bisschop Henrich van Vyanden (Hendrik van Vianden) (1250-1267) (Oork. boek Utr. III nrs. 1591, 1594, 1657 en IV nr. 1847).
Hij zegelt met het oudste wapen van het geslacht van Ruinen: drie rozen, 2 en 1 (Oork. boek Gr. en Dr. I nr. 143 en Oork. boek Utr. IV nr. 1847).
Komt in 1263 ook voor onder de borgen en magen van de burggraven van Coevorden, Gerrit en Roelof Clencke, Hacko Stevenszn van de Hardenberg en Nicolaas Boudekijnszn.
In 1277 komt hij voor als getuige van Sophia weduwe van Roelof van Ansen.
Gehuwd met NN dochter van Godfried van WELVELDE.
Uit dit huwelijk:
1. Johan II
2. Otto van WELVELDE. Erft Welvelde en noemt zich hiernaar.
3. Laurens GEUZINGE. Erft Geuzinge en noemt zich hiernaar.
4. Mewekien LANSINGE. Erft Lansinge en noemt zich hiernaar.
Mewekinus trouwde met NN van Welvelde. NN is een dochter van Godefriedus van Welvelde.
Notitie bij NN: Geboren op het huis Weleveld bij Zenderen in Twenthe. Weleveld wordt al genoemd in 1206.
Kinderen van Mewekinus en NN:
1 NN van Ruinen. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.
2 Johan (II) van Ruinen, geboren omstreeks 1260 in Ruinen. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.
3 Otto van Welvelde van Ruinen, geboren omstreeks 1261. Volgt 1.1.1.1.1.3.3.
4 Bernardus van Ruinen [1.1.1.1.1.3.4], geboren omstreeks 1263.
Notitie bij Bernardus: Bouwde in 1300 met zijn broers Johannus en Otto het huis Welvelde. Vermeld in een gevelsteen, gevonden na de sloop in 1565.
http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/weleveld.htm:
In 1244 wordt een Godfried van Weleveld genoemd en mogelijkerwijs huwde zijn erfdochter met de Heer van Ruinen. Deze was leenman van de Bisschop van Utrecht, die op zijn beurt weer leenman was van de Keizer van het Heilige Roomse Rijk. Het bezit van Van Ruinen werd verdeeld onder zijn zonen waarbij de tweede zoon, Otto, het Twentse grondbezit verwierf, beter gezegd daarmede werd beleend door de Heer van Ruinen Deze belening zal nog vele eeuwen voortduren. Otto noemde zich voortaan Otto van Welvelde. Hij en zijn broer Bernardis bouwden het eerste huis in 1300 zoals moge blijken uit de volgende aantekening van een van de Van Hambroecks, eigenaars van Weleveld van 1715 tot 1819.
"Anno 1750 is de oude toorn zinde geboud Anno 1565 afgebrooken en terwijl deselve zeer vervallen en in gevaar stond van in te storten en dien hoek Weder nieus is opgemetselt. Waer wij booven de Deur hebben laeten setten het hier gevonden Waepen van de Besitteren Des huijses Welvelde, Waer in te sien is Dat eenen Bernardis, Johannis en Otto van Ruijnen de eerste stigters van dit Huijs geweest zijn, Dewelke hetselve hebben beginnen te Bouwen Anno 1300 welke Heeren van Ruijnen in Drente de Naem van Welvelde hebben aangenomen."
5 Laurens Geuzinge van Ruinen, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.1.1.1.1.3.5.
6 Mewekinus Lansinghe van Ruinen, geboren omstreeks 1270 in Ruinen. Volgt 1.1.1.1.1.3.6.
1.1.1.1.1.4 NN van (Ruinen) is geboren omstreeks 1220, dochter van Johan I van Ruinen (zie 1.1.1.1.1) en NN van NN. NN is overleden na 1280, minstens 60 jaar oud. NN trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1250 met [waarschijnlijk] Hendrik II van Kuinre van Norch, ongeveer 40 jaar oud. Zie 1.2.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van NN en Hendrik:
1 Ermgard? van Norch, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.1.1.1.1.4.1.
2 Hendric (Heyne) van Norch, Heer van Kuinre van Orch en Emelweert, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.
3 Wycher van Steenwijk van Norch [1.1.1.1.1.4.3], geboren omstreeks 1268. Wycher is overleden vóór 1327, ten hoogste 59 jaar oud.
Notitie bij Wycher: Ogd0194 de dato 9 maart 1295. Johannes, bisschop van Utrecht, richt het kapittel der St. Clemenskerk te Steenwijk op en benoemt tot eerste deken de priester Wigherus van Steenwijck.

Vermeld 20 oktober 1302 in oorkonde samen met Hinricus van Norch zoon van ??
25-03-1334 verkopen Otto, Ida zijn vrouw en hun kinderen Wycher, Johan en Herman, met zijn broer Wycher, kanunnik van Steenwijk, de tienden van Hooghalen, geërfd van hun ouders, aan de abdij van Dikninge. Hij verzocht zijn ’maghen’ Coenraad van de Goer en Herman Polleman mede te zegelen (Arch.Dikninge, Benedictijnerabdij, inv. nr. I, reg 43). 24-11-1335 Drents dienstman van bisschop Jan van Diest (1322-1340) (drs. O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
1309 Wycher van Norch, Drents edelman vermeld als pastoor te Vries, kanunnik van Steenwijk en Deken van Drenthe.
ogd0232 de dato 11 juni 1310. De ingezetenen van Havelte en Uffelte verbinden zich tot de betaling aan de door hen wegens de afscheiding hunner kerk aan de deken en het kapittel der kerk te Steenwijk verschuldigde opbrengsten. Vermeld Philip, dekaan te Steenwijk en Wicher, rector te Vries, vallend onder de moederkerk van Steenwijk, enz.
ogd0236 de dato 5 juli 1311. Enige Drentse en Groningse geestelijken verklaren de banvonnissen van de bisschop van Utrecht, gericht tegen de Friezen in Stellingwerf en Schoterwerf, in hunne kerken te hebben afgekondigd. Vermeld Wicher, dekaan van Drenthe, Frederik, decaan in Rolde en Johannes dekaan in Groningen.
ogd0267 van 9 september 1320 vermeld Wicher rector in Vries. Frederik van Rolde, deken van Drenthe.
Vermeld in een oorkonde van het jaar 1334.
4 Gerard van Norch, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.1.1.1.1.4.4.
5 Johanna van Norch, geboren omstreeks 1272. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.
6 Berta van Norch, geboren omstreeks 1273. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.
7 NN van Norch, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.1.1.1.1.4.7.
8 Otto van Norch (Orch), geboren omstreeks 1277. Volgt 1.1.1.1.1.4.8.
9 NN (Ketelhoed) van Norch, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.1.1.1.1.4.9.
1.1.1.1.2.1 Eufemia van Coevorden is geboren omstreeks 1215, dochter van Rudolf II van Coevorden en Sophia van Ruinen (zie 1.1.1.1.2). Eufemia is overleden na 1250, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Eufemia: Erfdochter. Staat na de dood van haar vader in 1230 onder voogdij van diens broer Frederik van Coevorden.
Zij hertrouwde ca. 1237 Herman I graaf van Lohn, wednr. van Sophia.
Dochter van Rudolf II van COEVORDEN (zie 2196946).
Uit dit huwelijk:
1. Henricus III (zie 549236).

In een request van 29 maart 1250 dragen Hermannus de Lon, zijn vrouw Eufemia en hun zoon Henricus de Borculo de goederen, eigendom en patronaatsrecht, over aan de ecclesia van Ruinen die Nicolaus van hen in gebruik had. En het huis Ludinghe te Lee.
Eufemia:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1235 met Hendrik II van Borculo, ongeveer 45 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1232. Hendrik is geboren omstreeks 1190, zoon van [waarschijnlijk] Hendrik I van Borculo. Hendrik is overleden in 1236, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Was burggraaf van Coevorden van 1232-1236
http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
Henricus II van BORCULO, overleden 1236/1237.
MD Teenstra vermeld als sterfdatum het jaar 1263. Waarschijnlijk verschrijving.
Ministeriaal en ridder 1232-1236. Burggraaf van Coevorden en heer van Drenthe.
Had in 1232 een belangrijk aandeel in de overwinning van de Drenthenaren bij Nutzpete in Groningen op de bisschoppelijke troepen. ( Opmerking Anne Post: Nutspete moet zijn Mitspete en is een natuurlijke verdedigingslinie, gevormd door de bedding van een oude slenk die de Hondsrug doorsnijdt even ten noorden van Noordlaren. De weg Coevorden-Groningen over de Hondsrug loopt door de bedding op een lichte verhoging. Op de zuidwal stond een mottekasteel of Bolwerk)
1236 verkoopt hij de vlek Grunloe (Grol) aan graaf Otto van Gelre. Zoon van Henricus I van BORCULO
Gehuwd 1232 met Eufemia van COEVORDEN.
Erfdochter. Staat na de dood van haar vader onder voogdij van diens broer Frederik van Coevorden. Zij hertrouwde ca. 1237 Herman I graaf van Lohn, wednr. van Sophia.
Dochter van Rudolf II van COEVORDEN.
Uit dit huwelijk: Henricus III
(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1237 met Hermannus I, Graaf van Lohn, ongeveer 34 jaar oud. Hermannus is geboren in 1203, zoon van Gerhard III van Lohn en NN van Bredevoort. Hermannus is overleden in 1252, 48 of 49 jaar oud. Hermannus trouwde voorheen omstreeks 1225 met Sophia.
Notitie bij Hermannus: oorkondenboek Oost Friesland:
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
http://wiki-de.genealogy.net/Loen_zu_Lohn,_von
Herman Gf. v. Loen (1203 / + 1252), Herr zu Groenlo ist mit Rudolf von Steinfurt Erbe von ½ Bredevoort (1238) 1.oo 1235 Sophia, 2.oo um 1235 Euphemia, Erbin von Coeverden (1232 / 50), Ww. Heinr. II. von Borculo und T. v. Rudolf, Bgf. v. Coeverden. Herr v. Drenthe
Schwäger des Hermann von Lohn waren 1234 Heinrich von Ringenberg, Sveder von Ringenberg, Werner (=Wessel) von Heiden, Hermann Werenco und Hermann von Münster.
Er war Eigentümer von Varseveld mit der Mühle, Fischerei usw. im Lande Gooi und schenkte mit seiner Frau Sophie dies Eigentum dem damals noch dort ansässigen Kloster Bethlehem.
Kind van Eufemia en Hendrik:
1 Hendrik (III) van Borculo, geboren in 1237. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.
1.1.1.1.4.1 Gerard(us) Clencke is geboren vóór 1240, zoon van Herman Clencke (zie 1.1.1.1.4) en NN van NN. Gerard(us) is overleden in 1264, minstens 24 jaar oud.
Notitie bij Gerard(us): Vermeld in een oorkonde van 31 oktober 1259 als getuige, samen met Nicolaas zoon Boudewijn, Werenbold van de Vecht, Herman van Methele, ridders. Het betreft een ruiling van goederen tussen Hako van Hardenberg en het klooster Marienkamp bij Coevorden.
1259: Otto, graaf van Benthem, keurt de overdracht goed door Hako, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg, ridder, aan de St.-Maria-abdij bij Covordia van de hof en de molen c.a. te Durse en de pacht van 4 Groninger ponden uit Nortwalde bij Rode, vroeger door Hako van hem in leen gehouden, onder voorbehoud van de pacht van 3 Groninger ponden uit de hof voor zijn kastelein Hermannus de Methele, ridder; en dit in ruil voor het huis van de abdij te Campen bij Covordia, door haar verkregen van Johannes Campinc en Rode, en haar rechten op de door haar van graaf Otto in leen gehouden huizen te Itterbeke en te Anewede, met uitzondering van haar bezittingen te Lutten.
ogd0133 19 juli 1263 Gerardus Clencke en zijn broer Rudolf en Hako van Hardenberg verklaren met Henricus, bisschop van Utrecht, een overeenkomst te hebben aangegaan over de bewaring van het kasteel Coevorden.
Getuigen: Heer Herman van Voorst, Gijsbert van Buchorst, Heer Hendrik van Almelo, Heer Albert van Gerner, ridder, Frederik Radinc, bijzonder dienaar van Drenthe, Heer Egbert van Groningen, Heer Mewekinus van Ruinen, Heer Rudolf van Ansen, Heer Volker van Echten, ridder, Rudolf van de Ese.
Zou zijn overleden in 1264 volgens MD Teenstra samen met zijn broer Rudolph als gevolg van de strijd tijdens de verwoesting door hen van het kasteel van Rutger van Eelde, de schulte van Drenthe.
Kinderen van Gerard(us) uit onbekende relatie:
1 Johannes Clencke, geboren vóór 1290. Volgt 1.1.1.1.4.1.1.
2 Rudolf Clencke [1.1.1.1.4.1.2], geboren vóór 1290.
1.2.1.1.1.1 Hendrik II van Kuinre van Norch is geboren omstreeks 1210, zoon van Rudolphus van Kuinre (Rudolf) van Norch (zie 1.2.1.1.1). Hendrik is overleden na 1280, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Deze Hendrik is opgevoerd op grond van de oorkonde van omstreeks 1335 waarin de inkomsten van het kapittel te Utrecht zijn vermeld van de goederen van Hendrik (Heyne) van Norch en die als volgt zijn verdeeld (volgen de namen van de erven/opvolgers die dan nog in leven zijn en de leengoederen bezitten). De zoons van Heyne worden vermeld; Hille, de dochter van Gerard; Rudolf van Peize, de man van dochter NN; Folkert van Dwingelo, de man van Ermgard; Johan Pipe, de man van Johanna; en Otto van Norch.
Wycher, Heyne, Berta en Gerard zijn dan al overleden.
Van de vermelde kinderen staan enkele onderlinge relaties vast op grond van vermeldingen in oorkonden, zoals Wycher, Gerard en Otto en dochter NN g/m Rudolf van Peize. De broer/zuster verwantschap tussen Ermgard, Heyne, Berta en Otto is afgeleid van de oorkonde van 1316.
Mogelijk vermeld in oorkonden van 1263 en 1265; (Uit de Vos van Steenwijk, graven en heren van Kuinre)
"In een oorkonde van 11 september 1263 is hij getuige, als de Utrechtse bisschop, Hendrik van Vianden, een voorziening treft t.a.v. goederen van het klooster te Ruinen. Na vier geestelijken getuigen Hendrik van Almelo, Herman van Voerst, Hendrik van Overberch, Hendrik van Essen, Egbert van Groningen, Mewekinus van Ruinen, Hendrik van Kuinre, Elyas van Rininge, Volkier van Echten en Hendrik Scultinc van Eelde, ridders (Driessen, Monumenta Groningana deel I p. 40; O.B.G.D. I no. 134; O.B.U. III no. 1594 en O.B.O. II no. 278).
Op 21 april 1265 staat bisschop Hendrik aan Zwolle toe een jaarmarkt te houden op Sint Bonifacius. Onder de getuigen komen we tegen Gijsbert van Amstel, Filip van Rininge, Gijsbert van Goye, de maarschalk, Willem van Rijswijk, Hendrik van Almelo, Herman van Voerst, Gijsbert van Buchorst, Hendrik van Overberg, Hendrik van Hervethe, Pelgrim van Putten, Hendrik van Kuinre, Egbert prefect van Groningen, Gerard Clenke, Hacko kastelein van Coevorden en Mewekinus van Ruinen, „milites et ministeriales nostros” (O.B.U. III no. 1657 en O.B.O. II no. 290).
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1232 [bron: Ourfamilyhistories I 140849] met [waarschijnlijk] Ermgard van IJsselmuiden, ongeveer 17 jaar oud. Ermgard is geboren omstreeks 1215, dochter van Wolter (Volradis) van IJsselmuiden. Ermgard is overleden omstreeks 1260, ongeveer 45 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1250 met [waarschijnlijk] NN van (Ruinen), ongeveer 30 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.4 voor persoonsgegevens van NN.
Kind van Hendrik en Ermgard:
1 Volrad (Wolter) van Kuinre, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.
Kinderen van Hendrik en NN: zie 1.1.1.1.1.4.
1.2.1.2.2.1 Adolf van Groningen is geboren omstreeks 1250, zoon van Egbert IV (de jonge) van Groningen (zie 1.2.1.2.2) en NN uit Friesland. Adolf is overleden in 1315, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Adolf: In 1285 benoemd tot Heer van Groningen als opvolger van zijn vader Egbert.

ogd0197 de dato 4 juni 1297. Egbert, Heer van Almelo, maakt een beschikking over de verdeling van zijn goederen onder zijn voorkinderen en zijn vrouw. Getuigen: ridder Frederik Radinc, Johan van Sulen, Johan van Ruinen, Gosewijn de Gemene, Adolf van Groningen en Hendrik van Kuinre.
Adolf trouwde met NN van NN.
Kinderen van Adolf en NN:
1 Ludolf van Sepperothe van Groningen [1.2.1.2.2.1.1]. Ludolf is overleden in 1321.
Notitie bij Ludolf: ogd0229 de dato 19 februari 1309. Ghye, bisschop van Utrecht doet uitspraak tussen Ludolf, prefect van Groningen, met zijn aanhangers, en de Westerpartij, over de onlusten aldaar.
In 1315 vermeld als ridder en Heer van Groenenberg (Groningen)
MD Teenstra: 1309; Ridder Ludolf, heer van Gronebeke, wordt prefect van Groningen 1309-1321.
Ludolf bleef kinderloos.
2 Egbert V van Sepperothe van Groningen [1.2.1.2.2.1.2]. Egbert is overleden in 1328.
Notitie bij Egbert: ogd0273 en 0277.
Stadsvoogd van Groningen in 1321 als opvolger van zijn broer Ludolf.
Volgens JW Schaap was dit Egbert V.

Egbert werd opgevolgd door Berthold van Selwerd g/m Ava van Groenenberg in 1328 na zijn dood.
Egbert bleef kinderloos.
3 Johannes van Sepperothe van Groningen [1.2.1.2.2.1.3], geboren omstreeks 1260.
Notitie bij Johannes: Hij komt in 1330 voor op de inkomstenlijst van de Bisschop van Utrecht als leenman van het goed Walinge. Als eerste op die lijst staat zijn broer Ludolf vermeld als prefect van Groningen. Als 2e op de lijst staat zijn tante Agnes, rechterse in Groningen.
4 Ava van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.2.1.2.2.1.4.
1.2.1.2.2.2 Agnes van Groningen is geboren omstreeks 1265, dochter van Egbert IV (de jonge) van Groningen (zie 1.2.1.2.2) en NN uit Friesland.
Notitie bij Agnes: Tussen 1328 en 1332 wordt een Agneza, Rechterse van Groningen vermeld, samen met Berthold van Gronebeke.
Agnes trouwde met Godekin van Echten. Godekin is geboren omstreeks 1265, zoon van -Volker van Echten en NN van NN. Godekin is overleden in 1331, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Godekin: Volgt zijn schoonvader op als prefect van Groningen in 1301. Godekin was rechter in Groningen en Otto Buninc de scholte.
Zie MD Teenstra; Breedvoerig tijdrekenkundige tafel van Friesland, Groningen en Drenthe.
Kinderen van Agnes en Godekin:
1 Egbert van Echten. Volgt 1.2.1.2.2.2.1.
2 Folker van Echten [1.2.1.2.2.2.2], geboren omstreeks 1262. Folker is overleden na 1290, minstens 28 jaar oud.
Notitie bij Folker: Wordt vermeld in een oorkonde van 4 juli 1283 waarin Bernerus, abt van Ruinen, verklaart met de ingezetenen van Westerbork over het collatierecht der kerk aldaar, een overeenkomst te hebben gesloten. Ook vermeld wordt Rudolf Wege.
Vermeld in een oorkonde van 24 augustus 1290 als Volker, ridder van Echten, die aan de bewoners van zijn land in Koekange een boterpacht en geldpacht verkoopt, te heffen uit de tienden binnen en buiten huis.
Zie voor nakomelingen o.a. de website van Harm Hillenga: http://www.nazatendevries.nl/Genealogie/NazatenDeVriesWeb/huninga-033988-pframeset.htm?huninga-033988-p.htm
1.2.1.2.3.1 Ludolf van Selwerd is geboren vóór 1300, zoon van Godschalk van Selwerd (zie 1.2.1.2.3) en NN Rengers. Ludolf is overleden in 1347, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Ludolf: Vermeld 1309-1319.

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#page=328&accessor=searchText&source=6&accessor_href=searchText%2Findex_html%3Fsearch_term%253Austring%253Autf-8%3DSepperothe%26source_id%3D
Was Heer van Selwerd. In 1322 vermeld als voogd van Egbert, zoon van Adolf. In 1338 wordt zijn borg in de oorlog met de Friezen verwoest.

ogd0228 de dato 19 januari 1309. Ludolf van Gronebeke, prefect van Groningen, verklaart enz.
ogd0229 van 19 februari 1309.Ghye, bisschop van Utrecht, doet uitspraak in de twist tussen heer Ludolf en zijn partij aan de ene kant en die van de Westerpartij van Groningen aan de andere kant, enz.
ogd0264 de dato 8 september 1319.Robertus, abt van Selwerd, Ludolphus van Gronebeke, prefect van Groningen, en anderen doen uitspraak in een geschil tussen de commandeur van Steinfurt en enige kloosters van de Johannieterorde in Groningen en Oost Friesland.
1347 Ludolf sterft en wordt als prefect opgevolgd doorAdolf van Selwerd, welke nu het nieuw opgebouwde en sterke slot Groenenburg betrekt. Zijn broer Hendrik wordt eigenaar van Selwerd en Cortinghuis.
Kinderen van Ludolf uit onbekende relatie:
1 Hendrik van Selwerd, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.2.3.1.1.
2 Adolf van Selwerd. Volgt 1.2.1.2.3.1.2.
1.2.1.4.1.1 Sweder van Voorst is geboren omstreeks 1200, zoon van Hermannus van Voorst en NN van Sepperothe (zie 1.2.1.4.1). Sweder is overleden na 1244, minstens 44 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Vermeld tussen 1230 en 1245.
Was in 1244 ridder.
Oorkonde van mei 1244: Otto, Elect te Utrecht, bevestigt de door Gerard van Steijgheren gedane verkoop en afstand van het leenroerige erf in Steijghere aan Otger de Proost, Beatrix de Priorissa en het gehele Convent van St Marienberg bij Hasselt in Salland en vergunt hun hetzelve voortaan als alodiaal te bezitten. Getuigen o.a. Ridders Gijsbert van Amstel, Sweder van Voorst, Gijsbert van Buckhorst, Steven de hofmeester (pincerna), Ernst van Wulven, Splinter van Loenersloot, Pelgrim van Putten, Gerard van Holte, Wolter Rading, Sweder Herijnck, Burchard van Iburch, Otto van Selehorst, Engelbert van Gerner, Rudolf en Coenraad van Steijgheren, en Herman en Godfried van Vilsteren.
Kind van Sweder uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Herman van Voorst, geboren in 1222. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.
1.2.1.4.2.1 Menso van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1220, zoon van Leffard van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.4.2) en NN van NN. Menso trouwde met NN van NN.
1.2.1.4.3.1 Arnold van Langelo is geboren vóór 1250, zoon van Rudolf van Langelo (zie 1.2.1.4.3).
Notitie bij Arnold: Vermeld in een oorkonde van 29 maart 1250 waarin Herman van Loon, zijn vrouw Eufffemia en zijn zoon Hendrik van Borculo verklaren de eigendom van goederen en het patronaatsrecht te Lhee aan de kerk van Ruinen te hebben geschonken. Als getuigen waren aanwezig Hendrik van Esdorp, Godschalk van Buren en A. van Langelo. Met A. kan bedoeld zijn Adolf of Arnold, gelet op de voornamen in de families van Kuinre en van Werl.
Kind van Arnold uit onbekende relatie:
1 Rudolf van Langelo [1.2.1.4.3.1.1].
Notitie bij Rudolf: Vermeld in 1323
1.2.1.5.1.2 Gijsbert I van Buckhorst is geboren omstreeks 1210, zoon van Diederik van Buckhorst en NN van Eelde (zie 1.2.1.5.1). Gijsbert is overleden na 1266, minstens 56 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Ridder; vermeld tussen de jaren 1230 en 1266.
1232; Gijsbert van Buckhorst is aanwezig bij de inwijding van het klooster Marienberg aan het Zwarte Water, door bisschop Willebrand, de opvolger van de omgekomen bisschop Otto in Ane/Holthone.
1263; Gijsbert van Buckhorst aanwezig als borg bij de installatie door bisschop Hendrik van Vianden van de ridders Gerard Clencke en Hacko van Hardenberg Stevenzoon tot kasteleins van Coevorden.
Gijsbert trouwde met NN van NN.
Kinderen van Gijsbert en NN:
1 Willem I van Buckhorst, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.
2 Herman van Buckhorst [1.2.1.5.1.2.2], geboren omstreeks 1232.
3 Gerhard van Buckhorst [1.2.1.5.1.2.3], geboren omstreeks 1235. Gerhard is overleden na 1296, minstens 61 jaar oud.
1.2.1.5.2.1 Rutger van Eelde is geboren omstreeks 1240, zoon van Rutger van Eelde (zie 1.2.1.5.2). Rutger is overleden in 1290, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van 1263 tot 1290 volgens de vermelding in de Kronijk van M D Teenstra.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 Hinricus van Eelde, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.2.1.5.2.1.1.
1.2.1.5.3.1 Thezo van Eelde is geboren omstreeks 1220, zoon van Thezo van Eelde (zie 1.2.1.5.3) en NN van NN.
Notitie bij Thezo: Vermeld in oorkonde 1276; ogd0153. Egbert, prefect van Groningen en Hendrik, schulte van Eelde, doen samen met de oldermannen van de stad Groningen uitspraak in een geschil over de tienden te Glimmen tussen Johan, Herman en Thezo, de zoons van de overleden ridder Thezo, en het klooster Essen.
ogd0192 de dato 5 mei 1294. De geestelijken van Drenthe verzoeken de bisschop van Utrecht een rechter aan te stellen in de twist tussen de familie (Thiszo en broer Hermannus, zoons van Thiszo senior en hun handlangers) van ridder Thiszo en het klooster te Essen.
Kind van Thezo uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Hendrikus van Eelde, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.5.3.1.1.
1.2.1.5.3.2 Johannes van Haerlo van Eelde is geboren omstreeks 1215, zoon van Thezo van Eelde (zie 1.2.1.5.3) en NN van NN. Johannes is overleden na 1245, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Mogelijk dezelfde persoon als Johannes van Haerlo, vermeld in de lijst van opbrengsten aan het kapittel van de Dom te Utrecht gedateerd omstreeks 1225, maar vermoedelijk omstreeks 1245. In dezelfde oorkonde wordt ook Egbertus van Haerlo vermeld, welke een dienst moet verlenen in Groningen. Waarschijnlijk een foute vermelding en moet het Johannes zijn, maar Egbertus kan ook een zoon zijn.
Kind van Johannes uit onbekende relatie:
1 Egbertus van Haerlo van Eelde, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.5.3.2.1.
1.2.1.5.4.2 Ludolf (Rudolf?) van Eelde is geboren omstreeks 1220, zoon van [waarschijnlijk] Johannes van Eelde (zie 1.2.1.5.4). Ludolf is overleden vóór 1294, ten hoogste 74 jaar oud. Ludolf trouwde met NN van NN.
Kinderen van Ludolf en NN:
1 Rodolfus (genaamd Weiger) van Eelde [1.2.1.5.4.2.1], geboren omstreeks 1245. Rodolfus is overleden na 1294, minstens 49 jaar oud.
Notitie bij Rodolfus: Vermeld in oorkonde ogd0193 de dato 19 augustus 1294 waarin hij verklaart, samen met zijn broer Reinerus, ridders, evenals Jacobus en Adolfus, zoons van heer Ludolf van Eelde, enige goederen te hebben verkocht, gelegen te Witten, aan het klooster te Assen.
2 Reinerus van Eelde [1.2.1.5.4.2.2], geboren omstreeks 1248. Reinerus is overleden na 1294, minstens 46 jaar oud.
Notitie bij Reinerus: Ridder in 1294.
3 Jacobus van Eelde [1.2.1.5.4.2.3], geboren omstreeks 1255. Jacobus is overleden na 1294, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Vermeld 1294
4 Adolfus van Eelde [1.2.1.5.4.2.4], geboren omstreeks 1260. Adolfus is overleden na 1294, minstens 34 jaar oud.
Notitie bij Adolfus: Vermeld 1294
1.1.1.1.1.3.1 NN van Ruinen, dochter van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. NN trouwde met [waarschijnlijk] Rudolf Polleman Clencke. Rudolf is geboren omstreeks 1260.
Notitie bij Rudolf: mogelijk dezelfde persoon als Rudolf Clencke, zoon van Gerard Clencke en broer van Johannes Clencke.
Kinderen van NN en Rudolf:
1 [waarschijnlijk] Herman Polleman, geboren omstreeks 1290. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.1.
2 [waarschijnlijk] Otto Polleman, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.2.
1.1.1.1.1.3.2 Johan (II) van Ruinen is geboren omstreeks 1260 in Ruinen, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Johan is overleden vóór 1304, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij Johan: Andere bronnen: http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
Johan II van RUINEN, overleden vóór 1304,
04-07-1291 verkopen Johannes "domicellus" (jonkheer, nog geen ridder en bezitter van de heerlijkheid Ruinen) de Rune, met zijn vrouw Ermengarde en hun zoon Bartolomeus, 5 hoeven van Koekange aan de buren van Weerwille (Oork.boek Gr.en Dr.II suppl. nr. 1227); In de acte wordt ook als verkoper genoemd zijn broer Laurens en vrouw Elisabeth. Laurentius Godringa staat er geschreven, maar dit is dezelfde persoon als Laurens van Ruinen. die later het goed Godesinge of Geuzinge krijgt en dan wordt genoemd Laurens van Geuzinge.
21-03-1294, 04-06-1297 en 1299 wordt hij in oorkonden famulus (=knaap) genoemd (Oork.boek Utr. V nrs. 2622, 2820);
Oorkonde van 4 juni 1297, OGD 197; Ecbertus, Heer van Almelo, maakt een beschikking over de verdeling van zijn goederen over zijn voorkinderen en zijn vrouw. Getuigen: ridder Frederik Redinck, Johannes van Sulen, Johannes van Ruinen, Gosewijn van Gemen, Adolf van Groningen en Hendrik van Kuinre, dienstmannen.
04-06-1297 doet bisschop Willem van Mechelen (1296-1301) uitspraak in de geschillen tussen Egbert van Almelo, Haco van den Rutenberg, Wolter en Arend van Isselmuden, Adolf van Groningen, Hendrik van Kuinre, Gijsbert van Buchorst, Johan en Laurens van Ruinen (knapen) tegen Sweder van Voorst.
01-02-1299 drost van Salland (P.A.A.M. Wubbe ’Het archief van de abdij Ter Hunnepe’ inv. nr. 252).

Johan en Laurens van Ruinen worden tot 1300 knapen genoemd. (dus zijn dan nog geen 30 jaar oud. Moeten dan geboren zijn ca. 1270?)
Johan trouwde met Ermengarde van NN. Ermengarde is geboren omstreeks 1266.
Kinderen van Johan en Ermengarde:
1 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.1.
2 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.2.
3 Bartholomeus van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.3], geboren vóór 1290. Bartholomeus is overleden vóór 1325.
Notitie bij overlijden van Bartholomeus: jong overleden
4 Ida van Ruinen, geboren omstreeks 1290 in Ruinen. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.
5 Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen, geboren omstreeks 1292. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.5.
1.1.1.1.1.3.3 Otto van Welvelde van Ruinen is geboren omstreeks 1261, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Otto is overleden na 1320, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Otto: Ridder, vermeld 1308-1320. Trouwde N. van Sebelingen. Erfde het huis Welvelde en noemde zich daarna Otto van Welvelde.
Otto trouwde met NN van Sebelingen.
Kind van Otto en NN:
1 Berend van Welvelde. Volgt 1.1.1.1.1.3.3.1.
1.1.1.1.1.3.5 Laurens Geuzinge van Ruinen is geboren omstreeks 1265, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Laurens is overleden na 1304, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Laurens: Ook genoemd Laurens van Ruinen; ook vermeld als Laurens Gosinc.
In een acte van 04-07-1291 wordt ook als verkoper genoemd Johan’s broer Laurens en vrouw Elisabeth. Laurentius Godringa staat er geschreven, maar dit is dezelfde persoon als Laurens van Ruinen. die later het goed Godesinge of Geuzinge krijgt en dan wordt genoemd Laurens van Geuzinge.
Laurens trouwde met Elisabeth van NN.
Kind van Laurens en Elisabeth:
1 Johan Geuzinge van Ruinen, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.1.1.1.3.5.1.
1.1.1.1.1.3.6 Mewekinus Lansinghe van Ruinen is geboren omstreeks 1270 in Ruinen, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Mewekinus is overleden vóór 1325, ten hoogste 55 jaar oud.
Notitie bij Mewekinus: 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
Mewekinus trouwde met NN van NN. NN is overleden na 1325.
Kinderen van Mewekinus en NN:
1 Arnold Lansinghe van Ruinen [1.1.1.1.1.3.6.1], geboren vóór 1304. Arnold is overleden na 1325, minstens 21 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Ook genaamd Lansinghe ( van Ruinen)
ogd0294. 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
Notitie bij publiceren van Arnold: Bij brief van 8 december 1325 begiftigde Arnoldus Lansinge, zoon van Wemekinus, broer van wijlen Johan van Runen, de abt, prior en priorin en het convent van Dikninge met een boterpacht. Bekrachtigd door Hendrik, schulte van Eelde. Met Otto van Norch en Johannes Clencke, zijn zusters mannen (sororii), ofwel zijn zwagers.
2 Agnesa Lansinghe van Ruinen [1.1.1.1.1.3.6.2], geboren vóór 1325.
Notitie bij Agnesa: 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
3 Lysa Lansinghe van Ruinen [1.1.1.1.1.3.6.3], geboren vóór 1325.
Notitie bij Lysa: 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
1.1.1.1.1.4.1 Ermgard? van Norch is geboren omstreeks 1260, dochter van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.1.1.1.1.4). Ermgard is overleden na 1318, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Ermgard: Vermeld in 1324
Ermgard trouwde met Folkert van Dwingelo.
Kinderen van Ermgard en Folkert:
1 [waarschijnlijk] Folker van Dwingelo [1.1.1.1.1.4.1.1].
Notitie bij Folker: Vermeld in 1324
2 [waarschijnlijk] Rutger van Dwingelo [1.1.1.1.1.4.1.2].
Notitie bij Rutger: Vermeld in 1324
1.1.1.1.1.4.2 Hendric (Heyne) van Norch, Heer van Kuinre van Orch en Emelweert is geboren omstreeks 1265, zoon van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.1.1.1.1.4). Hendric is overleden omstreeks 1330, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendric: Overleden vòòr 24 juli 1331.
Notitie bij Hendric: Hij moet omstreeks 1290 zijn halfbroer Volrad zijn opgevolgd als heer van Kuinre. Zijn vader moet dan ook al overleden zijn. Na de dood van Hendrik (Heyne) in 1331 komt Kuinre in bezit van Johan van Kuinre, zoon van Volrad,
Een Hendrik van Kuinre wordt vermeld in 1294 in een overeenkomst tussen ridders en andere ministerialen ter handhaving van hun rechten. Onder deze edelen treffen wij aan: Egbert heer van Almelo en Boudewijn genaamd Hako, ridders, Steven van Rutenberg, Hendrik van Kuinre, Gijsbert van Buchorst, Adolf van Groningen, Johan van Ruinen, Johan en Arnold Radinc, zonen van Frederik, knapen (O.B.U. V no. 2622).

Op de dinsdag na Pinksteren 1297 sticht de bisschop van Utrecht vrede tussen de gebroeders van Voerst, Sweder en Herman met hunne vrienden en de heren van Almelo, Rutenberg, Isselmuden, Groningen, Kuinre, Buchorst, Ruinen en de burgers van Deventer, Kampen en Zwolle. Herman en Sweder worden veroordeeld; zij mogen geen schout van Salland meer zijn.

Vermeld in 1297, wanneer Egbert (waarschijnlijk Engelbertus bedoeld) van Almelo een verdeling maakt tussen zijn kinderen uit zijn eerste en zijn tweede huwelijk. Zoon Rudolf van Engelbertus was getrouwd met een zuster van Heyne.

In een oorkonde van 20 oktober 1302, waarin de markgenoten van Witten grond overdragen aan het Cistencienser klooster van Assen, komen we de naam van Hinricus van Norch tegen, samen met o.a. Saspold en Rudolf van Loon, Bertold en Lambert van Elderslo, Boele Woltinge, zoon van Gerard van Leggelo, Jacob Hoving, Johan Oldebennink, Jacob Kluivingh, alsmede markgenoten van Witten. Als getuigen Wicher van Steenwijk, kanunnik (broer van Hendrik van Norch), priester Frederik, Heiko van Zuidlaren, Broylandus (?), Egbert zoon van ? van Anreep, Folkert van Peize, Jacob van Gasselte en Rudolf Nijsingh van Erm.

In een stuk van 8 augustus 1304 (O.B.G.D. I no. 224) wordt genoemd een Henricus, ridder, de Kunresile, die als scheidsrechter optreedt in een geschil tussen de abdij te Ruinen en het St. Maria Convent in Bordengo (Oldeboorn?).
Getuigen hierbij zijn: Laurencius domicellus in Rune, en Henricus de Ancen. De naam Kunresile" komt nog eenmaal in de oorkonden voor en wel in die van 1 november 1277, hierna vermeld bij Volrad van Kuinre. Men krijgt niet de indruk, dat hier van een afzonderlijk geslacht sprake is en is daarom geneigd in deze ridder Hendrik van Kunresile dezelfde te zien als de famulus Hendrik van Kuinre van 1294 en 1297. Kunresyl als plaatsnaam komt men nergens tegen, behalve in een falsum van 1243 (O.B.U. II no. 992, O.B.O. I no. 188).
Hendrik moet vóór 1 aug. 1318 zijn overleden, daar zijn neef Johan zich dan „domicellus de Kunre” noemt en als zodanig ook munt. (Volgens de Vos van Steenwijk)

In een oorkonde van 4 mei 1315, verklaart Reinold van Coevorden dat het geschil tussen hem en het klooster van Assen is beslecht en hij enkele verplichtingen op zich neemt. Als scheidsrechters waren aanwezig Hendrik van Norch, ridder, Godfried van Borculo, onze broer en oom (van Reinold en kinderen), Frederik van Rolde, rector van de kerk, en Wicher van Vries (broer van Hendrik van Norch), deken van Drenthe.

In de oorkonde van 25 november 1316 verklaren Berta, weduwe van Rudolf van Ansen, en haar twee minderjarige zonen, een hoeve te Zuidwolde te hebben verkocht aan Rudolf van Echten. Heer Heino (Hendrik) ridder en Otto van Norch met Volkert van Dwingelo doen toezeggingen. Het stuk wordt gezegeld door Hendrik en Otto van Norch.

In de oorkonde van 12 mei 1321 gelast paus Johannes een onderzoek door de abt van het klooster Klaarkamp naar het onrechtmatig handelen van Johan graaf van Bentheim en anderen ten opzichte van het klooster van Assen. Johan en de zijnen hadden dit klooster beroofd. Als tweede na Johan wordt genoemd ridder Hendrik van Norg, daarna de schildknapen Herman van Lage, Adolf van Brantelghete, Gerard van Daarle, Herman van Tilligte, Adolf van Twickel en Herman genaamd Koc.

Genoemd in een oorkonde van 07-09-1324 (ogd0283) waarin de namen worden genoemd van Drentse edelen die bisschop Jan van Diest zouden steunen tegen de Drenten. Het waren ridder Henric van Norch, diens zonen Arend, Henric en Roelof, Roelof van Langelo, Menso van Echten, Gerrit Clencke, zijn broer Jan Clencke, Otto van Norch, de zoons van vrouwe Ermgard (van Dwingelo) Volker en Rutger, Coenraad van de Ghoere, zijn broer Jan van den Ghoere en Echbrecht van Echten, de laatsten allen knapen. Zij zouden de bisschop van Utrecht en het Sticht van Utrecht trouw dienen en bijstaan. Zij zouden de oorlogsbuit met de bisschop delen en nooit een overeenkomst aangaan met de Drenthen buiten de bisschop om. De bisschop beloofde op zijn beurt hetzelfde met twee aanvullende getuigen, Henric van Eelde en Hendrik Polman. Vele jaren moesten de ondertekenaars buiten Drenthe blijven. Ze werden de "Lieden van Norch"genoemd. Zij stonden aan de zijde van de bisschop met als tegenpartij Reynold van Coevorden. Deze lieden van Norch, zo genoemd omdat de van Norchs de kennelijke aanvoerders waren, verbleven in Kampen.

Omstreeks 1325. ndva 1980 artikel Keverlingh Buisman.
Henric van Norch c.s. beklagen zich bij de bisschop over het geweld, hun door de Hopsinghen aangedaan en doen opgave van hun schade.
Naar een 15e eeuws afschrift in het archief van de bisschoppen, inv. no. 207 (no. 31) (R.A. Utrecht). In aangepaste vorm is dit stuk tevens te vinden bij O.D.J. Roermeling, Enkele adelijke geslachten in Drenthe in de middeleeuwen, in de ’Nederlandsche Leeuw’, jrg. 90 (1973), k. 197 en bij A. N. de Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk (Assen/Amsterdam 1976), p. 151. Regest bij Berkelbach, no. 1287.
Here van Utrecht. Wi, Henric van Orcha, ridder, ons kinder, Ot van Orcha ende anders ons vriende ende ons hulpers van Orcha tonen U ende claghen U alsulc ghebrec ende ghewolt als ons ghedaen hebben de Hopsinghe, ons wedersaken ende hure hulpers. In den iersten toene wi U dat een knape van den Hoepsinghe heet Knobbe, die hadde ghewond enen knape, Alardssoene van Steenberghe, die maech was Ketelhots van Orcha ende Alards Wacker ende siin broder, die ons van Orcha was al vreemde. Doe sande Ketelhoet ons van Orcha driewerf boden; doe quame wi te heme, doe wi tot heme quemen, doe waest ons leet, doe vel wi in de scure, doe quam Steven van Breeclab ende warp Henric, heren Heynen soen, mit enen murstene int hoeft, dat hi langhe lach voer doet. Doe vochten si van den hove ende wi weder opten hoef, doe waert Alard ghewondc, dat dede heme Wacker ende Ketelhods soene, die deden hem den doet, dies Wacker lijdt tallen tyde. Doe dit ghesciet was, doe secden si een onrecht landrecht te doenre rnit onrechten orde1 ende mit onrechten lantrechte, dat te rechte gheweest soud hebben toe Noerche, doe miin here van Orcha, siin kinder ende siin vrienden dat vernamen, doed bod ic, Henric van Horcha ende min kinder ende miin vrient ende driehondert man rnit ons Alards dode te wesen an den Heylighen onsculdich; doe ons dat niet helpen rnochte, bode wi over Alards dode hondert marc brunre Engels, des wi toe ende an Herman van Elde, den scouten, ende an Herman Polman, die doe ter tiid seker lude waren ende anders besceden luden, die in den lande saten, die dat witlic condech is; aldat en rnochte ons niet helpen, wine moesten houwen laten een wendmolen ende vier de beste huse, die wi hadde. Dese bodscap bracht ons her Vrederic van Rolle ende her Rolof van Ghete ende wouden sie dese versaken, so woude wi se betughen mit guden luden, daer si des ghelijd hadden dat also weerf als wi hiir segghent. Hiirboven hebben si ons ghehouwen: Henric voers. van Orcha ende ons kinder ende an onse goede ghescadet tot drie hondert marken toe brunre Enghels. Item Rolof van Langhelo an sinen gude te hondert marken. Item Johan van Orcha an sinen gude te XX marken toe. Item Rolof, sinen broder, XX marc brunre Enghels. Item Conrade van den Ghore ende sinen broder XL marc. Item Ot van Orcha ende siin broder XL marc. Item Clencken van Kovoerde ende siin broder te hondert marken toe. Item Johan van Echte ende Mensen ende Ecbrechten ghebrand ende ghescadet te tueen hondert marken toe.
Item Volkier ende siin broder te XL marken. Item Godekin van Echte X marc. Item Johan Kalf XX marc. De summe van den scade van deser van Orcha lopet op neghen hondert marc X, mer behalven menghe groet scade ende utecost, die wi ende ons hulpers buten hebben verdaen ende gheleden. Ende here, want ghi desen tuist anghesien hebt ende se ghearbeidet desen tuist ten besten te brenghen ende tusschen ons ende ons wedersaken ene vrede ende enen soen ghedeghedenckt ende ghi daer dat seghen in de hand hebt, so hebben si binnen desen vrede ende soene Alard Wacker, onsen hulper vrient ende onsen hoeftman gheslaghen, als wi datter wareyt willen brenghen, dat siid boven vrede ende boven zoen ghedaen hebben ende here, want si ons ghehouwen ende ghebracen hebben over landrecht, so is elc hus over C marc te broeke ende al dat wi ghedaen hebben dat wanboet na rechte olden landrechtg.
Hierna volgt nog, vermoedelijk zonder verband met het voorgaande tekstgedeelte:
Item Wessel van Onsslo, Steven knecht van Brekel, Johans knecht Clencken ontreet hi enen henxt, daerna lieten sien lopen ende hebben de henxt verder net bynnen syns heren vrede.
Voor de datering zie ook de resultaten van het onderzoek van zowel 0. D. J. Roemeling als A. N. de Vos van Steenwijk.
In 1327 op 22 september verkopen Jan Clencke en zijn zoon Gerard een pacht aan het convent van Dikninge en zeggen dat zij die zullen overdragen zodra zij weer veilig in Drenthe kunnen komen. En anders zullen zij te Vollenhove tekenen, samen met Otto van Norch en Coenraad van Goer.(van de Gore van Steenwijk)
In die tijd was de macht van de bisschop zeer beperkt geworden. Alleen het Nedersticht, Diepenheim en Kampen waren nog onder zijn macht.
In een lijst van inkomsten van de bisschop Utrecht van omstreeks 1335 staan de goederen van Hendrik van Norch vermeld, met een verdeling van de betaling over de rechthebbenden in 1335. Hendrik is dan kennelijk overleden. Als eerste worden genoemd Arnold zijn zoon en opvolger en als tweede zijn zoon Rudolf. Dan volgt Hille de dochter van Gerard, zijn al overleden broer. Daarna Rudolf Butruant, Folkert van Dwingelo en Johan Pipe. Deze zijn waarschijnlijk getrouwd met zusters van Hendrik, dus zijn zwagers van Hendrik. Daarna volgt Otto van Norch, die ook voor het geheel van de goederen wordt aangeslagen, zal dus een broer zijn van Hendrik.
Hendric trouwde met NN van NN.
Kinderen van Hendric en NN:
1 Arnoldus (Arend) van Norch, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.
2 Hendrick van Norch [1.1.1.1.1.4.2.2], geboren omstreeks 1300. Hendrick is overleden vóór 1327, ten hoogste 27 jaar oud.
Notitie bij Hendrick: Genoemd in een oorkonde van 07-09-1324 (ogd0283) waarin de namen worden genoemd van Drentse edelen die bisschop Jan van Diest zouden steunen tegen de Drenten. Het waren ridder Henric van Norch, diens zonen Arend, Henric en Roelof, Roelof van Langelo, Menso van Echten, Gerrit Clencke, zijn broer Jan Clencke, Otto van Norch, de zoons van vrouwe Ermgard (van Ruinen??) Volker en Rutger, Coenraad van de Ghoere, zijn broer Jan van den Ghoere en Echbrecht van Echten, de laatsten allen knapen. Zij zouden de bisschop van Utrecht en het Sticht van Utrecht trouw dienen en bijstaan. Zij zouden de oorlogsbuit met de bisschop delen en nooit een overeenkomst aangaan met de Drenthen buiten de bisschop om. De bisschop beloofde op zijn beurt hetzelfde met twee aanvullende getuigen, Henric van Eelde en Hendrik Polman. Vele jaren moesten de ondertekenaars buiten Drenthe blijven. Ze werden de "Lieden van Norch"genoemd. Zij stonden aan de zijde van de bisschop met als tegenpartij Reynold van Coevorden. Deze lieden van Norch, zo genoemd omdat de van Norchs de kennelijke aanvoerders waren, verbleven in Kampen.
3 Rudolphus (Roelof) van Norch [1.1.1.1.1.4.2.3], geboren omstreeks 1300.
Notitie bij Rudolphus: Vermeld in een oorkonde van omstreeks 1330, ogd0340. Lijst van inkomsten van het domkapittel Utrecht. Zie bij Arnoldus van Norch.
Rudolf bezat het goed Haddinge in Een.
1.1.1.1.1.4.4 Gerard van Norch is geboren omstreeks 1270, zoon van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.1.1.1.1.4). Gerard is overleden vóór 1327, ten hoogste 57 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Ook vermeld als Gerard van Kuinre, geb omstreeks 1267 (our family histories)
In 1288 vermeld met zijn broer Otto. (J de Groot; Het geslacht de Vos van Steenwijk)
Kind van Gerard uit onbekende relatie:
1 Hille van Norch [1.1.1.1.1.4.4.1].
Notitie bij Hille: Genoemd in een oorkonde van omstreeks 1335, ogd0340.
Bezat het goed Grudelinge
1.1.1.1.1.4.5 Johanna van Norch is geboren omstreeks 1272, dochter van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.1.1.1.1.4). Johanna is overleden na 1327, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Johanna: In 1327 blijkt uit een register van inkomsten van het Domkapittel te Utrecht dat zij moet betalen voor het bezit van het goed Battinc. Uit latere stukken blijkt dat dit goed in Westervelde ligt en nu bekend is als "de jufferen Lunsingh"
Zeer waarschijnlijk ook bezitter van het Tybingegoed in Norg.
Johanna trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1290 met Johan Pipe van Steenwijck, ongeveer 20 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1270, zoon van Herdradus van den Ghore van Steenwijck. Johan is overleden vóór 06-05-1337, ten hoogste 67 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan zal dezelfde persoon zijn als Johan Pipe, vermeld in een oorkonde van 1327, goederenlijst van de bisschop van Utrecht, bij de verdeling van de opbrengsten van de Norgse leengoederen als gevolg van het overlijden van Hendrik van Norch, broer van Johanna van Norch., zijn vrouw.
Oorkonde van 24 juli 1331. Wy, Willem, Grave enz.maken cond enz. dat wij Heren Janne van Kuynre, Ridder, verleen al zulc goed, alse Heynric (Heyne) van Kuynre, zijn neve, van ons te lene hield, dats te wetenen, al dat gheregt van Kuynre.
Item dat gheregte van Emlairden half; voerst dat overste recht tote Orc; item al ’t gheregte van Orc, drie weken voir Zente Michiels daghe, ende drie weken dairna; voirt in ’t dorp tot Espel, die zeevond, ende ’t verval van vechtelrie, ende van rove; item ’t gheregte te Vene; item ’t gheregte te Monike Kuynre, dat in Stellinghewerve ghelegen is, ende XVII hoeven lands in denzelve gheregte; item dat erve toit Oisterzee, dat men hiet Penningenhure; item die grute te Kuynre; item die berch, die leghet ten ? van den dorpe te Kuynre, ende hiet die Aldeberch. Van wilken goede voirszeit wij Heren Janne voirszeit zulke gratie ghedaen hebben, dat na ziene doid comen zal op Harmen ende Janne, zienen kinderen, ghezamenderhand, in manieren dat Harman van ons ontfaen (ontvangen) zal, ende hij zalre Jan uyt verzien bij vrienden, dat alse weseliken is, ende dat zal Jan van Harman houden. Ende al dat goid voirszeit zullen zij van ons houden ten rechten liene. In oorkonde enz. Ghegeven in den Haghe, des Woensdaghes za Zenten Margrieten dach, in ’t jaer ons Heren MCCCXXXI. (Perkament Register van de Charterkamer van Holland)
Vermeld als getuige in een oorkonde van 26 maart 1336 waarin Paaslo van de bisschop vergunning krijgt om een kerk te bouwen.
Blijkt uit een schriftelijk stuk van 6 mei 1337, waarin de "bestierders"van de landen van het klooster Hemelum en die van Kuinre en Veenhuizen de graaf van Holland om bescherming verzoeken tegen de graaf van Gelre, niet meer in leven te zijn en dat zijn zoon niet in staat is de macht in het graafschap Kuinre ter hand te nemen. Zoon Herman moet dan overleden zijn en zoon Johan (tijdelijk) verdreven?
Waarom Johan Pipe omstreeks 1295 zijn vader niet direct is opgevolgd is niet duidelijk. Johan trouwde omstreeks 1290 met zijn nicht Johanna, een zuster van neef Heyne. Misschien problemen omtrent het huwelijk?
Zijn neef Hendrik (Heyne), zoon van zijn vaders broer Hendrik, werd toen, in 1290, Heer van Kuinre. Deze neef Hendrik hield zich, evenals zijn broer Otto, voornamelijk bezig met de Norgse goederen. Bij diens dood in 1331 is Kuinre teruggegaan naar de nazaten van Volrad (Wouter) in casu Janne (Johan) van Kuinre.
Van omstreeks 1335 (1327) dateert een register van inkomsten van het Dom-kapittel te Utrecht, vermeldend dat Johannes Pipe, de bonis dictis Battinc betaalt 2 solidi en een halve cop. Het archief van het Dom-kapittel geeft niet aan waar dit goed is gelegen. Het is een goed uit de erfenis van Hendrik van Norch en op grond van latere vermeldingen betreft het een huis in Westervelde, bekend als "de jufferen Lunsingh".
Folkert van Dwingelo, wonend op de Oldegaerde, was getrouwd met Ermgard van Norch, de zuster van Johanna van Norch.
Kind van Johanna en Johan:
1 Herman? Pipe van Steenwijk, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.
1.1.1.1.1.4.6 Berta van Norch is geboren omstreeks 1273, dochter van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.1.1.1.1.4).
Notitie bij de geboorte van Berta: geboortedatum van internet stamboom Hulst
Berta is overleden na 1327, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij Berta: Bertha van Norch verkocht in 1316 samen met haar zonen Bertold en Cyse een hoeve aan Rudolf van Echten. Oorkonde (ogd0252) opgemaakt 25 november 1316 in de Margarethakerk in Norg en gezegeld door Henric en Otto van Norch, de broers van Bertha.
"Omnibus presentia visuris seu audituris nos Berta, relicta Rodolfi, Bertoldus et Eizo, mei filii de Ancen, notum esse cupimus nos Rodolfo de Echten domum nostram in Drucht in Sudwold cum omnibus atti nentiis suis cultis et incultis et suis veris heredibus pro quinquaginta marcis sterlingorum vendidisse et posuisse ei fidejussores et suis
heredibus, quod Bertoldus et Eizo, cum ad debitam venerint etatem, [ven]dicionem sic legitime factam non revocent sed ratam habeant et gratam.
Fidejussores sunt dominus Heino miles [et] Otto de Norech, Volkerus de Dwenglo sub pena XXX marcarum sterlingorum antiquorum. Si autem Bertoldus [et] Eizo, cum habent annos discretionis, ordinata et facta in venditione revocare presumpserint, dicti f[ide]jussore[s C]ovordiam intrabunt et inde non recedent, nisi prius dicto Rodolfo de Echten et suis heredibus quinquaginta marcae sterlingorum cum pena XXX marcarum
integraliter persolvantur. In cujus rei testimonium sigilla domini Heinonis militis et Ottonis de Norech presentibus sunt appensa. Nos vero fidejussores sic notati in premissis recognoscimus nos Rodolfo sepedicto de Echten et suis heredibus sub fide militaria esse obligates et sub sigillis nostris presentem paginam communimus jure testimonii sic esse acta et ordinata, ut patet in premissis.
Datum in Norech anno Domini MCCC sexto decimo in die Katerine virginis et martyris."
Berta trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1295 met Rudolf van Ansen van Coevorden, ongeveer 30 jaar oud. Rudolf is geboren omstreeks 1265, zoon van Bertold van Ansen van Coevorden en NN van NN. Rudolf is overleden vóór 1316, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Elders gepubliceerd:
Rudolf van ANSEN, geboren ca 1265, overleden voor 1316, zoon van Bertolt van ANSEN.
Gehuwd met Berta van NORCH
ndva 1893; 8 september 1316. Berta, weduwe van Rudolf van Ansen, verkoopt met haar zonen Bertold en Eiso het huis in Drucht in Zuidwolde aan Roelof van Echten.
Kinderen van Berta en Rudolf:
1 Berthold van Ansen, geboren omstreeks 1300 in Ansen. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.
2 Cyse van Ansen [1.1.1.1.1.4.6.2], geboren omstreeks 1305. Cyse is overleden na 1369, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij Cyse: Was in 1316 nog minderjarig, evenals zijn broer Berthold; zie bij hun moeder Berta.
22 juli 1335.
Cizo van Ansen verkoopt aan de abdij van Dikninge zijn bezittingen te Ansen, zonder de nieuwe kamp; onder belofte van vergoeding der schade, van zijnentwege gedurende den oorlog tussen die van Koevorden en Johannes Klencke aan bedoelde goederen te lijden. Met borgstelling voor de nakoming door genoemde Cyzo, Arnold Wilde, Adam Luttike Wicherssone en Gerhard Menzinghe, onder belofte in "leisting" te zullen gaan in een eerzame herberg waar zij veilig zijn, en met medezegeling door de borgen.
Mogelijk genoemd in akte van 17 november 1367.
Cyse van Ansen de oude verklaart zijn tienden bij de Reest en ander bezit verkocht te hebben aan Jan de Vos van Steenwijk.
Het origineel van deze acte is verloren; we kennen slechts een regest uit de 17e eeuw in het huisarchief Hackfort, inv. no. 188 onder no. 320 (R.A. Gelderland) in deze vorm:
Een brief mit een uijthangend segel in dato 1367 des woensdaegs nae Martini in den winter, waerbij Cijse van Ansen d’olde bekent vercoft te hebben Jan de Vos van Steenwijck sijn tienden op die Reesten, groff ende small, mit die goedekens penningen ende sijn deel van der maten, soo het gelegen aver d’achl bij Hakeswolde op Coldervene onder conditien, dat hij het van den vercoper ofte van den heerschap, daer hij het van plecht te holden, holden cal.
14 november 1368.
Cyse van Ansen de oude verklaart Johan de Vos van Steenwijk beleend te hebben met de tienden bij de Reest en ander bezit.
Naar het origineel in het archief van graaf van Merveldt op het slot Lembeck (archief Westerwinkel), Urk.
no. 63. Regest uit de 17e eeuw in het huisarchief Hackfort, inv. no. 188 onder no. 322 (R.A. Gelderland).
Ic Cyse van Ansen de oelde doe kundych allen luden, de desen brief zulen sien oft horen lesen ende bykenne openbaer, dat Johan Vos van Steenwijc ende sine erfghenamen den tienden by der Reesten ende yenich gue t , dat he mit rechte van my holden sal ende van minen erfghenamen holden sal to Suetvenschen lene to enen punde; vort meer so bykenne ic Cyse vorscr. in dese opene brieve, wannier heer Alef, min broder, aflivich wurt, so sal Johan verscr. ofte sine erfghenamen, de in der tijd were van miner heelfte, de my hoerde van den tienden to Lede tovoren utburen half so vele als ic vercoft hebbe van
heren Alefs mudden, mins broders, sunder wedersegghen mins ofte miner erfghenamen, utghesproken alle aerghelijst, de in deser vorghescreven vorworde Johan vorscr. ofte sinen erfghenamen hinderen moghen. In oerkunde der waerheyt so hebbe ic Cyse vorscr. vor my ende vorscr. minen erfghenamen myn zeghel an desen brief ghehangehen; ghegheven int iaer unses Heren dusent driehundert achtentsestych des dynxdaghes na sente Martine in den winter.
Het zegel is afgevallen
akte uit 1369.
Cyse van Ansen de oude en Cyse van Ansen de jonge verklaren Jan de Vos van Steenwijk verkocht te hebben een goed te Scheerhorn in het kerspel Emlichheim.
Het origineel is verloren. We kennen slechts een regest uit de 17e eeuw in het huisarchief Hackfort, inv. no. 188 onder no. 323 (R.A. Gelderland) in deze vorm:
Een brief daervan die segels meerendeel gebraecken sijnde, sunsten twe geweest in dato 1369, waerbij Chijse van Ansen d’olde ende jonge vercoft hebben an Jan de Vos van Steenwijck haer goet toe Scheerhorde gelegen in den kerspel van Emmeninckhem.
3 [misschien] Roelof van Ansen [1.1.1.1.1.4.6.3], geboren in Vollenhove. Roelof is overleden na 1340.
Notitie bij Roelof: Waarschijnlijk dezelfde als Roelf Bollar van Ansen, genoemd in een oorkonde van 10 oktober 1340, samen met Bertold van Ansen, Bertold Knas van Eelde, Coenraad van den Ghore, Otto Haertinge van Haren, Otto Dusewold van Dilligte en Alf Mensinge.
(Coenraad van den Ghore was een neef van Berthold van Ansen, zoon van Johanna van Norch, een zuster van zijn moeder Bertha. Bertold was zijn broer. De anderen zijn waarschijnlijk ook alle aan Berthold verwant)
Is waarschijnlijk geen broer van Berthold en Cyse, omdat hij niet wordt genoemd in de oorkonde van 1316; zie bij Berta. Maar kan wel een stiefbroer zijn, of een bastaardzoon van Rudolf van Ansen.
1.1.1.1.1.4.7 NN van Norch is geboren omstreeks 1275, dochter van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.1.1.1.1.4). NN is overleden na 1327, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij NN: De vrouw van Roelf van Pedze is een zuster zijn van Otto van Norch.
NN trouwde met Rudolf van Peize van Almelo. Rudolf is geboren omstreeks 1275, zoon van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo en NN van NN. Rudolf is overleden na 1335, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Vermeld tussen 1308 en 1335.

ogd0245 de dato 23 oktober 1313. Rodolphus van Peize verklaart de helft zijner tienden te Benneveld aan de buren aldaar te hebben verkocht

ogd0279 de dato 4 juli 1323. Johannes van Almelo verklaart met zijn broeder Egbertus de hun toekomende nalatenschap te hebben gescheiden volgens de uitspraak van Johan, graaf van Bentheim, en anderen. Vermeld staat Rodolf van Peize.

ogd0296 de dato 25 januari 1326. Roelof van Peize, Egbert van Groenenberg en enige anderen verklaren borg te blijven voor een schuld van de bisschop van Utrecht aan de heer van Keppel.

Ogd0339 van 3 november 1334. Rudolf van Peize verkoopt met zijn 4 zoons hun goederen te Halen aan het convent van Assen, voor de helft en de andere helft aan zijn familie te Eelde. (Rodulphus, zoon van Eggelbertus, ridder van Peize, en zijn zoons Eggelbertus, Rodolphus, Bernardus en Hermannus. Eggelbertus de oudste broer is meerderjarig en is medezegelaar van de oorkonde. Getuigen Hermannus, genaamd Schulte (te Eelde).)

Komt voor in een oorkonde van 1335 waarin hij aan de abt van Dikninge vraagt om geen geld te geven aan Otto van Norch vanwege de overdracht van goederen te halen, omdat hij daar rechten op heeft en hij deze verkocht heeft aan het convent van Assen.
Vermoedelijk is in 1334 of iets eerder zijn vrouw, een zuster van Otto van Norch, overleden die (mede)aanspraak had op rechten in Halen.
Kinderen van NN en Rudolf:
1 Rodolphus (Roelof) van Almelo, geboren omstreeks 1322. Volgt 1.1.1.1.1.4.7.1.
2 Bernardus van Almelo [1.1.1.1.1.4.7.2], geboren omstreeks 1324.
Notitie bij Bernardus: Leenman van de heer van Almelo
3 Hermannus van Almelo, geboren omstreeks 1326. Volgt 1.1.1.1.1.4.7.3.
1.1.1.1.1.4.8 Otto van Norch (Orch) is geboren omstreeks 1277, zoon van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.1.1.1.1.4).
Notitie bij de geboorte van Otto: geboortedatum onbekend; meerdere vermoedens waaronder ook 1284
Otto is overleden na 1335, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Otto: 07-09-1324: De van Norchs maken een overeenkomst met de Bisschop. Hendrik vermeld als ridder, de overige als knapen.
28-12-1324: Otto van Norgh en zijn borgen betalen een gedeelte van de bruidschat voor de dochter van Otto aan Rudolf van Echten. Getekend te Kampen waar de van Norchs als verbannenen uit Drenthe, verbleven.
18 januari 1325: Otto van Norch en anderen verklaren de verpande goederen van Pelgrim van Putten binnen zekere tijd te zullen lossen. Vermeld zijn Wicher, kanunnik te Steenwijk, broer van Otto, Hendrik van der Ese, Gerard Klecke en zijn broer Johannes, Coenraad Utengore (van Steenwijk), Volker, zoon van vrouwe Ermengardis.
25-03-1334 verkopen Otto, Ida zijn vrouw en hun kinderen Wycher, Johan en Herman, met zijn broer Wycher, kanunnik van Steenwijk, de tienden van Hooghalen, en het recht van herberg, geërfd van hun ouders, aan de abdij van Dikninge. Hij verzocht zijn ’maghen’ Coenraad van de Goer en Herman Polleman mede te zegelen (Arch.Dikninge, Benedictijnerabdij, inv. nr. I, reg 43).
"dragen over voor buren en kerspellieden van Beilen aan de abdij van Dickninghe de tienden te Halen, grof en smal, met het recht van herberg en van "vore des sades" in Drenthe, door hen geerfd van hunne ouders; met belofte van vrijwaring, behalve voor de smalle tienden over de hof te Halen, de aan het convent te geven vlastienden en de grove en smalle tienden over het kothuis Nysinghe. Met medebezegeling door Herman Polleman, Coenraed van den Ghore en en het land van Drenthe.
Request van 15 januari 1335. Otto van Norch verkoopt aan het convent van Dickninghe de tienden te Halen, na ze eerst, volgens zijn verplichting, te hebben aangeboden aan Roelof van Peize, Bole van Eelde en het convent van Assen.
24-11-1335 Drents dienstman van bisschop Jan van Diest (1322-1340) (drs. O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
Oorkondenboek Groningen-Drenthe 340; omstreeks 1335.
Register van inkomsten van het Domkapittel te Utrecht.
Goederen van Henrici de Norch, waarvan de betalingen als volgt zijn verdeeld:
ten eerste Arnoldus 5 en een halve sc. van het goed Buninc in Snole, het gerecht in Norch en sommige goederen in Ede (Een) (Arnold was dus de opvolger van zijn vader in het gerecht en was dus de oudste zoon.)
Rodolphus, zijn broer, 4 en een halve sc. van het goed Haddinghe in Ede (Een)
Hilla Gerardi de Norch (Hille, de dochter van Gerard van Norch) 3 en een halve sc. van hetzelfde goed (van Hendrik die dus kennelijk overleden was)
Rudolf Butruant 6 b. en 1 cop. van het goed Bonekinc in Anlo; (Opmerking: Rudolf Butruant = Rudolf van Peize van Almelo, getrouwd met een zuster van Henric van Norch)
De tienden in Borc, die heer Folkert en broer aan de parochie hebben verkocht, 2 sol. en een halve cop. Folkert van Dwingelo van het goed Rensinc in Anlo 15,5 sc. (Opmerking: Folkert van Dwingelo moet getrouwd zijn met een niet met name bekende zuster van Henric)
Johan Pipe 2 sol. en een halve cop. van het goed genaamd Battinc. (Opmerking: Johan Pipe is Johan van Steenwijck, getrouwd met Johanna van Norch)
Idem van dezelfde voorschreven goederen betaald jaarlijks Otto van Norch 13,5 sc. Ten eerste de tienden in Halen, met inbegrip van het klooster Dickninge, idem tienden in Ees in de parochie Borger, door burgers gekocht, Idem het goed genaamd Grudelinge dat nu in bezit is van Hille van Norch als opvolger van Gerard van Norch. idem het goed Gorthorst in de parochie Beilen die Reiynerus Heymighe koopt.

Vermelding omstreeks 1325. ndva 1980 artikel Keverlingh Buisman. Zie ook bij Hendrik van Norch. Henric van Eelde, schout, Herman Polman c.s. beklagen zich bij de bisschop over Ot en Conraerd van Norch.
(Met Coenraed van Norch wordt misschien bedoeld Coenraed van Steenwijck, zoon van Johanna van Norch en Johan van Steenwijck ??)

Otto van Norch en verwante edelen streden aan de zijde van de bisschop van Utrecht tegen de Drenten en zijn een tijdlang uit Drente verbannen. Zij verbleven in één van de overgebleven bolwerken van de bisschop, de stad Kampen. Daar verhandelden ze graan uit Drenthe om in hun levensonderhoud te voorzien. (Zie ook de publicatie van J W Schaap over de handelsbetrekkingen tussen de Stad Kampen en Drentse edelen. Zijn conclusies zijn echter achterhaald)

Uit de Schepenboeken van Kampen: (Kamper Schepenacten nr. 71).
29 augustus 1318, garantieverklaring voor een bedrag van 10 mark (Samen met andere Drentse lage adel) verder ook nog:
4 oktober 1319, Otto van Norch en anderen stellen zich garant voor454,5 schepel goed winterkoren.
28 december 1324, 90 mark als aandeel in de bruidschat voor de zoon van Rolof van Echten,
16 januari 1325, schuldbekentenis ten gunste van Pelgrim van Putten, bedrag 90 mark,
16 april 1325, zekerheidsstelling voor een betaling,
4 juli 1325, verklaring van vrijwaring bij een korenleverantie,
11 november 1325, borgstelling bij een korenleverantie van bijna 21 mark, (zie ook ogd0291)
17 november 1325, schuldbekentenissen van 4 pond en 71/2e stuiver, 9 pond en 5 pond, ogd0292.
21 februari 1326, schuldbekendtenis van 24 brabantse marken,
9 maart 1326, schuldbekentenis van 100 pond klein,
20 april 1326, zekerheidsstelling voor de levering van 100 schepel graan,
22 december 1326, schuldbekentenis van 30 mark,
5 februari 1327, borgstelling voor Geert Clencke,
28 februari 1327, een schuldbekentenis.
In bovengenoemde 16 vermeldingen komt hij negen keer voor samen met Coenraad van de Gore, een familielid, acht keer met Geert Clencke, drie keer met diens broer Johan Clencke, twee keer met Arnold Lansinge, en één keer met Gyse Geuzinge, Bertold van Ansen, Volker van Echten, Rolof van Norch Hendrikzoon, Wicher van Norch zijn broer(kanunnik te Steenwijk).

Uit diverse andere publicaties;
Gehuwd met Ida van RUINEN. Zuster van Steven, de vader van Johan III, heer van Ruinen (+1378), gehuwd met Zweder van Rechteren (+21-02-1407), die kinderloos overlijden en waarmee de hoofdtak van het huis Ruinen in mannelijke lijn uitsterft. Dochter van Johan II van RUINEN en Ermengarde

http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
275088 Otto van NORG,
28-12-1324 betaalt Otto een deel van de bruidschat voor zijn dochter (drs.O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
25-03-1334 verkopen Otto, Ida zijn vrouw en hun kinderen Wycher, Johan en Herman, met zijn broer Wycher, kanunnik van Steenwijk, de tienden van Hooghalen, geërfd van hun ouders, aan de abdij van Dikninge. Hij verzocht zijn ’maghen’ Coenraad van de Goer en Herman Polleman mede te zegelen (Arch.Dikninge, Benedictijnerabdij, inv. nr. I, reg 43).
24-11-1335 Drents dienstman van bisschop Jan van Diest (1322-1340) (drs. O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973). Zoon van Otto van NORG (zie 550176).
Gehuwd met 275089 Ida van RUINEN.
Zuster van Steven, de vader van Johan III, heer van Ruinen (+1378), gehuwd met Zweder van Rechteren (+21-02-1407), die kinderloos overlijden en waarmee de hoofdtak van het huis Ruinen in mannelijke lijn uitsterft. Dochter van Johan II van RUINEN (zie 550178) en Emegarde (zie 550179).
Uit dit huwelijk:
1. Johan (zie 137544).
2. Wycher.
3. Herman.
4. dochter. Gehuwd met Roelof van Echten (J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).

1328: Vermeld Ot de Orch. Is Otto van Norch.
Beroep:
landbouwer en handelaar. (Otto van Norch verkocht en leverde in Kampen agrarische produkten van hemzelf en van andere lagere adelen en ook als commisinair voor de hogere adel. Hij reisde dus veel van Norg naar Kampen, waarschijnlijk via Ruinen en heeft daar zijn vrouw gevonden.)
Otto trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1306 [bron: internet familyhistories.org] met Ida van Ruinen, ongeveer 16 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.3.2.4 voor persoonsgegevens van Ida.
Kinderen van Otto en Ida:
1 Wycher van Norch [1.1.1.1.1.3.2.4.1], geboren omstreeks 1308 in Norg.
Notitie bij de geboorte van Wycher: Ook 1304 vermeld als geboortedatum.
Notitie bij Wycher: Vermeld in een oorkonde van het jaar 1334.
2 Johan van Ruinen van Norch, geboren omstreeks 1310 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.
3 NN van Norch, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.3.
4 Roelof van Norch [1.1.1.1.1.3.2.4.4], geboren in 04-1315. Roelof is overleden vóór 1334, ten hoogste 19 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van 1323 als broer van Johan.
5 Herman van Norch [1.1.1.1.1.3.2.4.5], geboren omstreeks 1318 in Norg.
Notitie bij de geboorte van Herman: Ook 1310 vermeld als geboortedatum.(WWW.zwiebelfam.nl/gendata/roland/11290758.htm)
Herman is overleden na 1334, minstens 16 jaar oud.
Notitie bij Herman: Vermeld in het jaar 1334 samen met zijn broer Johan.
6 NN van Norch, geboren omstreeks 1320 in Eelde. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.6.
1.1.1.1.1.4.9 NN (Ketelhoed) van Norch is geboren omstreeks 1280, zoon van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.1.1.1.1.4). NN is overleden vóór 1227.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 NN van Norch [1.1.1.1.1.4.9.1].
1.1.1.1.2.1.1 Hendrik (III) van Borculo is geboren in 1237, zoon van Hendrik II van Borculo en Eufemia van Coevorden (zie 1.1.1.1.2.1). Hendrik is overleden in 1288 in Woeringen, 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Request van 27 februari 1261 of 1262. Archief Dickninge.
Henricus van Borculo verleent zijn goedkeuring op de verkoop van Rudolf van Ansen aan het klooster in Ruinen van de halve tiend uit de hof te Dickninge, mits Rudolf andere goederen van gelijke waarde ten zijnen behoeve verbind, waarvoor Mewekinus (Bartholemeus) van Ruinen en Wicher borg blijven. (Zoons van Johan I van Ruinen)
MD Teenstra: 1275; Hendrik van Borculo, kleinzoon van Hendrik overleden in 1263, wordt slotvoogd van Coevorden tot 1284. Tussen 1263 en 1275 is het slot Coevorden bewaard door Gerard en Rudolf Clencke, Hako van Almelo en Nicolaas Boudewijnszoon. Zie ogd0133.
Opmerking Anne Post: 1284 moet zijn 1288.

ogd0148 van 22 juli 1276. Hendrik van Borculo, burggraaf van Coevorden, verklaart met Hendrik van Eelde, schulte van Drenthe en Heer Rudolf Weger, ridder, uitspraak te hebben gedaan in een geschil tussen het klooster van Assen en de ingezetenen van Dalen.
Andere bronnen:
http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
549236 Henricus III van BORCULO, overleden op 05-06-1288 te Woeringen,
(1248-1288) Burggraaf van Coevorden en heer van Drenthe. Sneuvelde 05-06-1288 bij de slag van Woeringen. Betrokken en/of getuige bij schenkingen of verkopen door Herman, graaf van Lohn;
1248 goederen verkocht aan klooster Bethlehem; 1250 schenking kerk te Ruinen; 1250 verkoop Brunsveld te Zelhem aan klooster Bethlehem. Verkoopt 1251 Hertinc in het kerspel Versevelde aan klooster Bethlehem.
1262 blijkt uit een oorkonde dat hij gehuwd is met Agnes en dat zij toen 5 zonen en 2 dochters hadden.
1272 getuige bij het verlenen van vrijstelling van de tol van Lobeek (Lobith) voor die van Arnhem; 1275 beleent hij als miles zijn verwant Rudolphus, zoon van Folkerus de Echten met de grove en smalle tienden in Echterveen en Zuidwolde. Zoon van Henricus II van BORCULO (zie 1098472) en Eufemia van COEVORDEN (zie 1098473).
Gehuwd met 549237 Agnes, (1259-1288) Vrouwe van Borculo en Coevorden.
Ogd0176: Agnes doet in 1288 een schenking aan het klooster Bethlehem voor jaargetijden voor haar man.
Uit dit huwelijk: 1. Arnold (zie 274618).

MD Teenstra: 1284; Hendrik van Borculo, burggraaf van Coevorden sterft en wordt opgevolgd door zijn zoon Reinold (1284-1311) Opmerking Anne Post: 1284 moet zijn 1288.
Hendrik trouwde met Agnes van NN.
Kinderen van Hendrik en Agnes:
1 Arnold van Borculo [1.1.1.1.2.1.1.1]. Arnold is overleden vóór 1275.
2 Reinold van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.
1.1.1.1.4.1.1 Johannes Clencke is geboren vóór 1290, zoon van Gerard(us) Clencke (zie 1.1.1.1.4.1). Johannes is overleden na 1327, minstens 37 jaar oud.
Notitie bij Johannes: ogd0304 en 0305 en 306; februari/maart 1327: Schuldverklaring tijdens verblijf in Kampen. Vermeld zijn Gerhardus Clencke, Johannes Clencke, Otto van Norch, Coenraad van de Ghore, Boldewijn van Selwerd, Johannes Scerpinc, Alfred van de Schure, Walter van Genemuiden, Arnold te Westen, Herman van der Helle, Thise Gosinc, Gerard van Wenlo, Johannes zoon Helsede, Thidericus zoon Pelgrim (van Putten), Bertold van Ansen, Rudolf Clencke, broer van Johannes;
Request van 22 september 1327. Archief Dickninghe.
Johannes Klencko en zijn zoon Gherardus verkopen aan de abdij van Dickninghe een rente van 11 mudden winterrogge en 3 mudden haver uit het huis Lodinghe te Wijster; en beloven, terstond wanneer zij Drenthe in vrede kunnen binnenkomen, deze rente voor buren in de villa wijster aan de abdij over te dragen; op straffe van leisting te Vollenhove door hen, Otto van Norch en Coenraad van de Ghore. Met medebezegeling door de borgen. (Genoemde heren waren uit Drenthe verbannen vanwege hun hulp aan de bisschop en verbleven in Kampen)
Johannes trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.1.1.1.1.3.2.2 voor persoonsgegevens van NN.
Kind van Johannes en NN:
1 Gherhardus Clencke, geboren vóór 1310. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.2.1.
1.2.1.1.1.1.1 Volrad (Wolter) van Kuinre is geboren omstreeks 1240, zoon van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.1.1.1) en Ermgard van IJsselmuiden. Volrad is overleden omstreeks 1295, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Volrad: Komt voor in oorkonden tussen 1276 en 1293.
Zie ook: http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I140852&tree=00
(Volrad kan ook een nazaat zijn van Wouter Crane, vermeld omstreeks 1200. Wouter is waarschijnlijk een broer van Hendrik de Crane van Kuinre. Volrad kan een verschrijving zijn van Wouter of Wolter.)
Moet zijn vader Hendrik na diens overlijden tussen 1265 en 1275 zijn opgevolgd als heer van Kuinre.
Vermeld in 1275 waarin hij medezegelaar is van een akte van de bisschop van Utrecht waarin Genemuiden stadsrechten krijgt conform de steden Deventer, Zwolle en andere steden in het Salland.
Oorkondenboek Sticht Utrecht. nr. 1907. Hasselt 1276 op 8 juli is ridder Volradi van Kuinre getuige van een verleende vergunning door elect Jan aan de schepenen en burgers van Zwolle om een weg tussen Zwolle en Lenthe te maken en tol te heffen ter bestrijding van de aanlegkosten. Andere getuigen: ridder Hendrik heer van Borculo, ridder Arnold van Almelo, ridder Hako van Ruitenberg, Willem van Bukhorst, Rudolf van de Ese, Hendrik van Almelo. Volrad is in 1275/1276 ridder, dus minimaal 21 of 30 jaar oud en moet geboren zijn voor 1255.
Volrad trouwde met [waarschijnlijk] Luthgard van NN.
Notitie bij Luthgard: iVan der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa)
LUTHGARD, was de echtgenoote van Volrad, ridder van Kuinre. Ten jare 1284 bezaten deze echtelingen twee zonen, Johan, de oudste, en Volrad. Zie v.d. Chijs, de Munten der Heeren en Steden van...
Kinderen van Volrad en Luthgard:
1 Johan van Kuinre, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.
2 Herman Vleisch van Kuinre, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.2.
1.2.1.2.2.1.4 Ava van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1270, dochter van Adolf van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1) en NN van NN. Ava trouwde met Egbert van Selwerd. Zie 1.3.1.2.1 voor persoonsgegevens van Egbert.
Kind van Ava en Egbert: zie 1.3.1.2.1.
1.2.1.2.2.2.1 Egbert van Echten, zoon van Godekin van Echten en Agnes van Groningen (zie 1.2.1.2.2.2). Egbert is overleden vóór 1332.
Kind van Egbert uit onbekende relatie:
1 NN van Echten. Volgt 1.2.1.2.2.2.1.1.
1.2.1.2.3.1.1 Hendrik van Selwerd is geboren omstreeks 1320, zoon van Ludolf van Selwerd (zie 1.2.1.2.3.1). Hendrik is overleden na 1352, minstens 32 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Vermeld in een oorkonde van 1352 waarin hij éénderde van de heerlijkheid Groningen en Selwerd behoudt.
Hendrik trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1339 met NN van Norch, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.3.2.4.6 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Hendrik en NN:
1 Ida van Selwerd, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.6.1.
2 Godeken van Haren van Selwerd, geboren omstreeks 1345. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.6.2.
1.2.1.2.3.1.2 Adolf van Selwerd, zoon van Ludolf van Selwerd (zie 1.2.1.2.3.1). Adolf is overleden na 1365.
Notitie bij Adolf: In 1347 opvolger van zijn vader als heer van Selwerd.
Oorkonde 1365: Alf van Selwerd en zijn vrouw Aleid verkopen het goed en erf in Noord Sleen dat Eltinghegoed heet aan Hendrik Riddering. Getuigen, heer Marcellis van Zuidlaren, heer Evert van Noordlaren, Arnold Hus van Gasselte, Rolf Anghel, Willem Zubbertinge.
Adolf trouwde met Aleid van NN.
1.2.1.4.1.1.1 Herman van Voorst is geboren in 1222, zoon van [waarschijnlijk] Sweder van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1). Herman is overleden na 1288, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Herman: Vermeld in de jaren 1252 t/m 1288.
Herman trouwde met Agnes van Lohn. Agnes is geboren omstreeks 1225, dochter van Hermannus I, Graaf van Lohn en Sophia.
Kinderen van Herman en Agnes:
1 Sweder van Voorst, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.
2 Herman van Voorst, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.
3 Roderick van Voorst, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.3.
4 Heylwich van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.4], geboren omstreeks 1270. Heylwich is overleden na 1329, minstens 59 jaar oud. Heylwich bleef ongehuwd. Heylwich bleef kinderloos.
1.2.1.5.1.2.1 Willem I van Buckhorst is geboren omstreeks 1230, zoon van Gijsbert I van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2) en NN van NN. Willem is overleden na 1277, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Willem: 1275 Willem van Buckhorst vermeld als getuige in de oorkonde waarbij Genemuiden stadsrechten krijgt.
1277; Willem en Gerard van Buckhorst verkopen de helft van hun bezit in Zalk en een gedeelte van hun visrechten in de IJssel aan de Abt van het klooster in Stavoren.
De overdracht gebeurde in het openbaar op het kerkhof in Zalk ten overstaan van de rechter Engelbert.
1 november 1277; Willem en Gerard, kasteleinen te Buckhorst, doen een overdracht van goederen in Zalk aan het klooster te Staveren.
Willem trouwde met NN van NN.
Kinderen van Willem en NN:
1 Wolter van Buckhorst [1.2.1.5.1.2.1.1], geboren omstreeks 1265. Wolter is overleden na 1289, minstens 24 jaar oud.
Notitie bij Wolter: Vermeld in 1289, samen met zijn broer Gijsbert.
Wolter zal overgaan naar de Duitse Orde.
2 Gijsbert II van Buckhorst, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.
1.2.1.5.2.1.1 Hinricus van Eelde is geboren omstreeks 1260, zoon van Rutger van Eelde (zie 1.2.1.5.2.1). Hinricus is overleden in 1303, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Hinricus: Vermeld 12 april 1303 in een oorkonde waarbij de abt van Aduard, Pelgrimus van Vollenhove, deken van Drenthe, als scheidsman, samen met Wicherus, deken van Steenwijk en Philippus, kanunnik in Steenwijk, uitspraak doet in een geschil tussen het convent te Assen en de schout van Drenthe, over de grove tienden van het huis Husinge in Benneveld in de parochie Zweelo. Tevens uitspraak gedaan over de grove tienden van het huis Avekinge in Benneveld.
Schulte van 1290-1303.
Hinricus trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.1.1.1.1.3.2.1 voor persoonsgegevens van NN.
Kind van Hinricus en NN:
1 Rutger II van Eelde, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.1.1.
1.2.1.5.3.1.1 Hendrikus van Eelde is geboren omstreeks 1240, zoon van [waarschijnlijk] Thezo van Eelde (zie 1.2.1.5.3.1). Hendrikus is overleden vóór 1301, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: Vermeld 1276-19-november als schulte van Eelde.
Vermeld o.a. in een oorkonde van 17 april 1284, samen met Heino (Hendrik) van Borculo (ridder), Egbert van Groningen en 4 burgemeesters van Groningen.
Hendrik van Eelde was schulte van Drenthe, dienstman van de bisschop van Utrecht.
ogd0174 van 4 januari 1287 Hendrik, ridder van Eelde, schulte van Drenthe en zijn zonen Rutger en Thizo verklaren aan het klooster te Assen een schenking van tienden te hebben gedaan.
ogd0214 de dato 31 juli 1301. Bevestiging van de op de seend te Vries gedane uitspraak in een geschil tussen ridder Rotger van Eelde en het klooster te Assen over tienden te Benneveld. Vermelde namen: ridder Hendrik van Eelde, Rotger van Eelde en broer Thezo van Eelde, Wicher, pastoor te Vries,
Kinderen van Hendrikus uit onbekende relatie:
1 Margareta van Eelde [1.2.1.5.3.1.1.1]. Margareta is overleden na 1287.
Notitie bij Margareta: Vermeld in 1287 waarin zij wordt opgenomen in het klooster te Assen.
2 Rutger van Eelde, geboren vóór 1263. Volgt 1.2.1.5.3.1.1.2.
3 Thizo van Eelde, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.2.1.5.3.1.1.3.
1.2.1.5.3.2.1 Egbertus van Haerlo van Eelde is geboren omstreeks 1240, zoon van Johannes van Haerlo van Eelde (zie 1.2.1.5.3.2).
Kind van Egbertus uit onbekende relatie:
1 Johannes van Haerlo van Eelde [1.2.1.5.3.2.1.1], geboren omstreeks 1275.
Notitie bij Johannes: Uit het register van inkomsten van het Domkapittel Utrecht van omstreeks 1330 wordt Johannes van Arlo (Haerlo?) vermeld met het goed Walinge. gelegen binnen de parochie Groningen. Otto Polleman bezit dan het goed Arlo (Haerlo?) en een goed in Roden. Tevens een goed in de parochie Eelde, samen met Berthold Knas van Eelde.
Barthold Knas is een nazaat van Thezo van Eelde, de broer van grootvader Johannes van Haerlo. Otto Polleman is getrouwd met een zuster van Barthold Knas.
1.1.1.1.1.3.1.1 Herman Polleman is geboren omstreeks 1290, zoon van Rudolf Polleman Clencke en [waarschijnlijk] NN van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.1). Herman is overleden na 1334, minstens 44 jaar oud.
Notitie bij Herman: Vermeld in een oorkonde van 16 februari 1311 als één van de zes gestelde borgen voor de Westerpartie van Groningen, om te voldoen aan een getroffen regeling tussen de bisschop van Utrecht en Ludolf van Selwerd, voogd van het kind van Groningen.
Is bloedverwant (maghe) van Otto van Norch, vermeld in een oorkonde van 1334, evenals Coenraad van den Gore van Steenwijk.
Kind van Herman uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Roelof Polman, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.1.1.
1.1.1.1.1.3.1.2 Otto Polleman is geboren omstreeks 1300, zoon van Rudolf Polleman Clencke en [waarschijnlijk] NN van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.1).
Notitie bij Otto: Vermeld in een lijst van inkomsten uit ca 1330 van de bisschop van Utrecht, als leenman van een goed in Arlo (Haerlo bij Peest ?) en in Roden. Samen met Berthold Knas (van Eelde) ook aangeslagen voor goederen in Eelde.
Tussen 1373 en 1382 wordt een Otte Polleman vermeld als burgemeester van Groningen.
Otto trouwde met NN van Eelde. Zie 1.2.1.5.3.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Otto en NN:
1 [waarschijnlijk] Hendrik Polleman [1.1.1.1.1.3.1.2.1]. Hendrik is overleden na 1391.
Notitie bij Hendrik: Oorkonde 1391: Hendrik Polleman , zijn broer Herman en de zonen van Herman, genaamd Otto, Symon en Hendrik, Bertold Klenke, Roelof Hiddens, Bertold en Reyner Hiddens, gebroeders Berend Hertinghe, Hille Pollemans, Otto, Johan en Hendrik, gebroeders en zoons van Hille, maken bekend dat zij hebben verkocht alle pachten die zij hadden in Kropswolde. Volgen de namen van de pachters. Gezegeld door jonkvrouw Ida van Selwerd, Hendrik van Selwerds zoon Godeken van den Hove, en Heyne van den Brugghen, Rechters en schulten.
2 [waarschijnlijk] Hille Polleman. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.2.2.
3 [waarschijnlijk] Herman Polleman, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.2.3.
1.1.1.1.1.3.2.1 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1280, dochter van Johan (II) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2) en [waarschijnlijk] Ermengarde van NN. NN is overleden na 1325, minstens 45 jaar oud. NN trouwde met Hinricus van Eelde. Zie 1.2.1.5.2.1.1 voor persoonsgegevens van Hinricus.
Kind van NN en Hinricus: zie 1.2.1.5.2.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.2 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1285, dochter van Johan (II) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2) en Ermengarde van NN. NN is overleden na 1325, minstens 40 jaar oud. NN trouwde met Johannes Clencke. Zie 1.1.1.1.4.1.1 voor persoonsgegevens van Johannes.
Kind van NN en Johannes: zie 1.1.1.1.4.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.4 Ida van Ruinen is geboren omstreeks 1290 in Ruinen, dochter van Johan (II) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2) en Ermengarde van NN. Ida is overleden na 1325, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Ida: Na 7 generaties Heren van Ruinen trouwt de dochter van Johan II van Ruinen (1260-1304), genaamd Ida van Ruinen, met Johan van Norch en drie generaties later komt de koppeling met het geslacht van de Vos van Steenwijk, door Elisabeth de Vos van Steenwijk (1387-1418) en daarmee met het geslacht Sloet.
(Uit: http://vandenberg.se/vandenberg/voorouders.htm)
(Johan is waarschijnlijk een tikfout, moet zijn Otto)
Ida trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1306 [bron: internet familyhistories.org] met Otto van Norch (Orch), ongeveer 29 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.4.8 voor persoonsgegevens van Otto.
Kinderen van Ida en Otto: zie 1.1.1.1.1.4.8.
1.1.1.1.1.3.2.5 Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen is geboren omstreeks 1292, zoon van Johan (II) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2) en Ermengarde van NN. Steven is overleden na 1328, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Steven: In een oorkonde van 24 november1325, waarin de bisschop van Utrecht het over de Drenten gevelde vonnis laat voorlezen, komen in de tekst veel namen voor waaronder een Stephanus van Zuidvelde vermeld. Deze moet dezelfde persoon zijn als Stephanus van Ruinen. De in de tekst voorkomende namen zijn: Arend, zoon van Heer Heyne van Norch, Menso van Echten, Arend Volcker Egbertszn, Arend Lansinck van Ruinen, Jan Calf, Jan van Echten, Volker zijn broer, Roelof Polmans zoon. Dan nog: Gerardus Clencke, Otto van (N)Orch, H van Eelde, Bertold Knas (van Eelde), Egbert van Peize, Coenraad in de Gore (van Steenwijk), Gerard Mensinc, Juvenis Tiedse, Herman Polman, Egbert van Echten, Roelof van Angelslo, H van (N)Orch, Hendrik van Ansen, Ose zijn zoon, Ludekin Boelenszn zijn broer, Herman Dous (Deurse?), Frederik van Rolde, Stephanus van Zuidvelde, Bertold Hiddinck, Hugo van Deurse, Roelof Meijerinck, Otto Stroems (aan de stroom), Alf Drens, Coep Helmersinc.
Stephanus moet dan leenman zijn van Zuidvelde.
Bij brief van 8 december 1325 doet Steven afstand van een boterpacht, die door Arnold Lansinge wordt geschonken aan het convent van Dikninge. Otto van Norch en Johannes Clencke, zijn zwagers, gaan hiermee accoord, namens zijn zusters.
In 1328 was hij knape en getuige bij de beslechting van een twist tussen bisschop Johan en de Drenten over de precarien.

8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.

ogd0314 van 26 mei 1328; De overheden van Drenthe doen mededeling dat zij de uitspraak van scheidslieden in de geschillen tussen hen en de bisschop van Utrecht hebben bekrachtigd. Vermeld worden Steven van Ruinen, Godfried van Borculo, Reynald prefect in Coevorden, Bertold prefect in Groningen, Johannes van Bronchorst, Thomas van Diest, Johannes Redinck, Hendrik van Vianen, Johannes Geusinge, Alfred van de Schure;
Steven trouwde in Peize met Bertradis van Peize. Bertradis is geboren omstreeks 1300, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo en NN van NN.
Notitie bij Bertradis: Overgenomen van: http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm
Kinderen van Steven en Bertradis:
1 Johan (III) van Ruinen, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.5.1.
2 NN van Ruinen. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.5.2.
1.1.1.1.1.3.3.1 Berend van Welvelde, zoon van Otto van Welvelde van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.3) en NN van Sebelingen. Berend is overleden in 1345. Berend trouwde met Gese.
Kind van Berend en Gese:
1 Johan van Welvelde. Volgt 1.1.1.1.1.3.3.1.1.
1.1.1.1.1.3.5.1 Johan Geuzinge van Ruinen is geboren omstreeks 1300, zoon van Laurens Geuzinge van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.5) en Elisabeth van NN.
Notitie bij Johan: Ook vermeld als Gosinc.
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Gerard Geusinge van Ruinen [1.1.1.1.1.3.5.1.1].
Notitie bij Gerard: Vermeld in 1379 in de lijst van leenmannen van de Bisschop van Utrecht. "Gerd Guedinc hout twe Hedeblinghegoet. ’t goet to Middendorpinge. Een tiendeken. Amyngegoet. Een halve tiende to Petten (Pesse), al gelegen in de kerspel van Runen. De tiende to Balinge, gelegen in den kerspel van Borck. De hof te Aelden, gelegen in de kerspel to Swele (Zweelo). Bebinghegoet ende Brinkinghegoet ghelegen in den kerspel van Oderen (Odoorn). Leppingegoet, gheleghen in den kerspel van Hesselen. Een tiende tot Oosterwolde, gheleghen tot Stellingwarf. Een tiende to Elborch in Veluwe.
1.1.1.1.1.4.2.1 Arnoldus (Arend) van Norch is geboren omstreeks 1300, zoon van Hendric (Heyne) van Norch, Heer van Kuinre van Orch en Emelweert (zie 1.1.1.1.1.4.2) en NN van NN. Arnoldus is overleden na 1350, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Arnoldus: Oorkondenboek Groningen-Drenthe 340; omstreeks 1335. Register van inkomsten van het Domkapittel te Utrecht. Goederen van Henrici de Norch, waarvan de betalingen als volgt zijn verdeeld: ten eerste Arnoldus 5 en een halve sc. van het goed Buninc in Snole (Swele = Zweelo?), het gerecht in Norch en sommige goederen in Ede (Een) (Arnold was dus de opvolger van zijn vader in het gerecht en was dus de oudste zoon.) Rodolphus, zijn broer, 4 en een halve sc. van het goed Haddinghe in Ede (Een) Hilla Gerardi de Norch (Hille, de dochter van Gerard van Norch) 3 en een halve sc. van hetzelfde goed. Rudolf Butruant 6 b. en 1 cop. van het goed Bonekinc in Anlo; De tienden in Borc, die heer Folkert en broer aan de parochie hebben verkocht, 2 sol. en een halve cop. Folkert van Dwingelo van het goed Rensinc in Anlo 15,5 sc. Johan Pipe 2 sol. en een halve cop. van het goed genaamd Battinc. Idem van dezelfde voorschreven goederen betaald jaarlijks Otto van Norch 13,5 sc. Ten eerste de tienden in Halen, met inbegrip van het klooster Dickninge, idem tienden in Ees in de parochie Borger, door burgers gekocht, Idem het goed genaamd Grudelinge dat nu in bezit is van Hille van Norch als opvolger van Gerard van Norch. idem het goed Gorthorst in de parochie Beilen die Reiynerus Heymighe koopt.
Arnoldus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1325 met NN van NN.
Kind van Arnoldus en NN:
1 Lamme van Norch van Kuinre, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.
1.1.1.1.1.4.5.1 Herman? Pipe van Steenwijk is geboren omstreeks 1300, zoon van Johan Pipe van Steenwijck en Johanna van Norch (zie 1.1.1.1.1.4.5). Herman? is overleden omstreeks 1355, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Herman?: Een mogelijke nazaat kan zijn : Wicher Pippinges te Zuidvelde, vermeld in het erfbelastingregister van omstreeks 1450.
Ook de vermelde Cone Pedeling (Coenraad Pelinck) is vermoedelijk een nazaat van Steenwijk of van Kuinre.
Herman? trouwde met Fosse Sijgers. Fosse is geboren omstreeks 1335 in Roden. Fosse is overleden in 1408, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Fosse: Ook vermeld als Fosse Pype in een oorkonde van 24-06-1408 wanneer haar dochter Ghysele haar opvolgt als leenvrouwe van het Mensingegoed in Roden.
Kind van Herman? en Fosse:
1 Ghysele Pipe van Steenwijk, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.
1.1.1.1.1.4.6.1 Berthold van Ansen is geboren omstreeks 1300 in Ansen, zoon van Rudolf van Ansen van Coevorden en Berta van Norch (zie 1.1.1.1.1.4.6). Berthold is overleden na 1340, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Berthold: ogd0305 28 februari 1327; Pertoldus de Ansen vermeld.
Was in 1316 nog minderjarig.
Vermeld in een oorkonde van 10 oktober 1340.
Berthold trouwde met Elsabe van NN. Elsabe is geboren omstreeks 1300 in Vollenhove.
Kinderen van Berthold en Elsabe:
1 Griete van Ansen, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.1.
2 Hadewich van Ansen, geboren in 1338 in Ansen. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.
1.1.1.1.1.4.7.1 Rodolphus (Roelof) van Almelo is geboren omstreeks 1322, zoon van Rudolf van Peize van Almelo en NN van Norch (zie 1.1.1.1.1.4.7). Rodolphus trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.1.1.1.1.3.2.5.2 voor persoonsgegevens van NN.
1.1.1.1.1.4.7.3 Hermannus van Almelo is geboren omstreeks 1326, zoon van Rudolf van Peize van Almelo en NN van Norch (zie 1.1.1.1.1.4.7).
Notitie bij Hermannus: Leenman van de heer van Almelo
Hermannus trouwde met NN van NN.
Kind van Hermannus en NN:
1 Roelof van Peize van Almelo. Volgt 1.1.1.1.1.4.7.3.1.
1.1.1.1.2.1.1.2 Reinold van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1260, zoon van Hendrik (III) van Borculo (zie 1.1.1.1.2.1.1) en Agnes van NN.
Notitie bij Reinold: Slotvoogd van Coevorden van 1288 tot 1311.
In 1288 kreeg Reinoud het kasteleinschap van Coevorden. dit kasteleinschap bleef in de familie tot 1402.
ogd0196 de dato 21 maart 1296 Johannes, bisschop van Utrecht, bevestigt de door zijn voorganger Otto aan de inwoners van Oldenzaal verleende voorrechten. Medezegelaar was Reinold van Borculo, burggraaf van Coevorden.
Reinold trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1280 met NN van NN.
Kinderen van Reinold en NN:
1 Herman van Coevorden van Borculo [1.1.1.1.2.1.1.2.1]. Herman is overleden na 1377.
Notitie bij Herman: In 1377 doet Harman van Coevorden, jonkheer van Selwerd, toezeggingen aan Egbert Verhouwens, borgheer van Groningen.
2 Roelof (Rodolphus) van Coevorden van Borculo. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.2.
3 Godefridus van Coevorden van Borculo [1.1.1.1.2.1.1.2.3].
4 Henricus van Coevorden van Borculo [1.1.1.1.2.1.1.2.4], geboren omstreeks 1285.
5 Reinold II van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1290. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.
6 Steven van Borculo [1.1.1.1.2.1.1.2.6], geboren omstreeks 1300. Steven is overleden na 1323, minstens 23 jaar oud.
Notitie bij Steven: Vermeld in een oorkonde van 1323 waarbij hij aanwezig was op het landgoed Eyen en betrokken was bij een vechtpartij tussen de van Norchs, getrouwen van de bisschop van Utrecht, en de Hopsingers, aanhangers van de schout Hoptas uit de stad Groningen, die werden gesteund door de drost van Coevorden.
1.2.1.1.1.1.1.1 Johan van Kuinre is geboren omstreeks 1265, zoon van Volrad (Wolter) van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1) en Luthgard van NN. Johan is overleden na 1331, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Johan: In een oorkonde van 19 mei 1315 doen Herman van Voorst en Johan, zoon van Volrad, samen met anderen, uitspraak in een geschil tussen Johan van der Ese en Herman van Kuinre.
Nr 134 19 mei 1315. (Vrije vertaling Anne Post)
Uitspraak omtrent Johan van der Ese.
(blz 154) Op maandag na de dag van St Servaes, op de Gore, deed Herman van Voorst mij verslag van het geschil tussen Johan van der Ese ter ene zijde en Herman van Kuinre ter andere zijde; dat hij daaromtrent een uitspraak gewezen heeft met Johan de zoon van Heer Volrad en met hen die beide partijen als scheidslieden hadden aangenomen. Dat waren Johan van der Leck, Engelbrecht van Gerner, Alfaer van der Scure, Heyneman (Heyne = Hendrik) de zoon van Grote Wouter en Wicher, de zoon van Helprich; verklaarden voornoemde scheidslieden een zoen (vredesovereenkomst) tussen beide partijen te hebben opgesteld die luidde als volgt:
Het goed dat de scheidslieden aan Herman van Kuinre en zijn vrouw toewijzen was dat leen dat Johan van der Ese zich vrij en eigen zal maken, niet bezwaard met schulden die Roelof van der Ese gemaakt had. Enz.

1331 juli 17. Den Haag
Graaf Willem III beleent heer Jan van Kuinre, ridder, met alle goederen die diens verwant Hendrik van Kuinre van hem in leen hield; voorts regelt hij de vererving van het leen.
Wi Willaem, grave etc. maken cond etc. dat wi heren Janne van Kuynre, ridder verlien alsulc goed als Heynric van Kuynre sijn neve van ons te lene helt, dats te weten: al dat gherechte van Kuynre; item dat gherechte van Emlarden half; vort dat oeverste rechte tote Orc; item alt gherechte van Orch drie weken voir sente Michiels daghei ende drie weken dair na; vort int dorp toit Espel die zeevond ende tverval van vechtelne ende van rove; item tgherechte te Vene; item tgherechte te Monike Kuynre dat in Stellinghe werve gheleghen es, ende zeventien hoeven lands in den selven gherechte; item dat erve tote Oisterzee dat men hiet Penning hure; item die gruite te Kuynre; item die berch die leghet ten van den dorpe te Kuynre ende hiet die Alde berchl. Van wilken goede voirscreven wi heren Janne voirs. sulke gracie ghedaen hebben dat na siere doet comen sal op Harman ende op Janne sinen kinderen ghesamender hand, in manieren dat Harman van ons ontfaen m sal, ende hi salre Jan uyt versien bi vrienden n alse weseliken es, ende dat sal Jan van Harman houden; ende al dit goed voerscreven zullen si van ons houden ten rechten lene.
In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des o woensdaghes na sente Margrieten dach int jaer ons Heren M CCC XXXIo.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
1 Herman van Kuinre [1.2.1.1.1.1.1.1.1], geboren omstreeks 1290. Herman is overleden vóór 1337, ten hoogste 47 jaar oud.
Notitie bij Herman: Vastgelegd in een oorkonde van 24 juli 1331 door graaf Willem van Holland dat Herman gezamenlijk met zijn broer Johan, hun vaderJohan na zijn dood zullen opvolgen als Heer van Kuinre enz.
2 Johan van Kuinre, geboren omstreeks 1295. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.
1.2.1.1.1.1.1.2 Herman Vleisch van Kuinre is geboren omstreeks 1275, zoon van Volrad (Wolter) van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1) en Luthgard van NN. Herman is overleden vóór 1335, ten hoogste 60 jaar oud.
Notitie bij Herman: Zie ook: http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I140841&tree=00
Herman wordt ook vermeld als Herman Vleisch.
OGD0242 dd. 1 mei 1313; Johan van der Ese verklaart met Herman Vleisch overeengekomen te zijn om zijn zoon Herman, dochterskind van Engelbert van Peize te verloven met Lise, dochter van Herman Vleisch.
Oorkonde van 16 oktober 1313: De Bisschop van Utrecht verklaart dat hij, daar de kastelein van Vollenhove aldaar niet wil wonen,omdat er geen burgleen is, met toestemming der kapittelen aan Hermannus Vleesch, schout van Vollenhove, als woonhuis een erf heeft gegeven, dat de Bisschop zelf heeft versterkt, en 15 zw. Torn. uit de gruit te Kampen in erfelijke leen van vader op oudsten zoon met de verplichting het slot te bewaren.
Herman Vleisch is schout van Vollenhove en krijgt van de bisschop van Utrecht in 1316 het kasteleinschap van Vollenhove. Herman krijgt direct naast het slot een stuk grond voor hem en zijn nageslacht als borgleen. De vorige heer van Vollenhove, Herman van Vollenhoven was in 1310 gestorven als een arme man daar hij al zijn goed en geld had verloren in de strijd tegen de aanvallende Stellingwervers. De bisschop Guy van Avernes heeft hem geldelijk in de steek gelaten. Opvolgers waren moeilijk te vinden.
Zie over Vollenhove ook: http://www.henkvanheerde.nl/vollenhove/Oldehuis/oldehuis.htm
In een oorkonde van 19 mei 1315 doen Herman van Voorst en Johan, zoon van Volrad, samen met anderen, uitspraak in een geschil tussen Johan van der Ese en Herman van Kuinre.
Beroep:
schout van Vollenhove
Herman trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1292 [bron: Ourfamilyhistories I 140841] met NN van NN.
Kind van Herman en NN:
1 Lise (Elisabeth) van Kuinre, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.4.1 Berthold van Selwerd is geboren omstreeks 1300, zoon van Egbert van Selwerd (zie 1.3.1.2.1) en Ava van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.4).
Notitie bij Berthold: Stadsvoogd van Groningen na de dood van zijn kinderloos overleden oom Egbert in 1328.

MD Teenstra: Berthold van Gronebeke wordt in 1328 benoemd tot prefect en rechter in Groningen. Twee jaar later wordt ene Folkert als rechter toegevoegd.

Komt tussen 1328 en 1332 voor als Berthold van Gronebeke samen met Agneza, Rechterse van Groningen.

Opmerking Anne Post: Berthold is de tweede prefect van Groningen van het oorspronkelijke geslacht Gronebeke of Groenenberg of Grueningen, na het afzetten van Egbert in 1143 door bisschop Herbert van Wierum, van het geslacht van Werl. In de tussentijd waren leden uit het geslacht Sepperothe (Seppenrade) prefect, via het huwelijk van de enige dochter van Leffart van Wierum (van Werl) met Godfried van Sepperothe.
In 1178 verving bisschop Baldewijn de Sepperothes door Berthold, zoon van Egbert van Groenenberg, maar deze werd door de Spperothes in 1195 doodgeslagen. Daarna werden weer Sepperothes benoemd.
Berthold trouwde met NN van NN.
Kinderen van Berthold en NN:
1 Adolf van Selwerd. Volgt 1.2.1.2.2.1.4.1.1.
2 Rudolf van Selwerd [1.2.1.2.2.1.4.1.2].
Notitie bij Rudolf: Oorkonde van 1355. Rolf Prediker verklaart tegenover burgemeesters van Groningen dat hij geen versperringen zal aanbrengen tussen Groningen en Selwerd, nu de borg Selwerd gesloopt is.
Medezegelaar is zijn broer Alf.
Oorkonde van 1355 waarin Rolf Prediker (Rudolf van Selwerd) verklaard dat hij alle overmarkeluden en meenteluden van Groningen de vrije doortocht niet zal belemmeren.
Vermeld in een oorkonde van 1365 waarin Eltingegoed in Noordsleen wordt verkocht aan Hendrik Riddering.
1.2.1.2.2.2.1.1 NN van Echten, zoon van Egbert van Echten (zie 1.2.1.2.2.2.1).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Egbert van Echten. Volgt 1.2.1.2.2.2.1.1.1.
1.2.1.4.1.1.1.1 Sweder van Voorst is geboren omstreeks 1250, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1) en Agnes van Lohn. Sweder is overleden omstreeks 1300, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Vermeld in oorkonden tussen 1272 en 1297.
In 1292 vermeld als drost/schout van Salland en tollenaar te Kampen.
In 1296 als drost/schulte van Twenthe.
Op 21 maart 1294 sluiten de steden Deventer, Zwolle en Kampen en de Heren/ridders van Almelo, Ruitenberg, Cuynre, Buckhorst, Groningen, Ruinen en Radinc (Vollenhove) een onderlinge overeenkomst tot handhaving van hun rechten. De heren van Voorst staan hierbij niet vermeld want die hadden met hun vrienden een conflict met deze steden en heren.
Op 4 juni 1297 doet bisschop Willem II van Utrecht uitspraak in dit conflict.
Daarbij werd o.a. bepaald dat Herman en Sweder van Voorst geen drost/schout van Salland meer mogen zijn.
Sweder trouwde met Agneta van Lohn.
Kinderen van Sweder en Agneta:
1 Heylwich van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.1.1].
2 Roderick I van Voorst, geboren vóór 1290. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.
1.2.1.4.1.1.1.2 Herman van Voorst is geboren omstreeks 1250, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1) en Agnes van Lohn. Herman is overleden vóór 1329, ten hoogste 79 jaar oud.
Notitie bij Herman: Vermeld in een oorkonde van 19 mei 1315 (Registrum Guidonis)
Op maandag na de dag van St Servaes, op de Gore (Steenwijk), deed Herman van Voorst mij verslag van de het geschil tussen Johan van der Ese ter ene zijde en Herman van Kuinre ter andere zijde; dat hij daaromtrent een uitspraak gewezen heeft met Johan de zoon van Heer Volrad en met hen die beide partijen als scheidslieden hadden aangenomen. Dat waren Johan van der Leck, Engelbrecht van Gerner, Alfaer van der Scure, Heyneman (Heyne = Hendrik) de zoon van Grote Wouter en Wicher, de zoon van Helprich; verklaarden voornoemde scheidslieden een zoen (vredesovereenkomst) tussen beide partijen te hebben opgesteld die luidde als volgt:
Het goed dat de scheidslieden aan Herman van Kuinre en zijn vrouw toewijzen was dat leen dat Johan van der Ese zich vrij en eigen zal maken, niet bezwaard met schulden die Roelof van der Ese gemaakt had. Enz.
Herman trouwde met Luitgard van Keppel. Luitgard is een dochter van NN van Keppel. Luitgard is overleden na 1329.
Notitie bij Luitgard: Op 10 oktober 1329 oorkondt Lutgard van Keppel, weduwe van Herman van Voorst, dat haar zoons Sweder en Roderick gescheiden hebben de goederen van wijlen hun vader en moeder, alsmede van hun tante Heylwigh van Voorst. Medezegelaars waren haar zwager Roderick van Voorst, haar broer Diederick van Keppel en haar neef Evert van Ulft.
Kinderen van Herman en Luitgard:
1 Marye van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.1].
2 Luitgarde van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.2], geboren omstreeks 1275.
3 Sweder van Voorst, geboren omstreeks 1295. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.3.
4 Roderick van Voorst, geboren omstreeks 1295. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.4.
5 Dirk van Voorst, geboren omstreeks 1295. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.5.
6 Herman van Voorst, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.6.
1.2.1.4.1.1.1.3 Roderick van Voorst is geboren omstreeks 1260, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1) en Agnes van Lohn. Roderick is overleden na 1329, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Roderick: Is medezegelaar van een akte dd 10 oktober 1329 van zijn schoonzuster Lutgard van Keppel.
Kinderen van Roderick uit onbekende relatie:
1 [misschien] Gosewijn van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.3.1].
Notitie bij Gosewijn: Vermeld in een oorkonde van 22 juli 1304 waarin Hakon, koning van Noorwegen, verbiedt, op klacht van Gothswin en Johan Vorne, gezanten van de stad Kampen, al zijne baljuwen enz, om, in geval van schipbreuk, de bewoners van Kampen te verhinderen dat zij hunne schepen herstellen en buiten het rijk brengen, tenzij zij verlaten mochten zijn.
2 [misschien] Johan van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.3.2].
1.2.1.5.1.2.1.2 Gijsbert II van Buckhorst is geboren omstreeks 1270, zoon van Willem I van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1) en NN van NN. Gijsbert is overleden na 1309, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Vermeld in 1289 als schildknaap. Hij staat aan de Commandeur en de broeders in de orde van St Maria van het Duitse Huis nabij Utrecht, het "jus patronatus" van de kerk te Eelde af, met alle daaraan verbonden rechten, met instemming van zijn broer Wolter, die tot gemelde orde zou overgaan.
In 1286 aanvaardde Ludolf van Bunne de waardigheid van Landcommandeur van die orde.
26 maart 1305: Giselbertus de Buckhorst verkoopt, met toestemming van zijn echtgenoot Euphemia en zijn zonen Wilhelmus en Gyselbertus een hoeve aan Wilhelmus genaamd Rijcken en aan Tideman en Henricus, gebroeders, genaamd Zuvel, opidani te Campen enz.
Komt ook voor in 1309.
Gijsbert trouwde met Euphemia van NN.
Kinderen van Gijsbert en Euphemia:
1 Willem II van Buckhorst, geboren omstreeks 1290. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.1.
2 Gijsbert van Buckhorst [1.2.1.5.1.2.1.2.2], geboren omstreeks 1295. Gijsbert is overleden na 1345, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: 1338; Johan van Buckhorst verkoopt met zijn broer en zuster grond te Zalk o.a. aan zijn neef Diederik van Zalk. Medezegelaars waren Roderik van Voorst en van Keppel, Zweder van Rechteren, Gijsbert van Buckhorst en Laurens van der Eze, zijn ooms.
In 1345 regelt Johan een geschil met de abt van Stavoren tot tevredenheid van beiden en medezegelaar was weer Johans oom Gijsbert van Buckhorst.
3 NN van Buckhorst, geboren omstreeks 1306. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.3.
1.2.1.5.3.1.1.2 Rutger van Eelde is geboren vóór 1263, zoon van Hendrikus van Eelde (zie 1.2.1.5.3.1.1). Rutger is overleden na 1304, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Rutger: ogd0217 de dato 29 maart 1304 Uitspraak in een geschil over tienden tussen het klooster van Assen en Rotger van Eelde, schulte van Drenthe. Aanwezigen: Pelgrim van Vollenhove, dekaan van Drenthe, Wiecher (van Norch) decaan van Steenwijk.
MD Teenstra: 1263, Rotger van Eelde brengt Adolf van Peize om. Gerard Clencke verwoest daarop het kasteel van Rutger van Eelde, schulte van Drenthe.
Kinderen van Rutger uit onbekende relatie:
1 NN van Eelde. Volgt 1.2.1.5.3.1.1.2.1.
2 [waarschijnlijk] Bertold Knas van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.5.3.1.1.2.2.
1.2.1.5.3.1.1.3 Thizo van Eelde is geboren omstreeks 1275, zoon van Hendrikus van Eelde (zie 1.2.1.5.3.1.1). Thizo is overleden vóór 1301, ten hoogste 26 jaar oud.
Kinderen van Thizo uit onbekende relatie:
1 Egbert goldknape? van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.5.3.1.1.3.1.
2 Thyso van Eelde [1.2.1.5.3.1.1.3.2], geboren omstreeks 1300.
Notitie bij Thyso: Omstreeks 1323 ook vermeld als jonge Tyese. Hij was getrouwd en had kinderen. Behoorde tot de partij der Gelkingers en was in conflict met die van Norch, aanhangers van de bisschop van Utrecht.
Vermeld in een lijst van inkomsten van de bisschop van Utrecht van omstreeks 1330. Aangeslagen voor 18 uncias. Ook vermeld Egbert Goldknape voor 17 uncias en 1 cop. Vermoedelijk zijn broer. Ook vermeld Berthold Knas, zijn neef, samen met Otto Polleman, aangeslagen voor vier en een halve uncias. Een klein bezit vergeleken met die van Egbert en zijn broer Thyso. Deze Egbert en Thyso zullen de leenmannen zijn geweest van het grootste deel van het oorspronkelijke landgoed Lemferding.
1.1.1.1.1.3.1.1.1 Roelof Polman is geboren omstreeks 1330, zoon van [waarschijnlijk] Herman Polleman (zie 1.1.1.1.1.3.1.1). Roelof is overleden na 1382, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van 1382 als erfgenaam van Johan van Ruinen, samen met Arend Huys van Ruinen. Roelof moet dan getrouwd zijn met een zuster van Arend Huys.
Vermeld in de lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht uit 1379: siin aandeel van de gherichte van Drenthe; de gruit tot Ide; Wrentyngegoet tot Ide, gheleghen in de kerspel van Vrees (Vries); dat swanevlot gelegen in Drenthe ende een deel om Groningen ende oppen Goe. een tiende tot Haren, grof ende smal ende den hof to Hempne (Hemmen-Haren), gheleghen in de kerspel van Haren. De tienden van Anderen, gheleghen in den kerspel van Rolde.
Het hofgoed te Hemmen lag in het noordelijk deel van het huidige Haren. Waarschijnlijk ter plaatse waar in de 18e eeuw een nieuw Hof van Hemmen is gebouwd, nu in gebruik bij het Instituut voor Doven.
Evenals zijn zwager Arend Huys was Roelof Polman in zijn tijd een man met veel macht in Drenthe. Waar hij zijn domicili had is tot nu toe niet duidelijk.
Roelof trouwde met NN van Norch. Zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.3 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Roelof en NN:
1 Luitgard Polman [1.1.1.1.1.3.1.1.1.1]. Luitgard is overleden na 1416.
Notitie bij Luitgard: 23 juni 1416: Lutgard Polmans, abdisse, en het convent van het klooster te Assen, verklaart, na bekomen toestemming van den visitator en het gemeene capittel hunner orde, verkocht te hebben aan Prior en Convent van Galilea in Zebekelo, het erve en goed geheeten de Barlehaer en het erve te Schultinch, met alle toebehooren en onder garantie tegen storing in het gebruik onder voorwaarde dat Prior en Convent jaarlijks zullen betalen aan Weringer Wulbeding, zoolang hij leeft, 4 mudden rogge uit het erve te Schultinch.
Luitgard bleef kinderloos.
2 Herman Polman [1.1.1.1.1.3.1.1.1.2].
Notitie bij Herman: 1405 08-04-1405 Herman en Symon Polleman, gebroeders, verklaren het recht om zwanen te houden in Drenthe en Selwerd, en wat hun verder aldaar in gerichte ende heerlicheit" toekwam, verkocht en bij stoklegging te hebben overgedragen aan bisschop Frederik van Blankenheim.
3 Symon Polman [1.1.1.1.1.3.1.1.1.3].
Notitie bij Symon: Zie bij broer Herman.
1.1.1.1.1.3.1.2.2 Hille Polleman, dochter van [waarschijnlijk] Otto Polleman (zie 1.1.1.1.1.3.1.2) en [waarschijnlijk] NN van Eelde (zie 1.2.1.5.3.1.1.2.1). Hille is overleden na 1391.
Notitie bij Hille: Oorkonde 1391: Hendrik Polleman , zijn broer Herman en de zonen van Herman, genaamd Otto, Symon en Hendrik, Bertold Klenke, Roelof Hiddens, Bertold en Reyner Hiddens, gebroeders Berend Hertinghe, Hille Pollemans, Otto, Johan en Hendrik, gebroeders en zoons van Hille, maken bekend dat zij hebben verkocht alle pachten die zij hadden in Kropswolde. Volgen de namen van de pachters. Gezegeld door jonkvrouw Ida van Selwerd, Hendrik van Selwerds zoon Godeken van den Hove, en Heyne van den Brugghen, Rechters en schulten.
Hille trouwde met nn. Hij is overleden vóór 1391.
Kinderen van Hille en nn:
1 Otto nn [1.1.1.1.1.3.1.2.2.1].
2 Johan nn [1.1.1.1.1.3.1.2.2.2].
3 Hendrik nn [1.1.1.1.1.3.1.2.2.3].
1.1.1.1.1.3.1.2.3 Herman Polleman is geboren omstreeks 1320, zoon van [waarschijnlijk] Otto Polleman (zie 1.1.1.1.1.3.1.2) en [waarschijnlijk] NN van Eelde (zie 1.2.1.5.3.1.1.2.1). Herman is overleden na 1391, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Herman: Oorkonde 1391: Hendrik Polleman , zijn broer Herman en de zonen van Herman, genaamd Otto, Symon en Hendrik, Bertold Klenke, Roelof Hiddens, Bertold en Reyner Hiddens, gebroeders Berend Hertinghe, Hille Pollemans, Otto, Johan en Hendrik, gebroeders en zoons van Hille, maken bekend dat zij hebben verkocht alle pachten die zij hadden in Kropswolde. Volgen de namen van de pachters. Gezegeld door jonkvrouw Ida van Selwerd, Hendrik van Selwerds zoon Godeken van den Hove, en Heyne van den Brugghen, Rechters en schulten.
8 april 1405; Herman en symon Polleman verklaren aan bisschop Frederick van Blankenheim verkocht en opgedragen te hebben het zwanevlot in het land van drnethe en het gerecht van Zeelwert, benevens de 7e penning en het gerecht en de heerlijkheid die zij en hunne voorouders aldaar gehad hebben.
Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Symon Polman [1.1.1.1.1.3.1.2.3.1].
2 Hendrik Polman [1.1.1.1.1.3.1.2.3.2].
3 Otto Polman [1.1.1.1.1.3.1.2.3.3], geboren omstreeks 1340. Otto is overleden na 1382, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Otto: Burgemeester van Groningen tussen 1373 en 1382?
1.1.1.1.1.3.2.1.1 Rutger II van Eelde is geboren omstreeks 1280, zoon van Hinricus van Eelde (zie 1.2.1.5.2.1.1) en NN van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.1). Rutger is overleden in 1325, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van 1303-1325. Zie ook bij vader Hinricus.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 Hendrik van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.1.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.2.1 Gherhardus Clencke is geboren vóór 1310, zoon van Johannes Clencke (zie 1.1.1.1.4.1.1) en NN van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.2). Gherhardus is overleden na 1327, minstens 17 jaar oud.
Notitie bij Gherhardus: ogd0304 en 0305 en 306; februari/maart 1327: Schuldverklaring tijdens verblijf in Kampen. Vermeld zijn Gerhardus Clencke, Johannes Clencke, Otto van Norch, Coenraad van de Ghore, Boldewijn van Selwerd, Johannes Scerpinc, Alfred van de Schure, Walter van Genemuiden, Arnold te Westen, Herman van der Helle, Thise Gosinc, Gerard van Wenlo, Johannes zoon Helsede, Thidericus zoon Pelfrim (van Putten), Bertold van Ansen, Rudolf Clencke, broer van Johannes;
Request van 22 september 1327. Archief Dickninghe.
Johannes Klencke en zijn zoon Gherhardus verkopen aan de abdij van Dickninghe een rente van 11 mudden winterrogge en 3 mudden haver uit het huis Lodinghe te Wijster; en beloven, terstond wanneer zij Drenthe in vrede kunnen binnenkomen, deze rente voor buren in de villa wijster aan de abdij over te dragen; op straffe van leisting te Vollenhove door hen, Otto van Norch en Coenraad van de Goer. Met medebezegeling door de borgen. (Genoemde heren waren uit Drenthe verbannen vanwege hun hulp aan de bisschop en verbleven in Kampen)
Notitie bij publiceren van Gherhardus: 22 september 1327.
Johannes Klencke en zijn zoon Gerardus verkopen aan de abdij van Dikninge een rente van elf mudden winterrogge en drie mudden haver uit het huis Lodinghe in Wijster; en beloven, terstond wanneer zij Drenthe in vrede kunnen binnenkomen, deze rente voor de buren in de villa Wijster aan de abdij over te dragen; op straffe van "Leisting"te Vollenhove door hen, Otto van Norch en Coenradus van Goer. Met medezegeling door de borgen.
Johan Clencke was de aanvoerder van de bisschopsgezinde Drenten in hun strijd tegen de burggraaf van Coevorden.
Kinderen van Gherhardus uit onbekende relatie:
1 [misschien] Heyne Clencke [1.1.1.1.1.3.2.2.1.1], geboren omstreeks 1310. Heyne is overleden na 1374, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij Heyne: Vermeld 1374: Heyne Klenke verkoopt een steenhuis gelegen aan de westkant van de Herestraat aan Henric Snoyen Aan de zuidzijde lag het steenhuis van Henrik Lanchoren en aan de noordzijde het steenhuis van Lutgherd rode Dirkes.
2 Johan Clencke, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.2.1.2.
1.1.1.1.1.3.2.4.2 Johan van Ruinen van Norch is geboren omstreeks 1310 in Norg, zoon van Otto van Norch (Orch) (zie 1.1.1.1.1.4.8) en Ida van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4). Johan is overleden vóór 1380, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld in een oorkonde van het jaar 1334 samen met zijn broer Herman.
Johan van Norch werd ook wel Johan van Ruinen genoemd.
Andere bronnen: http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
137544 Johan van NORG, zoon van Otto van NORG (zie 275088) en Ida van RUINEN (zie 275089).
Kinderen:
1. Arend NORG (Huys/Huzeken) (zie 68772).
2. Otto, Clericus Trajectensis, overleden op 15-01-1370,
19-11-1362 geeft paus Urbanus V (1362-1370) opdracht een benificium van het kapittel St. Marie te Utrecht beschikbaar te houden (J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
Johan trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1335 in Norg of Ruinen met Elisabeth van Steenwijck, ten hoogste 24 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1311, dochter van Herdradus van den Ghore van Steenwijck.
Notitie bij Elisabeth: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Kinderen van Johan en Elisabeth:
1 Arend Huys (van Norch) van Ruinen, geboren omstreeks 1335 in Ruinen. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.
2 Otto van Norch [1.1.1.1.1.3.2.4.2.2], geboren omstreeks 1333 in Norg. Otto is overleden op 15-01-1370, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Otto: 19-11-1362 geeft paus Urbanus V (1362-1370) opdracht een benificium van het kapittel St. Marie te Utrecht beschikbaar te houden; uit: J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid,(Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 304, 15-3-1360, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH ’s-Gravenhage.
Notitie bij publiceren van Otto: In 1362 vermeld als clericus dioc. traj.
Otto bleef kinderloos.
3 [misschien] NN van Norch. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.3.
1.1.1.1.1.3.2.4.3 NN van Norch is geboren omstreeks 1310, dochter van Otto van Norch (Orch) (zie 1.1.1.1.1.4.8) en Ida van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4).
Notitie bij NN: 28-12-1324 betalen Otto van Norgh en zijn borgen een deel van de bruidschat voor zijn dochter aan Rodolfus van Echten. (zie ook: drs.O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
NN trouwde, ongeveer 14 jaar oud, in 1324 met Rudolf (Roelof) van Echten, ongeveer 16 jaar oud. Rudolf is geboren omstreeks 1308, zoon van -Volkert van Echten en NN van NN. Rudolf is overleden op 27-09-1389, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Uit archief Drenthe.
Toen Volker van Echten in 1350 de roggepacht schonk aan de abdij te Dikninge, geschiedde dat met goedvinden van zijn zoon Roelof. In 1363 wordt overgegaan tot de scheiding van de door Volker van Echten nagelaten goederen en krijgt Roelof van Echten zo goed als alle goederen in de marke Echten en in het kerspel Zuidwolde. Een jaar later gaat hij een ruiling aan met Jonge Johan Sloet en diens vrouw en als de laatsten in 1365 een rente aan de abdij te Dikninge verkopen, treedt Roelof als medezegelaar op.
Op 21 juni 1367 lost Roelof van Echten een gedeelte van de schuld af die hij heeft bij Hessel Mulert. Wanneer zijn broer Hendric van Echten in 1370 tienden verkoopt aan Godeken ten Sconenvelde, is Roelof daarbij aanwezig. In 1381 vinden wij Roelof van Echten voor het laatst vermeld en wel als koper van een stuk land in de marke van Pesse.(Moet zijn Peize)
Komt voor in een oorkonde van 1381 waarin hij grond koopt, geheten de Blicmaat, hetwelk aan de westzijde grenst aan Roden, en gelegen is in de marke van Peize.
Kind van NN en Rudolf:
1 Otto van Echten, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.3.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.6 NN van Norch is geboren omstreeks 1320 in Eelde, dochter van Otto van Norch (Orch) (zie 1.1.1.1.1.4.8) en Ida van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4). NN trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1339 met Hendrik van Selwerd, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.2.1.2.3.1.1 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van NN en Hendrik: zie 1.2.1.2.3.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.5.1 Johan (III) van Ruinen is geboren omstreeks 1325, zoon van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.5) en Bertradis van Peize. Johan is overleden in 1378, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan van Ruinen wordt in 1346 genoemd in een acte.
In 1352 wordt hij genoemd als strijdende met Egbert van Peize en zijn kinderen en de kerspelen Peize ,Roden en Roderwolde tegen Groningen.
Op 21 maart 1352 wordt de soen gesloten.
Burgemeesters en raad van Groningen verklaren met Johan van Ruinen, Egbert van Peize en de inwoners van Peize, Roden en Roderwolde en met het land van Drenthe een verdrag te hebben gesloten.
Naar een afschrift van de hand van Ludolphus Pollinge uit de 16e eeuw, in het huisarchief Mensinge te Roden (niet geïnventariseerd): foto’s op het Rijksarchief Drenthe aanwezig. No. 419 van het Oorkondenboek bevat een andere versie van deze overeenkomst, beoorkond door Reinold van Coevorden en het land Drenthe.
Wy. borghemesteren und raedt van Groenynchen, doet kundych al1 denghenen, de dussen openen breeff sollen seen off horen lesen, dat van alden saken, de gewesen hebben tusschen Johanne van Ruynen, Egbert van Pedze van synen kinde (kinderen), van de van Pedze, van de van Roeden ende van Roderwolde ende alle hoeren vrenden (vrienden) bynnen lants off buyten lants an de ene sydt ende unse stadt van Groenyngen an de ander sydt ende van allen olden sak[en] de wesen hebben tusschen de lan[de] van Drenthe ende unse stadt vors., soe ys gedaen ende gemaket ene alynge soene ende ene vaste ende stede soene ewelyck toe holden in dusse maneren, dat enych man yn den lande van Drenthe de toe clagenne heefft up enen burger van Groenyngen. de sall bruyken alsoedane recht als toe Groenygen een stadtrecht ys off wyset ende hevet oeck een borger yn Groenyngen toe clagenne up enen lantman yn Drenthe. sall bruyken alsoedane rechts als een lantrecht ys yn de lande van Drenthe ende des een sall niemant den andere weygheren: voertmeer weer enich man van buyten den lande van Drenthe, de yn dat lant off doer dat lant rede off queme ende onse borgher van Groenynghen yn roeff off brande off yn vangenscup scaden dede. solde heer Reynolt van Covorden ende van Borckeloe ende dat lant van Drenthe keren mit allen hoeren macht ende van ghenerhande saken sall dat lant van Drenthe ende de stadt [van] Groenyngen malck den anderen roe[ff] offte brant off vangenscup doen, mer elck man sall bruyken alsoedanes rechts als hyr vors. staedt; van desen punten sall wesen uutgesproeken alle argelyst ende nye vonde. In oerkonde ende vestycheit van desen soene, de stede ende vest to blivene, so hebbe wy dessen breeff mit unse stedeszegel gezegelt. Ghegeven int yaeronses Heren dusent drehondert ende twe ende vyfftych des woensdages nae den sondach als men synget Letare Jherusalem.

Op 31 oktober 1353 beleend hij Johan van Welvelde met het hof te Welvelde en andere goederen.
In 1355 was hij getuige van Frederik van Echten Volkertszn.
In 1360 wordt hij ridder genoemd.
31 oktober 1363. Johannis, heer van Runen, ridder, staat, met toestemming van zijn vrouw Zweseris en zijne dochter Bertradis, voor ’t zieleheil van zijner voorouders en nakomelingen, af zijne rechten op de personen en de goederen van de abt en de kloosterlingen van ’t Sint Maris klooster in Dikninge, zodat de abt volgens de regel van St. Benedictus vrijelijk mag beschikken over ’s kloosters goederen zonder zijne inmenging; behoudens zijne tienden van ’s kloosters goederen; -ontheft bepaaldelijk de kloosterlingen van zijne rechtspraak; -en doet afstand van al zijne rechten met betrekking tot ’s kloosters 2 molens in Rune en in Bleydensteden. Met bezegeling door Johannis bisschop van Trajectum, Reinaldus heer van Koevorden, Johannis van Claustro ridder, Egbertus cureit in Westerhesselen, Johannes Vos van Steenwijck en het gemene land van Drenthe.

29 september 1364. Johan, heer van Ruinen, ridder, zijn vrouw Sweder en hunne dochter Berte verklaren te hebben ontvangen van de abdij van Dikninge 400 Brugse schilden, volgens de schuldbrief ten laste van Reynold van de Clooster, Johan Vos van Steenwijck en Rolof van Echten.
1368 Geschil tussen hem en het convent van Dikninge over de opbouw van de kerk.
1370 Genoemd in oorkonde samen met Herman, heer van Kuinre en zijn vrouw Mechteld en Herman van der Eze, mombaer van Mechteld.Verkoop aan Peter van Blijdenstein.
1372 zegelt hij een brief van Cyse Lansinghe over verkoop Nijsinghegoed aan het klooster Dikninge.
26 september 1372 was hij getuige bij een lening van Otto Polman met Nijdinge in Selwerd.
In 1373 vermaakt hij zijn vrouw Swedera op de Oldenhof al zijn levende en roerende have. (Dochter toen reeds overleden??)
1375, in de winter, stichten hij en zijn vrouw Swedera het altaar van st. Catharina in de kerk van Ruinen en begiftigen dat met 48 mudden winterrogge en 24 mudden haver uit Luggeringhe, Wulverdingh, Westebringe, Oldelansinghe, Haldeboldinghe en Nijenhave. (Waarschijnlijk was hij toen al ziek)
1375 Vermaakt hij zijn vrouw Zweder al het goud en zilverwerk, gereedschap en huisraad dat aanwezig is in de Oldenhave. Getuigen zijn Roelof van Steenwijk, ambtman van Drenthe, Johan de Vos van Steenwijk, Gert goedesing en Volker de schulte van Ruinen.
30 april 1376 verkoopt hij aan Johan de Vos van Steenwijk en Arend Huijs 42,5 mudden rogge van erven in Emmen en Exlo, door hem geerfd van Egbert van Peize, heer Egbertszoon.
In 1377 draagt hij al zijn gronden in Eelde, die hem waren aangeerfd van Egbert van Peize, zijn neef, over aan Johan Mensing van Haren.
Op 3 juni 1379 laat Swedera een vidimus maken van de brief uit 1375. Johan zal dus voor 1379 zijn overleden.
Met zijn dood is de oudste tak van Ruinen uitgestorven. Blijft over de tak van Welvelde, oorspronkelijk een van Ruinen.
De erfenis van Johan is op de woensdag na sint martinus (de eerste woensdag in november) 1380 gedeeld door zijn erfgenamen Arend Huijs en Roelof Polman.
Arend Huijs verkreeg het dagelijks gericht te Ruinen enz. en Oldenhave en Roelof Polman kreeg Nijenhave, Ludderinge en Hadeblinge.
Notitie bij publiceren van Johan: J
Johan trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1360 met Zwederis genaamd van Rechteren (Swedera) van Heeckeren, ongeveer 15 jaar oud. Swedera is geboren omstreeks 1345 in Goor, dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze, genaamd van Rechteren en Lutgardis van Voorst. Swedera is overleden op 22-02-1407 in Diepenveen, Deventer, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Swedera: Zwedera is het oudste kind van Frederik en Lutgardis.
In 1391 geeft zij samen met Clementia van Amerongen, Sweder van Rechteren en Wijnolt van Arnhem, welke beide in dat stuk hare gerechte erven worden geneomd, aan de fraters te Deventer het huis door haar en Clementia bewoond, in ruil voor het kleinere huis door de fraters bewoond.
Zij zelf liet het klooster van Diepenveen bouwen, waar zij introk.
Internet auteur Dimphena Groffen:
RECHTEREN, Zwedera van, ook bekend als Swedertje van Heeckeren genaamd van Rechteren en Zwedera van Ru(i)nen(geb. Goor ca. 1346 – gest. Diepenveen 21-2-1407), stichteres van het klooster Diepenveen. Dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze genaamd van Rechteren (gest. 1386) en Lutgard van Voorst, erfdochter van Rechteren (gest. tussen 1380-1386). Zwedera van Rechteren trouwde vóór 1360 met Jan III, heer van Ruinen (ca. 1315-1378). Uit dit huwelijk is ten minste 1 dochter, en mogelijk ook 1 zoon geboren; beiden overleden jong.
Zwedera van Rechteren was het oudste kind van Frederik en Lutgard; na haar werden nog vier meisjes en vier jongens geboren. Zij trouwde al jong met Jan van Ruinen en leidde een werelds leven. Volgens haar ‘vita’ in het zusterboek van het klooster Diepenveen had Zwedera een zoon, maar hier is geen bewijs voor gevonden. Wel zeker is het bestaan van een dochter Bertrade: na haar dood schonken Zwedera en Jan geld voor het altaar van Catharina, in de Mariakerk in Ruinen. In 1375 maakte Jan zijn testament op, waarin hij zijn vrouw al zijn bezittingen naliet.
Zwedera betrok een woning in de buurt van het zusterhuis van de beweging van de Moderne Devoten in Deventer; later voegden Jutte van Ahaus en Elsebe van Delden zich bij haar. Rond 1400 maakte Johannes Brinckerinck bekend dat hij een klooster wilde stichten waar, in tegenstelling tot het zusterhuis, ook vrome rijke vrouwen en weduwen welkom zouden zijn (zie ook Salome Sticken). Zwedera schonk hem in 1402 haar jaargeld van driehonderd gulden voor de bouw van een klooster in Diepenveen. In datzelfde jaar gaf de bisschop van Utrecht haar en enkele andere zusters toestemming om het Diepenveense klooster in te richten als een regularissenklooster, volgens de regel van Augustinus. In 1412 zou het als zelfstandig klooster worden aangesloten bij het Kapittel van Windesheim.
In haar ‘vita’ is te lezen hoe Zwedera werd berispt omdat zij – uit eerbied voor de Heilige Schrift – witte handschoenen droeg bij het lezen. In haar zoektocht naar nederigheid werd zij gehinderd door het respect dat de andere zusters voor haar hadden. Op haar sterfbed noemde Zwedera de belangrijkste deugden bij wijze van geestelijk testament: ootmoed, gehoorzaamheid, geduld, reinheid, armoede en liefdadigheid. Zij stierf op 21 februari 1407.
Kind van Johan en Swedera:
1 Bertradis (Berte) van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.5.1.1], geboren vóór 1363. Berte is overleden op 28-04-1374, minstens 11 jaar oud.
1.1.1.1.1.3.2.5.2 NN van Ruinen, dochter van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.5) en Bertradis van Peize. NN trouwde met Rodolphus (Roelof) van Almelo. Zie 1.1.1.1.1.4.7.1 voor persoonsgegevens van Rodolphus.
1.1.1.1.1.3.3.1.1 Johan van Welvelde, zoon van Berend van Welvelde (zie 1.1.1.1.1.3.3.1) en Gese. Johan is overleden in 1387. Johan trouwde met Agnes (Nese) van Gutterswijk. Nese is geboren omstreeks 1324.
Kind van Johan en Nese:
1 Otto van Welvelde, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.
1.1.1.1.1.4.2.1.1 Lamme van Norch van Kuinre is geboren omstreeks 1325, dochter van Arnoldus (Arend) van Norch (zie 1.1.1.1.1.4.2.1) en NN van NN.
Notitie bij de geboorte van Lamme: geboortejaar aangenomen maar is onbekend
Lamme trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1350 met Roelof van Steenwijck, 18 of 19 jaar oud. Roelof is geboren in 1331 in Steenwijk, zoon van Coenraed van de Ghore van Kuinre en NN van Ansen. Roelof is overleden op 06-12-1387, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore of de Vos van Steenwijck
Andere bronnen:
Hij is geboren rond 1331 in Steenwijk, Overijssel, Nederland.
Hij is overleden op 6 december 1387, hij was toen 56 jaar oud.
Heeft zich gevestigd op familiebezit (bij Coevorden, vermoedelijk Bensingegoed te Dalen). Opsomming van goederen die hij in leen had, vindt men in het "Registrum feodalium honorum ecclesie Trajectensis": "item Rolof van Steenwijc hout Bensinge goet te Dalen. Item dat vierdel van den tienden to Dalen. Item die twe olden hove to Norch, ende dat huys to Schultinghe mit al sinen toebehoren, alsie geleghen sijn in den kerspel to Norch. Item dat Eden in den kerspel to Norch, dat huys to Zibertinghe, dat huys to Hagheninghe, dat huys to Willemynge, ende dat huys to Weretinghe mit horen toebehoren. Item den berch (burcht) to Norch ende die watermole mit horen toebehoren. Item die boterpacht to Fenehusen. Item dat goet gheleghen is in der noerderziit der Nijer Ae mit sinen toebehoren. Item dat goet, dat Evert van Wilre te holden plach van heren Heynen van Norch. Item dat huys to Hesselinghe op Steenwikerwolt. Item die twe hove van Anlo; ende daertoe dat broec, dat gheleghen is tusschen Eden ende Westerlande, dat gheheten is Edermark, myt al horen toebehoren". De Norchse goederen zal hij verkregen hebben door zijn huwelijk met Lamme van Norch, de enige overgebleven erfgename van deze goederen.
(O.B.G.D. nr. 699)
(Uit: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-gorcum/I16227.php)
In het leenregister der goederen van de Utrechtse kerk blijkt, dat hij de voornaamste Norchse goederen heeft geerfd. Dit en het feit dat hij ambtman van Drenthe is, doet mij aannemen, dat hij de oudste der drie broers is. Uit genoemd leenregister 28) blijkt dat hij in leen hield Bensigegoet to Dalen. Item dat vierde1 van den tienden to Dalen. Item die twe olden hove to Norch ende dat huys to Schultinghe met al sinen toebehoren, alsie gelegen siin in den kerspel to Norch. Item dat Eden, in den kerspel to Norch, dat huys to Zibertinghe, dat huys to Hagheninghe, dat huys to Willemijnge ende dat huys to Weteringhe, mit horen toebehoren. Item clie boterpacht to Fenehusen. Item dat goet dat ghelegen is in der noerder ziit der nyer Ae, mit sinen toebehoren. Item dat goet dat Evert van Wilre te holden plach van Heren Heynen van Norch. Item dat huys to Hesselinghe op Steenwiker Wolt. Item die twe hove van Anlo ende daartoe dat broec, dat ghelegen is tusschen Ede en Westerlande, dat gheheten is Edermarke, myt al horen toebehoren”.
Als getuige zien we hem optreden in akten van 1363, 1375, 1376, 1379, 1380, 1382 en 1384.
Hij komt hierin veelvuldig voor met Reinold IV van Coevorden en als diens leenman.
In 1375 zien we hem vermeld als "ambtman des landes van Drenthe” 29), een functie die later drost zou heten, vervolgens gouverneur en thans commissaris des Konings.

Op 7 september 1376 wordt hij genoemd in een oorkonde van Reinold van Coevorden.
Reinold van Coevorden verklaart Johan ter Hansouwe beleend te hebben met de tienden te Noordsleen.
Naar het origineel in het archief van het Huis te Peize, inv. no. 85, reg. 1 (R.A. Drenthe).
Wy Reynolt, juncker van Kovorden bekennet, dat in dessen opene breve, dat voer uns quam Goedert van den Hove unde heft uns upgedraghen den alinghen tenden tot Noertsclene, also de ghelegen is, den he holt van uns unde van unser herscap van Kovorde to vif markenleen, welken tenden vorscreven wy voert belenen met dessen openen breve Johanne tho der Hansouwe unde sijnen erfghenamen van uns unde van der herschap van Kovorde to holdene eerflike unde ummermeer tho Sutphenschen leen ende tot enen Sutphenschen punde. In orcunde unser manne Roloff van Steenwijc, Herdert de Rotinghe unde Herman Staels; hier waren voert an und over daer dit geschede Herman van Covorde, juncker van Selewert, Ecbert van den Grymberghe. In een tuych der waerheyt so hebben wy Reynolt vorscreven, unse seghele an dessen breef
ghehangen vor uns unde voer unse rechte erfghenamen vorghescreven. Ghegheven int jaer uns Heren dusent drehondert ses ende tseventich op unsen Vrowen avont nativitatis.
Aan het stuk hangt het geschonden zegel van Reinold van Coevorden.

1382; ogd699; Rolof van Steenwijc houd zijn leengoed (lijst leenmannen van het Sticht)

In 1387 wordt zijn zoon Arent als zijn leenopvolger door de bisschop van Utrecht beleend 30).
Hij zegelt met het huidige familiewapen en omschrift: S. Roelof de Steenwic. ----------------
28) O.B.G.D. no. G99.
29) O.B.G.D. -no. 638.
30) Bissch. arch. no. 272.
Kinderen van Lamme en Roelof:
1 Coenraad van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.2.1.1.1], geboren omstreeks 1360 in Dalen.
Notitie bij Coenraad: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)(van den Goer)
Pastoor te Dalen.
Request van 1 juli 1416 archief Dickninghe.
Coenraat die Vos draagt voor erfburen te Leggelo over aan Reynold van Echten een losrente van 6 stede Groninger mudden rogge uit het goed van Ymme Nisinghe in de marke te Leggelo.
2 Amele van Steenwijck, geboren omstreeks 1362. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.2.
3 Arent van Steenwijck, geboren omstreeks 1364 in Dalen. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.
4 Johan van Steenwijck, geboren omstreeks 1370. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.4.
5 Hendrick van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.2.1.1.5].
1.1.1.1.1.4.5.1.1 Ghysele Pipe van Steenwijk is geboren omstreeks 1355, dochter van Herman? Pipe van Steenwijk (zie 1.1.1.1.1.4.5.1) en Fosse Sijgers. Ghysele is overleden in 1433, ongeveer 78 jaar oud. Zij is begraven op 02-08-1433.
Notitie bij Ghysele: Vermeld op 14-06-1408 als Ghyszele Hiddinges als opvolgster van haar moeder die het Mensingegoed in Roden in leen had. Hulder is haar zoon Herman Hidding.
Ghysele trouwde, ten hoogste 20 jaar oud, vóór 1375 met Johan Alards Hiddingh, ten hoogste 20 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1355, zoon van Allardus Hiddingh. Johan is overleden vóór 01-11-1406, ten hoogste 51 jaar oud.
Kinderen van Ghysele en Johan:
1 Herman Hiddingh, geboren omstreeks 1376. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.
2 Johan Hiddingh [1.1.1.1.1.4.5.1.1.2], geboren omstreeks 1378. Johan is overleden na 1440, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld in 1419 als pastoor in Ruinen.
3 Arp Johans Hiddingh, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.
1.1.1.1.1.4.6.1.1 Griete van Ansen is geboren omstreeks 1330, dochter van Berthold van Ansen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1) en Elsabe van NN. Griete trouwde met Herman Hagen. Herman is geboren omstreeks 1325.
Kinderen van Griete en Herman:
1 Bertold Hagen, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.
2 NN Hagen, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.1.2.
vosvansteenwijk_0100.jpg
3 VosVanSteenwijk 0100
1.1.1.1.1.4.6.1.2 Hadewich van Ansen is geboren in 1338 in Ansen, dochter van Berthold van Ansen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1) en Elsabe van NN. Hadewich is overleden in 1406, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Hadewich: 6410 Hadewich van ANSEN, geboren ca 1330, overleden 00-00-1406, dochter van Bertolt van ANSEN (zie 6423) en Elsabe (zie 154375).
Gehuwd 00-00-1354 met Johannes VOS van den GOER (Vos van Steenwijck) (zie 6409).
Uit dit huwelijk:
1. Coenraad (zie 6412).
2. Reinold de VOS van STEENWIJK (zie 6405).
3. Bertolt (zie 6413).
Hadewich trouwde, 15 of 16 jaar oud, op 02-04-1354 met Johan de Vos van Steenwijck (afb. 3), ongeveer 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1354. Johan is geboren omstreeks 1333 in Steenwijk, zoon van Coenraed van de Ghore van Kuinre en NN van Ansen. Johan is overleden in 1397, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genoemd als Vos van den Goer of Ghoer of Gore of Vos van Steenwijck
Uit windgenealogie.org:
Johannes VOS van den GOER (Vos van Steenwijck), geboren ca 1325, overleden 00-00-1397. Paus Innocentius VI verleent via een beschikking op 02-04-1354 dispensatie voor het huwelijk van "Johan van den GOER met Hadewig van ANSHEM", nicht in de vierde graad, dochter van Bertolt van ANSEN.
De kannonieke vierde graad is naar huidige begrippen de achtste graad, dus kleinkinderen van volle neven.De maatstaf lag dus erg hoog.
Na deze acte wordt Johan overal de Vos van STEENWIJCK genoemd.Hij was de eerste met die naam. Vanwege zijn rode haar werd hij "de Vos" genoemd.
Hij treedt voor velen op als getuige in gedingen en werd door allen zeer hoog geacht.
In 1369 kocht hij het goed Scheerhorn in de kerspel Emlicheim.
In een lijst van 1383 van leenmannen van het Sticht vindt men onder het hoofd: "Dit sijn de manne in Drenthe" (leenmannen)
Jan de Vos van STEENWIC hout den Hof to Dwinghelo,Batingergoet,ende Watermole mit haren toebehoren,Endelingher ende Smedinghergoet ende den vriën tienden to Lede ende to Dwinghelo, smal ende grof,mit sinen toebehoren." Johan trad hier als leenman voor zijn vrouw op.
Hoe groot het bezit van Johan moet zijn geweest blijkt uit een boedelscheiding van 1408 tussen de zoons van Johan te weten Coenraad en Reynolt en de kinderen van de overleden broer Bertolt.
De laatsten kregen toebedeeld de Coenraadshof te Steenwijk, met al zijn toebehoren, alle hofsteden binnen Steenwijk, die aan Johan en Hadwig toebehoorden enland aan de andere zijde van de A strekkende tot Eesveen genaamd de Coenraad´s mate en de Coenraad´s weide, verder nog de Hof te Ansen en een groot aantal goederen en pachten.
Als men bedenkt dat Johan´s broers Roelof en Egbert ook landgoederen bezaten te Steenwijk, dan kan men concluderen dat het bezit van de familie daar ter plaatse zeer omvangrijk is geweest. Zoon van Coenraad van den GOERE / UTENGORE (zie 6411) en N.N. van ANSEN (zie 6421).
Gehuwd 00-00-1354 met Hadewich van ANSEN (zie 6410).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

30 november 1382. Vermeld als leenman van Batinge.
Berent, pastoor te Dwingelo, verleent Johan de Vos van Steenwijk en Hadewych van Ansen toestemming voor het stichten van een altaar in zijn kerk.
Naar het origineel in het archief van graaf van Merveldt op het slot Lembeck (archief Westerwinkel), Urk. no. 117.
Allen luden, de desen brief zullen zijen ofte huren lesen, doe ic verstaen Berent, cureijt der kerken van Dwingelo, dat ic mijt mijnen vrien willen hebbe ghegheven ende gheve mijt desen open breve mijen consent daertho, dat Johan dije Vos van Steenwiic, Hadewiich van Ansen hebben ghemaket ende gherent een altaer in de kercke tho Dwingelo in sunte Marien ere doer God ende umme oere zielen willen tot eenre eweliken memorien, als wellic altaer Johan Hadewiich voerscr. ende oer gherecht eerfghenamen dije gave daeraf hebben zolen ende gheven moghen den se willen eerfliken ende ummermeer
sunder ijenegherhande wedersegghen van mij ofte van ijenegherhande cureijten der kerken van Dwingelo, dije na mij comen moghen up dat dije vast, stede ende unghebroken blive, so hebbic mijen zeghel an desen brijef ghehanghen tot enen eweliken tughe deser waerheijt. Ghegeven in den jaer uns Heren dusent drehundert twe ende tachtentich up sente Andreasdach eens apostels.

In 1395 wordt hij vermeld in een oorkonden van Drenten (leenmannen) die de bisschop van Utrecht hebben gehuldigd.

25 maart 1404
Reynolt Hughinc, burger te Groningen, verklaart aan Hadewich (de) Vos van Dwingelo en haar zoons Coenraad en Reynolt verkocht te hebben de Oesterhof te Dwingeloo.
Naar het origineel in het archief van de graaf van Merveldt op het slot Lembeck (archief Westerwinkel), Urk. no. 199.
Ick, Reynolt Hughinc, borgher in Groninghen, doe kundich allen leden, de dezen openen breef zullen zien of horen lezen, dat ick hebbe vercoft vor mij ende vor mijne erfghenamen joncfrouwe Hadewich Vosses van Dwinghelo, Coenraet ende Reynolt Vos, ghebroders, horen zoens ende horen erfghenamen dat erve met zinen tobehoren, dat to Dwinghelo gheleghen is, dat van der buer mande ghebroken was, dat mij de vors. buer afghetreddet hadden ende dat ick teghen de vorsz. buer gecoft hebbe, dat de Oesterhof gheheten is, in allen ghevoghe als dat daer gheleghen is vor ene summe gheldes, de mij
joncfrouwe Hadewich, Coenraet ende Reynolt vorsz. vol ende al wal betaelt hebben ende des so hebbe ick Reynolt vors. Hadewige, Coenrade ende Reynolde vors. ende horen erfnamen dit vorsz. erve upghedraghe met hande ende met monde vor mij ende mijne erfnamen vrij ende quiit met allen rechte ende eghendome eweliken ende erfliken to bruken ende to besitten, to setten ende to verkopen ende horen vrijen wille mede to done. Sunder al arghelist. In orkunde der waerheijt so hebbe ick Reynolt vorsz. mijnen seghel an dezen breef ghehanghen;
ghegeven in den jaer ons Heren dusent vijerhondert ende vijer des dinxedaghes na Palmezoendach.
Aan het stuk hangt het zegel van Reynolt Hughinc.
Kinderen van Hadewich en Johan:
1 Coenraad de Vos van Steenwijck, geboren omstreeks 1355 in Dwingelo. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.1.
2 Bertold de Vos van Steenwijck, geboren omstreeks 1360. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.2.
3 Reinold van Steenwijck, geboren omstreeks 1365 in Dwingelo. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.
1.1.1.1.1.4.7.3.1 Roelof van Peize van Almelo, zoon van Hermannus van Almelo (zie 1.1.1.1.1.4.7.3) en NN van NN. Roelof is overleden na 1394.
Notitie bij Roelof: In 1394 werd een Roelof van Peize door de bisschop van Utrecht beleend met het goed "Vogelsanc" te Almelo, gelegen een kilometer ten zuidoosten van het voormalige mottekasteel "Schuilenburch" De van Peizes waren nauw verwant aan de van Almelo’s en borgmannen van de Heer van Almelo. Reeds in 1364 zijn zij getuige bij een akte waarin de Heer van Almelo aan de bewoners van Vriezenveen bepaalde rechten verleend. Het landhuis Vogelsanc is altijd door nakomelingen bewoond gebleven tot 1896. Toen woonde er op dit huis nog een familie met de naam Pezie, een naam die heden, 2015, nog in Almelo bestaat. Het erve Pezie is thans een multifunctioneel centrum.
27-10-1399 Rudolf van Peize vermeld als leenman van het goed Hulscher te Zenderen. Dat goed verkreeg op 02-04-1439 Rudolf van Peize met ledige hand. Op 4 0ktober 1453 verkreeg Herman van Peize, gehuwd met Aleid van Harderwijk dit goed in leen. Op 23 mei 1461 ging het goed over naar Govert van Welvelde.
Kinderen van Roelof uit onbekende relatie:
1 Herman van Peize [1.1.1.1.1.4.7.3.1.1]. Herman is overleden in 1478.
2 Aleijd van Peize. Volgt 1.1.1.1.1.4.7.3.1.2.
1.1.1.1.2.1.1.2.2 Roelof (Rodolphus) van Coevorden van Borculo, zoon van Reinold van Coevorden van Borculo (zie 1.1.1.1.2.1.1.2) en NN van NN. Roelof trouwde omstreeks 1330 met NN van NN.
Kind van Roelof en NN:
1 Reynolt van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.
1.1.1.1.2.1.1.2.5 Reinold II van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1290, zoon van Reinold van Coevorden van Borculo (zie 1.1.1.1.2.1.1.2) en NN van NN. Reinold is overleden in 1344, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Reinold: Slotvoogd van Coevorden van 1311 tot 1344
ogd0244 de dato 7 augustus 1313. Henricus en Albertus, broers en zonen van Gerardus, horigen van de kerk van Utrecht, verklaren de hof in Emmen in erfpacht te hebben genomen. Mede zegelaar is Reinold van Coevorden en het land van Drenthe.
ogd0247 de dato 20 juni 1314. Bolo en Leffardus, broers, verklaren van de bisschop van Utrecht de hof te Anlo met toebehoren in erfpacht te hebben genomen. Gezegeld door Reynoldus van Coevorden en het land van Drenthe.

Oorkonde 4 mei 1315 Abdij Assen:
RENOLDUS DE COVORDIA en zijne kinderen verklaren, dat hun geschil met de abdij te Asscen over het drassig land tusschen de huizen Venehusen en Pathus-door de scheidsrechters HINRICUS DE NORCH, ridder, GHODFRIDUS DE BORCLO R. ’s broeder, FREDERICUS rector der kerk van Rodlo en WICHERUS (van Norch, ook van Steenwijck, broer van Henricus van Norch) (pastoor) van Vres en deken van Threnthia-is beëindigd in dezer voege:
dat de abdij jaarlijks uit het huis Pathhus 1 vat boter, uit de weide Burchmat 3 hoenders en uit het huis Venehus 3 hoenders zal opbrengen in het kasteel te Covorde; dat de abdij haar vee van ’t huis Venehuse in de weide der marke van Covordia mag blijven weiden, mits het geen schade toebrengt aan het gezaaide en daarvoor ten behoeve der burgers van Covorde voor hunne koeien moet gereed houden 2 stieren;
dat RENOLDUS voor de van de abdij ontvangen 125 Osnabruck’sche marken zal tevreden stellen GHERARDUS KLINKING, diens broeders en de verdere markegenooten van Couordia en bepaaldelijk CESARIUS DE COVORDIA;-de Frisones, die hij geplaatst heeft in het drassig land, zonder schade en hinder der abdij zal doen vertrekken; en ook nimmermeer verlof zal geven om te bouwen of te wonen in ’t drassig land, dat voortaan ten gebruike zal zijn van de beide genoemde huizen; terwijl der abdij het recht wordt toegekend meerdere huizen daarin te bouwen, mits het huis Venehuse niet dichter worde gebracht aan de villa Couorde. Met medebezegeling door RENOLDUS’ "nepos" HINRICUS DE BORCLO en de universitas terre Threnthie.
Datum anno Domini M°CCC° quinto decimo die dominica post Inventionem sancte Crucis.
Oorspr. (Inv. No. 71). Met geschonden zegel van ’t landschap Drente in groene was; de 2 andere zegels zijn verloren.
ogd0253 de dato 24 december 1316.
Moet zijn 16 september 1316:Zie huisarchief Almelo;
Reynoldus, Rodolphus en Henricus genaamd de Covorde, broers, verklaren te hebben opgedragen aan Johannes genaamd Stengere, burger van Aldensale, het erve (domus) Velthus gelegen in Lindelo, en het erve Bernerinc, gelegen in Arneth, c.a.
Getuigen: Arnoldus de Ockenbroke, Hugo de Boclo (van Boekelo), Hermannus Heket en Hermannus de Binchorst, alsmede Henricus Snoync en Gerardus Snoync, schepenen van Aldensale..
Reinold trouwde met [waarschijnlijk] NN van Echten.
Kinderen van Reinold en NN:
1 Reinold III van Coevorden, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.
2 Hendrik van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.2.
1.2.1.1.1.1.1.1.2 Johan van Kuinre is geboren omstreeks 1295, zoon van Johan van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.1). Johan is overleden omstreeks 1345, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Johan: zie ook ourfamilyhistories.com I 140839
1328 december 11, Den Haag
Graaf Willem III gelast baljuws, schouten en alle goede lieden van zijn land dat zij heer Jan van Kuinre ongemoeid laten wanneer die goederen van de vijandige Friezen of gevangen Friezen in het land brengt.
Vastgelegd in een oorkonde van 24 juli 1331 door graaf Willem van Holland dat Herman gezamenlijk met zijn broer Johan, hun vaderJohan na zijn dood zullen opvolgen als Heer van Kuinre enz.
Johan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1318 [bron: Our family histories] met Luitgardis van Voorst.
Kinderen van Johan en Luitgardis:
1 Hillegonde van Kuinre [1.2.1.1.1.1.1.1.2.1]. Hillegonde is overleden na 1378.
Notitie bij Hillegonde: Vermeld in een lijst van leengoederen van de Bisschop van Utrecht van omstreeks 1378. Joncfrouwe Hildegunt heren Jans dochter van Cuenre hout dat goet to Scarpensele mit al synen toebehoren, alst ghelegen is in den kerspel van Olste ende vor sie hulde Jan Splitolf. Zie de oudste lijst van leenmannen van de Bisschop van Utrecht, 1379. Uitgave B. de Keijzer, Emmen 2014.
2 Johan II van Kuinre, geboren omstreeks 1319. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.2.
3 Herman I van Kuinre, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.
4 Hendrik van Kuinre [1.2.1.1.1.1.1.1.2.4], geboren omstreeks 1325. Hendrik is overleden vóór 1371, ten hoogste 46 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Vermeld in 1355 als broer van Johan en neef van Johan.
Ook vermeld als Hendrik de Rover van Vianen (our family histories), overleden voor 1374.
5 Aleit van Kuinre [1.2.1.1.1.1.1.1.2.5], geboren omstreeks 1330. Aleit is overleden na 1371, minstens 41 jaar oud.
1.2.1.1.1.1.1.2.1 Lise (Elisabeth) van Kuinre is geboren omstreeks 1305, dochter van Herman Vleisch van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.2) en NN van NN.
Notitie bij Lise: OGD0242 dd. 1 mei 1313; Johan van der Ese verklaart met Herman Vleisch overeengekomen te zijn om zijn zoon Herman, dochterskind van Engelbert van Peize te verloven met Lise, dochter van Herman Vleisch.
Lise trouwde met Herman van der Ese. Herman is geboren omstreeks 1305, zoon van Johan van der Ese en NN van Peize. Herman is overleden omstreeks 1382, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Herman: In oorkonde van 1313 vermeld als dochterkint van ridder Engelbert van Peize.
Zijn vader doet dan een huwelijksbelofte dat zijn zoon Herman zal trouwen met de dochter van Herman Vleisch, zodra de tijd daar is.
Komt voor in een oorkonde van 1370; zie bij Johan III van Ruinen.
Wordt nog vermeld als leenman tussen 1379 en 1382. Zijn naam is in het register van die periode doorgehaald en vervangen door Sweder van der Ese, vermoedelijk zijn zoon.
Kind van Lise en Herman:
1 Sweder van der Ese. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.
1.2.1.2.2.1.4.1.1 Adolf van Selwerd, zoon van Berthold van Selwerd (zie 1.2.1.2.2.1.4.1) en NN van NN.
Notitie bij Adolf: Vermeld in een oorkonde van 1365 waarin Eltingegoed in Noordsleen wordt verkocht aan Hendrik Riddering.
Adolf trouwde met Aleid van NN.
1.2.1.2.2.2.1.1.1 Egbert van Echten, zoon van NN van Echten (zie 1.2.1.2.2.2.1.1). Egbert is overleden na 1396.
Notitie bij Egbert: Vermeld in de lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht uit 1379.
Egbert van Echten hout den tienden to Wesepe (Wezup), in den kerspel van Swelle (Zweelo), die tienden to Grimminghe, ende to Natinghe, over dat Broechuys, in den kerspel van Borck (Westerbork) ende drie mudde roggen to Lederbroke (Lheebroek), in den kerspel van Dwingelo.
4 juli 1396: Egbert van Echten met Volkier en Egbert, zijn kinderen, geeft aan heer Diderick van den Kampe, proost van den Zwartenwater, ten behoeve van het convent een vierendeel lands, gelegen op Iwehorstinge vene in ruil voor een vierendeel lands in de Helewede.
Ghegeven int jaer ons Heren dusent driehondert zees ende neghentich op Sente Mertens dach Translatio.
Kinderen van Egbert uit onbekende relatie:
1 Volkier van Echten [1.2.1.2.2.2.1.1.1.1].
2 Egbert van Echten [1.2.1.2.2.2.1.1.1.2].
1.2.1.4.1.1.1.1.2 Roderick I van Voorst is geboren vóór 1290, zoon van Sweder van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.1) en Agneta van Lohn. Roderick is overleden op 01-10-1341, minstens 51 jaar oud.
Notitie bij Roderick: Werd ook heer van Keppel bij zijn huwelijk.
Vermeld in 1338 als opperambtman van de graaf van Gelre.
Roderick trouwde, minstens 40 jaar oud, in 1330 met Beatrijs van Keppel, minstens 40 jaar oud. Beatrijs is geboren vóór 1290, dochter van Wolter III van Keppel en Jutta van der Sluyse. Beatrijs is overleden op 03-08-1355, minstens 65 jaar oud.
Kinderen van Roderick en Beatrijs:
1 Sweder van Voorst, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.
2 Diederik van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.1.2.2].
1.2.1.4.1.1.1.2.3 Sweder van Voorst is geboren omstreeks 1295, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2) en Luitgard van Keppel. Sweder is overleden omstreeks 1339, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Oorkonde van 13 april 1326: Swederus de Rechter, knape, verklaart in het Bisschopshuis te Deventer, samen met zijn verwanten Walterus, heer van Keppel, Bernardus, heer van Ahuis, en Roderick van Voorst, ridders, gezien te hebben de oorkonde , door wijlen zijn vader Hermannus van Voorst, zijn vader, en Roderickus van Voorst, toen ter tijd knape, uitgevaardigd door bisschop Fredericus (27 maart 1320), en deze in overleg en onder medebezegeling van genoemde heren te hebben bekrachtigd.
Kinderen van Sweder uit onbekende relatie:
1 Johanna van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.3.1].
2 Sweder van Rechteren van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.3.2], geboren omstreeks 1315.
3 Luitgarde van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.3.3], geboren omstreeks 1320.
1.2.1.4.1.1.1.2.4 Roderick van Voorst is geboren omstreeks 1295, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2) en Luitgard van Keppel. Roderick is overleden omstreeks 1350, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Roderick: Oorkonde van 27 maart 1320: Rodericus en Hermannus van Voorst, knapen, verklaren aan de Bisschop van Utrecht te hebben opgedragen hun huis Rechter en het als leen en open huis van het Sticht te hebben terug ontvangen.
444. 1320 Maart 27. in die Cene Domini.
Bs. verklaart Rodericus en Hermannus de Vorst, knapen,
zijn verwanten, het recht te hebben verleend het
kasteel te Rechter, dat zij aan hem hebben opgedragen en
als leen hebben terugontvangen, mits het een open huis
van bs. en Sticht blijve, te bouwen en te versterken.
Kinderen van Roderick uit onbekende relatie:
1 Sweder van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.4.1]. Sweder is overleden in 1363.
Notitie bij Sweder: In 1362 is zijn burcht nabij Westenholte, ten westen van Zwolle aan de IJssel, door troepen van de bisschop van Utrecht, na een beleg, vernietigd.
2 Dirck van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.4.2], geboren omstreeks 1345. Dirck is overleden omstreeks 1405, ongeveer 60 jaar oud.
1.2.1.4.1.1.1.2.5 Dirk van Voorst is geboren omstreeks 1295, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2) en Luitgard van Keppel. Dirk is overleden omstreeks 1350, ongeveer 55 jaar oud.
Kinderen van Dirk uit onbekende relatie:
1 Johan van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.5.1], geboren omstreeks 1330. Johan is overleden omstreeks 1380, ongeveer 50 jaar oud.
2 Herman van Voorst, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.
1.2.1.4.1.1.1.2.6 Herman van Voorst is geboren omstreeks 1300, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2) en Luitgard van Keppel. Herman is overleden omstreeks 1390, ongeveer 90 jaar oud.
Notitie bij Herman: 7 september 1394: Sweder van Heker, geheten van Rechter, verklaart dat hij, door bemiddeling van de dedingslieden Rolof van Ittersum en Geerlich de Cadeneter ter eene, en Seijne Wolbertszone en Jacob van den Tijver ter andere zijde, eene volkomen scheiding heeft aangegaan met Herman, Johan Stine, Lutgard en Zweder, kinderen van den ouden Herman van Rechter, onder zoodanige bepalingen als nader in het stuk zijn omschreven, o.a. dat zij van Sweder hunnen oom, alle hun hoorige lieden in leen zullen houden, gelijk ook hunnen andere goederen enz.
In de lijst van inkomsten van het domkapittel te Utrecht van 1330 wordt Herman van Voorst vermeld met bezit in Langelo, in Grollo, in Weckeswolde en Post.
Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Herman van Rechteren van Voorst, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.6.1.
2 Johan van Rechteren van Voorst, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.
3 Styne van Rechteren van Voorst, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.6.3.
4 Lutgard van Rechteren van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.6.4], geboren omstreeks 1380. Lutgard is overleden omstreeks 1435, ongeveer 55 jaar oud.
5 Sweder van Rechteren van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.6.5], geboren omstreeks 1380. Sweder is overleden omstreeks 1450, ongeveer 70 jaar oud.
1.2.1.5.1.2.1.2.1 Willem II van Buckhorst is geboren omstreeks 1290, zoon van Gijsbert II van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2) en Euphemia van NN. Willem is overleden na 1336, minstens 46 jaar oud. Willem trouwde met NN van Heekeren van der Ese.
Kinderen van Willem en NN:
1 Johan I van Buckhorst, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.
2 Laurens van Buckhorst [1.2.1.5.1.2.1.2.1.2], geboren omstreeks 1313. Laurens is overleden op 26-03-1383, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Laurens: Vermeld in een oorkonde van 21 oktober 1369: Herman Spyring richter van Delden oorkondt dat voor hem en de schepenen Sweder Hoyering, Willeken Hughing en Vranke door Ecbert Stroding Otten zone, Heymeric van Horsen, Elzeke van Vylsteren en Gese haar dochter aan Laurencius van Buchorst is getransporteerd het goed to der Schildet, kerspel Delden, buurschap Woolde.
Vermeld in 1379 als leenman van de bisschop van Utrecht van het goed Velner, Overdiek, ten Camphuis en Oosterwijk allen gelegen in het kerspel Raalte.
3 Willem van Buckhorst, geboren omstreeks 1318. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.1.3.
4 NN van Buckhorst, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.1.4.
5 Hendrik van Buckhorst [1.2.1.5.1.2.1.2.1.5], geboren omstreeks 1325. Hendrik is overleden na 1400, minstens 75 jaar oud.
1.2.1.5.1.2.1.2.3 NN van Buckhorst is geboren omstreeks 1306, dochter van Gijsbert II van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2) en Euphemia van NN. NN trouwde met Laurens van der Ese. Laurens is geboren omstreeks 1280.
1.2.1.5.3.1.1.2.1 NN van Eelde, dochter van Rutger van Eelde (zie 1.2.1.5.3.1.1.2). NN trouwde met Otto Polleman. Zie 1.1.1.1.1.3.1.2 voor persoonsgegevens van Otto.
Kinderen van NN en Otto: zie 1.1.1.1.1.3.1.2.
1.2.1.5.3.1.1.2.2 Bertold Knas van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van [waarschijnlijk] Rutger van Eelde (zie 1.2.1.5.3.1.1.2). Bertold is overleden na 1340, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Vermeld in een register van inkomsten van de BvU van een goed in de parochie Eelde samen met Otto Polleman (zijn zwager), omstreeks 1330. Dat goed zal een deel zijn van het oorspronkelijke landgoed Lemferding.
Woonde in 1340 in Eelde.
Oorkonde van 10 oktober 1340 waarin Bertold Knas van Eelde met Conrad van den Ghore, Bertold van Ansen, Otto Haertinge van Haren, Otto Dusewold van Dilligte en Alf Mensing, verklaren van de stad Groningen het vredegeld te hebben ontvangen wegens een doodslag (1000 mark vanwege de doodslag van upper Borch door de Friezen)
Bertold trouwde met NN van NN.
Kind van Bertold en NN:
1 Roelof Bertolds Knasse van Eelde, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.
1.2.1.5.3.1.1.3.1 Egbert goldknape? van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van Thizo van Eelde (zie 1.2.1.5.3.1.1.3).
Kind van Egbert uit onbekende relatie:
1 NN van Eelde, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.2.1.5.3.1.1.3.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.1.1.1 Hendrik van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van Rutger II van Eelde (zie 1.1.1.1.1.3.2.1.1). Hendrik is overleden in 1340, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Schulte van 1325-1340.
Hendrik trouwde met Hendrikje.
1.1.1.1.1.3.2.2.1.2 Johan Clencke is geboren omstreeks 1320, zoon van Gherhardus Clencke (zie 1.1.1.1.1.3.2.2.1).
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 Gerard Clencke, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1 Arend Huys (van Norch) van Ruinen is geboren omstreeks 1335 in Ruinen, zoon van Johan van Ruinen van Norch (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2) en Elisabeth van Steenwijck. Arend is overleden in 1396 in Gasselte, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Arend: Ook vermeld als Huys/Huzeken van Ruinen en Arnold Huus.
In 1380 beleend met Ruinen en vermeld als Heer van Ruinen.
In de lijst van leenmannen van het Sticht (1379-1382) is Arend Huys ook vermeld als leenman vanhet goed Nydinck in het kerspel Norch. Dit goed moet een vervanging zijn van het goed Gruedelinc waarvoor Otto van Norch werd aangeslagen en dat te herleiden is tot het pand nu Hoofdweg 19-21 Westervelde, ook wel de Borg genoemd.
Oorkonde van 1365 waarin Arnold Hus van Gasselte als getuige wordt vermeld.
Arend NORG (Huys/Huzeken),
1360 en 1376 verkocht Arend de tienden te Lhee resp. kocht een aantal roggepachten (oork.boek Gr. en Dr. I, nr. 478 en II nr. 641).
(ogd0478 en ogd0641)
05-05-1362 Arend en Lamme, zijn vrouw, stichten met Wibbe, wed. van Wernbold van Gasselte een altaar in de kerk van Gasselte, zoals Wernbold had beschikt (Oork.boek Gr. en Dr. I nr. 513);
21-02-1365 is hij getuige en wordt genoemd Arnolt Hus van Gasselte, waaruit blijkt dat hij en zijn vrouw zich in Gasselte hebben gevestigd; (ogd0534)
03-09-1380 verzoekt hij bisschop Floris van Wevelinkhoven (1379-1393) om belening van het goed hem aangeërfd van Johan III van Ruinen (Stevenszoon) te weten: die gerechte to Ruenen, to Buddingwolde, to Haexwolde ende to Bulinge met alle oeren toebehoren;
(Oork.boek Gr. en Dr. II nr. 684);
akte van 11 juli 1380.
Arend Huus en Roelof Polman verklaren gedeeld te hebben de nalatenschap van heer Johan van Ruinen.
Naar het origineel in het archief van het geslacht van Munster en de heerlijkheid Ruinen. inv. no. 14, reg. 1 (R.A. Drenthe).
Wij Aernd Huus ende Rolof Polmans maken kenlic allen luden rnit desen openen brieve, dat wy enes alinghes scheydes ghebleven zyn alse van erfnysse de ons angheervet is vermyds doede heren Johannes, heer van Runen, den God ghenedich zy, an heren Herman, cureyt van Peijse, in der tijt deken in Drenthe, Rolove van Steenwijc, Johan den Vos van Steenwijc, Henric Polman ende an Johan van Haren Mensing in allen manyeren ende vorwarden alse hierna bescreven staet. Inteerste also dat Arend Huus voers. zal hebben den Oldenhof mitter wonynghe mit holte, mit torve, mit twyghe, rnit fene, rnit maeden, to water ende to weyde, alse de gheleghen is ende dat gherychte hoech ende leech alset heren Johanne van Rune voers. to behoerde, doe he levede. ende de gruet ende de pacht ende tyns ende de hofsteden, daer de pacht ende tyns uutghaet, ho ze gheleghen zyn in den daerpe to Rune, den teenden grof ende smal in den darpe to Rune voers. ende de moelne. Voertmer zo zal Arnd Huus voers. beholden den camp, de gheheten is de Veryert, de gheleghen is voer den Oldenhove voers. ende daer zal Rolof Polman voers. weder entieghen hebben uut horen zameliken goede also vele goede rnit husen, rnit hofsteden, rnit waere, rnit schare, mit torve, mit twyghe, mit fene, mit maeden, to water ende to weyde ende rnit horen tobehoren, de also vele mudden jaerlix doen moghen alsulkes zaedes als de Veryert voers. jaerlix doen mach, in der tijt der scheydinghe. Voertmer alle goet ende gulde, dat hem van deser erfnysse angheervet is, zo waer dat gheleghen is, dat zolen ze ende hoer erfghenamen ghelike entwe scheyden. beholdelic elken man des scheydes, dat dese brief tevoren begrepen hevet. Voertmer zo zal Arnd Huus voers. of zijn erfghenamen van onsen heren van Utrecht ende van den Stychte holdne alsodanyghe goede ende gulde alse heer Johan van Rune voers. to holden plach in zijn tijt van onsen heren van Utrecht ende den Stichte voers. Voertmer zo zal Rolof Polman voers. of zijn erfghenamen dit voers. goet, dat hem angheervet is van heren Johanne van Rune voers., den God ghenedich zy, holden van Aernde Huus of van zijn erfghenamen to Stichtes rechte rnit dren punden to verhenverden. Voertmer zo heb ic Arnd Huus voers. ende mijn erfghenamen Rolove Polman ende zijn erfghenamen ghegheven ende gheve alsodaen goet rnit husinghe ende mit hofsteden als ic nu in der tijt to Peyse hebbe rnit alle zynen tobehoren also alse dat Johan Mensinghe van Haren gehecoft hadde tieghens heren Johanne van Rune voers., daer Johanne Mensinghe voers. de stoc af gheleghet is ende des dezelve Johan Mensinghe enen open breef hevet, alse van heren Johan van Runen voers. ende des zal Arnd Huus voers. of zijn erghenamen voer dat voers. goet to Peyse also vele gulde anders van Rolofs andeel Polman voers. uut horen zamelike goede, waer ze dat hebben alse dat goet to Peyse voers. jaerlix doen mach by zegghen twier oP vierer buren van Peyse, de ze beyde eendrachtlike daer to zetten ende wanneer God zynen willen doet mitter vrouwen van Rune, zo zal Rolof Polman voers. ende zijn erfghenamen des goedes to Peyse bruken erflike zunder enigherhande wederborynghe Arndes Huses of zijn erfghenamen voers. van Rolofs goede Polman voers. of zijn erfghenamen ende weert zake dat ienich man Arnde Huus ende Rolove Polman voers. of horen erfghenamen des voers. erfnysse mit rechte af wonne. zo were Arnd voers. of zijn erfghenamen onverteghen zijns erves ende zijn gulde to Peyse voers. Alle arghelyst in desen voers. puncten uutghesproken. In oercunde der waerheyt zo hebbe wy Arnd Huus ende Rolof Polman voers. want ons des scheydes wal ghenoghet, onze zeghele an desen breef ghehanghen ende wij, Herman, cureyt to Peyse, Rolof van Steenwijc, Johan de Vos van Steenwijc, Henric Polman ende Johan van Haren Mensing alse scheydeslude omme merre vestenysse onse zeghele mede an desen breef ghehanghen.
Ghegheven int jaer ons Heren dusent drehundert ende tachtentich des wonysdaghes na zynte Mertensdach translatio.
Aan het stuk de zegels van Arend Huus, Roelof Polman en Johan van Haren Mensing en het beschadigd zegel van Roelof van Steenwijc; de overige zegels zijn afgevallen.

1382 bij de belening van het bezit van Ruinen blijkt dit te bestaan uit het stamslot de Oldenhof, een groot aantal hoeven in en rond Ruinen, alsmede het dagelijks gericht en vele tienden aldaar;

1395 waren Arend en zoon Johan onder de Drenten, die bisschop Frederik van Blankenheim (1393-1425) als hun landheer erkenden.
(ogd0902)
Elders vermeld:
Hij hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige. Arnolt of Arent is een zoon van Johan van Norch.

Gehuwd met Lamme van GASSELTE, dochter van Wernbold van GASSELTE en Wibbe van STEENWIJK (van Ghore)
Uit dit huwelijk:
1. Johan IV van RUINEN
2. Steven DROST van RUINEN.
3. Roelof, overleden op 05-01-1442,
(J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).

Gehuwd met Agnes.
13 en 31-10-1412, na de dood van Johan IV, zijn broer, gheboren mombaer (Arch. Dikninge nr. 1.156).

EGBERT PiGGEN en Ghertrud. dragen voor buren te Runen voor een vrij edel eigen over aan de abdij te Dyckenyngen
2 akkers land geheeten de Wekewercke op Noertessche te Runen, vermeld in de doorstoken brieven (zie regesten Nr*. 180 en 186).
Met medebezegeling door jonker Stephan van Bunen „gheboren „mombaer" der heerlijkheid Runen. Ghegheven int jaer ons Heren dusent vijerhondert ende tuaelf up Al Godes Heilyghen avent.
Oorspr. (Inv. N°. 156). De zegels van E. P. en S. v. E. zijn
verloren. ) Elektronische vertaling!!!)

andere bronnen; http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
68772 Arend NORG (Huys/Huzeken),
1360 en 1376 kocht Arend de tienden te Lhee resp. een aantal roggepachten (oork.boek Gr. en Dr. I, nr. 478 en II nr. 641).
05-05-1362 Arend en Lamme, zijn vrouw, stichten met Wibbe, wed. van Wernbold van Gasselte een altaar in de kerk van Gasselte, zoals Wernbold had beschikt (Oork.boek Gr. en Dr. I nr. 513);
21-02-1365 is hij getuige en wordt genoemd Arnolt Hus van Gasselte, waaruit blijkt dat hij en zijn vrouw zich in Gasselte hebben gevestigd;
03-09-1380 verzoekt hij bisschop Floris van Wevelinkhoven (1379-1393) om belening van het goed hem aangeërfd van Johan III van Ruinen (Stevenszoon) te weten: die gerechte to Ruenen, to Buddingwolde, to Haexwolde ende to Bulinge met alle oeren toebehoren;
11-11-1380 passeert de scheidingsakte m.b.t. de erfenis van Johan III van Ruinen tussen Arend Huijs en Roelof Polman (Oork.boek Gr. en Dr. II nr. 684);
1382 bij de belening van het bezit van Ruinen blijkt dit te bestaan uit het stamslot de Oldenhof, een groot aantal hoeven in en rond Ruinen, alsmede het dagelijks gericht en vele tienden aldaar;
1395 waren Arend en zoon Johan onder de Drenten, die bisschop Frederik van Blankenheim (1393-1425) als hun landheer erkenden. Daarna volgt Roelof Huisinge to Bargum (Emmen). (Leenregister F. van Blankenheim folio 28).
Hij hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige. Zoon van Johan van NORG (zie 137544).
Gehuwd met
68773 Lamme van GASSELTE, dochter van Wernbold van GASSELTE (zie 137546) en Wibbe van STEENWIJK (van Ghore) (zie 137547).
Uit dit huwelijk:
1. Johan IV van RUINEN (NORG) (zie 34386).
2. Steven DROST van RUINEN.

Gehuwd met Agnes.
13 en 31-10-1412, na de dood van Johan IV, zijn broer, gheboren mombaer (Arch. Dikninge nr. 1.156).
3. Roelof, overleden op 05-01-1442,
(J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
Arend:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1359 in Gasselte met Lamme van Gasselte, ongeveer 21 jaar oud. Lamme is geboren omstreeks 1338 in Gasselte, dochter van Wernbold van Gasselte en Wibbe van de Ghore van Steenwijck. Lamme is overleden vóór 1380, ten hoogste 42 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, in 1380 in Coevorden met Agnes de Vos van Steenwijck, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arend en Agnes: Ook genaamd Agnes de Vos van Steenwijk
Agnes is geboren omstreeks 1350 in Coevorden, dochter van Coenraed van de Ghore van Kuinre en NN van Ansen. Agnes is overleden na 1421 in Ruinen, minstens 71 jaar oud. Agnes is weduwe van Gerard Clencke (±1350-vóór 1380), met wie zij trouwde omstreeks 1370, zie 1.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1.
Notitie bij Agnes: Arent Huys hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige.
Kinderen van Arend en Lamme:
1 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1360. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.
2 Johan IV van Ruinen, geboren omstreeks 1362 in Gasselte. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.
3 Steven van Ruinen, geboren omstreeks 1365. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.
4 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1367. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.
5 Roelof van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.5], geboren omstreeks 1369. Roelof is overleden op 05-01-1442, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Request van 12 januari 1428 archief Dickninghe.
Roelof van Ruinen geeft aan de priesters, indertijd te Ruinen, 1 akker land op de Zuides in de marke en de buurtschap Ruinen, "tot enen rechten testamente voor mij ende voor mijne vrunde en sonderlinghe (in het bijzonder) voor Johan Klencken mijnen broeder" (stiefbroer) opdat zij delen mogen in de missen, vigilien, memorien en alle andere goede werken, "die ghescheen solen" (zullen geschieden) in de kerk van Ruinen, en bepaaldelijk opdat de priester ene bijzondere memorie viere n.l. des zondags voor sint Thomas, des avonds ene vigilie (nachtwake) van 9 lessen en den volgende dag ene mis.
6 Boldewijn van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.6], geboren omstreeks 1371. Boldewijn is overleden vóór 1426, ten hoogste 55 jaar oud.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.3 NN van Norch, dochter van [misschien] Johan van Ruinen van Norch (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2) en [misschien] Elisabeth van Steenwijck. NN trouwde met Roelof Polman. Zie 1.1.1.1.1.3.1.1.1 voor persoonsgegevens van Roelof.
Kinderen van NN en Roelof: zie 1.1.1.1.1.3.1.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.3.1 Otto van Echten is geboren omstreeks 1325, zoon van Rudolf (Roelof) van Echten en NN van Norch (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.3). Otto is overleden vóór 1368, ten hoogste 43 jaar oud. Otto trouwde met NN van NN.
Kind van Otto en NN:
1 Ghysele van Echten. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.3.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.6.1 Ida van Selwerd is geboren omstreeks 1340, dochter van Hendrik van Selwerd (zie 1.2.1.2.3.1.1) en NN van Norch (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.6). Ida is overleden omstreeks 1397, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Ida: Oorkonde 1391: Hendrik Polleman , zijn broer Herman en de zonen van Herman, genaamd Otto, Symon en Hendrik, Bertold Klenke, Roelof Hiddens, Bertold en Reyner Hiddens, gebroeders Berend Hertinghe, Hille Pollemans, Otto, Johan en Hendrik, gebroeders en zoons van Hille, maken bekend dat zij hebben verkocht alle pachten die zij hadden in Kropswolde. Volgen de namen van de pachters. Gezegeld door jonkvrouw Ida van Selwerd, Hendrik van Selwerds zoon Godeken van den Hove, en Heyne van den Brugghen, Rechters en schulten.
Uit: http://home.kpn.nl/aswa154/kwartierstaatgenXXI-XL.htm#p1100
Op 28 augustus 1395 wordt zij samen met haar zoon nog vermeld in een proces: “Jonfer Yde van Zeelweerde ende Henric van Zeelweerde horen soen”.
Heine van der Bruggen had zoveel geld geleend en voorgeschoten aan Herman van Coevorden en Ida, dat zij land in onderpand moesten geven.
Ida trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1360 met Herman van Coevorden. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-02-1360. Zie 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.1 voor persoonsgegevens van Herman.
Kind van Ida en Herman:
1 Hendrik van Selwerd [1.1.1.1.1.3.2.4.6.1.1], geboren omstreeks 1360. Hendrik is overleden na 1395, minstens 35 jaar oud.
1.1.1.1.1.3.2.4.6.2 Godeken van Haren van Selwerd is geboren omstreeks 1345, zoon van Hendrik van Selwerd (zie 1.2.1.2.3.1.1) en NN van Norch (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.6). Godeken is overleden in 1391, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Godeken: 1371; Vermeld in het Jaarboek van Groningen, deel 3, blz. 221/222 als Godevaart van den Oldenhave, anders van Haren, samen met Herman van Koevorden g/m zijn zuster Ida van Selwerd en Johan van Koevorden, als pachters of huurders van het Domkapittel Utrecht, het wereldlijk gericht en heerlijkheid, hoog en laag, te Groningen en te Selwerd met Wolde en Goe.
Vermeld in een oorkonde van 1391. Zie bij zus Ida.
Godeken trouwde met Swanhilde.
Kinderen van Godeken en Swanhilde:
1 Johan ten Hove [1.1.1.1.1.3.2.4.6.2.1].
2 Godevaert ten Hove [1.1.1.1.1.3.2.4.6.2.2].
Notitie bij Godevaert: 1392; Jaarboek voor Groningen.
De Stad Groningen gaat een overeenkomst aan met het Domkapittel in Utrecht voor het pachten voor de tijd van 100 jaar, al de geregten en heerlijkheden te Groningen, hoog en laag, binnen en buiten de Stad, met Wolde en met Goo, met hofsteden, timmer, bebouwde en onbebouwde akkeren, weide, visserij, wegen, waterlossingen, munt, tollen en verdere toebehoren, zoals de Kerk van Utrecht hetzelve van keizer Hendrik had ontvangen.
Tengevolge hiervan moesten Godevaert en Johan ten Hove en hun moeder de bedongen jaarlijkse pacht van het door hen gepachte eenderde deel voortaan aan de Stad Groningen betalen.
1.1.1.1.1.3.3.1.1.1 Otto van Welvelde is geboren omstreeks 1350, zoon van Johan van Welvelde (zie 1.1.1.1.1.3.3.1.1) en Agnes (Nese) van Gutterswijk. Otto is overleden omstreeks 1426, ongeveer 76 jaar oud. Otto trouwde met Judith Agnes van Egmond. Judith is geboren omstreeks 1390.
Kind van Otto en Judith:
1 Johan van Welvelde, geboren in 1380. Volgt 1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.
goesinghe_0100.jpg
4 Goesinghe 0100
1.1.1.1.1.4.2.1.1.2 Amele van Steenwijck is geboren omstreeks 1362, dochter van Roelof van Steenwijck en Lamme van Norch van Kuinre (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1). Amele trouwde, ongeveer 46 jaar oud, in 1408 met Cyso Geusinge (afb. 4), ongeveer 18 jaar oud. Cyso is geboren omstreeks 1390.
Notitie bij Cyso: Request van 5 mei 1413 archief Dickninghe.
Syso Geusinge en Amelt van Steenwijc, echtelieden, dragen voor buren te Ruinen voor een vrij edel eigen over aan de abdij te Dickninghe 3 akkers land in de marke van Ruinen op Noordes resp. tussen akkers behorende tot Middendorp en de Nyenhove, Middendorp en Hadeblinge, en Hadeblinge en de Mudder.
Zie verder nr 198 dd 6 februari 1414, nr 199 dd 7 februari 1414. 218 18 mei 1420.
Op 7 september 1424 dragen Cyzo en Amele voor buren te Eelde over aan de abdij van Dickninghe een pacht van 4 stede Groningermaat mudden rogge uit hun goed Weygeringhe in de marke van Eelde, binnen 10 jaren te lossen met land in de marke te Ruinen op de Zuides en in de Oostermaden en in de Elsbroek tegen hun wil in gebruik bij Hendrik Capperdes.
Uit een oorkonde van 15 juni1413, archief Huis Westervelde:
Syze Goes(inge) verklaart te hebben verkocht aan Allard Gademinghe en zijn vrouw Yda te Donderen een rente uit Hovinge-goed te Vries, bestaande uit twee mud winterrogge, drie kannen wijn, een spint en een half mud zomerrogge en vijf schat en een spint havermolt. Bovendien verklaart hij hem nog een rente te hebben verkocht uit Bensinge-goed te Vries, bestaande uit vijf kannen winterrogge, een achtste deel zomerrogge en vijf spint havermolt Voor deze twee renten heeft hij Allard de stok gelegd voor buren uit Vries. Bezegeld door Syze Goesinge.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3 Arent van Steenwijck is geboren omstreeks 1364 in Dalen, zoon van Roelof van Steenwijck en Lamme van Norch van Kuinre (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1). Arent is overleden in 1433, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Arent: Extra informatie .
In 1387 wordt hij vermeld als broer van Johan van Steenwijck en neef van Johan de Vos van Steenwijck en diens zoon Coenraad 47)
Na de dood van zijn vader in 1387 wordt hij beleend met de Norgse goederen. “Het zijn de goederen, die heer Hendrik van Norch van het sticht te houden placht” 48)
In 1395 is hij onder de Drenten, die de bisschop van Utrecht als hun heer huldigen 56)
In 1402 treedt hij op als getuige van zijn zwager ("boele") Albert van Ansen 49)
Hij behoort tot de schildboortige mannen”, die in 1408 op 5 februari moeten getuigen in het proces van Mensinge te Roden50)
Met zijn neven Coenraad en Reinolt de Vos behoort hij tot de Vetkoopers die op zondag na L.Vr. Exaltatio 1415 Groningen veroveren op de Schieringers. Ze waren uit deze stad verbannen en naar Emden uitgeweken, toen de Schieringers op 23 okt. 1413 deze stad in hun macht brachten 51)
Op 3 november 1415 beloven Coenraad de Vos, Arent van Steenwijck e.a. burgemeesteren, Reynalt de Vos e.a. raadslieden der stad Groningen aan bisschop Frederik van Blankenheim niet meer te zullen toelaten de heren, die het Sticht kwaad kunnen doen, b.v. Reinold van Coevorden, Menno van den Broeke, de gemene Friesen of het een of ander land van Friesland, en dat de stad Groningen niets vijandigs zal aanvangen tegen zijn heerschappij over Coevorden of het land van Drenthe, blijvende echter alle vroegere overeenkomsten tussen den bisschop en de stad van kracht 52).
Hierop volgt een nieuw conflict van de Groningse Vetkoopers met de bisschop van Utrecht. Laatste weet de keizer voor zijn belangen te winnen, die de rijksban uitspreekt over de Groningers.
Op 15 mei 1419 heeft de verzoening tussen de Vetkoopers en de bisschop plaats en wordt de ban opgeheven. Te vinden in Ostfriesisches Urkundenbuch nr. 268. Schiedsgesprech zwischen Otto ten Brook und andere und die acht befindliche fetkoopers und die volmachten des Könogs Sigismund. Aanwezigen o.a. Dodo provoost van Hemelen, Jacobus Tuynenman kanunnik te Deventer, Syward Wyarda, Tydeko Uninghe, Petrus van Aersen, als minnelijke scheidsmannen vanwege heren Syfrido van Wemdingen, ridders en de heer Nicolas Bontzlow enz. enz. verder, Arent van Steenwijck, Reynold Vos, Herman Hiddingh, Johan die Lunsche van Winden, Cyse Guesing.
Op 7 augustus 1425 zegelt hij met anderen namens de Ridderschap van Drenthe het verbond met Salland, Twenthe en Vollenhove tot steun aan de postulaat Rudolf van Diepbolt. Wederom treedt hij op voor de Ridderschap van Drenthe als op 6 okt. 1426 ook het Nedersticht zich met het Oversticht ten dezen verbindt en de tegencandidaat, Sweder van Culemborch als bisschop ontzegt 53)
In 1428 en 1431 komen we hem nog tegen als leenheer van en getuige voor Hendrik de Vos van Steenwijck, zijn neef.
--- 47) O.B.G.D. no. 778. 48) Bissch. arch. no. 272. 49) Magnin. Onderzoek naar de adel van het geslacht de Vos van Steenwijk in de drie laatste jaren der XIVde eeuw, p. 49. 50) Tijdrekenkundig register op het Oud Provinciaal Archief van Overijssel (T.R.O.) B p. 162. 51) Nieuwe Drentse Volks Almanak (N.D.V.A.) lS91 n. 209 en Diest Lorgion, Gesch. der Stad Groningen. ’ 52) T.R.O. F o. 223. 5aj N.D.V.A. 3591, 13. 224 e.o. 54) Arch. Dikninge R 245 en 258.

Hij is geboren rond 1364 in Dalen, Drenthe, Nederland.
Hij is overleden voor 2 augustus 1433, hij was toen 69 jaar oud.
Werd na de dood van zijn vader beleend met de goederen te Norch en Dalen.
Wordt vermeld sedert 1382.
Hij trad op namens de Ridderschap van Drente, toen deze een verdrag aanging in 1425 met de Ridderschappen van Salland, Twenthe en Vollenhove, waarbij deze Ridderschappen hun steun toezegden aan Rudolph van Diepholt, bij diens strijd om de bisschoppelijke stoel.
De bisschop van Utrecht schold hem in 1417, die aan de zijde van de Schieringers stond, kwijt wat hij had misdaan. Door de keizer werd hij in de Rijksban gedaan, uit welke hij na lange onderhandelingen in 1419 werd ontslagen.
1408: Hij was een van de schildboortige mannen, die uitspraak moest doen in het proces -Mensinge te Roden. (Tijdrekenkundig register op het Oud Provincaal Archief van Overijssel T.R.O. B p. 162)
1415: Hij nam onder leiding van zijn neef Coenraad de Vos van Steenwijck, zij behoorden tot de Vetkopers, deel aan de verovering van Groningen en behoorde evenals deze enkele jaren tot de burgemeesters van die stad.
(Nieuwe Drentse Volksalmanak N.D.V.A. 1891 p. 209 en Diest Lorgion, Gesch. der Stad Groningen)
(Uit: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-gorcum/I16208.php)
Een brieff mit een uijthangend segel in dato 1439, waerbij Arent de Vos quijtscheldet Hendrick de Vos van Steenwijck van alle anspraecke, soo hij suslange wegens momberschap ende anders tegens hem gehadt hadde., 1439.
NB Niet meer aanwezig. (huis Hackfort)
Uit Ostftirsisches Urkundenbuch:
Schiedsspruch zwischen Ocko tom Brock, Groningen und andern in der Acht befindlichen Vetkopern und den Bevolmächtigten des Könings Sigismund. Kampen 30 november 1419. Onder de aanwezigen o.a. Arent van Steenwijck, Reynold Vos, Herman Hiddingh, Johan die Lunsche van Winde, Bruno Clinge en Cyse Guesing.
Arent trouwde, ongeveer 42 jaar oud, in 1406 met Femme van Ansen, ongeveer 41 jaar oud. Femme is geboren omstreeks 1365, dochter van Cyse (Cizo) van Ansen en Beatrix van NN.
Kinderen van Arent en Femme:
1 Johan (de oude) van Steenwijck, geboren omstreeks 1407. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.
2 NN (1) van Steenwijk, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.
3 Albert van Steenwijck tot de Scheer, geboren omstreeks 1415. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.
4 NN (2) van Steenwijck, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.4.
5 Johan (de jonge) van Steenwijck, geboren omstreeks 1420. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.5.
6 NN (3) (Straele?) van Steenwijk, geboren omstreeks 1415. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.4 Johan van Steenwijck is geboren omstreeks 1370, zoon van Roelof van Steenwijck en Lamme van Norch van Kuinre (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1). Johan is overleden omstreeks 1445, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld in een oorkonde van 1395 als trouw aan de bisschop van Utrecht, samen met zijn broer Arent.
Johan trouwde met NN van NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Roelof van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.2.1.1.4.1], geboren omstreeks 1400.
Notitie bij Roelof: Een machgescheitsbrief met vief uijthangende segelen in dato 1436 op Mijchaelisdach, opgerichtet tusschen Johan ende Roelef de Vos van Steenwijck, gebroederen, van alsulcke goederen ende erffenissen als haer van haer zalliger moeder angeërvet sijn, ende haer noch compstich van haer vader anerven moegen met 3 bijgaende doorgesteeckene transfixbrieven, elck met een uijthangend segel, continerende die 2 eerste een confirmatie van ’t vorschreven maechgescheit bij twe bisschoppen van Utrecht verleent ende die 3e die nadere bewilligunge van Jan de Vos van Steenwijck de Olde., 1436 september 29.
NB Lembeck, Urkunden, nrs. 308, 309.
2 Johan van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.2.1.1.4.2], geboren omstreeks 1402.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.1 Herman Hiddingh is geboren omstreeks 1376, zoon van Johan Alards Hiddingh en Ghysele Pipe van Steenwijk (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1). Herman is overleden in 1433, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Herman: Leenman van Mensingegoed te Roden.
Vermeld in 1408 als hulder voor zijn moeder Ghijssele Hiddinges.
Vermeld in 1424 als wonende in Rolde. In 1428 wordt vermeld dat Herman Hiddinge Pypen en Herman Ottens een geschil hebben met Arent den Boezen over een erfenis te Groningen. In 1431 heeft Herman Hiddinge een geschil met Johan Pypen. In 1433 is hij kennelijk overleden, wanneer er wordt gesproken van een brief die Herman Hidding bezegeld zou hebben.
Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Herman Hiddingh [1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.1], geboren omstreeks 1400. Herman is overleden in 1453, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Herman: Volgt in 1433 zijn vader op als leenman van Mensinge te Roden.
In 1443 vermeld als getuige.
2 Johan (Pipe) Hiddingh, geboren omstreeks 1405. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.
3 Fosse Hiddingh, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.3.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.3 Arp Johans Hiddingh is geboren omstreeks 1380, zoon van Johan Alards Hiddingh en Ghysele Pipe van Steenwijk (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1). Arp is overleden na 1415, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Arp: Woonde op Mensingegoed in Roden.
Kinderen van Arp uit onbekende relatie:
1 Johan Arps (Allards) Hiddingh, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.
2 Hindrik Hiddingh, geboren omstreeks 1412. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.2.
1.1.1.1.1.4.6.1.1.1 Bertold Hagen is geboren omstreeks 1350, zoon van Herman Hagen en Griete van Ansen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1). Bertold is overleden omstreeks 1437, ongeveer 87 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Vermeld als "Olde" Bertold Hagen. Was in 1434 kastelein van Kuinre.
Bezitter van het Huis Oldhagendsdorp te Vollenhove.
1437: Akte, waarbij de magistraat van Vollenhove uitspraak doet in een geschil tussen de kinderen van Bertold Hagen en Gyssele, dochter van Engbert Dillens, over een som gelds. Regest nr. 53, 1437.
1438: Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Bertold Hagen tussen Gyssele, dochter van Engbert Dillens, weduwe Hagen, en Herman Hagen, zijn zusters Griete en Johanna Hagen, vrouw van Gerrit Stelling. Regest nr. 55, 1438.
Bertold:
(1) trouwde met Aleid van Buckhorst. Zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.3 voor persoonsgegevens van Aleid.
(2) trouwde met Mechteld de Vos van Steenwijck. Zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.2 voor persoonsgegevens van Mechteld.
Kinderen van Bertold en Aleid:
1 Herman Hagen. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.
2 Griete Hagen [1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.2].
3 Johanna Hagen. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.3.
1.1.1.1.1.4.6.1.1.2 NN Hagen is geboren omstreeks 1355, dochter van [waarschijnlijk] Herman Hagen en Griete van Ansen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1). NN trouwde met Gyssele Dillens. Gyssele is een zoon van Engbert Dillens.
1.1.1.1.1.4.6.1.2.1 Coenraad de Vos van Steenwijck is geboren omstreeks 1355 in Dwingelo, zoon van Johan de Vos van Steenwijck en Hadewich van Ansen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2).
Notitie bij Coenraad: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
In 1406 beleent met de hof te Dwingelo
Coenraad trouwde met Agnes van Buckhorst. Zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Agnes.
Kind van Coenraad en Agnes:
1 Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.1.1.
1.1.1.1.1.4.6.1.2.2 Bertold de Vos van Steenwijck is geboren omstreeks 1360, zoon van Johan de Vos van Steenwijck en Hadewich van Ansen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2). Bertold is overleden in 1408, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Bertold trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Bertold en NN:
1 Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.
2 Mechteld de Vos van Steenwijck. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.2.
3 Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck, geboren omstreeks 1387. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3.
1.1.1.1.1.4.6.1.2.3 Reinold van Steenwijck is geboren omstreeks 1365 in Dwingelo, zoon van Johan de Vos van Steenwijck en Hadewich van Ansen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2). Reinold is overleden in 1448, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij Reinold: Ook Vos van Steenwijkck van de Ghoere.
Reinold de VOS van STEENWIJK, raadsman van Groningen, geboren ca 1360, overleden 00-00-1448. In 1393 aanvaardt hij met vele andere Drenten,(als opvolger van Floris van WEVELICHOVEN) Frederik van BLANKENHEIM,bisschop van Utrecht, als landsheer. Frederik maakte een einde aan de heerschappij van de Heren van Coeverden.
Hij behoort tot de raadslieden van Groningen die de bisschop beloven de stad te bewaken tegen de vijanden van het Sticht en hem erkennen als de heer van Coevorden en Drenthe.
In 1428 keert hij zich tegen de bisschop van Utrecht ten gunste van hertog Amoud van EGMONT. Hij werd opgenomen in de ridderschap van Veluwe en in 1436 zegelt hij met zijn zoon Hendrik verbond tussen de ridderschap en de steden Arnhem, Harderwijk, Wageningen, Hattem en Elburg. Zoon van Johannes VOS van den GOER (Vos van Steenwijck) en Hadewich van ANSEN.
Gehuwd voor de kerk ca 1390 met Alyt van PUTTEN.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
Een brief mit 4 uijthangende segels in dato 1426 op St. Gallenavont, waerbij Reinolt de Vos met sijnen neef Hendrick de Vos avercomen is, dat Hendrick die Vos vorschreven voor een tijt van 6 jaren sal gebruken alle sijne goederen in Drente gelegen ende dat Reinolt daer tegens Hendricx goederen in Veluwen gelegen., 1426 november 15 (?).
NB Niet meer aanwezig.
Reinold trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1399 met Alyt van Putten, ongeveer 34 jaar oud. Alyt is geboren omstreeks 1365, dochter van Pelgrim van Putten en Katharina van Zinderen. Alyt is overleden omstreeks 1449, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Alyt: Was de oudste dochter van Pelgrim van Putten
Kinderen van Reinold en Alyt:
1 Herbrande van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.1], geboren omstreeks 1390. Herbrande is overleden vóór 1442, ten hoogste 52 jaar oud.
Notitie bij Herbrande: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Trad in 1416 in als non in het klooster van de abdij te Assen.Op 6 januari 1416 schonk haar vader aan het klooster een rente uit bezit in Rolde, als prebende voor haar. Zij had toen de gelofte nog niet afgelegd en was dus nog jong.
Notitie bij publiceren van Herbrande: Trad in 1416 op jonge leeftijd in in de Abdij te Assen.
2 Mechteld van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.2], geboren omstreeks 1390.
Notitie bij Mechteld: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Trad in 1430 als non in het klooster te Assen. Op 4 april 1430 schonk haar vader als medegave een roggerente van goed onder Rolde aan het klooster.
Notitie bij publiceren van Mechteld: Trad in 1430 in als non in de Abdij te Assen.
3 Hadewich van Steenwijck, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.3.
4 Hendrick (de Vos) van Steenwijk, geboren vóór 1435 in Putten. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.
1.1.1.1.1.4.7.3.1.2 Aleijd van Peize, dochter van Roelof van Peize van Almelo (zie 1.1.1.1.1.4.7.3.1). Aleijd is overleden na 1478.
Notitie bij Aleijd: Vermeld in een oorkonde van 11 juli 1478 waarin Aleijd van Peize, na de dood van haar broer Herman van Peize, onder hulderschap van haar zoon Otto van Bellinchave, het erve de Vogelsanck, onder het kerspel Almelo, de grove en smalle tienden over Roessing te Vasse en de tienden over Tevenbrinck, hebbende zij onverzocht gelaten het vijfmarksleen van drie kerken, giften in Drenthe als Emmen en twee anderen, alsmede zekere tienden te Agel bij Ootmarsum, gelijk te zien folio 24 van het Register van Bisschop Frederik (van Blankenheim), waar Roelof van Peize is beleend.
Kind van Aleijd uit onbekende relatie:
1 Otto van Bellinchave [1.1.1.1.1.4.7.3.1.2.1]. Otto is overleden na 1456.
Notitie bij Otto: Vermeld 1456. Verkrijgt het erf en goed van Coerd ten Bredenbroke in de Heerschap van Almelo ten overstaan van leenheer Jonker Johan van Almelo. Het ene geheten Spuijnges en het ander Hallemansland, zijnde een recht borgleen van die jonker.
1.1.1.1.2.1.1.2.2.1 Reynolt van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1330, zoon van Roelof (Rodolphus) van Coevorden van Borculo (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.2) en NN van NN. Reynolt is overleden omstreeks 1400, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Reynolt: In 1379 vermeld in de lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht als Reynolt van Coevoerde, ridder. Hij houdt in leen int eerste in den kerspel van Gore dat huis toe den Bleddincklere, dat huis to den Sprokelrewe, in den kerspel van Delden enz.
Zie verder: http://genealogy.richardremme.com/tng/getperson.php?personID=I60274&tree=tree01
Ridder, vermeld 1348-1395; ambtman van Lage, dat hij in 1377 van de bisschop in pandschap krijgt; borgman van Goor.
Inzake "dat huys ende hoff van Ghoer" valt nog wat op te merken. Zijn de broers Reinolt en Wouter hun vader als borgman opgevolgd?
Volgens Haga (kolom 4) is het laatste levensteken van hun vader een oorkonde van 29 juli 1390. Volgens (kolom 3) de stamreeks in het Nederlands Adelsboek 1941 zou de laatste vermelding er een zijn in 1395 met een sterfjaar van 1409 (ook bij Haga, maar dan omstreeks).
Nu dienen sterfjaren in genealogische publicaties meestal opgevat te worden als overleden voor ... het jaar in kwestie. Haga spreekt van "omstreeks" zodat hij ongetwijfeld het sterfjaar uit het Ned. Adelsboek overneemt met een nuancering omdat hij in zijn artikel geen aanwijzingen geeft voor het feitelijke jaar. Kritisch beschouwd kunnen we dus stellen dat vader Reinolt van Coevorden is overleden tussen 1395 en 1409.
Waarom worden in 1400 dan Reinolt van Coeverden heer Reinoltszoon en Wolter zijn broeder beleend met het huis Goor en niet hun vader? Als vader Reinolt van Coevorden volgens de gangbare opvatting (Haga) een zwager was van Godert van Hekeren, + 1395 (Van Spaen) dan had deze toch een betere claim op Goor dan zijn kinderen. Als het sterfjaar 1395 van Van Spaen klopt waarom worden de "neefjes" dan pas in 1400 beleend? Wie was dan de borgman tussen 1395-1400? Vader Reinolt van Coevorden? Het lijkt er wel op.
Als een leenman komt te overlijden zien we meestal dat hij opgevolgd wordt door een zoon. Soms zien we dat niet één maar meerdere zonen/erfgenamen gezamenderhand worden beleend. Op 4 september 1400 werden Reinolt en Wolter van Coevorden tezamen beleend. Ze worden zonen van heer Reinolt genoemd. Het lijkt er dus sterk op dat we mogen aannemen dat beide broers als erfgenaam van hun vader zijn beleend met het huis Goor. Op basis van deze overwegingen mogen we dan stellen dat vader Reinolt van Coevorden is overleden vóór september 1400.
Reinolt van Coevorden blijkt op 25 juni 1406 nog in leven te zijn als hij de halve tienden te Daerlo (borgleen van Goor) overgeeft aan zijn zoon Reinolt. Zie: <http://www.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/493.htm.
Wie hebben Reinolt en Wolter dan in 1400 als leenman opgevolgd? De oplossing is eenvoudig. Moeder Kunegonda is op 29 juli 1390 volgens de Bisschoppelijke uispraak nog in leven (Haga, NL, kolom 4). We komen haar nadien ook nergens meer tegen. Hierboven is de veronderstelling geuit dat vader Reinolt van Coevorden krachtens zijn huwelijk met Kunegonda de borgman van Goor is geworden.
Dit moet kennelijk genuanceeerd worden. Na het overlijden van de vorige borgman zal Reinolt van Coevorden, zijnde gehuwd met een erfdochter de leenman voor het huis te Goor zijn geworden. Uit het huwelijk van Reinolt en Kunegonda zijn zonen voortgekomen. Na het overlijden van hun moeder zullen deze (mits meerderjarig natuurlijk) dus de rechtmatige erfgenamen van het leengoed zijn geworden. Op 4 september 1400 worden Reinolt en Wolter beleend. Moeder Kunegonda zal dus zijn overleden vóór september 1400.
Reynolt trouwde met Kunegonda van Goor.
Kinderen van Reynolt en Kunegonda:
1 Reynold van Goor van Coevorden [1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1].
2 Wolter van Goor van Coevorden [1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.2], geboren omstreeks 1360.
1.1.1.1.2.1.1.2.5.1 Reinold III van Coevorden is geboren omstreeks 1320, zoon van Reinold II van Coevorden van Borculo (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.5) en NN van Echten. Reinold is overleden na 1394, minstens 74 jaar oud.
Notitie bij Reinold: Was in 1347 burggraaf van Coevorden en geeft de bisschop van Utrecht een belangrijke som geld als voorschot, waarvoor hij en zijn nakomelingen zich Heren van Coevorden mogen noemen en krijgen tevens het schultambt van Drenthe.
In 1394 probeert Frederik van Blankenheim, bisschop, het voorschot terug te geven met terugeising van het leenheerschap over Coevorden. Maar Reinold weigerde.
(De notarissen Wilhelmus de Wyhe en Alardus de Wyringia F. Andree) oorkonden, dat Reinaldus de Coevorden - ten overstaan van Swederus de Hekeren alias de rechter, rechter van Coevorden en Drenthia, schepenen enz. - afstond aan fredericus de blankenheim als bisschop van Trajectum al zijne rechten op de stad en de heerlijkheid Coevorden tegen 15000 oude fransche schilden; onder voorbehoud aan R. d. C. van zijn privaat bezit volgens de scheidsrechterlijke uitspraak van Wilhelmus hertog van Gelria en Juliacum en graaf van Zutphania; - dat dit geschiedde te Coevorden in het wereldlijk gericht voor het huis van Gerardus Koops, in tegenwoordigheid van genoemde getuigen; - dat ?s avonds gelijke overdracht plaats had te Hulsfort, waarna de huldiging van den nieuwen landsheer geschiedde.
In een oorkonde van 2 december 1399, ogd1049, "joncvrouwe Liebet van Ghoer heeft mombaer ghemaect Reyneken heren Reynoltssoen van Coevorden"

In 1350 gaat hij een overeenkomst aan met de stad Groningen.
1351 schuldbekentenis van Reynold aan Volker van Echten.
1352 Reynold beleent Volker van Echten met diverse tienden.
1354 Reynold bevestigd het bestaan van een overeenkomst van 1324, gezegeld door zijn vader Reynold en zijn oom Rudolf.
In 1357 belooft hij de stad Groningen geen vestigingen meer op te werpen tussen de stad en het gesloopte slot Selwerd. (zie Corpus van Reenen-Mulder op website Meertens instituut)
Vermeld in een lijst van oudste leenmannen van de bisschop van Utrecht uit 1379: Bezit veel goederen in Twnethe en Salland.
Reinold trouwde met NN van NN.
Kinderen van Reinold en NN:
1 Herman van Coevorden. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.1.
2 Johan drost van Coevorden, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.
1.1.1.1.2.1.1.2.5.2 Hendrik van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1320, zoon van Reinold II van Coevorden van Borculo (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.5) en NN van Echten.
Notitie bij Hendrik: Komt voor in een oorkonde van 1350, samen met zijn broer Reynold.
Verkoopt in 1354 vele goederen aan Volker van Echten.
Hendrik trouwde met Sophia van NN.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.2 Johan II van Kuinre is geboren omstreeks 1319, zoon van Johan van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2) en Luitgardis van Voorst. Johan is overleden omstreeks 1361, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij Johan: Omstreeks 1345 heer van Kuinre geworden na de dood van zijn vader.
Komt voor in een oorkonde van 20 maart 1347 als getuige en ook in 1349.
1352; Verdrag tussen de bisschop van Utrecht en de heer van Kuinre dat gestrande kooplieden op de kust van Vollenhove in bescherming zullen worden genomen.
1355; Johan van Kuinre zegelt op 6 juli een overeenkomst van zijn neven Hendrik en Johan met het klooster te Haske.
1357; uitspraak van een geschil tussen de stad Hamburg en Johan van Kuinre door de schepenen van Kampen.
1360; De stad Deventer zend een klacht naar de bisschop van Utrecht, die in Hardenberg verblijft, over het aanvallen van kooplieden op zee bij Kuinre.
1361; Opstand van de bewoners van Stellingwerf en Steenwijkerwold tegen de bisschop van Utrecht, welke door de bisschop bloedig wordt onderdrukt.
In een lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht uit 1379/1380 komt een Jan van Kuinre, ridder, voor met leengoederen in de kerspelen Olst en ter Wolde en bij Holten. Mogelijk dezelfde persoon als Johan II. De overlijdensdarum moet dan later worden gesteld.
Ook vermeld Hildegonde, dochter van Heer Jan van Kuinre, met leengoederen in Scherpenzeel, dat gelegen is in het kerspel Olst, waarbij als hulder voor haar optrad Jan Splitolf.
Johan bleef kinderloos. Johan trouwde met NN van NN.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3 Herman I van Kuinre is geboren omstreeks 1320, zoon van Johan van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2) en Luitgardis van Voorst. Herman is overleden vóór 1383, ten hoogste 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Herman: Moet voor 1377 zijn overleden, omdat uit een oorkonde uit dat jaar een Herman van Kuinre als heer van Kuinre en knape wordt vermeld.
Notitie bij Herman: Volgt in 1363 zijn broer Johan op als heer van Kuinre.
Vermeld in een oorkonde van 1371 waarin hij, samen met zijn vrouw Mechteld en zuster Aleid, erkend dat hij 42 morgen land in Mastenbroek bij Ysselmuiden en dat heer Volradsgoed wordt genoemd, heeft verkocht aan Johan van Putten.
(Volrad was zijn overgrootvader)
14 mei 1371: Herman, heer van Cuenre, Herman van Voorst de Jonge heren Dirks zoon, Lambert van Yselmuden, Huge van der Halle de Oude, Gert van Catriep, Winolt Haghening en Arend van den Brincke verklaren zich borg te stellen voor de 42 morgen, die aan Johan Putten verkocht zijn, en Johan Putten en diens erfgenamen eventueel in Campen te zullen verplegen en schadeloos te stellen.
Met zegels van oorkonders. (Inv. 158.) Afschrift in L.M. f. 146 vs. Mede beschreven in T.R., I, 85.
14 mei 1371: Pelgrim Voerne, schout van IJselmuiden, oorkondt, dat Hermen, heer van Cuenre, diens vrouw Mechteld en diens zuster Aleit voor hem en keurnoten Jacob Riet, Hertwig van der A, Huge van Loenresloot, Wolter Wolter Stellingeszoon, Goossen Ludiken Pelgrimszoon, Goossen Ludikenszoon van Wilsem, Dirk de Roede en Johan Ghelperdszoon hebben verklaard aan Johan Putten 42 morgen land in Mastenbroek, geslagen op het oudhoevig land van Yselmuden en geheten Heer Volraetsgoed, verkocht en overgedragen te hebben.
Met gaaf zegel van oorkonder en beschadigd zegel van verkoper. (Inv. 158.) Afschrift in L.M. f. 145 vs. Mede beschreven in T.R., I, 84, Uit aantekening in dorso blijkt, dat de 42 morgen in Eeleboegeland bij Isselmuijden lagen.
1376 De Heer van Kuinre in het buitenland vermoord. Zijn zoon Herman wilde die dood op die van Hamburg wreken, maar gezanten hebben het geschil bijgelegd. (Zie Dumbar Analecta seu vetera enz)
Vermeld in een oorkonde van 1383 waarin bisschop Floris van Utrecht hem ontzegt in zijn aanspraak op het goed te Wijnvoorden onder het kerspel Vorachten.
Herman trouwde met Mechteld van der Ese. Mechteld is geboren omstreeks 1325, dochter van Boldewijn van der Ese. Mechteld is overleden na 1370, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Mechteld: Vermeld 4 november 1370.
Was erfgename van het landgoed de Eese.
Kinderen van Herman en Mechteld:
1 Aleid van Kuinre [1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.1], geboren omstreeks 1352.
2 Luitgard van Kuinre [1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.2], geboren omstreeks 1354.
3 Johan van Baerlo van Kuinre [1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.3], geboren omstreeks 1350. Johan is overleden vóór 1376, ten hoogste 26 jaar oud.
Notitie bij Johan: Was ridder in 1376; zie bij Herman I.
Een jaar later wordt Johans broer Herman als heer van Kuinre, knape, vermeld.
Johan moet dan overleden zijn evenals vader Herman I.
4 Herman II van Kuinre, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.
1.2.1.1.1.1.1.2.1.1 Sweder van der Ese, zoon van [misschien] Herman van der Ese en Lise (Elisabeth) van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.2.1). Sweder is overleden vóór 1433.
Notitie bij Sweder: Uit het leenrepertorium; Schoutambt Vollenhove;
"Dat goet ter Kemenade mit sinen toebehoren. Item die Heve. Item dat Poerlant. --- .
Item den halven tienden over drie huys in der Lewet. --- . Item den halven tienden
over twe huys to Cadolen. --- . Item seven mudde ... uyt des Conengoede in der
Lewet."
Kind van Sweder uit onbekende relatie:
1 Johan van der Ese. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1 Sweder van Voorst is geboren omstreeks 1320, zoon van Roderick I van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2) en Beatrijs van Keppel. Sweder is overleden op 21-01-1363, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Was in 1340 drost van Zutphen. In 1342 Heer van Voorst.
In 1345 schulte in Salland. In 1356 Heer van Voorst en Keppel.
In 1362 werd zijn slot te Voorst door de BvU verwoest. Daarna resideerde hij op het slot Keppel.
Sweder:
(1) trouwde met Margaretha.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1350 met Heylwich van Wesenbergh. Heylwich is overleden in 1391.
Notitie bij Heylwich: Ook vermeld als Heylwig van Zuylen
Vermeld in de oudste lijst van leenmannen van de Bisschop van Utrecht 1379. Uitgave B. de Keijzer, Emmen 2014.
Kind van Sweder en Margaretha:
1 Agnes van Voorst, geboren in 1350. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.3.
Kinderen van Sweder en Heylwich:
2 Lutgardis van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.1].
3 Roderick II van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.2], geboren in 1350. Roderick is overleden omstreeks 1374, ongeveer 24 jaar oud. Roderick bleef ongehuwd.
4 Wolter van Voorst van Keppel, geboren in 1355. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.
5 Johan van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.5], geboren in 1355. Johan is overleden omstreeks 1395, ongeveer 40 jaar oud.
1.2.1.4.1.1.1.2.5.2 Herman van Voorst is geboren omstreeks 1340, zoon van Dirk van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.5). Herman is overleden omstreeks 1405, ongeveer 65 jaar oud. Herman trouwde met Agnes van den Clooster. Agnes is geboren omstreeks 1355, dochter van Reynold van den Clooster en Margaretha van Ansen.
Kinderen van Herman en Agnes:
1 Dirck van Voorst, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.
2 Straele van Voorst, geboren omstreeks 1390. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.2.
1.2.1.4.1.1.1.2.6.1 Herman van Rechteren van Voorst is geboren omstreeks 1330, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.6). Herman is overleden omstreeks 1408, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Herman: Minnelijke schikking tusschen de kinderen van HERMAN VAN RECHTEREN den Oude en hun oom ZWEDER VAN HEECKEREN GENAAMD VAN RECHTEREN, 1394.
7 september 1394: Sweder van Heker, geheten van Rechter, verklaart dat hij, door bemiddeling van de dedingslieden Rolof van Ittersum en Geerlich de Cadeneter ter eene, en Seijne Wolbertszone en Jacob van den Tijver ter andere zijde, eene volkomen scheiding heeft aangegaan met Herman, Johan Stine, Lutgard en Zweder, kinderen van den ouden Herman van Rechter, onder zoodanige bepalingen als nader in het stuk zijn omschreven, o.a. dat zij van Sweder hunnen oom, alle hun hoorige lieden in leen zullen houden, gelijk ook hunnen andere goederen enz.
Kind van Herman uit onbekende relatie:
1 Herman van Rechteren van Voorst, geboren omstreeks 1360. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.6.1.1.
1.2.1.4.1.1.1.2.6.2 Johan van Rechteren van Voorst is geboren omstreeks 1340, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.6). Johan is overleden in 1417, ongeveer 77 jaar oud.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
1 Agnes van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.1].
2 Herman van Rechteren van Voorst, geboren omstreeks 1370. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.2.
3 Luthgerde van Rechteren van Voorst, geboren omstreeks 1375. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.3.
1.2.1.4.1.1.1.2.6.3 Styne van Rechteren van Voorst is geboren omstreeks 1380, dochter van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.6). Styne is overleden na 1456, minstens 76 jaar oud.
Notitie bij Styne: 21 februari 1456: 108 Burgemeesteren en Raad in Groningen verklaren, dat Gheert Thewes, burger aldaar, als momber van zijne vrouw Stijne v. Rechteren heeft kwijtgescholden aan Herman van Rechter te Gramsbarge alle aanspraken van erfenissen of schulden, als hem zijn aangekomen van wijlen Johan van Rechteren.
Ghegeven in den jaer ons Heren dusent vierhundert sessende vijfftich up sunte Petersavent ad Cathedram.
Met het uith. secr.z. der stad Groningen in gr. wasse.
Styne trouwde met Gheert Thewes. Gheert is geboren in Groningen.
1.2.1.5.1.2.1.2.1.1 Johan I van Buckhorst is geboren omstreeks 1310, zoon van Willem II van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1) en NN van Heekeren van der Ese. Johan is overleden in 1361, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Johan: Zie Corpus van Reenen-Muller; oorkonde F095p33801
1338; Johan van Buckhorst verkoopt met zijn broer en zuster grond te Zalk o.a. aan zijn neef Diederik van Zalk. Medezegelaars waren Roderik van Voorst en van Keppel, Zweder van Rechteren, Gijsbert van Buckhorst en Laurens van der Eze, zijn ooms.
In 1345 regelt Johanj een geschil met de abt van Stavoren tot tevredenheid van beiden en medezegelaar was weer Johans oom Gijsbert van Buckhorst. Het ging hier om het gebruik van de nog onverdeelde broekgronden. De helft, die zich naar de richting van Hattem uitstrekte kreeg de abt van Stavoren in bezit. Hierop is bij Hattem het klooster Claarwater gesticht na verkregen toestemming van Reinald IV graaf van Gelre, en hier vestigden zich nonnen die het klooster aan het Zwarte Water wensten te verlaten.
Oorkonde van 31 maart 1348: Reynolt hertog van Gelre graaf van Zutphen oorkondt dat hij in aanwezigheid van de leenmannen Arnt van Erkell, Zweder van ....., Aelert van Driell en Henrick die Kock ridders heeft beleend Johan van Buckhorst met de tienden over Hattemre enck strekkend tot Doornspyck toe, Buchorster weerdt in het kerspel Zallick aan de Zwolse zijde van de IJsel met tienden en toeebhoren, het goed de bijvanck dat Willem van Buchorst van hem in leen houdt, het goed opten oirde in het kerspel Zallick, de manschap van het goed te Spoelde met een waar in Mastebroick, de manschap van het goed toe Scoenenberch in het kerspel Oelst, de manschap van de tienden en haeve te Haevenynchem met de Hilken Kaete in het kerspel Ulsen.
Johan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1340 met Agnes van Heeckeren, ongeveer 30 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1310, dochter van Frederik van Heeckeren genaamd van der Eze en Mechteld van Randwijck.
Kinderen van Johan en Agnes:
1 Willem van Buckhorst [1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.1]. Willem is overleden op 31-10-1415.
2 Johan II van Buckhorst, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.
3 Aleid van Buckhorst, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.3.
1.2.1.5.1.2.1.2.1.3 Willem van Buckhorst is geboren omstreeks 1318, zoon van Willem II van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1) en NN van Heekeren van der Ese. Willem trouwde met Lutgard van NN.
Kinderen van Willem en Lutgard:
1 Mia van Buckhorst [1.2.1.5.1.2.1.2.1.3.1].
2 Stine van Buckhorst [1.2.1.5.1.2.1.2.1.3.2].
1.2.1.5.1.2.1.2.1.4 NN van Buckhorst is geboren omstreeks 1320, dochter van Willem II van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1) en NN van Heekeren van der Ese. NN trouwde met Hendrik Stellinck.
1.2.1.5.3.1.1.2.2.1 Roelof Bertolds Knasse van Eelde is geboren omstreeks 1330, zoon van Bertold Knas van Eelde (zie 1.2.1.5.3.1.1.2.2) en NN van NN. Roelof is overleden omstreeks 1400, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van de bisschop van Utrecht uit 1395, waarin hij vermeld wordt als een vijand van de bisschop.
Oorkonde 1385: Groningen: Roelof Knasse verkoopt aan Baye Goden Jacobs drie grazen land en een half gras land met halve stal. Burgemeesters waren Herman Kater, Ghert Lewe, Wicbolt Maurissinghe, Wicbolt Everdeszoon, Ghert Paesdach en Ecbert Vorhouwens.
Roelof trouwde met NN van NN.
Kinderen van Roelof en NN:
1 [waarschijnlijk] Johan Knasse (Cnasse), geboren omstreeks 1350. Volgt 1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.1.
2 Bertold Roelofs Knasse, geboren omstreeks 1360 in Een/Veenhuizen. Volgt 1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.
1.2.1.5.3.1.1.3.1.1 NN van Eelde is geboren omstreeks 1325, zoon van Egbert goldknape? van Eelde (zie 1.2.1.5.3.1.1.3.1).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Thezo van Eelde, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.2.1.5.3.1.1.3.1.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1 Gerard Clencke is geboren omstreeks 1350, zoon van Johan Clencke (zie 1.1.1.1.1.3.2.2.1.2). Gerard is overleden vóór 1380, ten hoogste 30 jaar oud. Gerard trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1370 met Agnes de Vos van Steenwijck, ongeveer 20 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1350 in Coevorden, dochter van Coenraed van de Ghore van Kuinre en NN van Ansen. Agnes is overleden na 1421 in Ruinen, minstens 71 jaar oud. Agnes trouwde later in 1380 in Coevorden met Arend Huys (van Norch) van Ruinen (±1335-1396), zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.
Notitie bij Agnes: Arent Huys hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige.
Kind van Gerard en Agnes:
1 Johan (de jonge van Ruinen) Clencke [1.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1.1], geboren omstreeks 1370. Johan is overleden vóór 1428, ten hoogste 58 jaar oud.
Notitie bij Johan: Wordt in 1427 door zijn (stief)broer Roelof aangeduid als Johan Klencken en in 1438 door zijn (stief)broer Steven eveneens als Johan Klencken. Johan de jonge is overleden voor 1427.
Hij zal bezitter van de Clencke zijn geweest en jong overleden. De Clencke komt daarna in bezit van nazaten van Otto van Welvelde, welke een broer is van Johan II van Ruinen en Ida van Ruinen die gehuwd was met Otto van Norch.
Uit een oorkonde van 26 februari 1426 blijkt dat alleen zijn broers Steven en Roelof van Ruinen nog in leven zijn.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1360, dochter van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1) en Lamme van Gasselte. NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1380 met Johan van den Clooster, ongeveer 25 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1355, zoon van Reynold van den Clooster en Margaretha van Ansen. Johan is overleden in 1426, ongeveer 71 jaar oud. Johan trouwde later omstreeks 1390 met Mechteld van Oostenwolde.
Notitie bij Johan: Heer van de Havixhorst.
Vermeld in een oorkonde van 26 februari 1426 als zwager en neef van Berend van Munster, g/m Johanna van Ruinen
Kind van NN en Johan:
1 Reynold van den Clooster, geboren in 1385. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2 Johan IV van Ruinen is geboren omstreeks 1362 in Gasselte, zoon van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1) en Lamme van Gasselte. Johan is overleden in 1410 in Ruinen, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Johan: 02-05-1397 beleend met de Heerlijkheid Ruinen
Noemt zich daarna Johan van Ruinen
Request van 27 oktober 1403 archief Dickninghe.
Johan, heer van Ruinen, knape, en zijn gebroeders Steven, Johan, Boldewijn en Roelof dragen voor buren te Lede over aan de abdij te Dickninghe hunne grove tienden over Nyen Boeldinghegoed en over Wermbold des Pelsers goed in de marke te Lede "ghedynghet" resp. op 2 stede Groninger mudden en op een half schat rogge.
Request van 31 oktober 1407 archief Dickninghe.
Johan heer van Ruinen, knape, draagt voor buren te Orvelte over aan de abdij te Dickninghe een rente van 7 stede Groninger mudden rogge, waarvan 5 mudde en 1 schat uit Renwerdighegoed, anderhalf mud uit Bennynghegoed en 1 schat uit Poppinghegoed, alle in de buurschap en de marke te Orvelte in het kerspel Bork.
1 juli 1408. Johan van Ruinen, knape, draagt voor buren te Ruinen over aan de abdij te Dickninghen zijn grove en smalle tienden over Nyssinghegoed c.a. en al de goederen der abdij in de marke te Ruinen (behalve de smalle tiend over Rensinghe-hofstede, de halve grove tiend over de akker ten oosten daarvan, over die Batue, over Swanikenakker op zuides en over de Hortenberg op Wildenkamp.
3 juli 1408. Johan, heer van Ruinen geeft aan de abdij te Dickninghe de akker, vroeger behorend tot het Hadeblinghegoed, door hem gekocht van Herman Polman en gelegen te Ruinen op de Zuides, in ruil voor een akker van Nyssinghegoed te Ruinen op de Zuides. Met verklaring van beiden, dat beide akkers tiendvrij zullen zijn en dat zij de akkers hebben overgedragen voor buren te Ruinen; en verklaring van de heer van Ruinen dat hij geen tienden trekt van goederen der abdij in de marke en het dorp Ruinen, behalve op de smalle tienden over Renssinghe-hofstede en de halve grove tienden over de 4 akkers Renssinghewoert, die Batue Swanickenakker op de Zuides en de Hortenberg op Wildkamp.
2 augustus 1408. Johan heer van Ruinen draagt voor gerecht en buren te Buddingwolde over aan de abdij te Dickninghe een rente van zes vierendeel boter, waarvan 3 over de hof en weere van Coep Mewes in het Westeind van de grote Oosterbuurschap en de andere 3 over over de hof en weere van Johan Bauwekens in de Nederbuurschap bij de Koekangerdijk in het kerspel Blijdenstein.
19 oktober 1408. Johan, heer van Ruinen, draagt voor gerecht en buren te Buddingwolde over aan de abdij te Dickninghen een rente van 6 vierendeel boter, waarvan 2 vierendeel en 1 kop uit Frederik Mathias weer (nu bewoond door Roelof Stelling) 2 vierendeel en 1 kop uit Zywert Nesens weer, beide in de Kaelre buurschap, een hal vierendeel over Heyne Lubbikens weer en 1 vierendeel uit Johan Volkers weer, beide in de Grote Oosterbuurschap in het kerspel Blijdenstein.
24 juni 1409.Johan heer van Ruinen draagt voor buren van Ruinen over aan de abdij van dickninghen 1 maat in de Ghoermaden opgaande tegen die Rethe en Zuides in de marke van Ruinen.
21 september 1409 Johan heer van Ruinen, knape, en Mechteld, echteleiden, verkopen voor een vrij en eigen aan Gosen Johanszoon en Alle, echtelieden, een rente van 2 vierendeel boter uit een halve hoeve land te Buddingwolde in de Ruwe boerschap.

Andere bronnen: http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
34386 Johan IV van RUINEN (NORG), overleden 1410,
28-08-1392 koopt hij van de abdij te Dikninge de molen te Blijdenstede.
02-05-1397 wordt hij beleend met de heerlijkheid Ruinen (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen en hun heerlijkheid’, NL 1981, 288);
27-10-1403 verkopen de gebroeders Jan van Ruinen IV, knape, Steven, Boldewijn, Johan (de jonge) en Rolef de grove tienden te Lhee aan de abdij te Dikninge (Oork.boek Gr. en Dr. II, nr. 1162);
31-10-1407 t/m 24-06-1409 verkoopt hij aan Dikninge een boterrente onder Blijdenstede, een roggerente onder Orvelte, land en tienden onder Ruinen. Zoon van Arend NORG (Huys/Huzeken) (zie 68772) en Lamme van GASSELTE (zie 68773).
Gehuwd op 27-12-1404 met
34387 Mechteld MULERT.
Zij hertrouwt Jan Oving.
30-10-1416 bekrachtigen Johan Oving van Pesse en Machteld Mulert een landverkoop aan Dikninge door Jan Oving. Uit de tekst blijkt, dat Mechteld, dochter van Egbert Mulert en Hadewich, wed. van Jan IV en echtgenote van Jan Oving is (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen’, NL 1981).
20-02-1426 genoemd met haar dochter Johanna, gehuwd met Berent van Munster (Karel de Grote, beginreeks 22/217).
Dochter van Egbert MULERT (zie 68774) en Hadewich van ISSELMUDEN (zie 68775).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna (zie 17193).
2. dochter,
gehuwd met Johan van den Clooster, Johanszn.
Notitie bij publiceren van Johan: Johan IV van RUINEN (NORG), overleden 1410,
28-08-1392 koopt hij van de abdij te Dikninge de molen te Blijdenstede.
02-05-1397 wordt hij beleend met de heerlijkheid Ruinen (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen en hun heerlijkheid’, NL 1981, 288);
27-10-1403 verkopen de gebroeders Jan van Ruinen IV, knape, Steven, Boldewijn, Johan (de jonge) en Rolef de grove tienden te Lhee aan de abdij te Dikninge (Oork.boek Gr. en Dr. II, nr. 1162);
31-10-1407 t/m 24-06-1409 verkoopt hij aan Dikninge een boterrente onder Blijdenstede, een roggerente onder Orvelte, land en tienden onder Ruinen. Zoon van Arend NORG (Huys/Huzeken) (zie 68772) en Lamme van GASSELTE (zie 68773).
Gehuwd op 27-12-1404 met
34387 Mechteld MULERT.
Zij hertrouwt Jan Oving.
30-10-1416 bekrachtigen Johan Oving van Pesse en Machteld Mulert een landverkoop aan Dikninge door Jan Oving. Uit de tekst blijkt, dat Mechteld, dochter van Egbert Mulert en Hadewich, wed. van Jan IV en echtgenote van Jan Oving is (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen’, NL 1981).
20-02-1426 genoemd met haar dochter Johanna, gehuwd met Berent van Munster (Karel de Grote, beginreeks 22/217).
Dochter van Egbert MULERT (zie 68774) en Hadewich van ISSELMUDEN (zie 68775).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna (zie 17193).

2. dochter,
gehuwd met Johan van den Clooster, Johanszn.
Johan trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 07-12-1404 met Mechteld Mulert, ongeveer 34 jaar oud. Mechteld is geboren omstreeks 1370 in Hasselt, dochter van Egbert Mulert en Hadewich van NN. Mechteld is overleden na 1416, minstens 46 jaar oud. Mechteld trouwde later met Johan Oving (±1366-na 1434).
Kind van Johan en Mechteld:
1 Johanna van Ruinen, geboren omstreeks 1405 in Ruinen. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3 Steven van Ruinen is geboren omstreeks 1365, zoon van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1) en Lamme van Gasselte. Steven is overleden in 1437, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Steven: Vermeld in een oorkonde van 1395 van de bisschop van Utrecht als zijn vijand, samen met broer Roelof van Ruinen.
Steven, ook genaamd van Ruinen. Is zijn broer Johan, na diens dood in 1410, opgevolgd als momber van de Heerlijkheid Ruinen, vanwege de minderjarigheid van Johans dochter Johanna.
Request van 9 november 1410 archief Dickninghe.
Symon Polman en Steven (later, 17 juli 1412, ook vermeld als Stephen), echtelieden, dragen voor buren over aan Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, 1 akker land op Noordes, geheten dat Weekeweerck. Met medebezegeling door Steven, heer van Ruinen.
13 oktober 1412. Roelof Hake, vicaris te Ruinen, draagt, in overleg met de collator der vicarie, voor buren te Ruinen over aan de abdij te Dickninghe 1 akker land op Zuides te Ruinen. Met medebezegeling en bekrachtiging door jonker Stephan van Ruinen als momber der heerlijkheid Ruinen en collator der vicarie.
31 oktober 1412. Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, dragen voor buren te Ruinen voor een vrij edel eigen over aan de abdij te Dickninghe 2 akkers land, geheten de Wekewercke op Noordes te Ruinen, vermeld in de doorstoken brieven (zie requesten 180 en 185 archief Dickninghe). Met medebezegeling door jonker Stephan van Ruinen "gheboren mombaer" der heerlijkheid Ruinen.
23 april 1437 archief Dickninge. Steven van Ruinen draagt over aan de "priesteren indertijd tot Ruinen" een rente van 2 Groninger mudden rogge uit zijn goed Olde Lantsinghe in de marke en buurtschap Ruinen "tot enen rechten testament voor mij ende voor Agnese mijnen huisvrouw ende voor Arent mijn zoon ende voor Johan Klencken mijnen broeder opdat zij delen mogen in de missen, vigilien, memorien en alle andere goede werken die geschieden zullen in de kerk van Ruinen, en bepaaldelijk opdat priesters een bijzondere memorie houden, des avonds ene vigilie van 9 lessen en den volgende dag een mis.
(Hieruit zou men kunnen afleiden dat Johan Klencke een bijzondere plaats innam onder de broers, daar ook broer Roelof een gelijksoortig testament had opgemaakt. Zie bij Roelof)
Steven trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1380 met Agnes van NN.
Kind van Steven en Agnes:
1 Arent van Ruinen, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1367, dochter van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1) en Lamme van Gasselte. NN is overleden vóór 1408, ten hoogste 41 jaar oud.
Notitie bij NN: Dochter van Arend Huys of Huzeken.
NN trouwde met Bertold de Vos van Steenwijck. Zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.2 voor persoonsgegevens van Bertold.
Kinderen van NN en Bertold: zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.2.
1.1.1.1.1.3.2.4.3.1.1 Ghysele van Echten, dochter van Otto van Echten (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.3.1) en NN van NN. Ghysele is overleden in 1368.
Notitie bij Ghysele: Vermeld in een oorkonde van 17 december 1374 waarin verklaard wordt dat Ghyssele in een testament een roggepacht heeft vermaakt aan het klooster Dickninge.(regestenlijst nr 95)
Ghysele trouwde met Boldewijn van den Clooster. Boldewijn is geboren omstreeks 1330, zoon van Johan van den Clooster en Agnes van den Rutenbergh. Boldewijn is overleden na 1378, minstens 48 jaar oud.
Notitie bij Boldewijn: Vermeld 27 juli 1378 als borg bij het huwelijk van jutte van den Rutenbergh met Johan Mensing van Haren.
Kind van Ghysele en Boldewijn:
1 Agnes van den Clooster, geboren omstreeks 1360. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.3.1.1.1.
1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1 Johan van Welvelde is geboren in 1380, zoon van Otto van Welvelde (zie 1.1.1.1.1.3.3.1.1.1) en Judith Agnes van Egmond. Johan is overleden in 1457, 76 of 77 jaar oud. Johan trouwde met Caecilia van den Rutenbergh.
Kind van Johan en Caecilia:
1 Gerard van Welvelde. Volgt 1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1 Johan (de oude) van Steenwijck is geboren omstreeks 1407, zoon van Arent van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3) en Femme van Ansen. Johan is overleden in 1460, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Florens Van Wevelichoeven bisschop te Utreght bekrachtigt de stichting door Johan de Vos van Steenwijck en Hedewigh e.l. van het O.L.V.-altaar in de kerspelkerk te Dwingelo; - de begiftiging ervan met 15 mudden rogge groninger maat en 18 mudden gerst als voren en een halve maat ?de Brasen geheten waert?, jaarlijks ?wth andelinge van tho twee huijsen? in het kerspel Beijlen; verder 3 mudden rogge en 3 mudden gerst groninger maat gelegen in Voeren op Buddingewolt, welke 6 mudden jaarlijks te Dwingelo moeten worden betaald voor of op St. Petri ad Cathedram op straffe van verdubbeling; 12 hoenders en 5 mudden rogge deventer maat uit ?dat gewende knijplandes guet? gelegen op den Staphaerst; een huis ?mit knijplandes guet? gelegen op den Staphaerst; een huis ?mit eenen parden? bij de kerk te Dwingelo; ¿ mud rogge groninger maat uit het goed Witmertigh te Dijveren; 1 mud rogge als voren uit ?dat genomden mente-guet Odinghe?; 2 stukken land op den kamp of de esch te Leede ?tho landt tot XII voeder hoijs? in de marke Dwingelo; -het voorbehouden door J. d. V. v. S. voor zich en zijne nakomelingen van het recht van presentatie, mits met goedvinden van den pastoor;
NB: en verklaart de geschonken goederen ?gestelijck te wesen? en kerkelijk recht te zullen genieten.
..... gegeven in ?t jaer ons Heeren duijsent drijhondert ende LXXXVIII, in der maendt September op den XXIe.
Verkoopt in 1441 aan het convent van Assen de halve tiende grof en smal in de marke van Grollo in de buurtschap Schoonlo, een Borkels (Borculo) leengoed.
Verkoopt in 1443 een voet waardeel in de Dalermarke aan Egbert Buser.
Wordt op 22 oktober 1456 herbeleend met de lenen die in 1387 zijn voorvader Arend van Steenwijck hield, de twee olde hoven te Norch enz., terwijl na zijn dood 23 oktober 1460 zijn zoon Egbert werd beleend.
Johan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1436 met Hadewich Mulert.
Notitie bij Hadewich: 25 maart 1404: Een brief met een uijthangend segel in dato 1404 des dinssedaegs nae Palm, waerbij Reinolt Huijginck vercoft heeft joffer Hadewijck Vosses van Dwingeloe dat erve ende goet toe Dwingeloe gelegen die Oesterhoff geheiten., 1404 maart 25.
NB Lembeck, Urkunden nr. 199.
Kinderen van Johan en Hadewich:
1 Bate van Steenwijck, geboren omstreeks 1445. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.1.
2 Egbert van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.2], geboren omstreeks 1448. Egbert is overleden vóór 12-08-1485, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Is in 1460 nog onmondig om hulde te doen t.a.v. de lenen die hij erft van zijn vader. Daarom brengt zijn oom Albert de hulde. In 1464 brengt hij zelf hulde en is dus mondig.
Oorkonde 23 oktober 1460: De Bisschop beleend Egbert van Steenwijk, na de dood van zijn vader Johan van Steenwijk, onder momberschap van zijn oom Albert van Steenwijk, met dezelfde lenen als wijlen zijn vader had op 22 oktober 1456. 17 december 1464: Egbert van Steenwijk doet zelf als leenman hulde en eed van de twee Olde hoven te Norg.
Egbert bleef kinderloos.
3 Arend van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.3], geboren omstreeks 1450. Arend is overleden vóór 1527, ten hoogste 77 jaar oud.
Notitie bij Arend: Was priester. Krijgt op 12 augustus 1485 de goederen in leen van zijn overleden broer Egbert. Gaat uit die lenen ten behoeve van Herman van Voerst. In 1527 wordt er een proces gevoerd voor de etstoel over zijn erfenis tussen Jacob van Uterwijck g/m Helst van Echten, dochter van Bate van Steenwijck, zuster van Arendt en de erven van Johan van Steenwijck.
Arend bleef ongehuwd. Arend bleef kinderloos.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2 NN (1) van Steenwijk is geboren omstreeks 1410, dochter van Arent van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3) en Femme van Ansen. NN trouwde met Roelof Knasse. Zie 1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.1 voor persoonsgegevens van Roelof.
Kinderen van NN en Roelof:
1 Bartold Knasse, geboren omstreeks 1425 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.1.
2 Johan (de oude) Knasse, geboren omstreeks 1427. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.
3 NN Knasse, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.3.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3 Albert van Steenwijck tot de Scheer is geboren omstreeks 1415, zoon van Arent van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3) en Femme van Ansen. Albert is overleden vóór 12-08-1485, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Albert: Ook genoemd van den Goer of Ghoer of Gore en ook tot de Scheer.
Extra informatie. Zie nieuwe drentse volksalmanak 1893 blz 229.
Uit www.zwiebelfam.nl/gendata/roland/i299283.htm
22 okt. 1456 komt hii voor als hulder van zijn vrouw bij de belening met het goed Geerding 92).
Als gerichtsman van Eininghen wordt hij vermeld van 1459-1473 93).
In 1460 zien wij Egbert van Steenwijck beleend, na dood van zijn vader en onder momberschap van zijn oom Albert 94).
Als huweliiksvriend van zijn nicht Bate, die trouwt met Roelof van Echten, treedt hij op in 1464 91).
In 1470 is hij borg bij de huwelijksovereenkomst tussen Hendrik van der Ese van Gramsbergen (voor diens dochter Sophia) en Roelof van Coevorden 95).
Met zijn vrouw verkoopt hij in 1473 een opbrengst uit hun goed Aveking te Beerte 96).
9 augustus 1473: Wessel Peperlaken, richter te Ummen, oorkondt dat Albert van Steenwyck en zijn vrouw Johan verkocht hebben aan heer Johan den Boezen, priester, een rente van 16 mud winterrogge Zwolse maat uit hun erf Avekinck, gelegen in de buurschap Beerze en het gericht Ummen; en dat verkopers die rente met hand en mond geleverd hebben. Dat dit erf een leen is van Jonfer Agnes van Gramsberghe, die haar consent tot deze koop gegeven heeft.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 69 vs. (blz. 138), in het archief van het klooster Sibculo.
9 augustus 1473: Albert van Steenwyck, Johan Stellynck zoon van wijlen Wolter Stellinghe, en Heyne van den Laer verklaren dat, wanneer de rente van 16 mud rogge, door heer Johan den Bozen gekocht (no. 116), niet aan hem betaald wordt en zij daartoe gemaand worden, zij in een herberg te Aldenzaele of Oetmersem zullen inrijden.
25 maart 1479: Albert van Steenwyck en zijn vrouw Johanna verklaren, dat heer Joahn die Boeze, priester, hun overgedragen heeft een brief waarin "heer Johan vors. afghekortet hevet van Johannes Stael 13 mudde rogge", en dat die brief niet van invloed zal zijn op ander kwesties.
Op 6 maart 1482 beleent de bissehop hem uit zonderlinge gunst met het kerkerecht van Emmen, Odoorn en Schonebeke, een vijfmarksleen 97).
In 1484 treffen we hem nog aan bij de Klaringen te Deventer en Kampen 98).
Hij moet overleden zijn in 1485, daar dan zijn zoon Johan met de kerkerechten wordt beleend 99). Uit een akte van 1487 leert men zijn kinderen kennen.Het zijn Johan, Hendrik, Arend, Mechtelt gehuwd met Wolter van Lennep en Femme. Op 3 mei 1487 verkopen zij Hoeijngheerve in de marke van Een aan Bartold Knasse. De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans (van Steenwijk). Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens (=Roelof Knasse, de vader van Bartold), Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans (van Steenwijk), de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
In 1514 hertrouwt zijn weduwe met Johan Santinck 101) ; zij moet vóór 30 jan. 1525 overleden zijn, daar dan haar zoon Henric met haar goederen beleend wordt 102). 93)Arch. Sibculo p. 95, 97. 94) T.R.O.-D, p. 128. 95) Arch. Rechteren. 96) Arch. Sibeulo. 97) N.D.V.A. 1892 p. 229. 98) Nagge p. 294. 99) N.D.V.A. 1892 p. 229 100) Idem 101) T.R.O.- E p. 522. 102) T.R.O.-E p. 357.
Albert trouwde met Johanna van Selwerd. Johanna is geboren omstreeks 1440 in Hardenberg, dochter van Hendrik van Selwerd en Mechteld. Johanna is overleden in 1524, ongeveer 84 jaar oud. Johanna trouwde later in 1514 met Johan Santinck.
Notitie bij Johanna: Vermeld in een oorkonde van 22 oktober 1456, waarin Johanna van Selwerd, Hendriks dochter, onder hulderschap van haar echtgenoot Albert van Steenwijk, beleend wordt met Gerding, Tiating en Alberding in de buurtschap Geesteren onder het kerspel Ootmarsum, Clawesing, Nijehof, Werning, Thusinc en Gerning in de buurtschap Wilsum onder het kerspel Ulsen, Mijnolding te Holtheme in het kerspel van Hardenberg, Wolberting te Manre in het kerspel Ootmardum, Watering met toebehoren, de grove en smalle tienden over des Buwenhuis, van Bennekinck, Koedterdinck, Levering, Werngering, Boninc en Rengering onder het kerspel Ulsen, voorts het goed Clawesing, den Nijenhof, Werning, Tiasing en des Grevenhuis met turf, twijg, aller slagter nut en toebehoor in de marke van Wilsum onder het kerspel van Ulsen, verder Kerkhoftererve met toebehoren in het kerspel en buurtschap Emlicheim, eindelijk de grote en keline Buggenberg. Getuigen: Wolter Stelling en Evert Freijse van Stroewijk.
Kinderen van Albert en Johanna:
1 Johan van Steenwijck, geboren omstreeks 1457. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.
2 Hindrik van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.2], geboren omstreeks 1460.
Notitie bij Hindrik: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
3 Arent van Steenwijck, geboren omstreeks 1462. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.3.
4 Mechteld van Steenwijck, geboren omstreeks 1464. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.4.
5 Femme van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.5], geboren omstreeks 1468.
Notitie bij Femme: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.4 NN (2) van Steenwijck is geboren omstreeks 1410, dochter van Arent van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3) en Femme van Ansen. NN trouwde met NN (de Vos van) de Zuere.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.5 Johan (de jonge) van Steenwijck is geboren omstreeks 1420, zoon van Arent van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3) en Femme van Ansen. Johan is overleden na 1462, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Johan: Woonde in 1440 vermoedelijk op het erf Weretinghe te Een, een deel van het leengoed Eyen. Vermeld als Johan Wicking in de oorkonde als buur.
Vermoedelijk woonde zijn zoon Bareld bij hem in en werd de grond bewerkt door zoon Roelof die meier was van Hageninghe.
27 maart 1447 verwerft hij kwijtschelding wegens doodslag van Egbert Esking (Eising) van de vrienden van het klooster te Assen.
Wordt in 1462 vermeld samen met Steven ter Borch.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
1 Bareld van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.5.1]. Bareld is overleden na 1487.
Notitie bij Bareld: Vermeld in een oorkonde van 1440 als buur.
2 Roelof van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.5.2], geboren omstreeks 1435. Roelof is overleden na 1487, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Mogelijk vermeld in het belastingregister van de bisschop van Utrecht van omstreeks 1450 als Roelof Wicking. (Roelof op Weretinghe)
In 1450 vermeld als belastingplichtige van Hageninghe als Roelof Mages.
Was in 1487 meier van Hageninghe.
Vermeld in een oorkonde van 1487, waarin Bartold Knasse van de gebrouders Johan, Hendrik en Arent van Steenwijck en hun zusters het Hoeyngheerf (Hageninghe) te Een verkrijgt, dat nu in pacht is bij Roelof jonge Johans. Bij de stoklegging waren aanwezig de buren van Een, Roelof Baijens, Johan Bareldszoon, Hendrik Martens of Mettens, Barelt jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6 NN (3) (Straele?) van Steenwijk is geboren omstreeks 1415, dochter van Arent van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3) en Femme van Ansen. NN is overleden in 1465, ongeveer 50 jaar oud. NN trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1434 met Reinoud van den Clooster, ongeveer 24 jaar oud. Reinoud is geboren omstreeks 1410, zoon van Cyse van den Clooster en Liutgarde van Cameerbeke (Kampferbeek). Reinoud is overleden na 1484, minstens 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Reinoud: Na 1480 maar voor 1491
Notitie bij Reinoud: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&micode=0223.1 milang=nl&miview=inv2#inv3t1
Akte, waarbij Roelof van den Clooster zich garant stelt voor de helft van de bruidschat, door zijn broer Reinolt van den Clooster toegezegd mee te geven aan Reinolts dochter Arentje bij haar huwelijk met Herman Hagen, 1454. Met een akte van approbatie van de leenkamer van het huis Ruinen, voor wat betreft de Ruinense leengoederen. Regest nrs. 70 en 72, 1454.
Vermeld in 1458 samen met zijn broer Roelof in de inventaris van het Archief Dickninge nr. 35.
Woont in 1480 op de Havixhorst.
Kwijting van Geert en Reinold van den Clooster voor Gese, vrouw van Hendrik Berniers, en haar zoons, wegens de aflossing van een jaarlijkse rente uit Dysynge-erve in de marke van Westervelde, 1484. Regest 5
Kinderen van NN en Reinoud:
1 Derck van den Clooster [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.1].
Notitie bij Derck: SEYNE MÜLERT richter te Vmmen oorkondt, dat DERCK VAN DEN CLOSTER vestigde voor zijne zuster joffer LÜTGHERT "ene joffer to Dickelingen, met oeren convent’, eene lijfrente van 5 goudguldens uit zijn erf c.a. Welmerdynck in ’t gerecht van Vmmen in de buurschap te Zeese tot afkoop van haar recht op de nalatenschap van hunnen broeder ZYSE VAN DEN CLOSTER; met belofte van levering eener acte van goedkeuring door DERCK’S proost. Gegeven in den jaer ons Heren dusent vyfhondert ende negentyne op suncte Peter ende Pauwels avent. Oorspr. (Inv. No. 25). Het zegel van den richter is verloren.
Datering:
1519, Juni 28
2 Zyse van den Clooster [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.2]. Zyse is overleden vóór 1519.
Notitie bij Zyse: Vermelde in de inventaris van het klooster Dickningen onder nr. 25.
3 [waarschijnlijk] Johan van den Clooster [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.3].
Notitie bij Johan: Bezit in 1465 een goed in Veenhuizen, door Staele nagelaten aan Reinoud van den Clooster.
4 Lutgerd van den Clooster, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.4.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2 Johan (Pipe) Hiddingh is geboren omstreeks 1405, zoon van Herman Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1). Johan is overleden in 1478, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Johan: Uit de aantekeningen van Egbert Pelinck te Norg:
Johan Hiddinck, geheten Pipe, verkrijgt in 1439 "dat erve geheiten Tybbinge guet gelegen in den kerspel van Norch, myt allen sijnen thoebehoren".
Uit een oorkonde van 1440:
Johan Hiddinge verklaart te hebben verkocht aan Clauweze Florisz., zijn vrouw Marie en hun beider kinderen een jaarlijkse rente van drie mud rogge uit een kwart van Helminge-goed, gelegen aan de noordkant van de buurschap Een. Tevens verklaart hij hem daarvoor de stok gelegd te heb-ben voor buren van Een, te weten Bartolt Maghes, Johan Wickinge, Roelof Kijsemer en anderen. Als scheidslieden waren daarbij aanwezig Wigbolt Heijnens en Johan Hidding, de zoon van Pijpe. Bezegeld door Evert Everdinge, vice-cureit van Norg.
Volgt in april 1454 zijn overleden broer Herman op als leenman van Mensingegoed te Roden.
Oorkonde van 1457: Johan Hidding wordt beleend met Mensinggoed te Roden met een volle waar en alle toebehoor.
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 Johan de jonge Hiddingh, geboren omstreeks 1425. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.3 Fosse Hiddingh is geboren omstreeks 1410, dochter van Herman Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1). Fosse is overleden na 1478, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Fosse: Verkrijgt in 1478 het landgoed Mensinge te Roden van haar overleden broer Johan.
David van Bourgondien beleend Vosse Wigbolds, na dode van haren broeder johan Hidding, onder hulderschap van haren zoon Wigbold, met Mensinge te Roden, met een volle waar en alle toebehoren.
Fosse trouwde met Wigbold Sijghers. Wigbold is een zoon van Steven Sijghers.
Kind van Fosse en Wigbold:
1 Wigbold Sijghers [1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.3.1].
1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1 Johan Arps (Allards) Hiddingh is geboren omstreeks 1410, zoon van Arp Johans Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3). Johan is overleden vóór 1483, ten hoogste 73 jaar oud.
Notitie bij Johan: Was schulte van Rolde tussen 1462 en 1469.
In een oorkonde van 1492 wordt een verdeling van de goederen vermeld.
Johan trouwde met Aleit.
Notitie bij Aleit: Zij hertrouwd na de dood van haar man Johan met zijn broer Hindrik.
Kinderen van Johan en Aleit:
1 Johan Hiddingh, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1.
2 NN Hiddingh, geboren omstreeks 1432. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.2 Hindrik Hiddingh is geboren omstreeks 1412, zoon van Arp Johans Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3). Hindrik trouwde met Aleijt.
1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1 Herman Hagen, zoon van Bertold Hagen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1) en Aleid van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.3). Herman is overleden in 1492.
Notitie bij Herman: Akte, waarbij Roelof van den Clooster zich garant stelt voor de helft van de bruidschat, door zijn broer Reinolt van den Clooster toegezegd mee te geven aan Reinolts dochter Arentje bij haar huwelijk met Herman Hagen, 1454. Met een akte van approbatie van de leenkamer van het huis Ruinen, voor wat betreft de Ruinense leengoederen. Regest nrs. 70 en 72, 1454.
Akte van scheiding en deling van de nalatenschappen van Herman Hagen, zijn vrouw Arentje van den Clooster en van Mechteld de Vos van Steenwijk, weduwe van Bertold Hagen, tussen hun kinderen en haar kleinkinderen. Authentiek afschrift, ongedateerd (1492). Regest nr. 135, 1492.
Herman:
(1) trouwde met Arnolda (Arentje) van den Clooster. Zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Arnolda.
(2) trouwde in 1454 met Arentje van den Clooster, ongeveer 19 jaar oud. Arentje is geboren omstreeks 1435.
Kinderen van Herman en Arentje:
1 Hendrik Hagen, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.
2 Johan Hagen [1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.2], geboren omstreeks 1472.
3 Herman Mr. Hagen [1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.3], geboren omstreeks 1475. Herman is overleden in 1525, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Herman: Stukken betreffende geldleningen door de gebroeders Hendrik, Johan en mr. Herman Hagen aan Georg Schenk van Toutenburg". Regest nrs. 163, 165, 166, 167, en 168, 1502.
Tussen 1508-1522, stukken betreffende het optreden van Mr. Herman Hagen als raad van de bisschop van Utrecht.
Akte, waarbij de drie steden Deventer, Kampen en Zwolle, verklaren aan Herman Hagen, kastelijn van Kuinre, te zullen restitueren de door hem voorgeschoten gelden voor de wederopbouw van het huis te Kuinre, dat was verwoest in de oorlog met de hertog van Gelre. Regest nr. 190, 1512.
Testament van mr, Herman Hagen. Regest nr. 212, 1524.
Stukken betreffende de bereddering van de nalatenschap van mr. Herman Hagen. Regest nrs. 210, 216 en 217, 1525 en 1526.
1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.3 Johanna Hagen, dochter van Bertold Hagen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1) en Aleid van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.3). Johanna trouwde met Gerrit Stelling.
1.1.1.1.1.4.6.1.2.1.1 Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge, zoon van Coenraad de Vos van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.1) en Agnes van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.1). Hendrick is overleden in 1457.
Notitie bij Hendrick: Een brief mit een uijthangend segel in dato 1410, waerbij Harmen Polman gelavet heeft Hendrick van Steenwijck toe waeren ende te vestijgen den tende toe Geess, leenruijrich den bisschop van Utrecht. Met noch een brief in dato als voren ende van gelijcken inholt geteijckent eodem, 1410 [juli 7].
NB Lembeck, Urkunden nr. 209.
Een brief mit een uijthangend segel in dato 1411 op Johannesdach evangeliste, waerbij Harmen Polmans vercoft heeft an Hendrick de Vos van Steenwijck twe deel van den alingen tiende toe Geess, groff ende smal, gelegen in den kerspel van Asterhessel., 1411 juni 24.
NB Lembeck, Urkunden nr. 213.
Een brief mit 4 uijthangende segels in dato 1426 op St. Gallenavont, waerbij Reinolt de Vos met sijnen neef Hendrick de Vos avercomen is, dat Hendrick die Vos vorschreven voor een tijt van 6 jaren sal gebruken alle sijne goederen in Drente gelegen ende dat Reinolt daer tegens Hendricx goederen in Veluwen gelegen., 1426 november 15 (?).
NB Niet meer aanwezig.
Hendrick:
(1) trouwde met Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck. Zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3 voor persoonsgegevens van Lyse.
(2) trouwde met Mechteld (Mette) van Gheesteren.
Kinderen van Hendrick en Lyse:
1 Johanna de Vos van Steenwijck [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3.1].
Notitie bij Johanna: 1458 priorin van Dickninge
2 Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck tot Batinge. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3.2.
3 Roelof de Vos van Steenwijck tot Entinge [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3.3], geboren vóór 1418.
Notitie bij Roelof: 1404: Quitongh met een uijthangend segel in dato 1404, waerbij die priorisse van Langenhorst bekent van Rolef de Vos ontfangen te hebben sodaene 100 golden Rinsche gulden als Rolef van Beverfoerde het vorschreven stift Langenhorst bij testamente gegeven hadde., 1404.
NB Niet meer aanwezig.
1447: Een brief mit een uijthangend segel, waerbij Hendrick de Vos de jonge vercoft heft an Rolef de Vos, sijn neve, 4½ Arents gulden jaerlix uijt sijn huijs gelegen binnen Ruinen, gedatiert 1447 des saterdaegs na sondach Jubilate., 1447 mei 6.
NB Niet meer aanwezig. (huis Hackfort)
Omstreeks 1453 meerdere akten waarbij Roelof de Vos gronden aankoopt in Dwingelo, Leggelo, Ruinen en omgeving.
1457: Een brief met 4 uijthangende segelen in dato 1457 op Lamberti-avent, waerbij Jan van Steenwijck ende Roeleff de Vos malcanderen in lijffpacht averlaeten dat achtendeel van de theende toe Dalen, eigendomelick toebehoerende Roleff de Vos, ende Arent den teinde tot Dwingelo, toebehoerende Jan van Steenwijck., 1457 september 16.
NB Lembeck, Urkunden nr. 421.
2 augustus 1493: Een brief met een uijthangend segel in dato 1493 den 2 augusti waerbij Rolef de Vos van Steenwijck bekent dat Zeijger van Voorst van Rechteren ende sijn huijsffrouwe an hem voldaen hebben sodanijge sommen als sij an wijlen Rolef van Bevervoorde avergifft van 1400 gulden Rinsche gulden staende op het ampt Vollenhoe uijt toe kieren belaeft hadden, gelavende hij Roleff de Vos die selve te verinteressen van 20 penningen een., 1493 augustus 2.
NB Niet meer aanwezig. (huis Hackfort)
Een brief met 2 uijthangende segelen in dato 1493 den 2 augusti, waerbij Seijger van Voorst van Rechteren ende Anna van Beverfoerde, eheluijden, avergedragen hebben Rolef de Vos van Steenwijck een rente van 70 golden Rijnsche gulden jaerlix ofte 1400 golt gulden capitaell die wijlen haeren oom Roelef van Beverfoerde hadde liggen an die castileinschap, scholtampt ende rentampt van Vollenhoe., 1493 augustus 2.
NB Niet meer aanwezig.
Een schadeloesbrieff met een uijthangend segel in dato 1497, waerbij Zeijger van Rechteren van Voort quijtscheldet Roloff de Vos van sodaene 1400 golden gulden als Rodolff van Bevervoorde hem ende sijn huijsfrouwe gegeven hadde, liggende op ’t ampt van Vollenhove., 1497.
NB Niet meer aanwezig.
1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.3 Hadewich van Steenwijck is geboren omstreeks 1400, dochter van Reinold van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3) en Alyt van Putten. Hadewich is overleden na 1442, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Hadewich: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Op 24 juli 1442 wordt zij vermeld als Johans des basters weduwe van Beieren.
Hadewich:
(1) trouwde met Johan bastaard van Beieren.
(2) trouwde met Henrick Bentinck.
1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4 Hendrick (de Vos) van Steenwijk is geboren vóór 1435 in Putten, zoon van Reinold van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3) en Alyt van Putten. Hendrick is overleden in 1477, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Hendrick: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Komt vanaf 1435 in oorkonden voor.
Landdrost van de Veluwe.
Uit www.windgenealogie.org :
6402 Henrick Reinolds de VOS van STEENWIJK, richter, ritmeester, landdrost en burgemeester van Elburg, geboren ca 1395, overleden 00-00-1478. Henrick houdt in 1438 enige burgers in Hattem in arrest.In 1446 cedeert zijn zuster Hadewich al haar rechten op Putten en Drempt en in 1447 wordt hij ritmeester van Harderwijk.In 1450 is hij erfgenaam van zijn moeder.
Van 1468-1474 heeft hij een geschil met Elburg over de gruit en het gruitgeld, hij is daar burgemeester 1464 en 1477. Zoon van Reinold de VOS van STEENWIJK (zie 6405) en Alyt van PUTTEN (zie 6406).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1438 te Kampen met Margaretha Hermans van UTERWIJCK (Margariete) (zie 6403).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
Notitie bij publiceren van Hendrick: Landdrost op de Veluwe
Hendrick trouwde, minstens 3 jaar oud, in 1438 met Margaretha van Uiterwijck. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1438 in Kampen. Margaretha is geboren in Kampen, dochter van Herman van Uiterwijck en Berta van Rees. Zij is gedoopt in 1481.
Notitie bij Margaretha: Ook vermeld als van Uterwijck van Putten.
Kinderen van Hendrick en Margaretha:
1 Aleid van Steenwijk [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.1], geboren in 1439.
Notitie bij Aleid: Trad in 1460 in het klooster St. Agnesconvent te Kampen.
2 Herman van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.2], geboren in Putten. Herman is overleden na 1499.
Notitie bij Herman: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Werd in 1478 beleend met de vaderlijke goederen beleend.
3 Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck, geboren omstreeks 1420 in Putten. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.
4 Pelgrim van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.4], geboren omstreeks 1444 in Putten. Pelgrim is overleden na 1499, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Pelgrim: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
5 Dirk van Steenwijk [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.5], geboren omstreeks 1446. Dirk is overleden na 1497, minstens 51 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Wordt in 1488,1489,1490,1491 en 1497 genoemd in oorkonden.
6 Frans van Steenwijk, geboren omstreeks 1448. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.6.
7 Berta van Steenwijk. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.7.
1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.1 Herman van Coevorden, zoon van Reinold III van Coevorden (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1) en NN van NN. Herman is overleden vóór 1391.
Notitie bij Herman: Uit: http://home.kpn.nl/aswa154/kwartierstaatgenXXI-XL.htm#p1100
Bezat samen met zijn vrouw twee derde deel van de heerlijkheid Groningen en Selwerd met Gho en Wolde.
Op 14 februari 1360 werden de huwelijkse voorwaarden vastgesteld tussen Herman van Coecorden en Ida van Selwerd. Hieruit kunnen enkele conclusies wordenvastgesteld namelijk dat Ida geboren zal zijn ca. 1340 en haar vader Hendrik van Selwerd ca. 1315. Een passage uit dat huwelijks contract is van belang: Herman van Coevorden zal Ida tot zijn vrouw nemen: “mit den huse unde mit den heereschafft van Selwert unde met den gericht van Groningen also als Ludolff unde Hinrick van Selwerf darin storven unde eere was. We concluderen daaruit tot een opgaande stamreeks van Ida van Selwerd via Hendrik van Selwerd (die dus voor 1360 stierf) tot Ludolff van Gronebeke. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Ludolff ca. 1290 geboren moet zijn.
Hij trouwde in 1360 met de ongeveer 20-jarige Ida van Selwerd. Het kerkelijk huwelijk tussen Ida en Herman vond plaats na 14 februari 1360.
Oorkonde 1377: Herman van Coevorden, jonkheer van Selwerd maakt bekend dat hij Egbert Verhouwens, burger van de stad Groningen, in het bezit heeft gesteld van de tienden te Helpman, zoals mijn voorvaderen die bezeten hebben en hij nu bezit.
Herman trouwde in 1360 met Ida van Selwerd, ongeveer 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-02-1360. Zie 1.1.1.1.1.3.2.4.6.1 voor persoonsgegevens van Ida.
Kind van Herman en Ida: zie 1.1.1.1.1.3.2.4.6.1.
1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2 Johan drost van Coevorden is geboren omstreeks 1340, zoon van Reinold III van Coevorden (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1) en NN van NN.
Notitie bij Johan: Komt voor in een oorkonde van 1371 samen met zijn broer Herman en hun onmondige kinderen Reynold Johanszn en Hendrik Hermanszn.
Zij verklaren in deze oorkonde dat zij van het Sticht Utrecht alle rechten hebben verkregen in Groningen, Selwerd en het Gorecht.
In 1393 verklaart het Domkapittel te Utrecht deze pacht voor vervallen omdat zij de pachtsom niet betaald hadden en geeft de pacht nu aan burgemeesters, raad en gemeente van Groningen, onder voorwaarde dat Godevaert en Johan van den Oldenhove en hun moeder in het bezit van het door hen gepachte deel zullen blijven.
Johan trouwde met NN van NN.
Kind van Johan en NN:
1 Reynold van Coevorden, geboren omstreeks 1370. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4 Herman II van Kuinre is geboren omstreeks 1355, zoon van Herman I van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3) en Mechteld van der Ese. Herman is overleden omstreeks 1410, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Herman: mei 1376; een zoenbrief op initiatief van Deventer en Kampen tussen Kuinre en de stad Hamburg, ondertekend door Herman, heer van Kuinre, Johan van Kuinre, ridder, Henric van Essen (van der Ese) de olde, Henric van Essen de jonge, Coep Wynkenszoon, Johan Haghen en Hugo van der Halle de jonge.
Uit gemeentearchief Kampen: 12 februari 1377; Herman, heer van Kuinre, knape, verleent tolvrijheid aan de kooplieden van Kampen, over land of over water, behalve voor schepen met een roer, waarvoor wel tolgeld moet worden betaald.
Uit Deventer Cameraarsrekening: In 1383 vergadert bisschop Floris van Wevelinghoven in Vollenhove met door de stad Deventer gezonden afgevaardigden omtrent het gedrag van opstandige Friezen van Mirdum die onder leiding van Herman II van Kuinre een jaar eerder Vollenhove hadden aangevallen. (Mirdum = Meretha in de oorkonde waarbij Coenraet van Oric dit gebied in leen verkreeg)
22 maart 1385 stelt graaf Herman op schrift wat het recht is van de heren van Kuinre over de buren (ingezetenen) van Kuinre, zoals dat van ouds geweest is en voor de toekomst recht zal blijven. Een prachtig dokument over de gang van zaken in zijn ambtsgebied. (Int erste soe set die heer van Cuynre sijnen scultet ende synen scepen ende die scoltet synen scepen ende die bure hoeren scepen, ende wat die drie scepen wysen, daer en is geen wedersegghen; enzovoorts.)
Bij brief van 26 oktober 1387 verzoent Herman van Kuinre zich met Amsterdam met ondertekening als getuigen door de schepenen en raden van Kampen en Zwolle.
Op 29 augustus 1396 trok Hertog Albrecht van Beieren met zijn oudste zoon Willem van Oestervant en zijn jongere zoon Albrecht met een groot leger uit verschillende landen, komende vanuit Enkhuizen, ten strijde tegen de opstandige Stellingvriezen. Albrecht won de strijd bij Schoterzijl en voerde de verslagen Herman II van Kuinre en zijn zoons Johan, Hendrik en Herman gevankelijk naar Holland. De ridders aan Hollands zijde staan vermeld in het Wapenboek van Beieren, met het wapenschild dat zij droegen.
Mr. Burchard Joan van Hattum vermeld in zijn Geschiedenissen der Stad Zwolle, eerste deel, tweede stuk, over de grote en zware klachten, die in het jaar 1397 door de inwoners van de heerlijkheid Kuinre, tegen de dwingelandij van hun heer Harmen zijn ingebracht en verspreid, hetgeen bisschop Frederik van Blankenheim een goede gelegenheid verschafte om die heerlijkheid aan Overijssel te hechten. (Hier wordt dus gezegd dat Kuinre niet tot Overijssel, het Oversticht, behoorde.) De Heer van Kuinre, volgens het verhaal van sommigen, het onweer voorziende, en bemerkende dat men hem van zijn goederen wilde beroven, toonde zich bereidwillig om Kuinre te verkopen. Op de 3e mei 1397 verkocht hij zijn goed aan Frederik van Blankenheim voor 400 oude schilden met erfpachtsrechten. In hetzelfde jaar is dit nog veranderd in éénmalig 6200 oude schilden die hij te Kampen, Vollenhove of waar ook elders waar hij wilde, in het jaar 1407 zou kunnen ontvangen, wanneer de overdracht ook moest gebeuren.
Bij brief van 7 juni 1405 krijgen de onderdanen van graaf Herman van Kuinre, zijnde de inwoners van Kuinre en Veenhuizen (even ten westen van Kuinre), een vrijgeleide (paspoort) van Willem VI van Holland, gedurende een tijd van vier jaar, om overal in het land veilig te kunnen zitten, komen, varen, verblijven en vertrekken met
Herman trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1375 met Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren, ongeveer 15 jaar oud. Hillegonda is geboren omstreeks 1360, dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze, genaamd van Rechteren en Lutgardis van Voorst.
Kinderen van Herman en Hillegonda:
1 Hendrick van Kuinre, geboren omstreeks 1375. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.
2 Johan van Kuinre [1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.2], geboren omstreeks 1380. Johan is overleden vóór 1407, ten hoogste 27 jaar oud.
3 Herman III van Kuinre, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.
4 Cunegonda (Alyd) van Kuinre, geboren omstreeks 1395. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.
1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Johan van der Ese, zoon van Sweder van der Ese (zie 1.2.1.1.1.1.1.2.1.1). Johan is overleden in 1484.
Notitie bij Johan: Vermeld vanaf 1433 als leenman.
Johan trouwde met Heilwich toe Water. Heilwich is een dochter van Geert toe Water. Heilwich is overleden in 1462.
Notitie bij Heilwich: Vermeld 1456 waarin zij wordt beleend met het erve Toessing in Emmen onder Dalfsen, onder hulderschap van haar echtgenoot Johan van der Eze.
Kinderen van Johan en Heilwich:
1 Gerrit van der Ese [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1], geboren omstreeks 1430.
Notitie bij Gerrit: Oorkonde van 5 januari 1462: De Bisschop beleend Gerrit van der Ese, na de dood van zijn moeder, Heijlewich, Gerrits dochter van den Water, het erve Toessing, in de buurtschap Emmen onder het kerspel Dalfsen, met toebehoren en ene waar in Dalmsholt.
2 Bertholt van der Ese, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.3 Agnes van Voorst is geboren in 1350, dochter van Sweder van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1) en Margaretha. Agnes is overleden omstreeks 1406, ongeveer 56 jaar oud. Agnes trouwde met Sweder IV van Wisch.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4 Wolter van Voorst van Keppel is geboren in 1355, zoon van Sweder van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1) en Heylwich van Wesenbergh. Wolter is overleden omstreeks 1395, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Wolter: Vanaf 1367 Heer van Voorst en Keppel.
Vermeld in de oudste lijst van leenmannen van de Bisschop van Utrecht 1379. Uitgave B. de Keijzer, Emmen 2014.
Wolter trouwde met Kunegunda van Meurs.
Kinderen van Wolter en Kunegunda:
1 Johanna van Voorst en Keppel. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.
2 Sweder van Voorst en Keppel, geboren omstreeks 1375. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.2.
3 Elisabeth van Voorst, geboren omstreeks 1375. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.3.
1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1 Dirck van Voorst is geboren omstreeks 1385, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2) en Agnes van den Clooster. Dirck is overleden na 1455, minstens 70 jaar oud.
Kinderen van Dirck uit onbekende relatie:
1 Herman van Voorst, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1.
2 Zeygher van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.2], geboren omstreeks 1420. Zeygher is overleden na 1490, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Zeygher: 10 januari 1490: Henrick Mulert, richter te Hasselt, geeft vidimus van de richtersbrief van Henrick van den Oestenhove, richter te Dalffzen (27 maart 1490?). Hij oorkondt verder dat Seygher van Voirst als gemachtigde van zijn neef Johan aan Styne, weduwe van Herman van Wterwyck, een rente van 1 vat boter uit land in Ruvene en Staphorst heeft verkocht en geleverd.
1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.2 Straele van Voorst is geboren omstreeks 1390, dochter van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2) en Agnes van den Clooster. Straele trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1410 met Reynold van den Clooster, ongeveer 25 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1 voor persoonsgegevens van Reynold.
Kinderen van Straele en Reynold:
1 Arnolda (Arentje) van den Clooster. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.1.
2 Johan van den Clooster [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.2], geboren in 1415. Johan is overleden in 1490, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_den_Clooster
Hij had het bezit van de Havixhorst. Hij stierf in 1490 en de allodiale bezittingen van de Van Oostenwolde’s kwamen in 1491 eerst bij zijn broer Roelof die ze meteen overdroeg aan zijn jongste broer Herman.
Hij wordt in 1465 beleend met een erf in Veenhuizen, behorend tot de Heerlijkheid Ruinen, nagelaten door zijn moeder Straele van Voorst, door Johanna van Ruinen g/m Roelof van Laer, Heer van Ruinen
Johan bleef ongehuwd. Johan bleef kinderloos.
3 Roelof van den Clooster [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.3], geboren omstreeks 1417. Roelof is overleden na 1490, minstens 73 jaar oud.
Notitie bij Roelof: https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_den_Clooster
Roelof van den Clooster Reinoldszoon was de stamvader van de tak van den Clooster tot Rheebruggen. Rheebruggen was reeds in het bezit van zijn grootvader Johan van den Clooster en verdeeld onder diens nazaten. In 1468-1478 kocht Roelof het bezit van de nazaten en bouwde hij de havezate Rheebruggen.
Roelof bleef ongehuwd. Roelof bleef kinderloos.
4 Steven van den Clooster [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.4], geboren omstreeks 1419.
5 Boldewijn van den Clooster [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.5], geboren omstreeks 1421.
6 Cyse van den Clooster [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.6], geboren omstreeks 1423.
7 Herman van den Clooster, geboren omstreeks 1425. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.
1.2.1.4.1.1.1.2.6.1.1 Herman van Rechteren van Voorst is geboren omstreeks 1360, zoon van Herman van Rechteren van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.6.1). Herman is overleden omstreeks 1425, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Herman: 21 oktober 1394: Sweder van Heker, geheten van Rechter, verklaart beleend te hebben zijn neef Herman van Rechter, zoon van den ouden Herman, met het erf Derstenhorst in Wütmen, het erf Penecrinc te Linderte in Raelter kerspel, met het Voerster erf te Dese, met de tienden te Heten, in Raelterkerspel, de tienden te Arhcem, met tiendehalve morgen lands in Mastebroce met de hoorige lieden, te verheergewaden op dezelfde wijze als zijn vader Herman van Rechter, de olde, die van hem te houden plach.
Leenmannen: Willem Tyasen en Johan Smyt.
26 januari 1422: Cyse van der Schuren, als leenheer, en Alpher van der Schueren zijn momber, verklaren, dat Gheert ten Busche heeft in leen opgedragen aan Prior en Convent in Galilea te Zebekeloe de grove en smalle tienden ten Verwerke, gelegen in het kerspel Hardenberghe, buurschap Nijenstede en de tiende gr. en sm. over Reijninck, gelegen in het kerspel en de buurschap Hemijs (Heemse) zooals Gheert die in leen placht te houden van Helmich van der Schuren, Cyse;’s vader, te verheergewaden met 3 oude ponden onder hulderschap van Herman van Rechter.
Leenmannen van het sticht: Sweder Schotte en Gheert Mulert.
Herman trouwde met [waarschijnlijk] Jutta.
1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.2 Herman van Rechteren van Voorst is geboren omstreeks 1370, zoon van Johan van Rechteren van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.6.2). Herman is overleden na 1451, minstens 81 jaar oud.
Notitie bij Herman: 13 september 1420; Johan van Rechter, schulte toe den Hardenberge, verklaart dat Herman van den Bruggenberghe en Ghijsele zijne vrouw verkocht hebben aan Herman Rechter en Jutte zijne vrouw als edel eigen goed, hun land en hooiland gelegen in het kerspel Hardenberg, in de buurschap te Colendoern, zooals dat vroeger toebehoorde aan Rutgher van Yunne.
27 oktober 1451: Frederick van Rechter, als leenheer, verklaart te hebben beleend Herman van Rechter Johanssoen, met het goed Dortelhorst, gelegen te Wytman in het kerspel van Zwolle, de Lutteke maat en de groote Slage gelegen te Soeslo, de Groote maat te Wytman en de Maat achter Dorstelhorst een en ander met 5 marken te verheergewaden.
Leenmannen: Seger van Rechter, broeder v.d. leenheer, en Herman van Voirst,
In den jair onss Heren dusent vierhundert ende een ende vijfftich up sancte Symonis ende Judenavendt der hilligen Apostolen.
12 juli 1461: Otto van Heker, geheeten van Rechter, als leenheer, verklaart te hebben beleend Harman van Rechter Johanszone, met het erve Dorstelhorst, gelegen te Wijtman, kerspel Zwolle, de luttike en grote Slaghe te Soestloe, de groote maet te Wijtman, en de Maet gelegen achter Dorstelhorst, te verheergewaden met vijf marken.
Stichtsmannen: Aernt van Bervoerde en Egbert Schonecamp.
Herman trouwde met [waarschijnlijk] Jutta.
1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.3 Luthgerde van Rechteren van Voorst is geboren omstreeks 1375, dochter van Johan van Rechteren van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.6.2). Luthgerde is overleden vóór 1451, ten hoogste 76 jaar oud.
Kind van Luthgerde uit onbekende relatie:
1 Johan van Rechteren [1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.3.1], geboren omstreeks 1400.
Notitie bij Johan: 22 februari 1452: Arend Blanckenvoert, richter ten Hardenberge, verklaart dat Johan van Rechter, zoon van wijlen Luthgerde, heeft verkocht en overgedragen aan zijn oom Harmen van Rechter, al het goed en nalatenschap die zijne moeder Luthgerde voornoemd aangekomen waren van haren vader Johan van Rechter.
Koernoten: Johan van den Lande en Arend Grijmborch, bastert.
Ghegeven in den jaer ons Heren dusent vierhundert twee ende vijfftich up sunte Petersdach ad Cathedram.
1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2 Johan II van Buckhorst is geboren omstreeks 1340, zoon van Johan I van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1) en Agnes van Heeckeren. Johan is overleden in 1418, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Johan: Was Heer van Zalk, Ambtman van Diepenheim, van Coevorden en kastelein van Coevorden.
Vermeld in 1379 als leenman van de bisschop van Utrecht. "Jan van Bockhorst houdt het dagelijks gerecht binnen het kerspel Zalk, met al zijn toebehoren." Idem het gerecht te Kamperveen, de tienden te Zalk, de tienden te Hattem en de tyns op Kamperveen.
Johan:
(1) trouwde met Ermgard van Hackfort.
(2) trouwde met Elisabeth genaamd van Almelo (Lyse) van Heeckeren. Lyse is geboren vóór 1383, dochter van Evert van Heeckeren van der Eze en Beatrix van Almelo. Lyse is overleden na 1437, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lyse: Overleden na 1437.
Notitie bij Lyse: Huwt vóór 1401 Johan (II) van Buckhorst, heer van Zalk, weduwnaar van Ermgard van Hackfort, zoon van Johan (I) van Buckhorst van Zalk en Agnes [van Heeckeren], knape, vermeld 1363-1418, ambtman van Diepenheim 1394, ambtman en kastelein van Coevorden en Drenthe 1405-1412, overl. ca. 1418.
Kinderen van Johan en Ermgard:
1 Agnes van Buckhorst, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.1.
2 Johan III van Buckhorst, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.2.
3 Gerrit van Buckhorst, geboren omstreeks 1390. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.
4 Willem van Buckhorst [1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.4], geboren omstreeks 1393.
1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.3 Aleid van Buckhorst is geboren omstreeks 1350, dochter van Johan I van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1) en Agnes van Heeckeren. Aleid trouwde met Bertold Hagen. Zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1 voor persoonsgegevens van Bertold.
Kinderen van Aleid en Bertold: zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.
1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.1 Johan Knasse (Cnasse) is geboren omstreeks 1350, zoon van [waarschijnlijk] Roelof Bertolds Knasse van Eelde (zie 1.2.1.5.3.1.1.2.2.1) en NN van NN. Johan is overleden na 1409, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Johan: Mogelijk dezelfde persoon als Johan ter Venne, vermeld in een oorkonde van 1373 (Corpus van Rheenen) als buurman van burgemeester Otte Polleman wonend aan de westkant van de Haddingestraat in Groningen.
Request 10 januari 1409 archief Dickninghe.
Johan Cnasse en Ghebbe, echtelieden, nemen in erfpacht van de abdij te Dickninghen Hunynghegoed c.a. in de marke en het kerspel te Diever. naast ruim 4 mudden land van henzelf, die zij verbinden voor de betaling der pacht, behalve de ongemeten hofstede tot Huningheerf behorende, tegen 35 stede mudden rogge en "alle kercheren to Diever" 5 Groninger schat rogge des jaars. Met bepalingen omtrent de betaling, omtrent herbouw na brand enz. Met bezegeling door de deken van Drenthe.
Johan trouwde met Ghebbe NN.
1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2 Bertold Roelofs Knasse is geboren omstreeks 1360 in Een/Veenhuizen, zoon van Roelof Bertolds Knasse van Eelde (zie 1.2.1.5.3.1.1.2.2.1) en NN van NN. Bertold is overleden omstreeks 1419, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Ook genaamd Knasse ter Venne en Knas ter Veen. Komt voor in een lijst van Drenten van 1395 die de bisschop van Utrecht gehuldigd hebben en die bisschop dus steunen.
Oorkonde van 1398 waarin Bertolt Knasse grond verkoopt in Lieuwerwolde.
Vermelde namen: Zweder van Winde als één van de burgemeesters van Groningen en Beneken van Wildeshuzen was de koper.
Regest 63 Heilige Geest Gasthuis 5 mei 1415: Bertold Knasse, anders geheten van der Venne, schenkt al zijn land in Lywerdewolde, ongeveer 21 grazen, aan de heer Johan Namine, provisor van den Heiligen Geeste toe der armen, opdat men voor hem en zijn vrouw Yde zal bidden.
Bertold trouwde met Yde van NN.
Kind van Bertold en Yde:
1 Roelof Knasse, geboren omstreeks 1400 in Veenhuizen/Een. Volgt 1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.1.
1.2.1.5.3.1.1.3.1.1.1 Thezo van Eelde is geboren omstreeks 1350, zoon van NN van Eelde (zie 1.2.1.5.3.1.1.3.1.1). Thezo trouwde met Ghese van NN.
Notitie bij Ghese: 1396 Ghese en haar zonen Jonge Tesens van Eelde, Egbert Tesens en Herman Strale verkopen tienden aan Ludeken, de hofmeester van Essen.
Kinderen van Thezo en Ghese:
1 Egbert van Eelde [1.2.1.5.3.1.1.3.1.1.1.1].
2 Herman Strale van Eelde [1.2.1.5.3.1.1.3.1.1.1.2].
3 Thezo de jonge van Eelde [1.2.1.5.3.1.1.3.1.1.1.3], geboren omstreeks 1375.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1 Reynold van den Clooster is geboren in 1385, zoon van Johan van den Clooster en NN van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1). Reynold is overleden in 1464, 78 of 79 jaar oud.
Notitie bij Reynold: Bezit de Havixhorst als leenman van de Heren van Ruinen.
Reynold trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1410 met Straele van Voorst, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.2 voor persoonsgegevens van Straele.
Kinderen van Reynold en Straele: zie 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.2.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1 Johanna van Ruinen is geboren omstreeks 1405 in Ruinen, dochter van Johan IV van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2) en Mechteld Mulert. Johanna is overleden omstreeks 1478, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Request van 26 februari 1426 archief Dickninghe.
Jonkvrouwe Johanna van Ruinen en haar man Berend van Munster dragen voor een vrij edel eigen over aan Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, een rente van 16 blauwe goudguldens uit hun goed Schonegangesgoed c.a. te den Twele in het karspel Blijdenstein, gelijk Schoneganc placht te gebruiken en bracht aan den Oldenhof, en uit hun huis c.a. op Buddingwolde tussen de Boeksteeg en hun windmolen in genoemd karspel; met verklaring dat zij de koopprijs gaven aan hunne moeder Mechteld Mulert tot teruggave van haar bruidschat, die zij aan de heerlijkheid Ruinen aanbracht. Met medebezegeling ten teken van goedkeuring door hunne ooms Steven van Ruinen en Roelof van Ruinen en van hun neef en zwager Johan van den Clooster.
Van dezelfde datum: Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, geven aan Berend van Munster en juffer Johanna van Ruinen, echtelieden, het recht van aflossing binnen 50 jaar naar de penning 25 van de rente van 16 blauwe guldens, door Berend en johanna aan hen verkocht uit hun goed te den Twele in het karspel Blijdenstede, gelijk Schoneganc placht te gebruiken en bracht aan de Oldehof, en uit hun huis c.a. op Buddingewolde, in genoemd kerspel, tussen de Boeksteeg en de windmolen, vermeld in de daarvoor gegeven brief.
1443: Een brief mit een uijthangend segel in dato 1443 des daeges nae Laurentij, waerbij Johanna, weduwe Berents van Munster, vrouw tot Ruinen, vergunt heeft an Jan de Vos van Steenwijck opruckinge van die lheenverheffinge des theindes toe Gees., 1443 augustus 11.
NB Niet meer aanwezig. (huis Hackfort)
1457; Word beleend met de Heerlijkheid Ruinen, gelijk haar vader Johan van Ruinen van des Bisschops voorzaten en het Sticht van Utrecht te leen pleegden te houden.
Request van 18 oktober 1473 archief Dickninge.
Berent ter Maat, kerkheer te Diever en deken van het land van Drenthe, mr. Johan Gheye kerkheer te Hasselt en Johan Boelmans bepalen - als scheidsrechters tussen de abdij te Dickninge en Johan Oving: dat over de achterstallige stede mudden niet verder gesproken zal worden; dat de abdij zal blijven gebruiken en Johan zal vrijwaren al het goed dat gescheiden is van zijn bezittingen; dat de abdij niet zal genieten ene rente van 14 maar ene rente van 5 Groninger mudden rogge uit Johans erf Broextinghegoed, bij hemzelf in gebruik, welke Johan zal vrijwaren; waarna Johan Oving aan de abdij het bewuste goed en de rente overdraagt voor buren van Ruinen. Met goedkeuring dezer overdracht en medebezegeling door de leenvrouwe joffer Johanna vrouw te Ruinen, haren voogd en man Roelof van der Laer heer te Ruinen knape, Hendrik van Munster en Johan Oving.

andere bronnen:
17192 Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, overleden 1442-1444,
26-02-1426 verkopen Johanna en haar man Berend van Munster een goed. Als getuigen zijn aanwezig haar ooms Roelof en Steven van Ruinen, drost van Ruinen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
(Karel de Grote, beginreeks 22/217). Zoon van Heinrich von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, SELM (zie 34384) en Elisabeth (Elsebe) von BODELSCHWINGH (zie 34385).
Gehuwd op 11-02-1425 met
17193 Johanna van RUINEN (NORG), overleden 1478.
Zij hertrouwt 1444 met Roelof van Laer, schildknaap graafschap Bentheim.
21-04-1457 wordt zij als echtgenoot van Roelof van Laer beleend met de heerlijkheid Ruinen, gelijk haar vader Johan van Ruynen dat bezeten had (J.D. Wagner, ’Munster’, De Navorscher 1912).
27-05-1465 herbeleent bisschop David van Bourgondië (1457-1496) Johanna van Ruinen, vrouw van Roelof van Laer, met de heerlijkheid Ruinen, omdat haar neef, graaf Hoya, door Johan van Munster, haar zoon, gevangen is genomen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981)
Dochter van Johan IV van RUINEN (NORG) (zie 34386) en Mechteld MULERT (zie 34387).
Uit dit huwelijk:
1. Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 8596).

2. Elsabe van MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Gehuwd 1458 met Wolf van Ittersum, zoon van Johannes van Ittersum en Agnes Campferbeke.
(Karel de Grote, beginreeks 23/217).

3. Hendrick von MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR,
03-06-1478 beleend met de heerlijkheid Ruinen.
Gehuwd 1456 met Alexandrine van de Dorneburg, genoemd von Aschebroick.
Hij hertrouwt 1471 met Agnes de Vos van Steenwijk (NL 1969).
Johanna:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 10-02-1425 met Berend van Munster, ongeveer 27 jaar oud. Berend is geboren omstreeks 1398 in Ruinen, zoon van Heinrich van Munster en Elizabeth von Bodil-Schoring/Bodelschwing. Berend is overleden vóór 1443, ten hoogste 45 jaar oud.
Notitie bij Berend: Request van 4 februari 1442 archief Dickninge.
Berendt van Munster heer te Ruinen, knape, verpacht aan Hendrik ten Coerne en Heyle, echtelieden, en Hendriks zusterkinderen Heymen en Hendrik voor hun leven zijne hofstede c.a. ten Tweele, bewoond door Hendrik, Andries en Bette, tegen 16 blauwe guldens des jaars. Met bepalingen dat herstellingen aan het huis zullen zijn ten laste van de pachter doch de verpachter zal hout daarvoor leveren.

http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
17192 Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, overleden 1442-1444,
26-02-1426 verkopen Johanna en haar man Berend van Munster een goed. Als getuigen zijn aanwezig haar ooms Roelof en Steven van Ruinen, drost van Ruinen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
(Karel de Grote, beginreeks 22/217). Zoon van Heinrich von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, SELM (zie 34384) en Elisabeth (Elsebe) von BODELSCHWINGH (zie 34385).
Gehuwd op 11-02-1425 met
17193 Johanna van RUINEN (NORG), overleden 1478.
Zij hertrouwt 1444 met Roelof van Laer, schildknaap graafschap Bentheim.
21-04-1457 wordt zij als echtgenoot van Roelof van Laer beleend met de heerlijkheid Ruinen, gelijk haar vader Johan van Ruynen dat bezeten had (J.D. Wagner, ’Munster’, De Navorscher 1912).
27-05-1465 herbeleent bisschop David van Bourgondië (1457-1496) Johanna van Ruinen, vrouw van Roelof van Laer, met de heerlijkheid Ruinen, omdat haar neef, graaf Hoya, door Johan van Munster, haar zoon, gevangen is genomen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981)
Dochter van Johan IV van RUINEN (NORG) (zie 34386) en Mechteld MULERT (zie 34387).
Uit dit huwelijk:
1. Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 8596).
2. Elsabe van MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Gehuwd 1458 met Wolf van Ittersum, zoon van Johannes van Ittersum en Agnes Campferbeke.
(Karel de Grote, beginreeks 23/217).
3. Hendrick von MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR,
03-06-1478 beleend met de heerlijkheid Ruinen.
Gehuwd 1456 met Alexandrine van de Dorneburg, genoemd von Aschebroick.
Hij hertrouwt 1471 met Agnes de Vos van Steenwijk (NL 1969).
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, in 1444 met Roelof van Laer, ongeveer 44 jaar oud. Roelof is geboren omstreeks 1400, zoon van NN van Laer. Roelof is overleden na 1468, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Roelof: 22 februari 1418: Evert en Enghelbert van Heest, gebroeders verklaren Prior en Convent van Galilea in Zebekeloe als erfgenamen te hebben ingesteld van de 10 mudden Rogge, die zij jaarlijks en erfelijk hebben van Roeloff van Laer anders geheeten van Heest, uit de erven de Groote en Lutteke Heest en uit Rosemanshuijss.
Roelof van Laer heer te Ruynen en Johanna vrouwe van Ruynen verklaren, Johan van den Cloester te hebben beleend met een erf in het kerspel Norch in de buurschap Ede, onder de kerk van Venhuysen, behorend tot de heerlijkheid Ruinen, welk erf door Straele was nagelaten aan Reynolt van den Cloester, en geven hem kwijting voor het heergewaad.
In een oorkonde van 8 januari 1468 vermeld als knape en Heer van Ruinen, voogd en man van juffer Johanna van Ruinen.
18 oktober 1470: Derck van Voirst, ambtman van Zallant, oorkondt dat Roleff van den Laer, heer van Runen, verklaarde schuldig te zijn aan zijn zuster Mye, weduwe van Herman van Voirst, 6 1/2 mud winterrogge Zwolse maat uit zijn goed die Voghelzanck en Eescherinck, gelegen te Emnynchem, uit hoofde van geleende gelden.
Kinderen van Johanna en Berend:
1 Hendrik van Munster, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.1.
2 Johan van Munster, geboren omstreeks 1435. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.2.
3 Mechteld Elizabeth (Elsabe) van Munster, geboren omstreeks 1438 in Meinhövel, Hannover. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.3.
4 Matheus van Munster, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.4.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1 Arent van Ruinen is geboren omstreeks 1380, zoon van Steven van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3) en Agnes van NN.
Kind van Arent uit onbekende relatie:
1 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1 Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen, zoon van Bertold de Vos van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.2) en NN van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4). Arent is overleden na 1432.
Notitie bij Arent: Request van 21 oktober 1420 archief Dickninghe. Arent de Vos van Steenwic draagt over aan de abdij te Dickninghen de helft van de halve grove en smalle tienden over tybertus huus c.a. over het huis c.a. ten Velde ten westen daarvan en over Henric Bolikens huus c.a. genaamd de Ghere in het karspel van Blijdenstein in de marke van de Broekhuizen nu bewoond door Grote Lubbert, Henric Neygemygers en Henric Bolikens voornoemd. Zie ook request van 7 november 1421, 4 juni 1423,
Request van 14 april of 11 augustus 1432 archief Dickninghe.
Arend de Vos van Steenwijck en zijn echtgenote Beerte Mulaers dragen over aan de abdij te Dickninge een rente van 4 Groninger mudden rogge uit de grove tienden en "mudden van garven" gelegen in de marke van Ansen, die zij heffen uit "onsen lijfdynge erf en goed" geheten Nye Astebrynge, waarop nu Roelof Arendszoon des meyers woont. en een akker land geheten de Drieling in dezelfde marke aan de Gronenweg (Groningerweg?); welke 4 mudden de eerste pacht zullen zijn, naast 4 stede mudden rogge voor de abdij.
10 november 1432. Arent de Vos van Steenwijck en Beerte, echtelieden dragen in de marke van Ansen over aan de abdij van Dickninge een rente van 4 stede Groninger mudden rogge uit grove tienden, "garfdeel"en stede mudden die zij heffen uit önsen lijfdynge ende pachtgoede ende erf"geheten Nye Astebrynge in de marke te Ansen (waarvan de beterscap behoort aan Roelf Arent des meyers zone) als eerste pacht naast 8 stede mudden rogge, door Arent en Beerte reeds vroeger aan de abdij verkocht.
Arent trouwde met Beerte Mulert.
Notitie bij Beerte: ook vermeld als Mulaers
Kinderen van Arent en Beerte:
1 Bertold de Vos van Steenwijck. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.1.
2 Johan de Vos van Steenwijck. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.2.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.2 Mechteld de Vos van Steenwijck, dochter van Bertold de Vos van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.2) en NN van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4). Mechteld is overleden vóór 1492.
Notitie bij Mechteld: Akte van scheiding en deling van de nalatenschappen van Herman Hagen, zijn vrouw Arentje van den Clooster en van Mechteld de Vos van Steenwijk, weduwe van Bertold Hagen, tussen hun kinderen en haar kleinkinderen. Authentiek afschrift, ongedateerd (1492). Regest nr. 135, 1492.
Mechteld trouwde met Bertold Hagen. Zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1 voor persoonsgegevens van Bertold.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3 Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck is geboren omstreeks 1387, dochter van Bertold de Vos van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.2) en NN van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4). Lyse is overleden in 1418, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij Lyse: In 1408 verklaren de kinderen van Berthold de Vos dat zij hun aandeel in de erfenis van hun grootouders de Vos/van Ansen hebben ontvangen.
Lyse trouwde met Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge. Zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Hendrick.
Kinderen van Lyse en Hendrick: zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.3.1.1.1 Agnes van den Clooster is geboren omstreeks 1360, dochter van Boldewijn van den Clooster en Ghysele van Echten (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.3.1.1). Agnes trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1379 in Hertme? met Johan Hondeberg.
Notitie bij Johan: wordt in 1398 beleend met Sinkgraven bij Denekamp
1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1 Gerard van Welvelde, zoon van Johan van Welvelde (zie 1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1) en Caecilia van den Rutenbergh. Gerard is overleden in 1505. Gerard trouwde met Sophia Mutert.
Kinderen van Gerard en Sophia:
1 Johan van Welvelde. Volgt 1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1.1.
2 Seino van Welvelde [1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1.2].
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.1 Bate van Steenwijck is geboren omstreeks 1445, dochter van Johan (de oude) van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1) en Hadewich Mulert. Bate is overleden omstreeks 1470, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij Bate: Ook vermeld als Beatrix.
Was op huwelijkse voorwaarden gehuwd, opgemaakt op donderdag na st. margriet 1464. Ter bijstand aanwezig haar moeder en haar broer Egbert.
Uit: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I31533.php
Egbert van den Rutenberge, Arent Sloet en Tijman Morriaen als huwelijkslieden van Roleff van Echten en Albert van Steenwijck, Geryt van Yselmuden en Johan van den Cloester als huwelijkslieden van Bate Johansdochter van Steenwijck verklaren huwelijksvoorwaarden te hebben opgesteld tussen Roleff en Bate. Aan Roleff zal betaald worden door Wolter Stellinck 300 herenponden, door Gheert Mulert de olde 200 herenponden, en 700 herenponden door Hadewych Mulert, weduwe Johan van Steenwijck. Bate zal enige kleding krijgen. Bezegeld door de huwelijkslieden en door Ceyne Mulert. Origineel, met zes van de zeven zegels. 1464 juli 19, sdonredges nae sant Margarieten daghe der hilliger jonckfrouwen.
Bate trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1464 met Roelof van Echten, ongeveer 59 jaar oud. Roelof is geboren omstreeks 1405, zoon van Johan van Echten en Else of Helst Radinc. Roelof is overleden omstreeks 1485, ongeveer 80 jaar oud. Roelof trouwde later vóór 19-05-1477 met Catharina Stellinx.
Notitie bij Roelof: Roelof van Echten is hulder bij de belening van zijn moeder Helst Redinck, als weduwe, met Scherpenborch en Avereng in Borculo in 1444, waarmee haar man Johan, namens haar, door de Hertog van Gelre in 1414 was beleend.
In 1456 bevindt Roelof zich in Deventer om deze stad te helpen verdedigen tegen Hertog Philips van Bourgondië.
Bij het opstellen van de huwelijksvoorwaarden van zijn zuster Johanna van Echten en Frederik van Maerhulse in 1461 wordt Roelof van Echten als een der huwelijkslieden vermeld; in datzelfde jaar wordt hij beleend met de tienden te Echten, Zuidwolde enz.
In 1462, hij is dan nog niet gehuwd, betaalt hij zijn zwager Steven ter Borch een geleende som geld terug.
Dan, in 1464, trouwt Roelof van Echten met Bate van Steenwijck, dochter van Johan van Steenwijck en Hedwig Mulert; op 19 juli van dat jaar worden de huwelijksvoorwaarden opgesteld.
Op 24 juni 1466 koopt Roelof van Echten van zijn tante Albert, weduwe van Reynolt van Echten, en zijn neven Henric en Volkeer een stuk land te Echten; twee jaar later koopt hij van Albert van Steenwijck "het vierendeel van Lubbynghe", waarvan het andere deel al in zijn bezit is.
In 1470 en in de jaren die daarop volgen zien we Roelof van Echten vermeld als koper van renten uit een in Drogt onder Zuidwolde gelegen erf, de "Steenwijckshoeve" genaamd, en van enig onroerend goed, o.a. in de marke van Echten gelegen.
Het huwelijk van Roelof van Echten met Catharina Stellinx moet voor 19 mei 1477 zijn gesloten. Van die datum dateert namelijk een verklaring van Rodolf van Laer, heer te Ruinen, waaruit blijk dat Roelof aan zijn vrouw Catharina vermaakt al hun goederen en renten in de Betuwe "in het land van Ghelre". Wij vinden Roelof voor het laatst vermeld in 1483, wanneer Bertolt Dunnyngen Evertsz. en diens moeder Fije een stuk bouwland en twee stukken hooiland in de marke Echten aan hem verpachten.
Kinderen van Bate en Roelof:
1 Helst van Echten, geboren omstreeks 1465. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.1.1.
2 Johan van Echten [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.1.2], geboren omstreeks 1465. Johan is overleden omstreeks 1495, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Johan: Op 14 maart 1484 wordt Johan van Echten beleend met de tienden te Echten, Zuidwolde enz. waarmee, zo hebben wij hiervoor gezien, zijn vader Roelof van Echten in 1461 werd beleend. Twee jaar later, in 1486, draagt Johan van Echten als opvolger van de overleden pastoor van Zuidwolde Henricus Aehuys voor aan de proost en aartsdiaken van de kerk van St. Marie te Utrecht, Rodolphus Stenberch.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.1 Bartold Knasse is geboren omstreeks 1425 in Westervelde, zoon van Roelof Knasse (zie 1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.1) en NN (1) van Steenwijk (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2). Bartold is overleden in 1492, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Bartold: 1480. Vermeld in een oorkonde van de abdij te Assen als schulte van Norch.
15 mei 1484: De gebroeders Geert en Reinold van den Clooster verklaren ontvangen te hebben van Gese, vrouw van Henrick Berniers, en haar zoons (waaronder Paul) de aflossing van een jaarlijkse rente van acht Arnhemse guldens (min een oort) uit Disinge-erve in de marke van Westervelde en ze daarvoor te kwijten. Als getuigen waren daarbij aanwezig Bartolt Knasse, schulte van Norg, Johan Knasse, Geert Lukens en anderen. Bezegeld door Reinold van den Clooster, mede namens zijn broer Geert.
Was schulte van Norg 1487-1491.
3 mei 1487: De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
november 1491: Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zijn vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.

In 1700 wordt de leenplicht afgekocht door Warmolt Lunsingh van Gerhard Sloet tot Canneveld en Singraven, met de Oldenhof, Oosterhavinge en Westerhavinge.
Bartold bleef kinderloos. Bartold trouwde met Gese Egberts.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2 Johan (de oude) Knasse is geboren omstreeks 1427, zoon van Roelof Knasse (zie 1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.1) en NN (1) van Steenwijk (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2). Johan is overleden omstreeks 1502, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: In 1450 vermeld; woonde op het erf Zybertinghe te Een. Vermeld in het belastingregister van de bisschop van Utrecht als Jan Bagiens of Baijens.
12 maart 1481; Johan Knasse en zijn vrouw zijn erfgenamen van Henrick Brinckinge en verkrijgen grond op de es van Vries van Ludekin Levinge van Zeyen. Johan Knasse bezit daar ook al grond.
9 juni 1484: David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, beleent Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van Timan Avinge) met Wrentinge-goed te IJde, ten behoeve van de Onze Lieve Vrouwe- en St. Bonifacius-vicariën in de kerk van Vries. Van deze belening worden uitgesloten de penningenpacht en het reeds verkochte erf, dat vroeger tot het goed behoorde. Als leenmannen waren hierbij aanwezig Johan Stelling, Albert van Steenwijk en anderen. Bezegeld door de bisschop.
Oorkonde 15 mei 1484:
De gebroeders Geert en Reinold van den Clooster verklaren ontvangen te hebben van Gese, vrouw van Henrick Berniers, en haar zoons (waaronder Paul) de aflossing van een jaarlijkse rente van acht Arnhemse guldens (min een oort) uit Disinge-erve in de marke van Westervelde en ze daarvoor te kwijten. Als getuigen waren daarbij aanwezig Bartolt Knasse, schulte van Norg, Johan Knasse, Geert Lukens en anderen. Bezegeld door Reinold van den Clooster, mede namens zijn broer Geert.
Verkrijgt na de dood van zijn broer Bartold in 1492 het leengoed in Een.
6 december 1492: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van zijn broer Bartolt Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren daarbij aanwezig Johan Stelling, drost van Coevorden, Willem van Hulsen en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Oorkonde van 29 april 1498;
Johan Knasse verklaart verkocht te hebben aan zijn vrouw Henrick een half waardeel in de marke Lieveren, behorend tot het erf te Langelo dat hij reeds aan haar verkocht had. Maar aangezien er bij de stoklegging voor het erf te Langeloo geen buren uit Lieveren aanwezig waren, verklaart hij nu de stok wel aan haar gelegd te hebben voor buren van Lieveren, te weten Albert Sinninge, oude Johan Sinninge en anderen. Bezegeld door Johan Knasse en Luyken Campinge.
Johan trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1460 met Hendrikje Tymens Aving, ongeveer 30 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1430, dochter van Tideman (Tymen) Avinge. Hendrikje is overleden na 1505, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Oorkonde 25 april 1502:
Wigbold Lewe verklaart overgegeven te hebben aan Henrick Knasse (is weduwe van Johan Knasse) twee akkers op de es van Zeijen, waartegenover Henrick aan Wigbold afstaat Vordinghe-kamp. Wigbold verklaart voor zichzelf en voor zijn pachters zich het recht van overweg te hebben voorbehouden. Hij verklaart haar de stok hiervoor gelegd te hebben voor buren van Zeijen, te weten Henrick Levinge en Johan Levinge. Bezegeld door Johan ter Borch.
Oorkonde van 14 maart 1505:
Johan Schaffer, burgemeester van Groningen, oorkondt dat Haijke to Raswert en zijn vrouw Eetke verklaard hebben voldaan te zijn door Rene, weduwe van Vreest, voor de helft van een rente van tien mud rogge,die wijlen Johan Knasse ten behoove van Vreest en zijn vrouw Reneke gevestigd had op al zijn goederen te Donderen in het kerspel Vries. De andere helft van die rente mag Rene innen, totdat Johan Knasse of zijn erfgenamen hem aflossen. Haijke to Raswert en zijn vrouw Eetke verklaren Rene daarop te kwijten en tevens dat de weduwe van Johan Knasse, Hendrick Knasse, aan hen de andere helft van die rente heeft afgelost met 20 Bourgondische golden Rijns guldens en 20 Overlansche guldens en met de volle pacht (deze halve rente was Eetke aangeërfd door de dood van haar oom Vreest). Zij verklaren Henrick Knasse hiervoor te kwijten en haar de stok daarvoor gelegd te hebben voor buren van Donderen, te weten Johan Lunsche en Roelof Leerdinghe. Bezegeld door Johan Schaffer, burgemeester van Groningen.
Kinderen van Johan en Hendrikje:
1 Arend Knasse. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.1.
2 Willem Knasse [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.2], geboren omstreeks 1460. Willem is overleden na 1529, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Willem: Vermeld 1520-1529
3 Johan (de jonge) Knasse, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.3 NN Knasse is geboren omstreeks 1430, dochter van Roelof Knasse (zie 1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.1) en NN (1) van Steenwijk (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2). NN trouwde met Johan Barelds. Johan is geboren omstreeks 1420.
Kinderen van NN en Johan:
1 Jonge Johan Barelds, geboren omstreeks 1450. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.3.1.
2 Roelof Barelds [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.3.2], geboren omstreeks 1455.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1 Johan van Steenwijck is geboren omstreeks 1457, zoon van Albert van Steenwijck tot de Scheer (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3) en Johanna van Selwerd. Johan is overleden in 1519, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Wordt beleend met het goed Hering met de grove en smalle tienden in Zees in 1472, waar Rutger van den Buggenberge is uitgegaan.
Wordt beleend met de kerkerechten op 12 augustus 1485, na sde dood van zijn vader.
3 mei 1487: De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
november 1491: Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zijn vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
6 december 1492: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van zijn broer Bartolt Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren daarbij aanwezig Johan Stelling, drost van Coevorden, Willem van Hulsen en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Krijgt op 20 maart 1501 de leengoederen in Norch die daarvoor in leen waren bij Herman van Voorst als opvolger van priester Arent van Steenwijk.
9 november 1487 tuchtigt hij zijn echtgenote in Oldenhuis in Zeese.
Tussen zijn erven en Jacob van Uterwijck is in 1527 een proces gevoerd voor de etstoel over de goederen van zalige Heer Arendt van Steenwijck.
Jacob van Uterwijck was getrouwd met Helst van Echten, dochter van Bate van Steenwijck en Roelof van Echten.
Johan trouwde met Lutgerd van den Clooster. Zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.4 voor persoonsgegevens van Lutgerd.
Kinderen van Johan en Lutgerd:
1 Dirk (Derck) van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.1], geboren omstreeks 1485. Dirk is overleden na 1525, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Vermeld 9-12-1525.
Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen’
Drentsche leenen, die van den Bisschoppen Fredrick ende Philips van Baden ontfangen sijn, ende daervan die vasallen opt vorderen van hertog Carl eedt vernijt hebben.
2 Oldehoeven tot Norch, item dat huys tot Schultinge, die gelegen sijn in den kerspel van Norch; item dat huys tot Zijwerling, dat huys Hagenenge, dat huys to Willeminge, dat huys to Weremtinge, met heuren tobehoor; den Berch to Norch ende die watermole, met heuren tobehoor; die botterpacht to Venehuisen; dat goet dat gelegen is an de noortsijde der Nyerde, met sijnen tobehoor; dat goet dat Evert de Wilde te holden plach van heeren Heynen van Norch; dat huys to Hesselinge op Steenwickerwolde; die 2 hoeven to Anloe ende daerto dat broick dat gelegen is tuschen Ode ende Westerlant, geheyten Oodermarcke, met allen sijnen tobehoren; Besingegoet to Dalen ende dat ¼ van den thienden to Dalen, ontfinck met lediger hant Derck van Steenwijck , 9 Decembris 1525.
2 Johan van Steenwijck, geboren in 1487. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.2.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.3 Arent van Steenwijck is geboren omstreeks 1462, zoon van Albert van Steenwijck tot de Scheer (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3) en Johanna van Selwerd.
Notitie bij Arent: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Kinderen van Arent uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck, geboren in 1495 in Vollenhove. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.3.1.
2 [waarschijnlijk] Coenraedt van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.3.2], geboren omstreeks 1495.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.4 Mechteld van Steenwijck is geboren omstreeks 1464, dochter van Albert van Steenwijck tot de Scheer (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3) en Johanna van Selwerd.
Notitie bij Mechteld: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore.
26 juli 1440: Mechtelt van Zeelwert verklaart, met toestemming van haar man Henrick van Zeelwert, verkocht te hebben aan Johan van Reddese een rente van 2 mud winterrogge Zwolse marktmaat uit haar goed Avekinck, gelegen in de buurschap Beerze en het kerspel Ummen; waarop de leenheer Henrick van Gramsberghe op verzoek van Henrick van Zeelweert zijn goedkeuring hecht aan die verkoop.
Hs: Afschrift in Cartularium II, fol. 124 vs. (blz. 248), in het archief van het klooster Sibculo.
25 mei 1492: Wolter van Lenep en zijn vrouw Mechtelt van Steenwyck verklaren verkocht te hebben aan prior en convent van Zybekeloe de rente van 2 mud rogge uit het goed Avekinck (zie no. 193).
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 125 (blz. 249), in het archief van het klooster Sibculo.
Mechteld trouwde met Wolter van Lennep.
Notitie bij Wolter: Is in 1503 schout van Ommen
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.4 Lutgerd van den Clooster is geboren omstreeks 1460, dochter van [waarschijnlijk] Reinoud van den Clooster en NN (3) (Straele?) van Steenwijk (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6). Lutgerd is overleden na 1519, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Lutgerd: Vermeld in de inventaris van het archief Dickninge in 1519, als non in het klooster. Haar broer Derck van den Clooster geeft een lijfrentebrief aan het klooster ten behoeve van zijn zuster Lutgert en waarbij Lutgert afziet van haar recht op de nalatenschap van hun broer Zyse.
Lutgerd trouwde met Johan van Steenwijck. Zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1 voor persoonsgegevens van Johan.
Kinderen van Lutgerd en Johan: zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1 Johan de jonge Hiddingh is geboren omstreeks 1425, zoon van Johan (Pipe) Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2). Johan is overleden na 1491, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld 9 september 1440: Johan Hiddinge verklaart te hebben verkocht aan Clauweze Florisz., zijn vrouw Marie en hun beider kinderen een jaarlijkse rente van drie mud rogge uit een kwart van Helminge-goed, gelegen aan de noordkant van de buurschap Een. Tevens verklaart hij hem daarvoor de stok gelegd te heb-ben voor buren van Een, te weten Bartolt Maghes, Johan Wickinge, Roelof Kijsemer en anderen. Als scheidslieden waren daarbij aanwezig Wigbolt Heijnens en Johan Hidding, de zoon van Pijpe. Bezegeld door Evert Everdinge, vice-cureit van Norg.
Mogelijk vermeld in een oorkonde van november 1491:
Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zijn vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
1 Roelof Hiddingh, geboren omstreeks 1445. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.
2 Barelt Hiddingh [1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.2], geboren omstreeks 1447.
Notitie bij Barelt: Zie bij Roelof.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1 Johan Hiddingh is geboren omstreeks 1430, zoon van Johan Arps (Allards) Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1) en Aleit. Johan is overleden na 1492, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Schulte van Rolde van 1460 tot 1480.
Johan trouwde met Hille Lunsche. Hille is een dochter van Jacob Lunsche.
Kind van Johan en Hille:
1 Willem Johans Hiddingh, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1.1.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2 NN Hiddingh is geboren omstreeks 1432, zoon van Johan Arps (Allards) Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1) en Aleit. NN is overleden vóór 1492, ten hoogste 60 jaar oud. NN trouwde met Wobbe Avinge. Wobbe is geboren omstreeks 1438, dochter van Tideman (Tymen) Avinge. Wobbe trouwde later met Johan Bavinge.
Kinderen van NN en Wobbe:
1 Grete Hiddingh. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2.1.
2 Johan Hiddingh (Avinge) [1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2.2], geboren omstreeks 1450.
Notitie bij Johan: Uit een oorkonde van 1492:
Nese Avinge en Johan Bavinge, echtgenoot van Wobbe Avinge, en Johan Hidding, zoon van Wobbe Avinge, verklaren verkocht te hebben, mede namens Hillebrand, de broer van Johan Hidding, aan Johan Knasse en zijn vrouw Henrick een halve waar in de marke Vries. Hiervoor verklaren zij aan Johan Knasse de stok gelegd te hebben voor buren van Vries, te weten Johan Bensinge en Hermen Campinge en anderen. Bezegeld door Johan Hiddinge, schulte te Rolde.
Oorkonde van 10 maart 1512:
Johan Hiddinck Avinge, schulte van Vries, en Hubbelt Campinge verklaren als arbiters in het geschil tussen Sibrand Smit en Hendrick Knasse dat Sibrand Smit heeft overgegeven aan Henrick Knasse bijna zes van de twaalf mud land, die hij gekocht had van Dutmer Renghers, en haar daarvoor de stok had gelegd voor buren van Vries, te weten Roelof Leerdinghe, Johan Dykinge en anderen (alleen de halve waar wilde hij zelf behouden). Aangezien Sibrand Smit overleden is, bevestigen Gert en Herman Smit deze overdracht. Bezegeld door Johan Hiddinck Avinge, schulte van Vries.
3 Hillebrandt Hiddingh [1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2.3], geboren omstreeks 1452.
1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1 Hendrik Hagen is geboren omstreeks 1470, zoon van Herman Hagen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1) en Arentje van den Clooster. Hendrik is overleden na 1538, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik Hagen en Pelgrina van den Ruitenberg, Regest nr. 136, 1492.
Akte, waarbij Elisabeth van Viermundt, vrouw van Bartold van der Eze, aan Hendrik Hagen toestemming verleent om een jaarlijkse rente af te lossen. Regest nr. 180, 1507.
1518-1528, stukken betreffende het optreden van Hendrik Hagen als lid van de ridderschap van Vollenhove.
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1492 met Pelgrina van den Ruitenborgh.
(2) trouwde, ongeveer 68 jaar oud, in 1538 met Elisabeth Goymans.
Notitie bij Elisabeth: Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Hendrik Hagen en Elisabeth Goymans. Regest nr. 242, 1538.
Kinderen van Hendrik en Pelgrina:
1 Boldewijn Hagen, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.
2 Margaretha Hagen [1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.2], geboren omstreeks 1505. Margaretha is overleden na 1516, minstens 11 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: Aflaatbrief door Joannes Angelus Arcimbold, commissarius apostolicus, gegeven aan Margaretha Hagen te Vollenhove, wegens bijdragen voor de bouw van de nieuwe basiliek van St- Pieter te Rome, 1516.
3 Maria Hagen, geboren omstreeks 1505. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.3.
1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3 Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck is geboren omstreeks 1420 in Putten, zoon van Hendrick (de Vos) van Steenwijk (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4) en Margaretha van Uiterwijck. Johan is overleden na 1482, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genaamd de Vos van Steenwijck tot Batinge.
Wordt in 1482 genoemd in een oorkonde
Johan trouwde met Beerte van Echten. Beerte is geboren omstreeks 1413, dochter van Reinoud van Echten en Alberta Polman. Beerte is overleden omstreeks 1460, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen van Johan en Beerte:
1 Reynold de Vos van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.1].
2 Agnes van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.2], geboren omstreeks 1450.
3 Elisabeth (de Vos) (Lijsje) van Steenwijck, geboren na 1450. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.3.
4 Hendrick (de Vos) van Steenwijck, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.4.
5 Roelof van Steenwijck, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5.
1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.6 Frans van Steenwijk is geboren omstreeks 1448, zoon van Hendrick (de Vos) van Steenwijk (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4) en Margaretha van Uiterwijck. Frans is overleden in 1523, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Frans: Wordt in 1497 vermeld in oorkonde.
Was richter in Arnhem in 1505 en 1508.
Werd op 8 februari 1507 als erfgenaam van zijn broer Herman door de bisschop van Utrecht beleend met de tienden te Telgt onder Ermelo.
Kinderen van Frans uit onbekende relatie:
1 Katharina van Steenwijk [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.6.1].
2 Margaretha van Steenwijk [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.6.2].
1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.7 Berta van Steenwijk, dochter van Hendrick (de Vos) van Steenwijk (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4) en Margaretha van Uiterwijck. Berta trouwde met Gijsbert van Broeckhuysen.
1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1 Reynold van Coevorden is geboren omstreeks 1370, zoon van Johan drost van Coevorden (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2) en NN van NN. Reynold is overleden na 1446, minstens 76 jaar oud.
Notitie bij Reynold: Komt voor in een oorkonde van 1386, vermeld als knape en drost van Coevorden.
4 april 1446: Reynalt Hake en zijn vrouw Ffie verklaren, dat Reynolt van Covorde en zijn vrouw Belye aan heer Herman Beckers, priester, een rente van 10 mud winterrogge uit de hof te Manre en het erf Wendelgherinck te Vasse hebben verkocht (no. 31); en dat heer Herman bij wanprestatie de 10 mud rogge mag verhalen op Reynalt’s erven Grote Hulst, gelegen te Boninghen in het kerspel Deghenichem, en op Gosenynck, gelegen te Brekenynchem in het gericht Oetmersem.
Hs. Afschrift in Cartularium II fol. 18 vs. (blz. 36), in het archief van het klooster Sibculo.
9 april 1446: Reynalt van Covorde, zijn vrouw Belie, Roloff en Wolter hun zonen, verklaren te hebben verkocht aan heer Herman Beckers, priester, een grondrente van 10 mud winterrogge Deventer marktmaat uit hun erve de Hoff te Manre, gelegen in de buurschap Manre, en uit Wendelgherinck, in de buurschap Vasse, beide in het gericht Oetmersem; en dat zij die renten hebben geleverd voor Wessel Peperlaken, richter te Oetmersem, in het heimaal.
Hs.: Afschrift in Cartularium II fol. 18 (blz. 35), in het archief van het klooster Sibculo.
Reynold:
(1) trouwde met Beleye van Aller.
(2) trouwde met Catherine.
Kinderen van Reynold en Beleye:
1 Roelof van Coevorden, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.
2 Wolter van Coevorden, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.2.
Kind van Reynold en Catherine:
3 [waarschijnlijk] Johan van Coevorden, geboren omstreeks 1405. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.3.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.1 Hendrick van Kuinre is geboren omstreeks 1375, zoon van Herman II van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4) en Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren.
Notitie bij Hendrick: 22 augustus 1407. Hendrik van Kuynre en zijn zoons Herman en Henric van Kuynre verklaren voor het gerecht van Kuynre, bestaande uit de schulte Syrcke Nollenszoon en de schepenen Otto Albertszoon en Johan die Wyke, dat zij aan Frederick van Blankenheim, de bisschop van Utrecht, ten behoeve van het sticht en de kerk van Utrecht hebben verkocht de heerlicheit Kuynre met dat huys met den berghe en alles wat daarbij behoort. Getuigen: Johan van Voorst, Johan van Buckhorst, Johan van den Clooster, Diederick de Zuer, Hendrick van der Eze, Zweder van der Eze, Hendrick van Haersolte en Herman van Haersolte, maghen en vrienden van de van Kuynres.
Kinderen van Hendrick uit onbekende relatie:
1 Herman III van Kuinre [1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.1]. Herman is overleden in 1438.
2 Hendrik van Kuinre [1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.2].
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3 Herman III van Kuinre is geboren omstreeks 1385, zoon van Herman II van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4) en Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren. Herman is overleden in 1438, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Herman: 1405; Willem VI beleent Herman van Kuinre, bij opdracht van de vrouwe van Voorst, met de heerlijkheid Orck aan de zuidzijde der kerk, dat geheten is de Delf, en half Emelwaarde.
1412; Willen VI beleent Herman van Kuinre met de heerlijkheden Urk en Emeloord, bij opdracht van Dirk van Swieten.
1417; Vrouwe Jacoba van Beieren beleent Herman van Kuinre met Urk en Emelwaarde.
1436; idem door Philips van Bourgondie.
Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_Freys_van_Kuinre
Zijn vader was een zoon van Hendrik Freys van Dolre, die in 1399 beleend werd met Ubbelschoten in het Eemland. Zijn moeder was een dochter van Herman III van Kuinre (-1438) heer van Urk en Emelwaard in 1415 drost van Salland, kastelein van slot Vollenhove en in 1425 schout en rentmeester van Vollenhove en Oda van Wilp (-1405)
Herman trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1410 met Oede van Welp. Oede is overleden na 1456.
Notitie bij Oede: Vermeld in een oorkonde van 1415; bevestiging van lijftocht ten behoeve van jonkvrouw Oede van Welp, echtgenoot van Herman van Kuinre, aan de thijnsen van Emelwaarde en van het monnikenland van Urk.
Vermeld in een oorkonde van 1456 als Oda van Wilp weduwe van Herman van Kuinre,, die wordt beleend met vele goederen gelegen in het kerspel Vollenhove.
Kinderen van Herman en Oede:
1 Hendrikje van Kuinre. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.1.
2 Aleid van Kuinre, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.2.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4 Cunegonda (Alyd) van Kuinre is geboren omstreeks 1395, dochter van Herman II van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4) en Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren. Cunegonda trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1425 met Gerard (Geryt) (Geert) van Arnhem, ongeveer 35 jaar oud. Gerard is geboren in 1390, zoon van Wynant van Arnhem. Gerard is overleden in 1436, 45 of 46 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld als ridder.
Kinderen van Cunegonda en Gerard:
1 NN van Arnhem, geboren omstreeks 1415. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.1.
2 Wijnand van Arnhem, geboren in 1425. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.
1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2 Bertholt van der Ese is geboren omstreeks 1440, zoon van Johan van der Ese (zie 1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1) en Heilwich toe Water. Bertholt is overleden in 1519, ongeveer 79 jaar oud.
Notitie bij Bertholt: Vanaf 1484 vermeld als leenman
Bertholt:
(1) trouwde met NN ter Helle.
(2) trouwde met [waarschijnlijk] Elisabeth van Viermundt.
Notitie bij Elisabeth: Akte, waarbij Elisabeth van Viermundt, vrouw van Bartold van der Eze, aan Hendrik Hagen toestemming verleent om een jaarlijkse rente af te lossen. Regest nr. 180, 1507.
Kind van Bertholt en NN:
1 Sweder van der Ese, geboren in 1515. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1 Johanna van Voorst en Keppel, dochter van Wolter van Voorst van Keppel (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4) en Kunegunda van Meurs. Johanna is overleden na 1416. Johanna trouwde met Otto van Polanen van Asperen. Otto is geboren in 1366, zoon van Dirck van Polanen en Elburg van Asperen. Otto is overleden omstreeks 1428, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Otto: knape in 1383, ridder in 1391, heer van Voorst en Keppel 1402, van Asperen 1412,
7 september 1404: Otto van Asperen, ridder, heer van Vorst en Keppel, en Johanna zijn vrouw, geven rechten aan en maken bepalingen voor hun vrijheid en "stad" Keppel, waarbij zij onder andere een gemeene weide aan de inwoners geven, de helft van alle te innen boetes, de accijns en het wegengeld, en zelf een watermolen zetten, gelegen aan de Oosterloe
Kinderen van Johanna en Otto:
1 Cunegonda van Asperen, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.
2 Johan van Polanen van Asperen, geboren omstreeks 1390. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.2.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.2 Sweder van Voorst en Keppel is geboren omstreeks 1375, zoon van Wolter van Voorst van Keppel (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4) en Kunegunda van Meurs. Sweder is overleden omstreeks 1401, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Oorkonde november 1400: OTTO bisschop te Munster kent aan Sweder heer van Vorst, Keppel en het Ahuss en Johanna von dem Ahuis e.l. en hunne erfgenamen volgens hunne huwelijksvoorwaarden het recht toe, de hem en zijn sticht voor 12000 oude Rijnsguldens door hen verbonden heerlijkheid ten Ahuis in te lossen vóór Midwinter over 2 jaar met 11000 o.R.g., doch daarna met 12000 o.R.g., en na 4 jaren met daarenboven een jaarlijkschen intrest van 600 o.R.g.; terwijl in geval van verlies door den bisschop van het Ahus S. en J. hun slot en de bisschop zijn geld verliezen. Met verklaring van deken en kapittel der kerk te Munster, bij overlijden van den bisschop vóór de inlossing het overeengekomene te zullen nakomen.
Sweder trouwde, ongeveer 18 jaar oud, in 1393 met Johanna van Ahuis. Johanna is een dochter van Ludolph van Ahuis.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.3 Elisabeth van Voorst is geboren omstreeks 1375, dochter van Wolter van Voorst van Keppel (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4) en Kunegunda van Meurs. Elisabeth is overleden omstreeks 1450, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Abdis van het adellijke stift Vreden 1395-1403, overl. tussen 16 jul 1450 en 28 mrt 1451
Elisabeth trouwde, ten hoogste 32 jaar oud, vóór 1407 met Egbert genaamd van Almelo van Heeckeren, ten hoogste 37 jaar oud. Egbert is geboren omstreeks 1370, zoon van Evert van Heeckeren van der Eze en Beatrix van Almelo. Egbert is overleden in 1454, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Heer van Almelo 1411-1453, overl. kort na 16 jan 1454, huwt vóór 1407 Elisabeth van Voorst, dochter van Wolter van Voorst en Keppel en Kunegonde van Meurs, abdis van het adellijke stift Vreden 1395-1403, overl. tussen 16 jul 1450 en 28 mrt 1451.
Uit dit huwelijk 4 zonen.
20 juni 1407: Egbert, heer tot Almelo, zijn vrouw Lyzabeth en hun zoon Johan verklaren, dat zij ten behoeve van Hughe van Vlederinghe en zijn vrouw Aleyd het aan hen leenroerige erf Raetgherding in de buurschap Luttiken Agele in het kerspel Odmarsem hebben gevrijd in ruil voor het tot dusver vrije erf Brunyng in de buurschap Manher van het kerspel Odmersem.
Afschrift in Cart, p. 183 en in L.M. f. 65 vs. Mede beschreven in T.R., II, 167.
17 april 1408: Egbert, jonker tot Almelo, verklaart, dat hij in aanwezigheid van zijn leenmannen Otto Momme en Ghert van Peysie het erf Roelvijngh in het gericht van Rijssen en het kerspel Wederden, welk erf tot dusver als een vijfmarksleen aan hem leenroerig was, wegens maagschap, vriendschap en zonderlinge gunst jegens zijn heef Symon van Schulenborch vrij heeft verklaard.
Met geschonden zegel van oorkonder. (Inv. 106.) Afschrift in L.M. f. 101 vs. Mede beschreven in T.R., II, 163.
28 september 1415: Egbert, jonker tot Almelo, zijn vrouw Elysabeth van Voerst en hun zonen Johan en Wolter verklaren, dat zij in tegenwoordigheid van Herman van Twicklo, ambtman in Twenthe, en de keurnoten Otto Mumme en Johan van Blankenvoerde aan priester Rolof Begher het erf Dyrkyngh in de buurschap Aelberghe en het kerspel Oedmersem verkocht en overgedragen hebben.
3 oktober 1415: Egbert, jonker te Almelo, en zijn vrouw Elysabeth van Voerst verklaren, dat hun zoon Johan het erf Dyrckyngh in de buurschap Aelberghe en het kerspel Oedmarsem aan Roelof Begher zal overdragen zonder kosten voor de koper.
Zegel van oorkonder verloren, dan van oorkondster iets beschadigd. (Inv. 43.) Mede beschreven in T.R., II, 225.
1 maart 1416: Ecbert, heer van Almelo, verklaart dat hij Bruun, zoon van wijlen Henrik van Almelo beleend heeft met de volgens Zutphens recht aan zijn heerlijkheid leenroerige grove en smalle tienden over het erf Hijnvordinc in de buurschap Alberghen en het kerspel Odmersem.
9 september 1424: Egbert, heer te Almeloe, verklaart, dat hij in tegenwoordigheid van zijn leenmannen Roloff van Peyse, Otto Momme en anderen Evert van Eme beleend heeft met het goed Mensing te Vasse, de grove en smalle tienden over het erf te Loesing, het erf Velthuys te Agele, de grove en smalle tienden over Boderknc te Rottem en de tienden over de Beke te Geetle als een vijfmarksleen, nadat Albert van Gerner geheten van Eme hiervan afstand had gedaan.
25 mei 1429: Egbert, jonker te Almelo, Elysabeth van Voerst, zijn vrouw, en Johan en Wolter, hun zonen, verklaren, dat zij ten overstaan van Frederik Post, de keurnoten en gerichtslieden Herman Grubbe, Aernt die Reygher en Beernt van der Kemenade en anderen hun grove en smalle tienden over de erven Hilbing en Zanthues te Alberghen in het kerspel Oetmersem voor 125 Overlandse Rijnse guldens verkocht en overgedragen hebben aan Hinrick van Wetter en de te Hoberghehues woonachtige gemene priesters en klerken.
30 maart 1446: Egbert, Jonker te Almeloe, Elyzabeth van Voerst, jonkvr. te Almeloe en Johan hun zoon verklaren ten overstaan van Anthonius Gromen, richter te Ulzen, verkocht te hebben aan Prior en Convent van Galilea in Zibekeloe, ord.Bern., het erve Bennyng, gelegen te Ytterbeke, in het kerspel van Ulzen, welke erve het klooster vroeger in erfpacht had tegen eene jaarrente van 6 pond was.
Kornoten en Gerichteslude: Herman Reijse en Johannes Lansing.
Ghegheven ynden jaer ons Heren dusent vierhondert ende zes ende viertich des Wondesdaghes nae Mytvasten.
Kinderen van Elisabeth en Egbert:
1 Johan genaamd van Almelo van Heeckeren, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.3.1.
2 Wolter genaamd van Almelo van Heeckeren [1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.3.2], geboren omstreeks 1402. Wolter is overleden vóór 1446, ten hoogste 44 jaar oud.
1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1 Herman van Voorst is geboren omstreeks 1410, zoon van Dirck van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1). Herman is overleden omstreeks 1466, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Herman: 21 augustus 1455: Herman van Voirst, Derick van Voirst, Henric van Aldennele, Johan van Rutenberge en Albert ten Have, als een averman, verklaren in der minne uitspraak te hebben gedaan tusschen juffer Mije, vrouw van Henrick Puijst, juffer Griete, vrouw van Wessel van Everingen en Evert van der Oeij, in een geschil op de twee tienden over Ostmeryngh en Benningh, in de buurschap en kerspel Emmenychem, die als Stichtsche leenen moeten worden beschouwd.
Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert vijff ende vijfftich des Donredages na Onser Liever Vrouwendach Assumptio.
Herman trouwde met Meye van Laer. Meye is geboren omstreeks 1412, dochter van NN van Laer. Meye is overleden na 1478, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Meye: Vermeld in een oorkonde van 6 april 1467, archief Vollenhove. Haar momber was Arend Sloet. Haar broer is Roloff van Laer.
27 juni 1478: Henricus Bavarie, keizerlijk notaris, instrumenteert dat Mye de Laer, weduwe van Hermannus de Voirst, burgeres van Ummen, aan prior en convent van Zybekeloe heeft gelegateerd een rente van 6 1/2 mud rogge uit het erf die Voghelsanck en Eescherinck, gelegen in het kerspel Emnynchem, nader geschreven in de geïnsereerde oorkonde van 18 oktober 1470 (no. 113).
Kinderen van Herman en Meye:
1 Johan van Voorst, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1.1.
2 Derck van Voorst, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1.2.
3 Johanna van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1.3], geboren omstreeks 1445. Johanna is overleden na 1513, minstens 68 jaar oud.
1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.1 Agnes van Buckhorst is geboren omstreeks 1380, dochter van Johan II van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2) en Ermgard van Hackfort. Agnes trouwde met Coenraad de Vos van Steenwijck. Zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.1 voor persoonsgegevens van Coenraad.
Kind van Agnes en Coenraad: zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.1.
1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.2 Johan III van Buckhorst is geboren omstreeks 1385, zoon van Johan II van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2) en Ermgard van Hackfort.
Notitie bij Johan: Oorkonde van 29 augustus 1441: Roloff Hondenberch die jonghe belooft, als een guet coopman, Johan (van Buckhorst ?) schadeloos te zullen houden van zijn borgtocht aan Egbert Mulerts.
Oorkonde 2 december 1476: Testament van Zwene weduwe van Johan van Buckhorst. Notarieel instrument opgemaakt door Henricus de Lair openbaar notaris van het Utrechtse diocees.
Johan trouwde met Zwene. Zwene is overleden op 02-12-1476.
Kind van Johan en Zwene:
1 Margaretha van Buckhorst, geboren omstreeks 1425. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.2.1.
1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3 Gerrit van Buckhorst is geboren omstreeks 1390, zoon van Johan II van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2) en Ermgard van Hackfort. Gerrit trouwde met Aleid van Hoenlo.
Kinderen van Gerrit en Aleid:
1 Herman van Buckhorst [1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.1]. Herman is overleden op 19-11-1478.
2 Johan van Buckhorst [1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.2].
3 Gerd van Buckhorst [1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.3].
4 Willem III van Buckhorst, geboren omstreeks 1420. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.4.
1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.1 Roelof Knasse is geboren omstreeks 1400 in Veenhuizen/Een, zoon van Bertold Roelofs Knasse (zie 1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2) en Yde van NN.
Notitie bij de geboorte van Roelof: geboortedatum ook vermeld als ± 1390
Roelof is overleden vóór 1477, ten hoogste 77 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Ook genoemd Roelof Knasse ter Venne.
Genoemd in een oorkonde van 1440 als buur??
Omstreeks 1450 vermeld in het belastingregister van de bisschop van Utrecht als Roelof Kysemer of Coseman??.
Roelof trouwde met NN (1) van Steenwijk. Zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Roelof en NN: zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.1 Arnolda (Arentje) van den Clooster, dochter van Reynold van den Clooster (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1) en Straele van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.2). Arnolda trouwde met Herman Hagen. Zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Herman.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7 Herman van den Clooster is geboren omstreeks 1425, zoon van Reynold van den Clooster (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1) en Straele van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.2). Herman is overleden in 1495, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Herman: https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_den_Clooster
De tak Van den Clooster tot Vleddering
Herman van de Clooster (1435-1495) is de zevende zoon van Reinold van den Clooster en N. van Voorst. Hij trouwt Lyse de Vos van Steenwijk. Zij was de dochter van Johan de Vos van Steenwijck tot Batinge en Beerte van Echten. In 1466 koopt hij het huis en het hof Vledderinge van Hendrik Mulert (tot de Marsch), schout te Hasselt, en zijn vrouw Bole (Boelmans). Zijn tweede zoon noemt zich als eerste Herman (’hermanszoon’) van den Clooster tot Vleddering.
Koopt op 21 april 1466 huis en hof de Vledderinghe bij Meppel van Hendrik Mulert en Bole zijn vrouw.

Op 19 mei 1479 kopen hij en zijn vrouw Lyse een huis te Colderveen.
In 1491 werd hij beleent met de Havixhorst, na afstand van zijn broeder Roelof.
Herman trouwde, ongeveer 45 jaar oud, in 1470 met Elisabeth (de Vos) (Lijsje) van Steenwijck, ten hoogste 20 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.3 voor persoonsgegevens van Lijsje.
Kinderen van Herman en Lijsje:
1 Reinoud van den Clooster, geboren omstreeks 1475. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1.
2 Herman van den Clooster tot Vleddering [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.2], geboren omstreeks 1480.
Notitie bij Herman: Drost van Drenthe in 1516
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.1 Hendrik van Munster is geboren omstreeks 1430, zoon van Berend van Munster en Johanna van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1). Hendrik is overleden na 1500, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Datering:
1487, November 10. LUBBERTUS VINKE abt te Dickeninghe verpacht aan HARMAN VAN DEN CLOESTER het land met opstal ten Twele in ’t kerspel van Blidensteen, aangekocht van HENRICK VAN MONSTER heer van Rune, ten zuiden grenzende aan de Wolt Ae, tegen 15 "koopmans" Rijnsguldens ’s jaars. Met bepaling dat HARMAN de rente gedeeltelijk kan afkoopen tegen den penning 20, doch ’t klooster het aldus betaalde mag teruggeven ter herstel der rente. Met belofte van vrijwaring, behoudens 1 vierendeel boter voor ’t kapittel van Steenwick en 1/2 pond was voor de kerk van Blidensteen. Met medebezegeling door JOHAN VAN DEN CLOESTER en JOHAN BOELMANS. In den jare ons Heren doe men screeff dusent vierhondert ende sevenentachtentich op sunte Mertens avent in den winter. Afschrift (16de eeuw) (Inv. No. 79) op papier.

Request van 27 april 1495 archief Dickninge.
Harmen van den Cloester vermaakt aan Hadewych Rovers de lijftocht ener losrente van 5 gouden Rijnsguldens uit zijne goederen ten Tweele in het karspel Blijdenstede. Met medebezegeling door Harmens neef en zwager Hendrik van Munster, als heer van Ruinen.
4 mei 1500 archief Dickninge.
Hendrik van Munster heer te Ruinen knape, Hendrik de Vos van Steenwijck Johanszoon, Johan van Voorst pastoor te Ruinen, Bernardus Assonis pastoor te Beylen, Rodolphus ten Haeve pastoor te Rolde, en Johan Aerntszoon priester-vicaris in Ruinen verdelen - als gekozen dadingslieden tussen Reynalt de Vos van Steenwijck, de abdij van Dickninge en de abdij van Assen - het genot van het Halerholt, waarbij aan de abdij van Dickninge wordt toegewezen het hout op een gedeelte tussen de Stegeakker en de Santakker, behorende aan het erf Haevinge, op een ander gedeelte aan het eind van het holt en op een gedeelte ten zuiden van de Groninger weg. Met bepaling dat, ook wanneer eiken groeien in het holt, steeds het genot van partijen op de omschreven wijze zal zijn verdeeld.
4 mei 1500.
HENRICK VAN MUNSTER heer te Rünen knape, HENRICK DE Voss VAN STENWYCK JOHANSZ., JOHAN VANN VOERST pastoor in Runen, BERNARDUS ASSONIS pastoor in Beylen, RODOLPHUS TEN HAEVE pastoor in Rolde, en JOHAN AERNTSsoen priester vicaris in Runen verdeelen-als gekozen dadingslieden tusschen REYNALT DE Voss VAN STENWYCK, de abdij van Dickeninge en de abdij te Assen-het genot van het Halerholt, waarbij aan de abdij van Dickeninge wordt toegewezen het hout op een gedeelte tusschen den Stegeacker en den Santacker, behoorende aan het erf Haeuinge, op een ander gedeelte aan het eind van het holt en op een gedeelte ten zuiden van den Groninger weg. Met bepaling dat, ook wanneer eiken groeien in ’t holt, steeds het genot van partijen op de omschreven wijze zal zijn verdeeld. Gegeven in den jaer ons Heren dusent vyff hundert des Maendages nae Mey dage. Oorspr. (Inv. No. 56). Met de geschonden zegels van HENRICK VAN MUNSTER, JOHANN VAN VOERST, den abt, de abdis en REYNALT DE Voss VAN STENWYCK in groene was; de overige 4 zijn verloren. Afschrift in ’t cartularium (Inv. No. 1) fol. 29a verso-26b.
Notitie bij publiceren van Hendrik: 3. Hendrick von MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR,
03-06-1478 beleend met de heerlijkheid Ruinen.
Gehuwd 1456 met Alexandrine van de Dorneburg, genoemd von Aschebroick.
Hij hertrouwt 1471 met Agnes de Vos van Steenwijk (NL 1969).
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, in 1456 met Alexandrine van den Dorneburg.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Alexandrine: ook genoemd von Aschebroik
Alexandrine is overleden vóór 1471.
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, in 1471 met Elsabe de Vos van Steenwijk.
Kinderen van Hendrik en Alexandrine:
1 Berend van Munster [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.1.1], geboren omstreeks 1455.
Notitie bij Berend: Vermeld in 1511 als Heer van Ruinen.
BERNARDUS ASSONIS abt te Dickeninge en ALEYDIS Voss priorinne komen, met toestemming van ’t gemeen convent, overeen met hun medebroeder GOERT MULERT pastoor te Runen, voor diens leven; waarbij aan GOERT wordt toegekend:
1°. jaarlijks 50 Zwolsche mudden rogge (n. 1. 40 uit den Poll en 10 uit Rensinge in ’t kerspel van Ruenen), terwijl zij zoo noodig uit hun "spiecker" zullen aanvullen wanneer de erven niet zooveel opbrengen,-verder de klokrogge, waartegenover hij voor ’t klokketouw moet zorgen,-een ton boter uit aangewezen erven zoo noodig aan te vullen uit ’s kloosters kelder,-10 Zwolsche mudden moltzaad half gerst, half haver uit het bakhuis te Runen;
2°. ’t genot van 4 mudden land van ’t Queickwarck, 4 dagmaten hooiland aan de Reethe; het recht om twee varkens te drijven in ’t Kinholt als de eikels rijp zijn,-"alle accidentalien, offerhanden, renthen, provenen de totter kercken behoeren",-het recht om 2 a 3 koeien te doen onderhouden op ’s kloosters erven te Runen wanneer deze verhuurd worden;
3°. terwijl de abdij op zich neemt de "weideme" op te timmeren, wanneer deze mocht verbranden. Met vermelding als dadingslieden van BERENT VAN MUNSTER heer te Runen, WILLEM TER SCHEIR pastoor te Blydensteden, REYNOLT DE Voss ROELEFS. VAN STEENWICK, REYNOLT VAN DEN CLOESTER THOE HAUERHORST. In den jaren ons Heren dusent vyfhondert ende elven op sancte Vincentius dach. Oorspr. (Inv. No. 210). Het conventszegel is verloren.
Datering:
1511, Januari 22
2 Mechtelt van Munster [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.1.2], geboren omstreeks 1460.
Notitie bij Mechtelt: Reynalt Jarghes, abdis, en de oldermannen van het klooster te Assen verklaren, dat zij Mechtelt (van Munster), dochter van Henrick van Munster, heer toe Runen (Ruinen), als jofferlijke provenierse in hun klooster hebben opgenomen, waarvoor Henrick van Monster aan het klooster te Assen 100 gouden Rijnsche gulden gegeven heeft, die ook aan het klooster zullen blijven als Mechtelt (van Munster) zou overlijden voor zij haar professie gedaan zou hebben, en waardoor Mechtelt en het klooster te Assen afzien van aanspraken op de erfenis van de ouders van Mechtelt.
GA Zwolle, inv.nr.HA002, ch.coll.499.13
Datering: 1499 juni 1
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.2 Johan van Munster is geboren omstreeks 1435, zoon van Berend van Munster en Johanna van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1). Johan is overleden na 1473, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johan: Overleden voor 1504.
Notitie bij Johan: Ook genoemd Johan Oving.
Request van 18 oktober 1473 archief Dickninge.
Berent ter Maat, kerkheer te Diever en deken van het land van Drenthe, mr. Johan Gheye kerkheer te Hasselt en Johan Boelmans bepalen - als scheidsrechters tussen de abdij te Dickninge en Johan Oving: dat over de achterstallige stede mudden niet verder gesproken zal worden; dat de abdij zal blijven gebruiken en Johan zal vrijwaren al het goed dat gescheiden is van zijn bezittingen; dat de abdij niet zal genieten ene rente van 14 maar ene rente van 5 Groninger mudden rogge uit Johans erf Broextinghegoed, bij hemzelf in gebruik, welke Johan zal vrijwaren; waarna Johan Oving aan de abdij het bewuste goed en de rente overdraagt voor buren van Ruinen. Met goedkeuring dezer overdracht en medebezegeling door de leenvrouwe joffer Johanna vrouw te Ruinen, haren voogd en man Roelof van der Laer heer te Ruinen knape, Hendrik van Munster en Johan Oving.

andere bronnen:
http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
8596 Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Weduwnaar van Catharina van Dorneburg, genoemd von Aschebroeck.
1465 neemt hij de neef van zijn moeder Johan, graaf van Hoya gevangen.
(J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981). Zoon van Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 17192) en Johanna van RUINEN (NORG) (zie 17193).
Gehuwd op 02-11-1496 met
8597 Bertha Hille van DIEPENBROICK,
(Mr. H.L. Hommes, "Het geslacht van Münster", Navorscher 1958, 34).
Uit dit huwelijk:
1. Berend van MUNSTER (zie 4298).
Notitie bij publiceren van Johan: Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Weduwnaar van Catharina van Dorneburg, genoemd von Aschebroeck.
1465 neemt hij de neef van zijn moeder Johan, graaf van Hoya gevangen.
(J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981). Zoon van Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 17192) en Johanna van RUINEN (NORG) (zie 17193).
Gehuwd op 02-11-1496 met
8597 Bertha Hille van DIEPENBROICK,
(Mr. H.L. Hommes, "Het geslacht van Münster", Navorscher 1958, 34).
Uit dit huwelijk:
1. Berend van MUNSTER (zie 4298).
Johan trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1475 met Agnes (Nese) Klenke, ongeveer 35 jaar oud. Nese is geboren omstreeks 1440, dochter van Klenke. Nese is overleden na 1504, minstens 64 jaar oud. Nese trouwde voorheen omstreeks 1460 met Pelgrim van IJsselmuiden.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.3 Mechteld Elizabeth (Elsabe) van Munster is geboren omstreeks 1438 in Meinhövel, Hannover, dochter van Berend van Munster en Johanna van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1). Elsabe is overleden omstreeks 1484, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Elsabe: 2. Elsabe van MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Gehuwd 1458 met Wolf van Ittersum, zoon van Johannes van Ittersum en Agnes Campferbeke.
(Karel de Grote, beginreeks 23/217).
Elsabe trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1458 met Wolf van Ittersum, ongeveer 28 jaar oud. Wolf is geboren omstreeks 1430 in Zwolle, zoon van Johan (Jan) van Ittersum en Agnes van Kampferbeek. Wolf is overleden op 22-11-1488, ongeveer 58 jaar oud.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.4 Matheus van Munster is geboren omstreeks 1440, zoon van [waarschijnlijk] Berend van Munster en Johanna van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1).
Notitie bij Matheus: 15 juni 1480: Matheus van Munster, knape, wiens vrouw erfgename is van wijlen Reynalt Haken, verklaart te hebben overgedragen aan prior en convent te Zybekeloe de halve tienden grof en smal over het erf Wychmannynck te Lutteke Agheloe.
Matheus trouwde met Haken.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1410, zoon van Arent van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1).
Notitie bij NN: Opgevoerd om een paar generaties te overbruggen, evenals de opvolgende kinderen, tot Jan van Ruinen, geboren omstreeks 1610.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.1 Bertold de Vos van Steenwijck, zoon van Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1) en Beerte Mulert. Bertold trouwde met NN van NN.
Kind van Bertold en NN:
1 Coenraad de Vos van Steenwijck. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.2 Johan de Vos van Steenwijck, zoon van Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1) en Beerte Mulert. Johan trouwde met NN van NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Arent de Vos van Steenwijck [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.2.1].
2 Reynolt de Vos van Steenwijck [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.2.2].
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3.2 Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck tot Batinge, zoon van Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.1.1) en Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3). Johan is overleden in 1480.
Notitie bij Johan: 1436: Scheidsrechterlijke uitspraak tusschen Johan de Vos en Rolof de Vos van Steenwijck met betrekking tot de verdeeling van den ouderlijken boedel, waarbij aan Johan wordt toebedeeld het goed Batinge te Dwingelo c.a. (behalve het halve hooiland in het broek en de Moelenwoert), de Loe-hofstede, het vischrecht tot Batinge behoorend tot de Dwingeler brug, Hovinge-guet c.a., 2 erven te Ansen met een halve waar in het Anser holt, de tienden de Reebrugge met de tienden over Nye Houinge-guet in de marke van Ansen, her Aelefs-erf te Ansen, Folkerdinge-guet te Dwingelo, het halve goed te Wittelte, de Hiddinge-tiend te Dwingelo, de halve tiend te Gees, de halve boterpacht te betalen te Echten, 2 hofsteden te Dwingelo, de halve tins dien zijn vader bezat en de helft der roerende goederen; 1436
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 Hendrick de Vos van Steenwijck [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3.2.1].
Notitie bij Hendrick: Wordt op 22 september 1495 beleend met het huis te Batingen met de bergvrede, gelijk de gansche sate met de visscherijen en het Veen gelegen is, uitgenomen van de meiers van Anna, echte dochter van Coenraad de Vos, het behoud van het veen bij hen in gebruik; voorts de koolgaarden over de weg, het hooi- en weideland door Hendrik tot dusver gebruikt en ene halve waar in de Dwingelermarke, gelijk Anna voormeld, onder momberschap van haren oom, Reinald de Vos, des uitgegaan is.
1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1.1 Johan van Welvelde, zoon van Gerard van Welvelde (zie 1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1) en Sophia Mutert. Johan is overleden in 1521. Johan trouwde omstreeks 1505 met Wilhelmina van den Rutenberg, ongeveer 20 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1485. Wilhelmina is overleden in 1521, 35 of 36 jaar oud.
Kind van Johan en Wilhelmina:
1 Anna van Welvelde, geboren in 1506 in Borne. Volgt 1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.1.1 Helst van Echten is geboren omstreeks 1465, dochter van Roelof van Echten en Bate van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.1). Helst is overleden na 1527, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Helst: 1527: Proces voor de Etstoel over de erfenis van Arend van Steenwijck tussen Helst van Echten, g/m Jacob van Uiterwijck en de erven van Johan van Steenwijck. Helst is de dochter van Bate van Steenwijck, zuster van Arend en Egbert.
Helst trouwde met Jacob van Uterwijck.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.1 Arend Knasse, zoon van Johan (de oude) Knasse (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2) en Hendrikje Tymens Aving. Arend is overleden na 1548. Arend trouwde met N Hiddingh.
Kind van Arend en N:
1 Hendrikje Knasse [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.1.1].
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3 Johan (de jonge) Knasse is geboren omstreeks 1460, zoon van Johan (de oude) Knasse (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2) en Hendrikje Tymens Aving. Johan is overleden na 1531, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Johan: 31 mei 1511: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse de jonge (na de dood van zijn vader Johan Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren hierbij aanwezig Boldewijn van Voorst, Geerloch Putzeler en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
In 1524 verkoopt hij land in Roden samen met zijn vrouw Grete.
Is in 1531 lid van de etstoel van Drenthe namens Noordenveld en voert in dat jaar een proces met de buren van Norg.
Johan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1490 met Grete Hiddingh. Zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2.1 voor persoonsgegevens van Grete.
Kinderen van Johan en Grete:
1 Johanna Knasse, geboren omstreeks 1495. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.1.
2 Bertha Knasse, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.2.
3 Hendrikje Knasse, geboren omstreeks 1505. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.3.1 Jonge Johan Barelds is geboren omstreeks 1450, zoon van Johan Barelds en NN Knasse (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.3).
Kinderen van Jonge uit onbekende relatie:
1 Roelof Jonge Johans Barelds [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.3.1.1].
2 Bareld jonge Johans Barelds [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.3.1.2].
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.2 Johan van Steenwijck is geboren in 1487, zoon van Johan van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1) en Lutgerd van den Clooster (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.4).
Notitie bij Johan: Heer van de Grote Schere
Johan trouwde met Johanna van Heeckeren van Dorth. Johanna is geboren omstreeks 1500. Johanna is overleden omstreeks 1555, ongeveer 55 jaar oud.
Kind van Johan en Johanna:
1 Johan van Steenwijck, geboren in 1532. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.2.1.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.3.1 Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck is geboren in 1495 in Vollenhove, zoon van [waarschijnlijk] Arent van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.3). Johan trouwde met NN van NN.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1 Roelof Hiddingh is geboren omstreeks 1445, zoon van Johan de jonge Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1). Roelof is overleden na 1512, minstens 67 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van 1487:
De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden
Kind van Roelof uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Hendrik Hiddingh, geboren omstreeks 1490. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1.1 Willem Johans Hiddingh is geboren omstreeks 1460, zoon van Johan Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1) en Hille Lunsche. Willem is overleden in 1532, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Willem: Schulte van Rolde. Ette van Rolde vanaf 1515, vermeld in meerdere perioden.
Willem trouwde met Talle Dissinck. Talle is een dochter van Egbert Dissinck.
Kinderen van Willem en Talle:
1 Willem Wilms Hiddingh, geboren omstreeks 1503. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1.1.1.
2 Jan Wilms Hiddingh [1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1.1.2], geboren omstreeks 1505.
Notitie bij Jan: Ette, van Rolde op verschullende tijdstippen tussen 1546 en 1558.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2.1 Grete Hiddingh, dochter van NN Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2) en Wobbe Avinge. Grete trouwde omstreeks 1490 met Johan (de jonge) Knasse, ongeveer 30 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3 voor persoonsgegevens van Johan.
Kinderen van Grete en Johan: zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.
1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1 Boldewijn Hagen is geboren omstreeks 1500, zoon van Hendrik Hagen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1) en Pelgrina van den Ruitenborgh. Boldewijn is overleden omstreeks 1575, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Boldewijn: Brief van de stadswijnmeesters van Zwolle betreffende het voldoen door Boldewijn Hagen van verteringen, gemaakt door wijlen Johan Sloet in het wijnhuis te Zwolle, 1547.
Akte, waarbij het dijkbestuur van Vollenhove Boldewijn Hagen vergunt een hek te mogen plaatsen bij de Puthof. Regest nr. 328, 1561.
Akte van schenking door Bolidewijn Hagen aan Anna Hendriks van een lijfrente. Regest nr. 351, 1568.
Stukken betreffende de afwikkeling van de verdeling van de nalatenschap van Bolidewijn Hagen, 1577-1582.
Boldewijn trouwde met Ida van Welvelde.
Kinderen van Boldewijn en Ida:
1 Jurjen Hagen [1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.1].
2 Anna Hagen [1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.2].
3 Pelgrim Hagen [1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.3].
4 Pelgrim Hagen [1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.4], geboren omstreeks 1505.
5 Johan Hagen, geboren omstreeks 1510. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.5.
6 Hendrik Hagen, geboren omstreeks 1540. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.6.
1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.3 Maria Hagen is geboren omstreeks 1505, dochter van Hendrik Hagen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1) en Pelgrina van den Ruitenborgh. Maria is overleden omstreeks 1566, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Maria: Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Maria Hagen, vrouw van Peter Leest, organist, tussen haar zoon Johan Leest en Boldewijn Hagen. Regest nr. 344, 1567.
Maria trouwde met Peter Leest.
Beroep:
organist
Kind van Maria en Peter:
1 Johan Leest [1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.3.1].
1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.3 Elisabeth (de Vos) (Lijsje) van Steenwijck is geboren na 1450, dochter van Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3) en Beerte van Echten.
Notitie bij Lijsje: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Lijsje trouwde, ten hoogste 20 jaar oud, in 1470 met Herman van den Clooster, ongeveer 45 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7 voor persoonsgegevens van Herman.
Kinderen van Lijsje en Herman: zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.
1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.4 Hendrick (de Vos) van Steenwijck is geboren omstreeks 1460, zoon van Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3) en Beerte van Echten. Hendrick is overleden in 1502, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij Hendrick: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Hendrick trouwde, ongeveer 29 jaar oud, in 1489 met Everharda Kruse, ongeveer 29 jaar oud. Everharda is geboren omstreeks 1460 in Echten Dr., dochter van Herman Kruse. Everharda is overleden na 1512, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Everharda: Familienaam ook geschreven als Guers
1512-Akte waarbij Albert en Johan Kruse benevens hun zuster Evertje, weduwe van Hendrikde Vos, elkaar toestaan de goederen, die hun vader Herman Kruse zijn aanbestorven tebelasten met een bedrag van 500 gouden Rijnse gulden, dit in afwijking van een verbod daartoe, dat in de scheiding van het jaar 1499 was opgenomen.
Kinderen van Hendrick en Everharda:
1 Coenraad van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.4.1], geboren omstreeks 1492. Coenraad is overleden omstreeks 1549, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Coenraad: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
2 Johan van Steenwijck, geboren omstreeks 1495. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.4.2.
1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5 Roelof van Steenwijck is geboren omstreeks 1460, zoon van Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3) en Beerte van Echten. Roelof is overleden omstreeks 1500, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Notitie bij publiceren van Roelof: Vrouwe van Entinge
Roelof trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1480 met Jutta Mulert, ongeveer 15 jaar oud. Jutta is geboren omstreeks 1465, dochter van Hessel Mulert en Agnes van Ruijtenberg. Jutta is overleden omstreeks 1515, ongeveer 50 jaar oud.
Kind van Roelof en Jutta:
1 Rudolpha van Steenwijck, geboren omstreeks 1485. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5.1.
1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1 Roelof van Coevorden is geboren omstreeks 1400, zoon van Reynold van Coevorden (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1) en Beleye van Aller. Roelof is overleden na 1485, minstens 85 jaar oud.
Notitie bij Roelof: 24 maart 1485: Arnt Butecamp, richter te Ulzen, oorkondt dat Roloff van Covorden en zijn broer Wolter van Covorden aan Ffrederick Kremer en zijn vrouw Gostuwe hebben verkocht de tienden van het erve die Braeck, gelegen in de buurschap Halle en het gericht Ulzen, en dat zij die tienden met hand en mond hebben geleverd onder belofte van vrijwaring.
Roelof trouwde met Lutgard genaamd van Rechteren van Heeckeren. Lutgard is een dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze, genaamd van Rechteren en Lutgardis van Voorst.
Notitie bij Lutgard: 1386: Belofte van ROLOF VAN COEVERDEN aan zijn zwagen SWEEDER VAN RECHTEREN, om zijn vrouw LUTGARDE, SWEEDERS zuster, een som geld te geven en een douairie te vermaken.
Kind van Roelof en Lutgard:
1 [waarschijnlijk] Roelof van Coevorden, geboren omstreeks 1436. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.1.
1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.2 Wolter van Coevorden is geboren omstreeks 1400, zoon van Reynold van Coevorden (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1) en Beleye van Aller.
Notitie bij Wolter: 1429?: Johan Wesseling, geheeten Schouwe, richter te Ulzen, verklaart dat Ludelof van Schonevelde geheeten van Gravestorpe, Alijt van Amestelle, zijne vrouw, en Johan hunnen zoon verkocht hebben aan Wolter van Covorden en Fije zijne echtgenoote, hunne erven en goederen geheeten Benneking en Kedding, met 3 1/2 waar, gelegen in het kerspel van Ulzen, buurschap van Itterbeke, onder garantie als vrij goed.
Wolter trouwde met Feye van Zuthem.
1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.3 Johan van Coevorden is geboren omstreeks 1405, zoon van [waarschijnlijk] Reynold van Coevorden (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1) en Catherine. Johan is overleden na 1475, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Johan: 22 februari 1461: Ghert van Keppell, ridder, en Hille zijne vrouw verklaren dat die van Besten (de fam.v.B.) en Eijlert ten Torn, vroeger vrouw van wijlen Gherlich van Wullen, en nu van Johan van Coverdem, hun thans weer afgekocht hebben de beschapene en smalle tienden over een deel erven te Wilsem, in ’t kerspel van Ulzen gelegen, zooals wijlen Johan Voet zijn schoonvader die vroeger afgekocht had met meer andere goederen, die nog niet afgekocht zijn, weshalve zij den koopbrief onder zich houden.
Hierbij annex een stuk dd. 1493 July 13, o.n. Sibculo LXXII. Annex LXXIIa
v. Doorn T.R.
25 januari 1462: Everd Scroeder, richter te Ulzen, verklaart dat Johan van Besten, anders geheeten Pape, Henrick, Rutgher, Wessell, Gheerlich zijne kinderen, en Johan van Covorden, Eijlard zijne vrouw en Herman van Wullen, Eijlardszoon, hebben verkocht aan Hermannese Ghend alle hunne beschapen en smalle tienden in het kerspel van Ulzen, buurschap Wilsem, gelegen, c.a. waarvan de specificatie in het stuk is te vinden.
Koernoten: Johan die Bodeker en Johan Werners.
Bijstanders: Gherardus Stipper en Ghert Stute.
21-10-1471: Johan van Coevorden Reijnaltszoon wordt, na de dood van zijn moeder Catherine, beleend met het goed Wernsing in de buurtschap Boebergen onder het kerspel Markelo.
10 mei 1475: Johan van Covorden, verklaart te hebben gegeven aan het convent van Zybekeloe zijn erve en goed "de Wederwille", gelegen binnen en buiten Laghe c.a., bezwaard met 12 Rijnsche guldens ten behoeve van Roloff van Bevervoirde.
Johan trouwde met Eylert ten Torn.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.1 Hendrikje van Kuinre, dochter van Herman III van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3) en Oede van Welp.
Notitie bij Hendrikje: 30 september 1492: Henrick van der Kuenre van der Schulenborch, weduwe van Derck van der Sculenborch, verklaart onder bijstand van haar zoon Henrick van der Schulenborch, dat zij aan prior en covent van Galilea in Zybekeloe overgedragen heeft alle brieven, die wijlen haar man had van de rente van 18 gouden Rijnse gulden uit erven en tienden van Vrouwe Agneze van Buren en Bozeninchem gen. van der Eze en van Gramsberch voor 300 Rijnse gulden.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 133 vs. (blz. 264), in het archief van het klooster Sibculo.
Hendrikje trouwde met Derck van der Schuilenborch.
Kind van Hendrikje en Derck:
1 Hendric van der Schuilenborch [1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.1.1].
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.2 Aleid van Kuinre is geboren omstreeks 1410, dochter van Herman III van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3) en Oede van Welp. Aleid is overleden omstreeks 1480, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Aleid: 1438; Hertog Philips van Bougondie beleent jonkvrouw Aleid, dochter van Herman van Kuinre, bij de dood van haar vader, met Urk en Emelweerd.
Aleid trouwde met Evert Freyse van Stroewijck.
Kinderen van Aleid en Evert:
1 Hendrick Freijse van Cuenre [1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.2.1]. Hendrick is overleden in 1474.
Notitie bij Hendrick: Vermeld 1456 op St elisabethsdag, wanneer hij wordt beleend, nog onmondig zijnde en onder hulderschap van zijn vader Evert Freijse van Stroewijck, met de hoven tot Tenninge en Boedekinc, de tienden te Reberdinc, de grove en smalle tienden te Hesselte en te Havelte, het Nijeveen, de Ese met alle toebehoren, Conijnghof, de hof te Geldering met toebehoren, de Baers, Comeringen, Wijghiginge, Hemminge, Lange Claes goed, Hellinge, Azinge, Eppinge, Telmeringen, Haminge, Meijeringe, Vriesinge, Ludderingen, Noirtdorpinge, Edinge, Tesinge, Aelekinge, Schakes erve op de Camp, Rijnolt Diedelenzoon met zijn erve, het erf dat Ellen Gelinge toebehoorde, Olde portinge, Hoeringe, het goed te Tije waarop nu Ludeken Spolevogel, Gerrit Hering en Coep Torre wonen, het goed ter Stege waarop nu woonachtig is Seger ten Broeke, het goed toe Overcamp waarop nu Heine Overcamp woont, zes akker lands aan de noordzijde van de Olde Helle, twee akker te Zuerbeke bij de Kalverkamp, vijf gieden in de Langen rade, zeven akker op het Zwolle, de tienden over Wiecher Jansz goed op het Zwolle, zeven akkers land strekkende van des landsweg aan Schadijksweg, drie akker van Moirkensland, strekkende aan Roeskens stege, daar naast drie akker van Herman ter Helle, strekkende van den lantsweg aan Roeskens Stege hetwelk Hermen van Loe plag toe te horen en nu door de Broeders op het Zwolle word gebruikt, twee akkers lands van Roderik Kennekens goed en twee dito van Gerrit des meiers goed nu in gebruik bij die Broeders, het goed dat aan Bene Alsen plag toe te horen en nu toebehoort Albert Evertsz, het goed welke nu Wicher Bonke en Herman des Meijer van wegen Herman ter Hellen gebruiken, het goed dat Stratemaker plag toe te horen, het goed waarop Bene Bunck woont het goed door Alpher Roedencock gekocht van Aelt Benen zoon, het goed ’t welk Gerrit de Meijere plag toe te horen en door Alpher Roedenkock word gebruikt, het goed hetwelk aan Evert Bute plag toe te horen en nu in gebruik is bij Hermen Pijlsticker, het goed aan de Hoerne hetwelk Rembold Heinenzoon heeft en twee akker land ten Walle die Gijse Hamervelt gebruikt.
2 Adriaan Freijse van Stroewijck. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.2.2.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.1 NN van Arnhem is geboren omstreeks 1415, dochter van Gerard (Geryt) (Geert) van Arnhem en Cunegonda (Alyd) van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4). NN trouwde met Adolph van Rutenbergh. Adolph is geboren omstreeks 1415.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2 Wijnand van Arnhem is geboren in 1425, zoon van Gerard (Geryt) (Geert) van Arnhem en Cunegonda (Alyd) van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4). Wijnand is overleden op 27-02-1486, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij Wijnand: Ook vermeld als wijnand van Presikhaaf, ridder van Jeruzalem.
Schepen van Arnhem 1459-1462, burgemeester van 1462-1475.
Wijnand trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1453 met Sophia (Feye) van Heeckeren, ongeveer 28 jaar oud. Zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.5 voor persoonsgegevens van Feye.
Kind van Wijnand en Feye:
1 Johan van Arnhem, geboren in 1459. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.
1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1 Sweder van der Ese is geboren in 1515, zoon van Bertholt van der Ese (zie 1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2) en NN ter Helle.
Notitie bij Sweder: Vanaf 1519 vermeld als leenman
Sweder trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1540 met Margaretha van Laerwold.
Kinderen van Sweder en Margaretha:
1 Hadewych van der Ese [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1]. Hadewych is overleden in 1539.
Notitie bij Hadewych: Vanaf 1535 vermeld als leenvrouwe. Hulder Jan Mulart Lubbertszoon.
2 Margrete van der Ese [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.2]. Margrete is overleden in 1557.
Notitie bij Margrete: Vermeld als leenvrouwe na de dood van haar zuster in 1539.
Hulder Dirich van Voerst Janszoen.
3 Lysbeth van der Ese [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.3]. Lysbeth is overleden in 1611.
Notitie bij Lysbeth: Vermeld als leenvrouwe na de dood van haar zuster in 1557.
Hulder haar man Eylke Unsta.
4 Suzanne van der Ese [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.4], geboren in 1550.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1 Cunegonda van Asperen is geboren omstreeks 1385, dochter van Otto van Polanen van Asperen en Johanna van Voorst en Keppel (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1). Cunegonda is overleden in 1437, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij Cunegonda: Vrouwe van Voorst, Keppel en Asperen.
1 juni 1436: Philippus (graaf van Holland), beleent jonkvrouw Coenegont, vrouwe van Asperen, met de heerlijkheid hoog en laag en het huis Wadenburch te Asperen, haar aanbestorven van haar broeder Jan van Voirst heer t’Asperen, waarvoor haar man Frederick van Rechteren den leeneed doet
Cunegonda trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1400 met Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren, ongeveer 20 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1380, zoon van Sweder van Heeckeren gen. van Rechteren en Sophia van Groesbeek. Frederik is overleden op 01-02-1462, ongeveer 82 jaar oud. Hij is begraven in Dalfsen.
Notitie bij Frederik: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0214&minr=862399&miview=inv2&milang=nl
heer tot Rechteren, Bredenhorst, Egede en Rhaan, vermeld vanaf 1392, in de Ridderschap van Salland 1411, drost van Drenthe en kastelein van Coevorden 1420- 1437 (sedert 1432 waargenomen door zijn jongere broer Zeger), overl. 1 feb 1462, begr. Dalfsen, huwt omstreeks 1432 met Kunegonde van Polanen, vrouwe van Voorst en Keppel, dochter van Otto van Polanen, heer van Asperen, en Johanna van Voorst, vrouwe van Voorst en Keppel, overl. ca. 1438.
Oorkonde van 11 maart 1440: Frederick van Rechter verklaart dat hij heeft beloofd Seger van Rechter schadeloos te zullen houden van 1200 Rijnse guldens en 100 mudden rogge, waarvoor Seger zich tegenover Roloff van den Bergh en diens zoon Jan had borg gesteld, onder verband van gijzeling binnen Zwolle of beslag op zijn goederen. (Berkenvelder regesten III nr. 1734)
Zoenbrief tusschen WILLEM, zoon tot Egmond en broeder tot Gelre, en FREDERICK VAN RECHTEREN, heer van Voorst, Asperen en Keppel, 1433. Met een vidimus dd. 1436.
Boedelscheiding tusschen FREDERICK VAN RECHTEREN en zijn kinderen SWEDER, OTTO, JOHAN, SEYGER en FYE, 1450.
Kinderen van Cunegonda en Frederik:
1 Sweder van Voorst en Keppel, geboren omstreeks 1405. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.
2 Otto van Rechteren, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.
3 Johan van Rechteren, geboren omstreeks 1415. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.3.
4 Zeger van Rechteren [1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.4], geboren omstreeks 1420. Zeger is overleden vóór 1470, ten hoogste 50 jaar oud.
5 Sophia (Feye) van Heeckeren, geboren omstreeks 1425. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.5.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.2 Johan van Polanen van Asperen is geboren omstreeks 1390, zoon van Otto van Polanen van Asperen en Johanna van Voorst en Keppel (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1). Johan is overleden in 1433, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Johan: Noemt zich in 1425 Vrijheer van Voorst en Keppel.
25 april 1431: Johan, heer tot Asperen, Voerst en Keppell, Steven, vrouwe tot Homoit en Wissche, en haar man heer Henric, heer tot Homoit en Wissche, komen overeen, dat eerstgenoemde Steven, vrouwe tot Homoit en Wissche, zal belenen met Beynemmerweerdt, kerspel Doesborch, het goed Enghusen, kerspel Keppell, en enige hoeven in de kerspelen van Drempt, Zeelhem, en in de buurschap en de marke van Halle gelegen, met de tienden uit deze goederen, onder nader in de acte aangegeven voorwaarden
Johan bleef kinderloos. Johan trouwde met Katharina van Ghemen. Katharina is overleden na 1477.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.3.1 Johan genaamd van Almelo van Heeckeren is geboren omstreeks 1400, zoon van Egbert genaamd van Almelo van Heeckeren en Elisabeth van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.3).
Notitie bij Johan: Heer van Almelo 1453, overl. tussen 1457 en 1461,
23 april 1456: Johan van Almeloe en zijn vrouw Johanna van Reede, jonkvrouwe tot Almeloe, verklaren dat zij hebben verkocht aan Gherd Hermenynck, zijn vrouw Ffenne en hun zoon Bernd een rente van 9 vierendeel rode boeter op Almelervene, uit land van Coipp Lamberds 2 vierendeel, uit land van Herman Johan Everds 4 vierendeel en uit land van Gheert Wesseling 3 vierendeel; dat verkopers die rente met hand en mond geleverd hebben voor Egbert Ludens, schout op Almelervene.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 239 (blz. 477), in het archief van het klooster Sibculo.
Johan trouwde met Johanna van Reede. Johanna is een dochter van Hendrik van Reede. Johanna is overleden na 1470. Johanna trouwde later met Lubbert van Langen.
1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1.1 Johan van Voorst is geboren omstreeks 1440, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1) en Meye van Laer. Johan is overleden na 1513, minstens 73 jaar oud.
Notitie bij Johan: 27 maart 1490: Henrick van den Oestenhove, richter te Dalffzen, oorkondt dat jonker Johan van Voirst zijn oom jonker Zeygher van Voirst, ambtman van Zallant, gemachtigd heeft zorg te dragen voor de levering van een boterrente van 1 1/2 vat aan Claes ten Kolcke en Otto van der Hude, en van 1 vat aan Styne van den Vene, weduwe van Herman Wterwyck.
Hs.: Afschrift van een vidimus van Henrick Mulert, richter te Hasselt, in Cartularium II, fol. 189 vs. (blz. 376), in het R.A. in Overijssel, archief van het klooster Sibculo.
23 augustus 1513: Johan van Voirst, zijn vrouw Johanna en zijn zuster Johanna van Voirst verklaren, dat hun vader wijlen Herman van Voirst het klooster in Zibekeloe heeft gelegateerd 25 gouden Rijnse gulden, en dat zij ter uitvoering van zijn uiterste wil aan het convent hebben overgedragen een rente van 2 mud rogge uit hun erf Volkerinck, gelegen in het kerspel Ummen en de buurschap Beerze, behoudens het recht van Johan, zijn vrouw en zijn zuster om die rente jaarlijks te mogen lossen met 25 gouden Rijnse gulden.
Johan trouwde met Johanna.
1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1.2 Derck van Voorst is geboren omstreeks 1440, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1) en Meye van Laer. Derck is overleden in 1495, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Derck: 7 maart 1487: Derck van Voirst verklaart, dat wijlen zijn oudste dochter Wolter aan het klooster Zybekeloe heeft gelegateerd een rente van 3 mud rogge, en dat hij het klooster daarom die rente heeft toegewezen uit zijn deel van het erve Luttike Merschinck, in het kerspel Ummen en de buurschap Beerze gelegen.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 71 vs. (blz. 142), in het archief van het klooster Sibculo.
Kinderen van Derck uit onbekende relatie:
1 Woltertje van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1.2.1], geboren omstreeks 1462. Woltertje is overleden vóór 1487, ten hoogste 25 jaar oud.
2 Johan van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1.2.2], geboren omstreeks 1465.
Notitie bij Johan: Wordt in 1495, na de dood van zijn vader Derk, beleend met het erve en goed, wezende het bouwhuis of geheten de Steen te Voorst, gelegen in het kerspel Zwolle, met alle toebehoren.
1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.2.1 Margaretha van Buckhorst is geboren omstreeks 1425, dochter van Johan III van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.2) en Zwene. Margaretha trouwde met Gosewijn Schaep.
1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.4 Willem III van Buckhorst is geboren omstreeks 1420, zoon van Gerrit van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3) en Aleid van Hoenlo. Willem is overleden op 18-11-1501, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Willem: 6 en 7 oktober 1460: eerste Rechtdag en Claring van Bisschop David van Bougondien in zijn slot te Vollenhove. Aanwezig de ridders Willem van Buchorst, Otto van Rechteren en Derk Kamferbeke. Verder Alef van Rutenberge, Aernt van Bevervoorde, Boldewijn van Rutenberge, Johan van de Cloester, Henrik van Oostenwolde, Aernt Sloet, Henrik van Rutenberge, Johan ter Hellen, Johan en Pelgrim van IJsselmuiden, Frederic Borre, Roelof van Ansen, Herman Hagen, Hessel Mulert, Egbert van Rutenberge, Sijse van den Cloester, Roelof van Bevervoorde, Gerrit van IJsselmuiden, Evert Kruese en Evert van Wijtmen. Verder Schepenen van Deventer, Campen en Zwolle.
Voorts zal geen Riddermatige, die burger in de steden of denzelven met ede verbonden is, mede ter Claring gaan of zijn, tenzij hij daartoe, als Schepen van één der drie steden Deventer Campen of Zwolle, volgens oude gewoonte afgevaardigd worde.
Oorkonde van 10 augustus 1476:
Johan van Langeraeck, Gabell Grijs en Thonis ter Maet schepenen van Huessen vidimeren de acte van 1476 ipso die Laurencii Martyris, waarbij Johan van Eymeren en Thonis ter Maet schepenen van Huessen oorkonden dat voor hen door Willem van Bockhorst ridder en Alit van Hessen diens vrouw is getransporteerd aan Willem vander Wey van hun erve en goed in het schependom van Huissen.
Met het uithangend schepenzegel van Huessen.
1489 juni 20: Johan van Diepholt, scholaster te Deventer, doctor in de beide rechten, Arnoldus Mulert, Geerdt Mulert, rentmeester van Sallant, scheidslieden vanwege heer Willem van Buchorst, ridder, ter ene zijde, en Johan van Twickel, Arent van Keppel en Hermen Kruse, scheidslieden vanwege Johan, Hermen en Gheerd van Buchorst, gebroeders, oorkonden, dat zij een schikking gemaakt hebben over de uitleg van de voor Johan van Diepholt, scholaster te Deventer, doctor in de beide rechten, Pouwel van Amersoeyen, doctor, Arnoldus Mulert, meyster Syno van der Schuylenberch, doctor in het wereldlijk recht, Johan van Twickel en Arnd van Keppel verleden akte op veneris post Jacobi [30 juli] 1479, en bepalen nu,
- dat heer Willem van Buchorst, ridder, na de dood van zijn zuster aan de gebroeders Johan, Hermen en Gheert zal betalen vijf honderd goudgulden, waarvoor heer Willem door Johan van Buchorst en zijn broers zal worden kwijtgescholden de vijfendertig rijnse gulden die heer Willem beurt uit de Maenbeke ingevolge een akte van minnelijke schikking;
- Johan van Buchorst zal behouden de weide, die gekocht is van Bartolt van Ansen;
- heer Willem zal kwijtschelden alle achterstallige betalingen van een schuld van vierenzestig herenponden, ingevolge een eerdere akte van minnelijke schikking;
- Johan, Herman en Geert van Buchorst, gebroeders, zullen ten behoeve van heer Willem binnen zes weken een rente vestigen van zestig herenponden, jaarlijks te betalen op Sante Peter ad cathedram, welke rente gelost mag worden met twee duizend gouden rijnse gulden;
- dat beide partijen elkaar zullen bijstaan in het geschil met heer Evert van Wilp en dat de daaruit voortkomende kosten gelijkelijk zullen worden verdeeld;
toen dit besloten is, waren hierbij nog tegenwoordig de gedeputeerden van de raad van Campen, meyster Goesen van Hattem, Johan van Vene, Evert van Lyntelloe, Hendrick Mulert en Egbert Mulert;
tenslotte is deze akte in tweevoud opgemaakt en gezegeld door de oorkonde
http://peter.kuipers-ict.nl/getperson.php?personID=I2393&tree=kuipers1
Oorkonde van 25 september 1480:
Henrich van Vilsteren, richter van Sallick, oorkondt dat voor hem en keurnoten Henrich Pael en meister Tideman van den Vene door Willem van Buckhorst, ridder, aan de priorin en het convent te Broenope buiten Campen is opgedragen een jaarrente uit de cyns te Sallichk en uit de huizen en erven daartoe behorende, en wel voor de schuld van Swene, Johans weduwe van Buchorst.
Willem trouwde met Alyt van Hessen.
Kind van Willem en Alyt:
1 Johan van Buckhorst, geboren omstreeks 1450. Volgt 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.4.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1 Reinoud van den Clooster is geboren omstreeks 1475, zoon van Herman van den Clooster (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7) en Elisabeth (de Vos) (Lijsje) van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.3). Reinoud is overleden in 1550, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Reinoud: Heer van de Havixhorst vanaf 1495.
Reinoud:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1500 met Agnes van Ittersum. Agnes is een dochter van Jacob Johansz van Ittersum en Maria Mom. Agnes is overleden in 1519.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, in 1520 met Anna de Vos van Steenwijck, ongeveer 30 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1490, dochter van Hendrik van Steenwijck en Johanna van Heest. Anna is overleden omstreeks 1560, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
Kinderen van Reinoud en Agnes:
1 Johan van den Clooster, geboren in 1500. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1.1.
2 Elisabeth van den Clooster, geboren omstreeks 1505. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1.2.
Kinderen van Reinoud en Anna:
3 Herman van den Clooster, geboren omstreeks 1510. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1.3.
4 Agnes van den Clooster, geboren in 1520. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1.4.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1440, zoon van NN van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.1.1 Coenraad de Vos van Steenwijck, zoon van Bertold de Vos van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.1) en NN van NN. Coenraad is overleden vóór 1494.
Kind van Coenraad uit onbekende relatie:
1 Anna de Vos van Steenwijck. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1.1.1 Anna van Welvelde is geboren in 1506 in Borne, dochter van Johan van Welvelde (zie 1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1.1) en Wilhelmina van den Rutenberg. Anna is overleden in 1548 in Stedehausen, 41 of 42 jaar oud. Anna trouwde met Sweder Schele tot Schelenburg.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.1 Johanna Knasse is geboren omstreeks 1495, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3) en Grete Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2.1). Johanna is overleden na 1573, minstens 78 jaar oud. Johanna trouwde met Aloff van Limborch.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.2 Bertha Knasse is geboren omstreeks 1500, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3) en Grete Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2.1). Bertha is overleden vóór 29-06-1573, ten hoogste 73 jaar oud.
Notitie bij Bertha: Vermeld 29 juni 1573; Verdeling nalatenschap van haar overleden kind Joost Valcke dor haar zusters. Bertha en haar man zijn dan al overleden.
Bertha trouwde met B Valcke. B is overleden vóór 1573.
Kind van Bertha en B:
1 Joest Valcke [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.2.1]. Joest is overleden in 1573.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3 Hendrikje Knasse is geboren omstreeks 1505, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3) en Grete Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2.1). Hendrikje is overleden omstreeks 1580, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Oorkonde van 1 juli 1569:
Henrick Knasse, weduwe van Joachim Lunsche, enerzijds en de kerspellieden van Norg anderzijds, zijn overeengekomen aangaande de collatie van de vicarie te Norg als volgt: (1) Henrick Knasse en haar erfgenamen zullen eeuwig de "voorstemme" hebben, (2) de buren zullen de voorgedragene aannemen, wanneer hij een eerbaar en bekwaam persoon is, (3) de buren zullen niemand mogen nomineren, die niet door Henrick Knasse of haar erfgenamen is voorgedragen, (4) de buren zullen, wanneer zij een zoon of vriend benoemd wensen te zien, de "voorstemme" van Henrick Knasse vragen, (5) niemand mag zijn stem uitbrengen, voordat men in vergadering op het kerkhof bijeengekomen is, op straffe van verlies van die stem. Met ondertekening door de voogd van Henrick Knasse, Johan Hidding en de volmachten van de buren, te weten Hindrick Hiddinck, Jacob Willems, Egbert Pelinck, Jan Barels, Johan Fellens, Florijs Hanghe en Geert Wiltens.
Oorkonde van 29 juni 1573:
Henrick Lunsche, weduwe van Joachim Lunsche, met haar voogd Johan Hiddinge, enerzijds en Alof van Limborg en zijn vrouw Johanna, zuster van Henrick anderzijds, verklaren te zijn overeengekomen de nalatenschap van het overleden kind Joost van wijlen hun zuster Bertha Valcken samen te verdelen. Bezegeld door Dirck Huigen en ondertekend door de partijen.
Oorkonde van 2 oktober 1575:
Henrick Lunsche stelt samen met de gemeente van Norg aan Johan Knijff, bisschop van Groningen. voor om ten behoeve van de St. Maarten- en St. Nicolaas-vicarie in de kerk van Norg (waarvan Everardus Luffog afstand had gedaan) als vicaris te benoemen Roelof Eisinge. Gezegeld en ondertekend door Haco Hinricks, schulte van Norg en Veenhuizen.
Notitie bij publiceren van Hendrikje: 1573 reqest 28. Overeenkomst met haar zuster Johanna omtrent de nalatenschap van het kind van wijlen hun zuster Bertha. (was gehuwd met B Valcke)
Hendrikje trouwde, ongeveer 40 jaar oud, in 1545 met Joachim Lunsche, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Joachim: Datum huwelijk bij benadering.
Joachim is geboren omstreeks 1500, zoon van [misschien] Johan Lunsche.
Notitie bij de geboorte van Joachim: Datum geboorte bij benadering.
Joachim is overleden omstreeks 1567, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Joachim: De familienaam Lunsche is waarschijnlijk afgeleid van Lünscher.
Dat betekent afkomstig uit Lüdenscheid = Lünscher in het Neder Saksisch.
Lüdenscheid ligt in Westfalen. In de middeleeuwen hebben meerdere adellijke families en kloosters uit Westfalen leengoederen verkregen in Noord Nederland en Noord Duitsland. (Zie ook bij Johannes Lunsche 1419)
29 juni 1559: Joachim Lunsche en zijn vrouw Henrick enerzijds en Johan Hanghe Florijs met zijn vrouw Lamme en Florijs Hanghe en zijn vrouw Marie anderzijds verklaren met elkaar overeengekomen te zijn dat Joachim Lunsche zal verkrijgen de hoogte en de laagte in Pokeshoef en van het begraven stuk veen die helft, die Hanghe en Florijs van de kinderen van wijlen hun broer gekocht hebben en waarvan Joachim de andere helft al bezit, die hij op zijn beurt weer heeft gekocht van Roelof Dykers en zijn vrouw Lutgert. Hier tegenover verklaren Hanck en Florijs van Joachim verkregen te hebben de helft van het huis met tuin c.a¿ waarvan zij de andere helft van de kinderen van wijlen hun broer gekocht hadden. Vervolgens verklaren zij overeengekomen te zijn, dat wanneer Joachim Lunsche een huis op het veen of de Pokeshoef zal bouwen, hij dan het recht van overpad over de gronden van Hanck en Florijs zal hebben. Ook is overeengekomen dat de kerkenpacht of herenschatting op het huis blijft rusten, zodat de Pokeshoef en het veen daarmee niet belast zijn en dat Johan Kornelis, meijer van Joachim Lunsche, de weg van het erf zal mogen blijven gebruiken. De partljen hebben elkaar voor deze overeenkomst van ruiling de stok gelegd voor erfburen, te weten Jacob Willems, Freek Bolens en anderen. Bezegeld door Haco Hinricks, schulte van Norg.
Kinderen van Hendrikje en Joachim:
1 Herman Lunsche, geboren omstreeks 1550. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.
2 Johan Lunsche (Lunsinge), geboren omstreeks 1530. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.2.
3 NN Lunsinge, geboren omstreeks 1520. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.3.
4 [waarschijnlijk] NN Lunsche. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.4.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.2.1 Johan van Steenwijck is geboren in 1532, zoon van Johan van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.2) en Johanna van Heeckeren van Dorth. Johan is overleden in 1610, 77 of 78 jaar oud. Johan trouwde met Margaretha van Iselmuden.
Kind van Johan en Margaretha:
1 Anna van Steenwijck, geboren in 1585. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.2.1.1.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1 Hendrik Hiddingh is geboren omstreeks 1490, zoon van [waarschijnlijk] Roelof Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1).
Notitie bij Hendrik: Hendrik moet een nakomeling zijn van Jan of Johan Hidding die vermeld wordt in een belastingregister op de erven welke is opgemaakt omstreeks 1450.
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Harmen Hendriks Hiddingh, geboren omstreeks 1515. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.1.
2 Roelof Hendriks Hiddingh, geboren omstreeks 1520. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2.
3 Ennicke Hiddingck. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.3.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1.1.1 Willem Wilms Hiddingh is geboren omstreeks 1503, zoon van Willem Johans Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1.1) en Talle Dissinck. Willem is overleden vóór 1554, ten hoogste 51 jaar oud. Willem:
(1) trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1520 met NN.
(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1540 met Johanna Valcke.
Kinderen van Willem en NN:
1 Bastiaan Hiddingh [1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1.1.1.1].
2 NN Hiddingh [1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1.1.1.2].
3 Johan de olde Hiddingh [1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1.1.1.3], geboren omstreeks 1525.
Notitie bij Johan: Mogelijk vermeld 1569 als voogd van Hendrikje Knasse, weduwe van Joachim Lunsche.
1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.5 Johan Hagen is geboren omstreeks 1510, zoon van Boldewijn Hagen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1) en Ida van Welvelde. Johan trouwde met Ebel Appolonia van Unia.
1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.6 Hendrik Hagen is geboren omstreeks 1540, zoon van Boldewijn Hagen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1) en Ida van Welvelde. Hendrik is overleden omstreeks 1625, ongeveer 85 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, in 1585 met Jaqueline van Dorp.
(2) trouwde, ongeveer 62 jaar oud, in 1602 met Sandrina van Erp.
(3) trouwde, ongeveer 80 jaar oud, in 1620 met Margriet van Twickelo.
(4) trouwde, ongeveer 84 jaar oud, in 1624 met Barbara van Beveland.
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Adriana Hagen [1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.6.1].
2 Jurjen Jacob Hagen, geboren omstreeks 1600. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.6.2.
1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.4.2 Johan van Steenwijck is geboren omstreeks 1495, zoon van Hendrick (de Vos) van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.4) en Everharda Kruse. Johan is overleden omstreeks 1530, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Johan trouwde met NN van NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Jacob Johansz van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.4.2.1].
Notitie bij Jacob: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
2 Mette Johansz van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.4.2.2].
Notitie bij Mette: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
3 Catharina Johansz van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.4.2.3].
Notitie bij Catharina: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
4 Hendrik Johansz van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.4.2.4], geboren omstreeks 1515.
Notitie bij Hendrik: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
5 Roelof Johansz van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.4.2.5], geboren omstreeks 1520.
Notitie bij Roelof: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
6 Herman Johansz van Steenwijck [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.4.2.6], geboren omstreeks 1540. Herman is overleden omstreeks 1614, ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij Herman: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
Herman Johansz de Vos gezeit Hummelinck geboren in 1540 kan een zoon zijn van Johan de Vos geboren in 1495 in Vollenhove, maar zeker is dit niet.
1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5.1 Rudolpha van Steenwijck is geboren omstreeks 1485, dochter van Roelof van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5) en Jutta Mulert. Rudolpha is overleden omstreeks 1555, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Rudolpha: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Rudolpha trouwde, ongeveer 28 jaar oud, in 1513 met Bouchard van Westerholt, ongeveer 23 jaar oud. Bouchard is geboren omstreeks 1490, zoon van Herman van Westerholt en Maria van Keppel. Bouchard is overleden omstreeks 1540, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Bouchard: Heer van Dinkelborg, Brockhuis en Koppel, Stadhouder van Oostfriesland.
Kinderen van Rudolpha en Bouchard:
1 Bouchard van Westerholt, geboren omstreeks 1515. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5.1.1.
2 Hendrik van Westerholt [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5.1.2], geboren omstreeks 1520. Hendrik is overleden omstreeks 1570, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Heer van Entinge
1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.1 Roelof van Coevorden is geboren omstreeks 1436, zoon van [waarschijnlijk] Roelof van Coevorden (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1) en Lutgard genaamd van Rechteren van Heeckeren. Roelof is overleden omstreeks 1499, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Roelof: 1 0ktober 1481: Roloff van Covorden verklaart verkocht te hebben aan prior en convent van het klooser Zybekeloe een rente van 1/2 mud winterrogge Zwolse maat uit zijn erve het Vischerhuus, gelegen in de vrijheid Laghe.
Roelof trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1460 met Sophia van Heeckeren van der Ese, ongeveer 20 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1440, dochter van [waarschijnlijk] Frederik van der Eze en Swedera van Haren. Sophia is overleden omstreeks 1499, ongeveer 59 jaar oud.
Kinderen van Roelof en Sophia:
1 Sophia van Coevorden, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.1.1.
2 Reinolt van Coevorden, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.1.2.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.2.2 Adriaan Freijse van Stroewijck, zoon van Evert Freyse van Stroewijck en Aleid van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.2). Adriaan is overleden omstreeks 1476.
Notitie bij Adriaan: Ook vermeld als Adriaan Freijse van Cuinre. (1478)
Kind van Adriaan uit onbekende relatie:
1 Aleid Freijse van Cuinre [1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.2.2.1].
Notitie bij Aleid: Oorkonde van 10 decmber 1478. Bisschop van Utrecht beleend Aleid Freijse van Cuinre, na de dood van haar oom Hendrik, en haar vader Adriaan, onder hulderschap van Hendrik van Alendorp, met den hof te Loedekinck met toebehoren, de tienden te Reberdinck, het Nijeveen, de Ese met alle toebehoren, het Commeringe, Wijcheringe, Hemmekinge, Lange Claas goed, Hellinge, Asinge, Eppeinge, Telmeringe, Haminge, Meijeringe, Vriesinge, Ludderinge, Noorddorpinge, Odinge, Tesinge, Alekinge, Schakes erve op de Camp, Reinold Diddelenzoon met zijn erve, het erve hetwelk Ellen Gelinge toebehoorde, Olde Porring, Hovinge, twee akker land te Zuerbeke bij de kalverkamp, en vijf geen in de Lange Rade en voorts van die goederen in de belening van Henrik benoemd, waarvan zij specifiek bewijs bijbrengen moet voor St Johan 1479, bij verlos der goederen en ongemaand.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1 Johan van Arnhem is geboren in 1459, zoon van Wijnand van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2) en Sophia (Feye) van Heeckeren (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.5). Johan is overleden op 12-12-1531, 71 of 72 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Mariendaal.
Notitie bij Johan: Heer van Kernhem; ridder, schepen van Arnhem; schout van de stad Geldern 1505;
Johan trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1484 met Aleyd van Bemmel. Aleyd is een dochter van Aalbert van Bemmel en Stijne Valckenaer. Aleyd is overleden op 31-03-1543 in Ede. Zij is begraven in Klooster Mariendaal.
Kind van Johan en Aleyd:
1 Zeger van Arnhem, geboren op 26-06-1502. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1 Sweder van Voorst en Keppel is geboren omstreeks 1405, zoon van Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren en Cunegonda van Asperen (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1). Sweder is overleden omstreeks 1484, ongeveer 79 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Vermeld vanaf 1450, heer van Almelo vanaf ca. 1457-ca. 1470, heer van Voorst en Keppel, overl. 1484, huwt ca. 1452 met Elisabeth van Homoet, dochter van Johan, heer van Homoet en Wisch, en Agnes van Culemborg, overl. ca. 1484.
24 mei 1460: Sweder, Heer van Vorst en van Keppel en Jonker van Almelo verklaart dat hij ten overstaan van Johan Rensynck, richter der heerlijkheid Almelo, en zijn keurnoten Johan van Ghelre en Johan Moleman aan Mase ten Pasche en diens vrouw Lijse een jaarrente van vier mud rogge uit de Hondebrinck in de heerlijkheid Almelo heeft verkocht.
Met zegels van oorkonder en richter. Op bladzijde 113 van het vierde deel van het Tijdrekenkundig Register toegeschreven aan het kloosterarchief van Albergen doch blijkens bladzijde 213 van het vijfde deel behorende tot Sibculo.
12 januari 1462: Zweder, heer van Voirst en Keppell, verklaart te hebben verkocht aan Oetbert Hoff 3 Hamburger tonnen rode pachtboter van de 13 vaten, die men Zweder schuldig is te levren op de Berch of Steen te Voerst; en dat hij aan Lubbert Peterssone en Jacob van den Hove, memoriemeesters van de O.L.V. memorie te Campen 1 Hamburger ton boter heeft verkocht.
23 mei 1462: David van Burgondiën, bisschop van Utrecht, vergunt als leenheer de verkoop door Sweder van Voirst, heer van Keppell, van een boterrente van 4 vaten boter uit leengoederen onder Staphorst en Ruwevene, waarvan 3 vaten aan Oetbert Hoff en 1 vat aan de memoriemeesters van de O.L.V. memorie in de O.L.V. kerk te Kampen.
Hs.: Afschrift van een vidimus (25 september 1492) in Cartularium II, fol. 186 vs (blz. 370), in het archief van het klooster Sibculo.
5 januari 1470: Alffer Peterssoene verklaart, dat hij jonker Zweder, heer van Voirst en Keppel, de wederkoop toestaat van de boterrente van 3 1/2 vat boter, die hij van hem gekocht heeft, deel uitmakende van de 13 vaten boter, die Zweder heft uit Staphorst en Ruvene en wel met 380 Overlandse gouden Rijnse gulden.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 189 (blz. 375), in het archief van het klooster Sibculo.
13 oktober 1511: Frederick, markgraaf van Baden en bisschop van Utrecht, bekrachtigt als leenheer de koop door prior en convent van het klooster Zibekeloe van de boterrente van 9 1/2 vaten boter, door verschillende burgers van Campen eertijds van Sweder en zijn zoon Johan van Voirst, heren van Keppell, gekocht welke rente gaat uit leengoederen onder Staphorst en Ruvene.
Sweder trouwde, ongeveer 47 jaar oud, in 1452 met Elisabeth van Homoet. Elisabeth is een dochter van Johan van Homoet en Agnes van Culemborg.
Kinderen van Sweder en Elisabeth:
1 Johan van Voorst en Keppel, geboren omstreeks 1455. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.1.
2 Frederik van Voorst en Keppel, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.2.
3 Reinier van Voorst [1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.3], geboren omstreeks 1465.
Notitie bij Reinier: Van hem is weinig meer bekend dan dat hij aan zijn einde zou zijn gekomen doordat hij zou zijn "van sijn broder Johan in ’t privaet versmoort"
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2 Otto van Rechteren is geboren omstreeks 1410, zoon van Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren en Cunegonda van Asperen (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1). Otto is overleden in 1478, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Otto: Uit: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0214&minr=862399&miview=inv2&milang=nl
(ook van Heeckeren genaamd van Rechteren), heer van Almelo vanaf ca. 1470, tot Rechteren, Bredenhorst, Egede en van de halve heerlijkheid Tull en ’t Wael, vermeld vanaf 1450, ridder 1455, overl. vóór 10 nov 1478, huwt 22 jul 1455 [h.c. 15 jul] met Stefania (Steventje) van den Rutenberg, dochter van Alef van den Rutenberg tot Zuthem en Wilhelmina van Vianen van Beverweerde, overl. 1479.
12 juli 1461: Otto van Heker, geheeten van Rechter, als leenheer, verklaart te hebben beleend Harman van Rechter Johanszone, met het erve Dorstelhorst, gelegen te Wijtman, kerspel Zwolle, de luttike en grote Slaghe te Soestloe, de groote maet te Wijtman, en de Maet gelegen achter Dorstelhorst, te verheergewaden met vijf marken.
Stichtsmannen: Aernt van Bervoerde en Egbert Schonecamp.
Oorkonde 1470: Steven van Haren, Herman van Peijse en Geert van den Clooster, vanwege Jonker Sweder, Heer van Voorst en Bertoldus Leppinck, priester, Frederik van Haren en Wolter Oij, van wegen Heer Otto van Rechteren, doen kond, dat zij een vriendelijk maagscheid getroffen hebben tussen deze beide gebroeders over de nalatenschap van wijlen hun moeder juffer Connegont van Voirst.
Oorkonde 17 april 1475:
David van Borgoignen, bisschop van Utrecht, verklaart met zijn bisschoppelijke raad vonnis te wijzen in het proces in appèl tussen Wobbe, weduwe van Jan Reyners, te Deventer, met als procureur mr. Wyllem Buer, als oorspronkelijk eiseres, tegen Otto van Rechteren, ridder, die als borg van Frederick van Haren door haar was aangesproken voor 1000 guldens en 100 nobels, met als procureur Zweer van Rumelair, waarbij Van Rechteren in het ongelijk wordt gesteld en wordt veroordeeld in de kosten van het appèl.
Otto trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 22-07-1455 met Stefania van den Rutenbergh. Stefania is een dochter van Alof van den Rutenbergh en Willempje van Vianen van Beverweerde. Stefania is overleden in 1479.
Kinderen van Otto en Stefania:
1 Johan van Rechteren. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.1.
2 Zeger van Rechteren. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.2.
3 Kunnegonde van Rechteren. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.3.
4 Frederik van Rechteren [1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.5], geboren vóór 1451. Frederik is overleden omstreeks 1489, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Heer tot Rechteren en Bredenhorst, vermeld vanaf 1478, ongehuwd overl. tussen 13 mei 1489 en 27 feb 1490.
27 oktober 1451: Frederick van Rechter, als leenheer, verklaart te hebben beleend Herman van Rechter Johanssoen, met het goed Dortelhorst, gelegen te Wytman in het kerspel van Zwolle, de Lutteke maat en de groote Slage gelegen te Soeslo, de Groote maat te Wytman en de Maat achter Dorstelhorst een en ander met 5 marken te verheergewaden.
Leenmannen: Seger van Rechter, broeder v.d. leenheer, en Herman van Voirst,
In den jair onss Heren dusent vierhundert ende een ende vijfftich up sancte Symonis ende Judenavendt der hilligen Apostolen.
Frederik bleef ongehuwd.
5 Adolph van Rechteren, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.
Kind van Otto uit onbekende relatie:
6 Johan bastaard van Rechteren. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.4.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.3 Johan van Rechteren is geboren omstreeks 1415, zoon van Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren en Cunegonda van Asperen (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1). Johan is overleden vóór 1470, ten hoogste 55 jaar oud. Johan trouwde met Margaretha van Homoet.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.5 Sophia (Feye) van Heeckeren is geboren omstreeks 1425, dochter van Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren en Cunegonda van Asperen (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1). Feye is overleden op 16-11-1509 in Arnhem, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Feye: Vermeld als sophia van Hekeren van Rechteren en Voorst.
Feye trouwde, ongeveer 28 jaar oud, in 1453 met Wijnand van Arnhem, 27 of 28 jaar oud. Zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2 voor persoonsgegevens van Wijnand.
Kind van Feye en Wijnand: zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.
1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.4.1 Johan van Buckhorst is geboren omstreeks 1450, zoon van Willem III van Buckhorst (zie 1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.4) en Alyt van Hessen. Johan is overleden na 1508, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Johan: 17 februari 1502: Extract uit het leenregister van Overijssel, waaruit blijkt dat Jan van Buckhorst, na doode zijns vaders Willem, met verschillende goederen in Vollenhove, Wijhe en Zalk is beleend.
Oorkonde van 11 september 1508:
Priorin en convent van Bronope bij Campen geven aan Johan van Buckhorst de olde Willemsoen kwijtschelding van alle aanspraken, die zij op hem of zijn voorvaderen hadden van wege Zwene van der Eze, juff. Arent van Buckhorst en van achterstallige renten, enkele uitgezonderd.
Met het uithangend principaalzegel van het convent en de uithangende zegels van Evert van den Vene en Otto Budel schepenen van Kampen.
Oorkonde van 21 maart 1508:
Johan Relinck schulte van Sallick oorkondt dat voor hem en keurnoten Wolter Wolfss en Goert van Ingen door Johan van Buckhorst en zijn vrouw Alyt overgedragen is aan Lomme Glauwe, weduwe van Symon Glauwe, een jaarrente uit hun veer, veerstal en toebehoren te Sallick, en uit hun koeweide en de hele Buckhorster weert.
Oorkonde van 1504:
Lambert Arntsen richter van Zallick oorkondt dat voor hem en keurnoten Egbert Beteker en Johan Lubberts door Johan van Buckhorst en zijn vrouw Aleit met hun zusters Nese en Marie van Buckhorst aan abt, priorin en convent van Dicknynghe 18 heren pond ’s jaars uit de pacht van 20 morgen land gelegen boven Buckhorst strekkend oostwaarts tot de dijk, zuidwaarts aan de Waede, westwaarts tot de Meente en noordwaarts tot de Sandtkamp.
Met de uithangende zegels van de oorkonder en Johan van Buckhorst. Gecancelleerd. Dorsaal eigenhandige aantekening van Willem van Buckhorst betreffende de aflossing op 17 mei 1555 na het overlijden van zijn tante Agnes in 1549.
Johan:
(1) trouwde met Alyt.
(2) trouwde met Zwene.
Notitie bij Zwene: 2 december 1476: Testament van Zwene weduwe van Johan van Buckhorst.
Notarieel instrument opgemaakt door Henricus de Lair openbaar notaris van het Utrechtse diocees.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1.1 Johan van den Clooster is geboren in 1500, zoon van Reinoud van den Clooster (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1) en Agnes van Ittersum. Johan is overleden in 1591, 90 of 91 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johan: Overleden op 91 jarige leeftijd.
Johan trouwde met Anna Onsta.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1.2 Elisabeth van den Clooster is geboren omstreeks 1505, dochter van Reinoud van den Clooster (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1) en Agnes van Ittersum. Elisabeth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1530 met Roelof van Echten, ongeveer 25 jaar oud. Roelof is geboren omstreeks 1505, zoon van Johan van Echten en Hermanna van de Rutenbergh.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1.3 Herman van den Clooster is geboren omstreeks 1510, zoon van Reinoud van den Clooster (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1) en Anna de Vos van Steenwijck.
Notitie bij Herman: Vermeld in 1532 Inventaris archief Dickninge nr 40.
1534: De abdis en het convent ter Hunnepe sluiten eene overeenkomst met Herman van den Cloester als gevolmachtigde van Barte van Echten, zijne echtgenoote, en Johan van Echtenn, gevolmachtigde van juffer Boldewijnen van Echtenn, zijne zuster, over achterstallige betaling.
Actum tho Deventer op dach Crispini et Crispiniani anno etc. XXXIIII.
Herman trouwde met Barte (Bertha) van Echten. Barte is geboren omstreeks 1510.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1.4 Agnes van den Clooster is geboren in 1520, dochter van Reinoud van den Clooster (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1) en Anna de Vos van Steenwijck. Agnes is overleden op 04-03-1562, 41 of 42 jaar oud. Zij is begraven in Dalfsen.
Notitie bij Agnes: Vermeld in een oorkonde van 22 maart 1562
Seiger van Rechteren, richter ter Heyne, verklaart dat jonker Johan van Rechteren, voor zichzelf, en Johan van Haersolthe, hopman, als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Agnes van den Kloester, in leven vrouw van Johan van Rechteren, en tevens als gevolmachtigde van de andere voogden Herman van den Kloester en Ernst Mulert, schout van Hasselt, volgens akte van volmacht gepasseerd voor Peter van Holte, schout te Dalffsen, hebben verkocht en leveren bij deze aan Lubbert van Wynshem en diens vrouw Alijdt Knopperts een jaarlijkse rente van 36 goudguldens en aan Berendt van Wynshem een rente van 24 goudguldens uit de erven Monninckhuisen en Niestadt van Stenvoertt, beide gelegen in het gericht en kerspel ter Heyne, welke beide renten slechts tegelijk met 1000 goudguldens gelost mogen worden, te weten met 600 goudguldens voor Lubbert en 400 voor Berendt van Wynshem.
Keurnoten: Johan van Munster en Derrick Scoeff.
Agnes trouwde met Johan van Rechteren van de Bredenhorst en Almelo. Johan is geboren in 1505, zoon van NN (Zeiger?) van Rechteren. Johan is overleden in 1580, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: Heer van Rechteren. Oorkonde 22 maart 1562.
Seiger van Rechteren, richter ter Heyne, verklaart dat jonker Johan van Rechteren, voor zichzelf, en Johan van Haersolthe, hopman, als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Agnes van den Kloester, in leven vrouw van Johan van Rechteren, en tevens als gevolmachtigde van de andere voogden Herman van den Kloester en Ernst Mulert, schout van Hasselt, volgens akte van volmacht gepasseerd voor Peter van Holte, schout te Dalffsen, hebben verkocht en leveren bij deze aan Lubbert van Wynshem en diens vrouw Alijdt Knopperts een jaarlijkse rente van 36 goudguldens en aan Berendt van Wynshem een rente van 24 goudguldens uit de erven Monninckhuisen en Niestadt van Stenvoertt, beide gelegen in het gericht en kerspel ter Heyne, welke beide renten slechts tegelijk met 1000 goudguldens gelost mogen worden, te weten met 600 goudguldens voor Lubbert en 400 voor Berendt van Wynshem.
Keurnoten: Johan van Munster en Derrick Scoeff.
Kinderen van Agnes en Johan:
1 Adolf van Bredenhorst en Almelo [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1.4.1], geboren in 1545. Adolf is overleden in 1598, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Heer van Rechteren
2 Seger van Bredenhorst en Almelo [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1.4.2], geboren in 1554. Seger is overleden in 1603, 48 of 49 jaar oud.
3 Otto van Rechteren [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1.4.3], geboren in 1558.
4 Hendrik van Rechteren [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.1.4.4], geboren in 1560. Hendrik is overleden in 1595, 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Heer van de Hoonhorst
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1470, zoon van NN van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1510. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.1.1.1 Anna de Vos van Steenwijck, dochter van Coenraad de Vos van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.1.1).
Notitie bij Anna: Oorkonde van 2 december 1519: Philps van Bourgoingenen bisschop te Utrecht oorkondt, dat voor hem en (3) getuigen vrouwe Anna dochter van Coenrardt die Vos van Steenwyck met haren man Joryen Schenck vrijheer te Tautenberch aan hem opdroeg het huis te Batinge met den watermolen, den ,,berchfrede?, het vischrecht en de vene, - de koolgaarde over den weg met hooi- en weiland, - Endelinge, - Hoeuinge en Smedinge c.a., - Hiddinges-tienden grof en smal, - en een stuk land geheeten dat Nye Lant ten oosten der meente en ten zuiden van het diep; verklaart daarna het stuk land tot erfleen, beleent haar met die goederen als erfleen, en verklaart van haar man hulde te hebben ontvangen. Met vermelding als ,,onse manne?van Euert Coekeman, Jacob van Wytman en Seyn Mulert.
Anna trouwde met Joryen Schenck von Tautenberch.
Kind van Anna en Joryen:
1 Frederick von Tautenberch [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.1.1.1.1].
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1 Herman Lunsche is geboren omstreeks 1550, zoon van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3).
Notitie bij de geboorte van Herman: Datum geboorte bij benadering.
Herman is overleden omstreeks 1632, ongeveer 82 jaar oud.
Notitie bij Herman: 1604 overeenkomst met Gille Ulgers, weduwe van zijn broer Johan, waarbij Gille Ulgers afstand doet van de nalatenschap tegen 31 goudguldens per jaar.
10 april 1616 wordt hij beleend met de Stichtse goederen door Engelbert van Ensse ter Grote Schere, wegens zijn huisvrouw Anna van Steenwijk. Opmaak akte van scheiding van de nalatenschap van Herman Lunsche in 1635. Na het overlijden van Herman wordt Arent Barelds uit Oosterwolde aangesteld als voogd over de kinderen. Bezit in 1630 een erf/leengoed waar hij zelf op woont, twee erven in Norg die verhuurt zijn, drie in Westervelde, waarvan twee verhuurt en drie in Een die ook verhuurt zijn.
Herman trouwde, ongeveer 40 jaar oud, in 1590 met Frekyen Brunniger, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Herman en Frekyen: Datum huwelijk bij benadering
Frekyen is geboren omstreeks 1565, dochter van Warmolt Brunniger.
Notitie bij de geboorte van Frekyen: Datum geboorte bij benadering.
Frekyen is overleden omstreeks 1630, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Frekyen: Afkomstig van Gasselte, het erf Hoeftinge (Hovinge)
Kinderen van Herman en Frekyen:
1 Joachim Lunsche, geboren omstreeks 1612. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.
2 Warmolt Lunsche [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.2]. Warmolt is overleden in 1649.
3 Grietje Lunsche. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.3.
4 Hendrik Lunsche [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.4]. Hendrik is overleden in 1651.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Datum overlijden bij benadering.
Hendrik bleef ongehuwd.
5 Hinderkien Lunsche, geboren omstreeks 1600. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.5.
6 Jantien Lunsche [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.6]. Jantien is overleden in 1650.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.2 Johan Lunsche (Lunsinge) is geboren omstreeks 1530, zoon van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3). Johan is overleden omstreeks 1603, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johan: Datum overlijden bij benadering.
Notitie bij Johan: 28 april 1553: Hendrick Hiddinge, mede namens zijn drie zusters, verklaart door tussenkomst van jonker Johan van Ewsum te hebben verkocht aan jonker Reinold van Burmania, drost van Coevorden en Drenthe, hun aandeel in hun erf te Veenhuizen, onder dezelfde voorwaarden als hun stiefmoeder Arnt Hiddinge haar aandeel aan de Drost had verkocht; met als speciale voorwaarde dat zij, als ze zich zouden vestigen in hun ouderlijk huis te Norg, het recht zouden verkrijgen om enige dagen turf te graven. De voogden over de kinderen van wijlen Roelof Hiddinge, te weten Johan Tollens en Johan Lunsinge, verklaren met deze verkoop in te stemmen. Ondertekend door de partijen.
Johan trouwde met Gille Ulgers. Gille is een dochter van Ulger Ulgers en Evert(je) Grevinge.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.3 NN Lunsinge is geboren omstreeks 1520, dochter van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3). NN is overleden vóór 1553, ten hoogste 33 jaar oud. NN trouwde met Harmen Hendriks Hiddingh. Zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Harmen.
Kinderen van NN en Harmen:
1 Hendrick Hiddinge [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.3.1], geboren omstreeks 1535.
Notitie bij Hendrick: Oorkonde van 28 april 1553:
Hendrick Hiddinge, mede namens zijn drie zusters, verklaart door tussenkomst van jonker Johan van Ewsum te hebben verkocht aan jonker Reinold van Burmania, drost van Coevorden en Drenthe, hun aandeel in hun erf te Veenhuizen, onder dezelfde voorwaarden als hun stiefmoeder Arnt Hiddinge haar aandeel aan de Drost had verkocht; met als speciale voorwaarde dat zij, als ze zich zouden vestigen in hun ouderlijk huis te Norg, het recht zouden verkrijgen om enige dagen turf te graven. De voogden over de kinderen van wijlen Roelof Hiddinge, te weten Johan Tollens en Johan Lunsinge, verklaren met deze verkoop in te stemmen. Ondertekend door de partijen.
Hendrik en zijn zusters waren in 1553 nog jong, woonden in Veenhuizen, maar hun ouderlijk huis stond in Norg en was ook nog hun bezit.

11 juli 1566: Arent Zellen, weduwe van Roelof Hiddinge, als moeder en voogdes, en Jacob Willems, mede namens de andere voogden over de kinderen van Roelof Hiddinge,namelijk Johan en Reinier, verklaren verkocht te hebben aan Wigbold van Ewsum, heer van Nienoord, de landerijen die zij via uitpanding verkregen hebben van de erven van Reinold van Burmania. Ze verklaren hiervoor de stok gelegd te hebbenaan de volmacht van Wigbold van Ewsum voor de erfburen, te weten Hindrik Hiddinck, Evert Eising, Haijnghe Florijs en anderen. Bezegeld door Haco Hinricks,schulte van Norg en Veenhuizen.
2 NN Hiddingh [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.3.2], geboren omstreeks 1537.
3 NN Hiddingh [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.3.3], geboren omstreeks 1540.
4 NN Hiddingh [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.3.4], geboren omstreeks 1542.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.4 NN Lunsche, dochter van Joachim Lunsche en [waarschijnlijk] Hendrikje Knasse (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3). NN trouwde met Arent Barelds. Arent is overleden na 1630.
Notitie bij Arent: Door E Pelinck vermeld als Arend Barelds
In 1630 eigenaar van meerdere erven in Een.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.2.1.1 Anna van Steenwijck is geboren in 1585, dochter van Johan van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.2.1) en Margaretha van Iselmuden. Anna is overleden in 1625, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Anna: In 1630 vermeld als eigenaren van een erf in Een. Meier is Egbert Lamens.
Anna:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1606 met Gerrit Sloet, 40 of 41 jaar oud. Gerrit is geboren in 1565.
(2) trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1612 met Engelbert van Ensse, 31 of 32 jaar oud. Engelbert is geboren in 1580. Engelbert is overleden in 1636, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Heer van de Heest
Kind van Anna en Gerrit:
1 Gerard Sloet [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.2.1.1.3], geboren in 1610.
Kinderen van Anna en Engelbert:
2 Johan godfried van Ensse [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.2.1.1.1].
3 Johanna Margaretha van Ensse [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.2.1.1.2].
1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.1 Harmen Hendriks Hiddingh is geboren omstreeks 1515, zoon van Hendrik Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1). Harmen is overleden vóór 1553, ten hoogste 38 jaar oud. Harmen:
(1) trouwde met NN Lunsinge. Zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.3 voor persoonsgegevens van NN.
(2) trouwde met Arnt Zellen. Arnt is geboren omstreeks 1525. Arnt is overleden na 1566, minstens 41 jaar oud. Arnt is weduwe van Roelof Hendriks Hiddingh (±1520-vóór 1553), zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2.
Kinderen van Harmen en NN: zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.3.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2 Roelof Hendriks Hiddingh is geboren omstreeks 1520, zoon van Hendrik Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1). Roelof is overleden vóór 1553, ten hoogste 33 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Oorkonde van 11 juli 1566:
Haco Hinricks, schulte van Norg en Veenhuizen, oorkondt dat Arent Zellen, weduwe van Roelof Hiddinge, en Jacob Willems, mede namens de andere voogden van de kinderen van wijlen Roelof Hiddinge, de erfgenamen van Reinold van Burmania en zijn vrouw Elisabeth hebben laten "bepanden" en "anpanden" wegens de helft van de 200 gulden, die aan het convent van wege het erf te Veenhuizen betaald zijn, en wegens de helft van de koopsom van de woeste landerijen aldaar, door Reinold van hen gekocht; dat er geen pandwering op gedaan is op de rechtszitting, waarbij als erfburen aanwezig waren Hiddinck Hiddinks, Evert Eising, Haijnghe Florijs, Pieter Barels en anderen. De schulte oorkondt vervolgens dat hij voor de goederen (met inachtneming der voorschriften) aan hen (ten behoeve van de kinderen van Roelof Hiddinge) de stok gelegd heeft voor de buren, te weten Haijnghe Florijs, Evert Eising, Pieter Barels en anderen. Bezegeld door Haco Hinricks, schulte te Norg.
11 juli 1566: Arent Zellen, weduwe van Roelof Hiddinge, als moeder en voogdes, en Jacob Willems, mede namens de andere voogden over de kinderen van Roelof Hiddinge, namelijk Johan en Reinier, verklaren verkocht te hebben aan Wigbold van Ewsum, heer van Nienoord, de landerijen die zij via uitpanding verkregen hebben van de erven van Reinold van Burmania. Ze verklaren hiervoor de stok gelegd te hebben aan de volmacht van Wigbold van Ewsum voor de erfburen, te weten Hindrik Hiddinck, Evert Eising, Haijnghe Florijs en anderen. Bezegeld door Haco Hinricks, schulte van Norg en Veenhuizen.
Roelof trouwde met Arnt Zellen. Arnt is geboren omstreeks 1525. Arnt is overleden na 1566, minstens 41 jaar oud. Arnt trouwde later met Harmen Hendriks Hiddingh (±1515-vóór 1553), zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.1.
Kinderen van Roelof en Arnt:
1 Henderick Hiddingh [1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2.1], geboren omstreeks 1540.
2 Bijwe Hiddinck, geboren omstreeks 1540. Volgt 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2.2.
3 Johan Hiddinge [1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2.3], geboren omstreeks 1545.
4 Reinier Hiddinge [1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2.4], geboren omstreeks 1550.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.3 Ennicke Hiddingck, dochter van Hendrik Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1). Ennicke trouwde met Derrick Huegen.
1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.6.2 Jurjen Jacob Hagen is geboren omstreeks 1600, zoon van Hendrik Hagen (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.6). Jurjen is overleden in 1652, ongeveer 52 jaar oud. Jurjen trouwde met Lucia Aleida Penninck.
1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5.1.1 Bouchard van Westerholt is geboren omstreeks 1515, zoon van Bouchard van Westerholt en Rudolpha van Steenwijck (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5.1). Bouchard is overleden omstreeks 1600, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Bouchard: Heer van Alst
Kind van Bouchard uit onbekende relatie:
1 Engelbert van Westerholt, geboren omstreeks 1570. Volgt 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5.1.1.1.
1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.1.1 Sophia van Coevorden is geboren omstreeks 1470, dochter van Roelof van Coevorden (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.1) en Sophia van Heeckeren van der Ese. Sophia trouwde met Johan van Ittersum. Johan is geboren omstreeks 1480. Johan is overleden in 1540, ongeveer 60 jaar oud.
Kind van Sophia en Johan:
1 Johan van Ittersum, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.1.2 Reinolt van Coevorden is geboren omstreeks 1470, zoon van Roelof van Coevorden (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.1) en Sophia van Heeckeren van der Ese. Reinolt is overleden omstreeks 1532, ongeveer 62 jaar oud. Reinolt trouwde met Anna van Mervelt. Anna is geboren omstreeks 1490. Anna is overleden in 1567, ongeveer 77 jaar oud.
Kind van Reinolt en Anna:
1 Roelof van Coevorden [1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.1.2.1], geboren omstreeks 1520. Roelof is overleden omstreeks 1546, ongeveer 26 jaar oud.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1 Zeger van Arnhem is geboren op 26-06-1502, zoon van Johan van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1) en Aleyd van Bemmel. Zeger is overleden op 15-08-1557, 55 jaar oud. Hij is begraven in Ede.
Notitie bij Zeger: Heer van Kernhem; ridder; raad des hertogs; raad des keizers 1538.
Zeger trouwde, 41 jaar oud, op 12-09-1543 met Catharina van Honnepel. Catharina is een dochter van Hendrik van Honnepel en NN van Goor. Catharina is weduwe van Reijnier van Voorst tot Doornenburg (ovl. 56).
Kind van Zeger en Catharina:
1 Carel van Arnhem, geboren op 24-08-1551 in Arnhem. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.1 Johan van Voorst en Keppel is geboren omstreeks 1455, zoon van Sweder van Voorst en Keppel (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1) en Elisabeth van Homoet. Johan is overleden in 1501, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Johan: Heer van Almelo vanaf ca. 1478, beleend met de heerlijkheid Tull en ’t Wael 1486, overl. vóór 30 okt 1501, huwt Agnes van Broeckhuysen, dochter van Reinier, heer van Broeckhuysen, en Ermgard van Groesbeek, vrouwe van Calbeck; zij hertrouwt 1504 Derk van Haeften, ambtman van Bommel, Tieler- en Bommelerwaard, zoon van Alart van Haeften en Aleid van Waardenborg.
Johan trouwde met Agnes van Broeckhuysen. Agnes is een dochter van Reinier van Broeckhuysen en Ermgard van Groesbeek.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.2 Frederik van Voorst en Keppel is geboren omstreeks 1460, zoon van Sweder van Voorst en Keppel (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1) en Elisabeth van Homoet. Frederik is overleden omstreeks 1522, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Volgt zijn broer Johan op als heer van Voorst en Keppel 1501, overl. in of kort na 1521, huwt 1513 [h.c. 3 dec] Judith van Aeswijn, dochter van Reynier van Aeswijn, heer van de Swanenborg, en Agnes van Ulft.
1 oktober 1505: Frederick, heer van Voirst en keppell, verklaart te bevestigen dat prior en convent van Galilea in Zybekeloe hebben gekocht een boterrente van 4 hamburger tonnen rode pachtboter, die Oitber Hoff, Lubbert Peterssoene en Jacob van den Hove gekocht hadden van zijn vader jonker Zweder, heer van Voirst en Keppell, benevens een rente van 3 1/2 vat boter, die wijlen Alffert Peterssoene c.s. gekocht hadden van heer Zweder, 1 vat boter dat Styne van den Vene gekocht had van heer Frederick’s overleden broer Johan, heer van Voirst en Keppell; en dat hij, Frederick, het klooster in het bezit van die 9 1/2 tonnen boter gerechtelijk heeft gevestigd onder belofte van vrijwaring.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 184 vs. (blz. 366), in het archief van het klooster Sibculo.
Frederik trouwde, ongeveer 53 jaar oud, in 1513 met Judith van Aeswijn. Judith is een dochter van Reynier van Aeswijn en Agnes van Ulft.
Kinderen van Frederik en Judith:
1 Elisabeth van Voorst en Keppel, geboren in 1516. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.2.1.
2 Frederica van Voorst en Keppel, geboren omstreeks 1521. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.2.2.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.1 Johan van Rechteren, zoon van Otto van Rechteren (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2) en Stefania van den Rutenbergh. Johan is overleden in 1500.
Notitie bij Johan: Heer van Almelo vanaf 1478, tot Rechteren en Bredenhorst, vermeld vanaf 1478, overl. 1500, huwt 20 jul 1486 met Evertje van Ewsum, dochter van Onno van Ewsum, hoofdeling te Middelstum, en Goetha van Manninga.
23 september 1479: Herman van Langhen, proost van de kerk van St. Mauricius buiten Münster, verklaart beleend te hebben Johan van Rechteren, zoon van wijlen heer Otte, met het erve en goed to Nortwijck in het kerspel Almelo en met de Osterhoff in het kerspel Rissen.
Getuigen: Sander, drost te Senderen, en [Heyden]rick, drost te Visscher[ynck], schout van de proosdij.
25 april 1486:
Heer Vincencius, heer tot Bueren en tot Bozinckhem, ridder, heer Aloff van Rutenberge, proost van St. Marie te Utrecht, jonker Seygher van Rechteren van Voerst, Roeloff van Langhen en heer Hinrick van Hulsscher, pastoor te Almelloe, aan de zijde van de bruidegom, en heer Wolter, abt van Adewert, heer Johan Rengers van den Poste, ridder, heer Wolter van Overhagen, commandeur te Bunne, mr. Herman Elderwolt, licentiaat, pastoor ter Ae binnen Gronyngen, verklaren, huwelijkse voorwaarden gemaakt te hebben tussen jonker Johan van Rechteren van Almelloe en jonkvrouwe Evert, dochter van heer Onno van Ewesma, ridder, hoofdeling te Middelstum, en van vrouwe Gele, waarbij wordt bepaald dat de bruidegom zal aanbrengen de heerlijkheid Almelloe c.a., onder bepaling dat zijn broers jonker Vrederick, jonker Aloff en jonker Seygher van Rechteren, die hieraan hun goedkeuring hebben gegeven, afstand doen van al hun rechten op deze heerlijkheid, waartegen de bruid zal aanbrengen 1000 Rijnse guldens, benevens grasland in Vreeslandt ter waarde van 3000 Rijnse guldens, dat aangewezen zal worden door genoemde mr. Herman Elderwolt en verder door mr. Doeke, pastoor te Middelstum, Johan Tedema en Sijbrant Ulfers.

Oorkonde van 7 augustus 1534 te Vollenhove.
Hyddo Onsta, hoofdeling te Sauwert, Johann Hilbrants J.U.D., Eltet to Lellens, burgemeester van Groningen, en Reyner van Dockom, J.U.D. en secretaris der stad Groningen, als scheidslieden aan de zijde van Onna van Ewesum Roloffsz., hoofdeling te Roeden, en juffer Betke van Raswert, weduwe van Wickbolt van Ewesum, hoofdeling te Middelstum, met haar kinderen ter ener zijde en Johan van Twickel, drost van Twenth, Adriain van Reede, maarschalk en drost van Laege, Hinrich Hagen en Herman van den Cloister, als scheidslieden aan de zijde van de broers Hinrich en Otto van Rechterenn, erfgenamen van wijlen Johan en Adolff van Rechteren, ter andere zijde, onder super-arbitrage van heer Georg Schenck, heer tot Tautenburch, stadhouder van Vrieslandt en Overijssel, verklaren vonnis gewezen te hebben in het geschil dat was ontstaan over de uitvoering van de huwelijkse voorwaarden van Johan van Rechteren en juffer Evert van Ewesum, waardoor de Van Ewesum’s meenden een vordering te hebben op de Van Rechteren’s en waarbij nu wordt bepaald dat de Van Rechterens binnen een jaar 700 Rijnse guldens en binnen de volgende 26 jaren nog een 1222 Rijnse guldens aan de Van Ewesum’s moeten betalen.
Johan trouwde op 20-07-1486 in Middelstum met Evertje van Ewsum, ongeveer 16 jaar oud. Evertje is geboren omstreeks 1470, dochter van Onno Egbert van Ewsum en Goetha van Manninga. Evertje is overleden vóór 1534, ten hoogste 64 jaar oud.
Notitie bij Evertje: Ook vermeld als Ewesum en Ewesma.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.2 Zeger van Rechteren, zoon van Otto van Rechteren (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2) en Stefania van den Rutenbergh. Zeger is overleden omstreeks 1522.
Notitie bij Zeger: Heer tot Bredenhorst en Egede, vermeld vanaf 1478, drost van Salland, overl. tussen 17 feb 1521 en 20 okt 1523, huwt 1503 [h.c. 31 okt] Mechteld van Doornick, dochter van Jan van Doornick en Elisabeth van Renesse van Baar, overl. na 1551.
Zeger trouwde met Mechteld van Doornick. Mechteld is een dochter van Jan van Doornick en Elisabeth van Renesse van Baar. Mechteld is overleden na 1551.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.3 Kunnegonde van Rechteren, dochter van Otto van Rechteren (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2) en Stefania van den Rutenbergh. Kunnegonde is overleden omstreeks 1501.
Notitie bij Kunnegonde: Vermeld vanaf 1473, overl. tussen 1500 en 1502, huwt vóór 1473 Derk van Keppel, heer tot Verwolde, zoon van Wolter van Keppel en Wichmoet van Ittersum;
Kunnegonde trouwde vóór 1473 met Derk van Keppel.
Notitie bij Derk: Hij zou zijn hertrouwd met Johanna, dochter van Herman van Woelbeecke genaamd van Keppel, en later met Agnes, dochter van Hendrik ter Bruggen.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.4 Johan bastaard van Rechteren, zoon van Otto van Rechteren (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2).
Notitie bij Johan: Richter van Almelo 1486-1493, rentmeester van Almelo 1492-1494, overl. vóór ca. 1502, huwt Ghisele, die als zijn weduwe in 1502 wordt vermeld als wonende in een huis te Almelo.
Johan trouwde met Ghisela.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6 Adolph van Rechteren is geboren omstreeks 1470, zoon van Otto van Rechteren (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2) en Stefania van den Rutenbergh. Adolph is overleden omstreeks 1519, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Adolph: Heer van Almelo vanaf 1500 en tot Rechteren, vermeld vanaf 1478, ambtman van Drenthe en kastelein van Coevorden 1496, overl. na 1518 en vóór 10 mei 1520, huwt Kessel 15 sep 1498 Catharina de Cock van Opijnen, dochter van Jan de Cock van Opijnen en Elisabeth van Ranst, vrouwe van Boxtel, overl. 3 mei 1549, begr. Dalfsen.

Vermeld 31 maart 1505:
Burgemeesters, schepenen en raad der stad Campen verklaren in bewaring te hebben genomen op verzoek van nagenoemde partijen de akte van "commissie" d.d. 1496 december 14, opgemaakt te Vollenho, waarin heer Frederik [van Baden], bisschop van Utrecht, het drostambt te Covorden en het rentmeesterschap van Drenthe met de tollen te Covorden voor 1072 oude schilden in pand heeft gegeven aan jonker Aloph van Rechteren, drost van Covorden.
Adolph trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 15-09-1498 in Kessel met Katherine de Cock van Opijnen. Katherine is een dochter van Jan de Cock van Opijnen en Elisabeth van Ranst.
Kinderen van Adolph en Katherine:
1 Johan van Rechteren [1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.1].
Notitie bij Johan: Vermeld 27 maart 1542. Henryck van Rechteren, heer tot Almeloe, Adrian van Twickkeloe, Wijnolt van Sallandt en Frederyck van Keppelloe, heer tot Verwoilde, aan de zijde van de minderjarige juffer Anna van Rechteren, enig kind van wijlen Otto van Rechteren, alsmede Otto van den Rutenberch en dr. Johan van Langen, aan de zijde van Johan van Rechteren, broer van voornoemde Otto, verklaren boedelscheiding tot stand te hebben gebracht over de nalatenschap van wijlen hun respectievelijke grootvader en vader Adolff van Rechteren, waarbij het huis en hof te Rechteren aan Johan wordt toegewezen, waarvoor hij aan Anna slechts 1000 guldens zal hoeven uit te keren, omdat haar vader, Otto, reeds twaalf jaar dit huis had bezeten en hout daarvan had verkocht, waarnaast Anna nog de erven Duvelshues en Veltkamp worden toegewezen, waarop echter het vruchtgebruik van haar moeder gevestigd blijft.
Oorkonde van 12 augustus 1562: Henrick van Rechterenn, heer tot Almelo, bijgestaan door zijn dedingslieden Berendt de Bever, Berendt van Beverfoerde tot Wemssele, Hermann van Westerholt, Wulff van Ittersum en Boirchairdt van Westerholt, enerzijds, en Johan van Rechteren, zijn broer, met Ernst Mulerdt, schout te Hasselt, en Johann van Haersolte op de Lemkuyle, als voogden over diens minderjarige kinderen, met hun dedingslieden Herman van den Kloster, prior op de Berch te Deventer, Johann Sloeth, Henrick de Vos van Stenwick en Tijman de Boyer, anderzijds, verklaren het reeds lang bestaande geschil tussen partijen te hebben bijgelegd over de nalatenschap van wijlen hun broer Seiger van Rechterenn, op voorwaarden:
- dat Johann van Rechteren alle goederen zal verkrijgen die Henrick van Seiger had geërfd of waarop hij recht heeft, waartegen Johan aan Henrick 6000 goudguldens zal uitkeren, te voldoen in termijnen binnen één jaar;
- dat Henrick aan Johan alle akten zal overgeven die betrekking hebben op de goederen Breedenhorst en Eegedenn;
- dat deze overeenkomst nietig zal zijn als Henrick en zijn vrouw Agnes van Westerholt alsnog kinderen mochten krijgen.
2 Zeiger van Rechteren [1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.2], geboren na 1498. Zeiger is overleden vóór 1562, ten hoogste 64 jaar oud.
Notitie bij Zeiger: Rechter te Heino, vermeld 22 maart 1562.
Bezat de goederen Bredenhorst en Egeden.
3 Elisabeth van Rechteren, geboren na 1498. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.3.
4 Otto van Rechteren, geboren na 1498. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.4.
5 Adolf van Rechteren [1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.5], geboren na 1498. Adolf is overleden vóór 1534, ten hoogste 36 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Oorkonde van 5 januari ??.
Adolff van Rechteren verklaart de rente van 50 Franse schilden per jaar die hij heeft verkocht uit de tienden van de buurschap Daerle in het kerspel Helendorn, aan juffer Mabelie van Coverden, weduwe van Johan Stellinck, en hun kinderen, als erfgenamen van genoemde Johan Stellinck, met toestemming van zijn broer Johan van Rechteren, heer tot Almeloe, als leenheer, binnen zes jaar te lossen. Ter medebezegeling verzoekt hij Johan van Voerst van Beerse en Zweder Zobbe, leenmannen van Johan van Rechteren.
13 november 1498: Adolph van Rechteren verklaart verkocht te hebben aan prior en convent van Zybekeloe een rente van 8 mud winterrogge Zwolse maat uit zijn tienden grof en smal van het erf Noerdinck, gelegen in het kerspel Helendoern en de buurschap Daerle, behoudens het recht van wederkoop voor 100 Overlandse gouden Rijnse gulden en de goedkeuring door de leenheer.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 151 vs. (blz. 300), in het archief van het klooster Sibculo.
6 Hinrick, Heer van Almelo van Rechteren, geboren omstreeks 1510. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.6.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1510, zoon van NN van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1540. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1 Joachim Lunsche is geboren omstreeks 1612, zoon van Herman Lunsche (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1) en Frekyen Brunniger. Joachim is overleden omstreeks 1674, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Joachim: Wordt in 1632 beleend met de Stichtse goederen.
Rochtbrief van 1652 met de eis van Rolof Alting namens zijn vrouw Hinderkien Lunsche en haar zuster Grietien Lunsche om over te gaan tot de scheiding van de nalatenschap van Hindrik Lunsche.
In 1659 wordt overeenstemming verkregen.
In mei 1657 sloeg hij een zekere Rien Lamberts uit Norg dood.
Op 23 februari 1658 werd hij door de Landdag gerehabiliteerd, als hebbende gehandeld in noodweer. In 1662 werd hem weer zitting verleend in de Landdag.
Zijn kinderen noemden zich sinds die tijd Lunsingh.
Joachim trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1635 met Elisabeth Woltheri (Wolters), ongeveer 20 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1615, dochter van Wouter (Wolter} Anthonissen (Teunis) en Geertje Suinge. Elisabeth is overleden omstreeks 1673, ongeveer 58 jaar oud.
Kinderen van Joachim en Elisabeth:
1 Herman Lunsingh, geboren omstreeks 1647. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.
2 Wolter (Woltherus) Lunsingh [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.2], geboren op 03-06-1642. Wolter is overleden in 04-1680, 37 jaar oud. Wolter bleef ongehuwd.
3 Joachimus Lunsingh [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.3]. Joachimus is overleden na 1707.
4 Frederika Lunsingh [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.4], geboren op 09-03-1636. Frederika is overleden omstreeks 1675, ongeveer 39 jaar oud.
5 Cristoffertien (Christophora) Lunsingh, geboren op 30-04-1637. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.5.
6 Warmolt Lunsingh, geboren op 16-02-1651. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.
7 Hermannus Lunsche [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.7], geboren op 20-09-1639. Hermannus is overleden in 10-1639, 10 dagen oud.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.3 Grietje Lunsche, dochter van Herman Lunsche (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1) en Frekyen Brunniger. Grietje is overleden in 1655. Grietje:
(1) trouwde in 1634 met Richard Luilofs. Richard is overleden vóór 1638.
(2) trouwde in 1638 met Roelof Schuiringe.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.5 Hinderkien Lunsche is geboren omstreeks 1600, dochter van Herman Lunsche (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1) en Frekyen Brunniger. Hinderkien trouwde, ongeveer 35 jaar oud, in 1635 met Roelof Alting. Roelof is overleden na 1668.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2.2 Bijwe Hiddinck is geboren omstreeks 1540, dochter van Roelof Hendriks Hiddingh (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2) en Arnt Zellen. Bijwe is overleden in 1598, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Bijwe: Uit aantekeningen Egbert Pelinck;
akte 15 juni 1569 verkrijgt leengoed na opdracht aan haar broer Henderick, oudste zoon van Roloff Hiddinck. Voorwaarde is dat het leen mede gebruikt mag worden door Roloffs zuster Ennicke, g/m Derrick Huegen. Het leen mag niet gesplitst worden.
Bijwe trouwde, ongeveer 16 jaar oud, in 1556 met Julicke (Juilich) (Julcke) (Yelcke) Brungersma, ongeveer 36 jaar oud. Julicke is geboren omstreeks 1520. Julicke is overleden vóór 1574, ten hoogste 54 jaar oud. Julicke trouwde voorheen omstreeks 1540 met Sepck.
Kind van Bijwe en Julicke:
1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5.1.1.1 Engelbert van Westerholt is geboren omstreeks 1570, zoon van Bouchard van Westerholt (zie 1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5.1.1). Engelbert is overleden omstreeks 1605, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Heer van Alst en Lake
Kind van Engelbert uit onbekende relatie:
1 Sophia Anna van Westerholt [1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5.1.1.1.1], geboren omstreeks 1600.
Notitie bij Sophia: Vrouwe van Alst en Haselüne
1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.1.1.1 Johan van Ittersum is geboren omstreeks 1500, zoon van Johan van Ittersum en Sophia van Coevorden (zie 1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.1.1). Johan is overleden omstreeks 1546, ongeveer 46 jaar oud. Johan trouwde met Anna van Buckhorst. Anna is geboren omstreeks 1510.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1 Carel van Arnhem is geboren op 24-08-1551 in Arnhem, zoon van Zeger van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1) en Catharina van Honnepel. Carel is overleden op 20-09-1621 in Ede, 70 jaar oud. Hij is begraven in Ede.
Notitie bij Carel: Ridder; burgemeester van Arnhem 1576-1614.
Raad van het Fürstendom Gelre, gecommiteerde ter Generaliteit 1582;
Beroep:
burgemeester van Arnhem 1576-1614, Schout van Rheden
Carel trouwde met Agnes van Stepraedt.
Kinderen van Carel en Agnes:
1 Sicamber van Arnhem, geboren vóór 1575. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.1.
2 Katharina van Arnhem [1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.2], geboren in 1576. Katharina is overleden in 1639, 62 of 63 jaar oud.
3 Zeger van Arnhem, geboren in 1578. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.3.
4 Henrica van Arnhem [1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.4], geboren in 1584. Henrica is overleden in 1616, 31 of 32 jaar oud.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.2.1 Elisabeth van Voorst en Keppel is geboren in 1516, dochter van Frederik van Voorst en Keppel (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.2) en Judith van Aeswijn. Elisabeth is overleden in 1571, 54 of 55 jaar oud. Elisabeth trouwde, 13 of 14 jaar oud, in 1530 met Johan van Pallandt. Johan is een zoon van Elbert van Pallandt en Elisabeth ter Horst.
Notitie bij Johan: Heer tot Horst, Issum en Hamm,
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.2.2 Frederica van Voorst en Keppel is geboren omstreeks 1521, dochter van Frederik van Voorst en Keppel (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.2) en Judith van Aeswijn. Frederica is overleden in 1577, ongeveer 56 jaar oud. Frederica trouwde, ongeveer 15 jaar oud, in 1536 met Derk van Gelre. Derk is een zoon van Reinier van Gelre en Aleyda Schenck van Nydeggen. Derk is overleden in 1580.
Notitie bij Derk: Heer tot Arcen,
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.3 Elisabeth van Rechteren is geboren na 1498, dochter van Adolph van Rechteren (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6) en Katherine de Cock van Opijnen. Elisabeth is overleden vóór 1534, ten hoogste 36 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Vermeld 17 juni 1552.
Oorkonde van 7 juli 1553: Everdt vann Langenn en zijn vrouw Elyzabeth verklaren ontvangen te hebben voor hun zoon Aleff van Hinrich vann Rechterenn, heer tot Almelo, het geld dat juffer Catrina van Opinenn, weduwe van Adolp vann Rechter, aan hun zoon schuldig is wegens een jaarrente.
Elisabeth trouwde met Everdt van Langen tho Langen.
Notitie bij Everdt: 22 februari 1554:
Everdt van Langhen tot Everswynkell en zijn vrouw Elizabeth van Rechteren verklaren afstand te doen en bij deze over te dragen al hun rechten op het kindsdeel van Elizabeth uit de nalatenschap van wijlen haar ouders Aleff van Rechteren en Katherina Kocks van Opijnen, en van de vorderingen die zij hadden voortspruitende uit hun huwelijksvoorwaarden, daar zij bekennen voldaan te zijn door Henric van Rechteren en diens vrouw Walrave van Rossem van de som geld die hen bij boedelscheiding d.d. 1553 juni 27 (regest nr. 1033) was toebedeeld, met uitzondering van eventuele goederen die zij bij het kinderloos overlijden van Henric van Rechteren zelf zouden kunnen erven, waarbij Walraven van Rossum zich wel het vruchtgebruik hierover voorbehoudt.
Kind van Elisabeth en Everdt:
1 Aleff van Langen [1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.3.1].
Notitie bij Aleff: 7 juli 1553:
Everdt vann Langenn en zijn vrouw Elyzabeth verklaren ontvangen te hebben voor hun zoon Aleff van Hinrich vann Rechterenn, heer tot Almelo, het geld dat juffer Catrina van Opinenn, weduwe van Adolp vann Rechter, aan hun zoon schuldig is wegens een jaarrente.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.4 Otto van Rechteren is geboren na 1498, zoon van Adolph van Rechteren (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6) en Katherine de Cock van Opijnen. Otto is overleden vóór 03-1542, ten hoogste 44 jaar oud.
Kind van Otto uit onbekende relatie:
1 Anna van Rechteren, geboren omstreeks 1530. Volgt 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.4.1.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.6 Hinrick, Heer van Almelo van Rechteren is geboren omstreeks 1510, zoon van Adolph van Rechteren (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6) en Katherine de Cock van Opijnen. Hinrick, is overleden na 1563, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij Hinrick,: Oorkonde 23 juli 1526:
Johan van Twickelloe, drost en ambtman van Twente, verklaart dat Henrick van Rechteren, heer tot Almeloe, heeft bekend zijn moeder juffer Katherine van Opine, weduwe Van Rechteren, te zullen vrijwaren van een betaling die zij heeft gedaan te zijnen behoeve aan Evert van Lintelloe van 300 Rijnse guldens uit het goed Tedingeswert in het kerspel Avesaet in de Betuwe, in mindering van een schuld in totaal 1000 guldens die hij heeft aan juffer Metthe van Langen genaamd van Daerle onder verband van het huis Almeloe, voor welke betaling Henrick nu ten behoeve van zijn moeder tot onderpand stelt al het hout staande op de erven Kolthoff, Nortwick en andere erven in de heerlijkheid Almeloe.
Keurnoten: Ghert van Pesie en Sise van den Cloester, waarnaast Henrick tot meerder zekerheid nog "handtastinge" doet in handen van Frederick en Adriaen van Twickelloe, broers van de drost.
Vermeld 8 april 1550;
Henryck van Rechteren, heer tot Almeloe, en zijn vrouw Walraven van Rossem verklaren verkocht te hebben aan Johan van den Boetzeller en diens vrouw Anna van Rossem de grove en smalle tienden te Daerle in het kerspel Hellendoeren voor een som van 5800 goudguldens, welke tienden in totaal nog zijn belast met 1080 goudguldens ten gunste van de drost van Twenthe, terwijl Van den Boetzeller voor wijnkoop nog zal betalen 18 ellen zwart fluweel en een aam wijn.
Dedingslieden: Otto van Bellynchaeve, Johan van Vlodrop, richter [te Almelo], en Deryck van Bedtber, richter te Delden, aan de zijde van Van Rechteren, alsmede heer Thias van Boetzeller, bastaard, en heer Thyas van Hellendoeren dye olde aan de zijde van Van den Boetzeller.
Oorkonde 9 juli 1555;
Henryck van Rechteren, heer tot Almelo, en Johan van Rechteren, broers, verklaren nadere bepalingen te maken op de akte van boedelscheiding d.d. 1553 juni 28 (regest nr. 1034), waarbij wordt bepaald dat Henrick het leengoed Tetynxweert te Avesaet zal krijgen, afkomstig van hun moeder Katarina [de Cock] van Opinen, terwijl Johan de overige vrijeigen- en tijnsgoederen zal krijgen, voor beiden op de voorwaarde dat als hun zuster (NICHT) Anna rechten op deze goederen doet gelden, zij haar ieder voor hun eigen deel moeten uitkopen.
Oorkonde van 15 september 1556: Henrick van Rechteren, heer tot Almelo, en zijn vrouw Agnes van Westerholt verklaren dat zij of hun erfgenamen terstond na het overlijden van Henrick aan Johan van Rossem, heer tot Poederoyen en Meynertswijck, of diens erfgenamen de som van 1160 goudguldens zullen uitkeren die aan Johans dochter Walraven, eerste vrouw van Henrick, als deel der bruidsschat was meegegeven en waarvan Henrick het levenslang vruchtgebruik heeft, voor welke teruggave zij tot zekerheid stellen hun goed Tedynxwerdt te Avezaet, een leengoed van het wereldlijke stift Thoeren, en al hun verdere goederen, zowel gelegen in de Nederbetuwe als elders, terwijl zij, bij gebrek aan Thoernse leenmannen, aan Wolter van Baexen, heer tot Coninxvrij, ambtman van Tielre- en Bomelrewerden, en Jan die Kock van Opynen, Gelders leenman, verzoeken deze akte mede te zegelen om bij Margriet dochter too Brederode, vrouwe van het stift, als leenvrouwe, goedkeuring van deze bezwaring van het leengoed te verkrijgen.
Oorkonde van 2 juni 1560: Hermen van Westerholt, drost, Jacop die Cock van Oppijnen, Wolter Janssen van Ysendoren en Jan van Rossem, bastaard, verklaren, als scheidslieden een geschil te hebben beslecht tussen Johan van Rossem, heer tot Poederoyen en Meynertswijck, en Henrick van Rechteren, heer tot Almeloe, waarbij wordt bepaald:
- dat de terugbetaling door Van Rechteren aan Van Rossem van 1160 goudguldens, als deel van de bruidsschat van Van Rossems dochter wijlen Walraven van Rossem, eerste vrouw van Henrich van Rechteren, zal worden gecompenseerd met de reeds verschuldigde en gedurende het leven van Van Rechteren nog door Van Rossem te betalen rente, zijnde 87 goudguldens per jaar, wegens het nog niet betaald overige deel van deze bruidsschat, waarnaast Van Rossem nog 100 goudguldens schuldig blijft, die hij binnen één jaar moet voldoen, en
- dat de jaarlijkse rente van 21 goudguldens die Van Rechteren eertijds had verkocht aan de maarschalk Marten van Rossem, en welke deze laatste weer had overgedragen aan Johan, zoon van voornoemde Johan van Rossem, van kracht zal blijven, evenals het levenslange recht van vruchtgebruik dat juffer Anna van Zwartsenborch, weduwe Van Rossem en Broickhuysen, daarvan heeft, waarbij de heerlijkheid Broickhuysen als onderpand voor de teruggave na haar dood wordt gesteld.
12 januari 1563: Henrick van Rechteren, heer tot Almelo, verklaart ontvangen te hebben van zijn broer Johan van Rechteren 300 guldens, zijnde de eerste termijn van de betaling die zij waren overeengekomen bij de overeenkomst onlangs gesloten in den Ham
11 november 1563: Henrick van Rechteren, heer tot Almeloe, verklaart voor zich en zijn vrouw voldaan te zijn door zijn broer Johan van Rechteren van de som van 6000 goudguldens, zoals deze was verschuldigd wegens hun overeenkomst gesloten in [den] Ham op 12 augustus 1562 (regest nr. 1121) over de nalatenschap van wijlen hun broer Zeiger van Rechteren, betrekking hebbende op de goederen Bredenhoerst en Egedenn.
Hinrick,:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1533 met Walrave van Rossum. Walrave is overleden vóór 1555.
Notitie bij Walrave: Oorkonde van 20 augustus 1556: Mr. Jan van Rossem, deken te Rossem, Johan van den Boetzler, heer ter Moelen, Jorgen Werninckhoff, Wisscher ambtman, en Jan van Rossem, bastaard, richter van Bomelreweert, als dedingslieden aan de zijde van Johan van Rossem, heer tot Poederoyen en Meynerswijck, alsmede mr. Johan ter Brugge, pastoor te Almelo, Bernt van Bervoirde toe Wemsselo etc., Herman van Westerholt en Oth van Bellinchove aan de zijde van Henrick van Rechteren, heer tot Almelo, verklaren boedelscheiding te maken van de nalatenschap van juffer Walraven van Rossem, dochter van genoemde heer van Poederoyen en vrouw van Van Rechteren, ter uitvoering van de huwelijksvoorwaarden tussen partijen in 1533 gemaakt, waarbij wordt bepaald:
- dat Van Rechteren de sieraden aan haar vader zal teruggeven, met uitzondering van twee gouden broches die hij ter nagedachtenis aan zijn vrouw mag behouden en een fluwelen tabbert met borduursel;
- dat Van Rechteren het vruchtgebruik over de rest van haar aangebrachte goederen behoudt, bestaande nu uit een reeds uitgekeerde som van 1160 goudguldens en een jaarlijkse rente van 87 goudguldens, voor de teruggave waarvan hij aan Van Rossem zijn erve in Tielreweert in de Nederbetuwe en al zijn verder goederen tot zekerheid zal stellen;
- dat Van Rossem voor de betaling van de jaarlijkse rente nog zekerheid zal stellen.
(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, in 1556 met Agnes van Westerholt.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1540, zoon van NN van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Arent van Ruinen, geboren omstreeks 1570. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1 Herman Lunsingh is geboren omstreeks 1647, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Herman is overleden vóór 13-06-1724, ten hoogste 77 jaar oud. Herman trouwde, ten hoogste 38 jaar oud, vóór 1685 met Lammechien Datema, ten hoogste 25 jaar oud. Lammechien is geboren omstreeks 1660, dochter van Himme Datema en Annegien Schuiringe. Zij is gedoopt in Roderwolde. Lammechien is overleden in 1726, ongeveer 66 jaar oud.
Kinderen van Herman en Lammechien:
1 Joachimus Lunsingh [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.1], geboren omstreeks 1686. Joachimus is overleden vóór 23-03-1723, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij Joachimus: Uit Ons Waardeel 82/3:
Joachimus Lunsingh, overleden voor 23 maart 1723. Vermoedelijk niet gehuwd. Legt op 20 maart 1714 de eed af als landdagscomparant. Moet dan tenminste 25 jaar oud zijn. Werd op die dag benoemd tot luitenant in de compagnie van majoor Kettel. Werd geen kapitein en ook geen ritmeester. Op voorstel van zijn vader werd hij luitenant-kapitein in de compagnie van de kolonel van Echten.
2 Elisabeth Lunsingh [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.2], geboren omstreeks 1690. Elisabeth is overleden in 04-1760, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Uit Ons Waardeel 82/3:
Elisabeth Lunsingh bleef ongehuwd.
Elisabeth bleef ongehuwd.
3 Annegijn (Annegien) Lunsingh, geboren omstreeks 1690. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.
4 Margrieta Lunsingh [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.4], geboren omstreeks 1695. Margrieta is overleden omstreeks 1745, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Margrieta: Overleden tussen 1739 en 1749.
Margrieta bleef ongehuwd.
5 Frederika (Frerikjen) Lunsingh [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.5], geboren omstreeks 1695. Frerikjen is overleden op 01-04-1758, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Frerikjen: Op 8 april 1758 betalen haar zusters voor het zwarte laken. Zij zal dan even daarvoor zijn overleden.
Frerikjen bleef ongehuwd.
6 Henrica (Hinderica) (Hendrikje) Lunsingh [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.6], geboren omstreeks 1700. Hendrikje is overleden in 01-1780, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Uit Ons Waardeel 82/3:
Zij maakt op 7 augustus 1755 een wederkerig testament met haar zusters Elisabeth, Cornelia en Frederica.
Met haar zuster Cornelia alleen, nogmaals een wederkerig testament op 7 oktober 1771.
Henrica geeft op eind december 1771 het overlijden aan van haar zuster (Cornelia) en haar knecht.
Het opmaken van een wederkerig testament door de 4 ongetrouwde zusters Lunsingh in 1755 had kennelijk tot doel om het familiebezit uit handen te houden van Gasparus Wylant, die getrouwd was met hun zuster Annechien Lunsingh. en hun kinderen. Dit is echter slechts deels gelukt.
De reden daartoe is niet te achterhalen.
Henrica was kennelijk de sterkste en had het heft in handen bij het doen van zaken. Zij is van de 4 ongetrouwde zusters ook het laatst overleden.
7 Cornelia Lunsingh [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.7], geboren in 1711. Cornelia is overleden op 24-09-1771, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Uit Ons Waardeel 82/3:
Uit het overlijdensbericht van haar, opgemaakt door haar zuster Henrica, blijk dat zij in een kwijnende staat heeft geleefd, maar boven verwachting ruim 60 jaar oud is geworden.
Cornelia bleef ongehuwd.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.5 Cristoffertien (Christophora) Lunsingh is geboren op 30-04-1637, dochter van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Cristoffertien is overleden na 1693, minstens 56 jaar oud. Cristoffertien trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1663 met Marcus Barelds, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cristoffertien en Marcus: Huwelijkscontract 15-10-1663
Marcus is geboren in 1627. Marcus is overleden op 25-09-1714, 86 of 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marcus: Bijgezet in de grafkelder van de fam. Gasinjet in de kerk van Norg.
Kinderen van Cristoffertien en Marcus:
1 Magdalena Barelds [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.5.1].
2 Elizabeth Barelds [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.5.2].
3 Jochem Lunsingh Barelds [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.5.3]. Jochem is overleden op 23-06-1675.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6 Warmolt Lunsingh is geboren op 16-02-1651, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Warmolt is overleden op 12-11-1708, 57 jaar oud.
Notitie bij Warmolt: Koopt in 1700 de leenplichtigheid af van de Stichtse goederen van Gerard Sloet tot Canneveld en Singraven voor 75 car guldens.
Warmolt trouwde, 24 jaar oud, op 05-08-1675 in Gronigen, A-kerk met Henrica (Fockens) van Hoysum, 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Warmolt en Fockens: Huwelijkscontract opgemaakt 16 juli 1675 te Groningen. Aktenr. 1534.
Fockens is geboren in 1656, dochter van Focco van Hoysum en Frederika Alting. Fockens is overleden in 1724, 67 of 68 jaar oud.
Kinderen van Warmolt en Fockens:
1 Elisabeth Lunsingh. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.
2 Focco Lunsingh, geboren in 1677. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.2.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1 Baiewe Brungersma, dochter van Julicke (Juilich) (Julcke) (Yelcke) Brungersma en Bijwe Hiddinck (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2.2). Baiewe trouwde met Johan Pellenrock. Johan is overleden in 1615.
Notitie bij Johan: Vermeld 1586-1595
Kind van Baiewe en Johan:
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.1 Sicamber van Arnhem is geboren vóór 1575, zoon van Carel van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1) en Agnes van Stepraedt. Sicamber is overleden omstreeks 1657, minstens 82 jaar oud.
Notitie bij Sicamber: Bastaardzoon van Carel; schout van Rheden 1626-1633
Sicamber trouwde met Berendina Staveren. Berendina is geboren omstreeks 1580. Berendina is overleden omstreeks 1657, ongeveer 77 jaar oud.
Kind van Sicamber en Berendina:
1 Zeger van Arnhem, geboren omstreeks 1610. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.1.1.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.3 Zeger van Arnhem is geboren in 1578, zoon van Carel van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1) en Agnes van Stepraedt. Zeger is overleden in 1632, 53 of 54 jaar oud.
Notitie bij Zeger: Ook vermeld als van Arnhem tot Kernhem.
Zeger trouwde, 48 of 49 jaar oud, in 1627 met Margaretha van Wijhe tot Echteld.
Kind van Zeger en Margaretha:
1 Margaretha van Arnhem, geboren in 1624. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.3.1.
1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.4.1 Anna van Rechteren is geboren omstreeks 1530, dochter van Otto van Rechteren (zie 1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.4).
Notitie bij Anna: 12 april 1553:
Joest van Keppell en zijn vrouw Anna van Rechteren verklaren ontvangen te hebben van hun zwager en oom Johan van Rechteren 2500 guldens ter gedeeltelijke aflossing van de vordering die zij op hem hebben, groot 4500 guldens, vermeld in de overeenkomst d.d. 1551 september 26 (regest nr. 1
Vermeld 27 maart 1542.
Henryck van Rechteren, heer tot Almeloe, Adrian van Twickkeloe, Wijnolt van Sallandt en Frederyck van Keppelloe, heer tot Verwoilde, aan de zijde van de minderjarige juffer Anna van Rechteren, enig kind van wijlen Otto van Rechteren, alsmede Otto van den Rutenberch en dr. Johan van Langen, aan de zijde van Johan van Rechteren, broer van voornoemde Otto, verklaren boedelscheiding tot stand te hebben gebracht over de nalatenschap van wijlen hun respectievelijke grootvader en vader Adolff van Rechteren, waarbij het huis en hof te Rechteren aan Johan wordt toegewezen, waarvoor hij aan Anna slechts 1000 guldens zal hoeven uit te keren, omdat haar vader, Otto, reeds twaalf jaar dit huis had bezeten en hout daarvan had verkocht, waarnaast Anna nog de erven Duvelshues en Veltkamp worden toegewezen, waarop echter het vruchtgebruik van haar moeder gevestigd blijft.
Anna trouwde met Joost van Keppel.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1 Arent van Ruinen is geboren omstreeks 1570, zoon van NN van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1).
Notitie bij Arent: Fictief opgevoerd.
Kinderen van Arent uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Jan van Ruinen, geboren omstreeks 1610. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.
2 [misschien] Court van Ruinen, geboren omstreeks 1610. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3 Annegijn (Annegien) Lunsingh is geboren omstreeks 1690, dochter van Herman Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1) en Lammechien Datema. Annegien trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 29-07-1713 met Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland), ongeveer 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats [bron: DTB deel 175 Groningen]. Gasparus is geboren omstreeks 1685 in Antwerpen, zoon van Johan Adriaan Wijlant (Wieland) en Maria Clara Gaspars Genoels.
Kinderen van Annegien en Gasparus:
1 Lammechien Wieland, geboren omstreeks 1715. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.1.
2 Hermannus Lunsingh Kaspers Wilant (Wieland) [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.2]. Hij is gedoopt op 23-01-1718 in Assen [bron: DTOB, inv.nr. 7 doopboek 1710-1768 folio 16]. Hermannus is overleden na 1742, minstens 24 jaar oud.
3 Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland), gedoopt op 16-02-1721 in Assen. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.
4 Maria Clara Gaspars Wijlant (Wieland), gedoopt op 19-12-1723 in Assen. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.4.
5 Joachimus Gaspars Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.5]. Hij is gedoopt op 20-10-1726 in Assen. Joachimus is overleden vóór 1768, ten hoogste 42 jaar oud. Joachimus bleef ongehuwd.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1 Elisabeth Lunsingh, dochter van Warmolt Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6) en Henrica (Fockens) van Hoysum. Elisabeth trouwde in 1709 met Johannes Tonckens, 33 of 34 jaar oud. Johannes is geboren in 1675, zoon van Wijncko Tonckens en Anna Blanckstein. Johannes is overleden in 1741, 65 of 66 jaar oud.
Adres:
Oosterstraat, Groningen (straat vermeld bij de geboorte van Adelgunda en Gerardus.)
Kinderen van Elisabeth en Johannes:
1 Warmolt Tonckens, geboren in 1710. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.
2 Adelgunda Lunsingh Tonckens, gedoopt op 05-04-1714 in Groningen. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.2.
3 Gerardus Tonckens [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.3], geboren in Groningen, Oosterstraat. Hij is gedoopt op 07-07-1716 in Groningen [bron: DTB deel 129].
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.2 Focco Lunsingh is geboren in 1677, zoon van Warmolt Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6) en Henrica (Fockens) van Hoysum. Focco is overleden in 1755, 77 of 78 jaar oud. Focco trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1710 met Engelina Elisabeth Sichterman, 22 of 23 jaar oud. Engelina is geboren in 1687. Engelina is overleden in 1712, 24 of 25 jaar oud.
Kind van Focco en Engelina:
1 Warmolt Lunsingh [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.2.1], geboren in 1712. Warmolt is overleden in 1789, 76 of 77 jaar oud. Warmolt bleef ongehuwd.
1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1 Philip Pellenrock, zoon van Johan Pellenrock en Baiewe Brungersma (zie 1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1).
Beroep:
meester tingieter (Archieven Breda 1682-1686)
Philip trouwde met Hillich Knippeling.
Kind van Philip en Hillich:
1 Johan Philips Pellenrock [1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1].
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.1.1 Zeger van Arnhem is geboren omstreeks 1610, zoon van Sicamber van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.1) en Berendina Staveren. Zeger is overleden omstreeks 1657, ongeveer 47 jaar oud. Zeger trouwde met Hendersken Brouwers.
Kind van Zeger en Hendersken:
1 Gijsbertha van Arnhem, geboren in 1644. Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.3.1 Margaretha van Arnhem is geboren in 1624, dochter van Zeger van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.3) en Margaretha van Wijhe tot Echteld. Margaretha is overleden in 1651, 26 of 27 jaar oud. Margaretha trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1644 met Zeger van Heeckeren gen. van Rechteren, ongeveer 24 jaar oud. Zeger is geboren omstreeks 1620. Zeger is overleden in 1674, ongeveer 54 jaar oud. Zeger trouwde later in 1652 met Margaretha Torck.
Notitie bij Zeger: Heer van Almelo.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1 Jan van Ruinen is geboren omstreeks 1610, zoon van [waarschijnlijk] Arent van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1).
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
1 Arent Jans(sen) van Ruinen, geboren omstreeks 1635. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
2 Annetje Jans (Anna) van Ruinen, geboren omstreeks 1638. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.2.
3 Agnieta van Ruinen, geboren omstreeks 1645. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.3.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2 Court van Ruinen is geboren omstreeks 1610, zoon van [misschien] Arent van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1).
Kind van Court uit onbekende relatie:
1 Jan Courtsen van Ruinen, geboren omstreeks 1640. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.1 Lammechien Wieland is geboren omstreeks 1715, dochter van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3). Lammechien is overleden op 28-06-1802 in Norg, ongeveer 87 jaar oud.
Notitie bij Lammechien: Vestigt zich na de dood van haar man in Norg op 13-04-1781. Daar drijft zij een kleine boerderij. In 1792 verkoopt zij een huis met hof te Norg aan Luitien Hof.
Lammechien bleef kinderloos. Lammechien trouwde, ongeveer 62 jaar oud, op 31-03-1777 in Diever met Hendrik Borstius, 46 jaar oud. Hendrik is geboren op 25-06-1730 in Diever. Hendrik is overleden vóór 13-04-1781, ten hoogste 50 jaar oud.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3 Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland), zoon van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3). Hij is gedoopt op 16-02-1721 in Assen. Joannes is overleden in 1793, 71 of 72 jaar oud.
Notitie bij Joannes: Ook vermeld als Jan en Jannes Wieland in doopaktes kinderen.
Woonde voor zijn huwelijk in Loon op het ouderlijke erf.
Na de dood van zijn tante Henrica in 1780 erft hij goederen en hij verkoopt zijn aandeel in zijn landschapsplaats in Loon en gaat een boerderij in Westervelde bewonen, afkomstig uit het Lunsingh bezit. In 1784 is hij in Westervelde al vol boer geworden.
Joannes trouwde, 35 jaar oud, op 29-02-1756 in Assen met Aaltje Jans, 20 of 21 jaar oud. Aaltje is geboren in 1735 in Assen, Steendijk. Zij is gedoopt op 18-12-1735 in Assen. Aaltje is overleden op 05-02-1810 in Assen, 74 of 75 jaar oud.
Kinderen van Joannes en Aaltje:
1 Annigje Lunsing Wieland, geboren op 05-02-1757 in Assen, Steendijk. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.1.
2 Lammigje Wieland, gedoopt op 30-12-1759 in Assen. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.2.
3 Elisabeth Lunsingh Wieland, geboren op 28-07-1762 in Steendijk. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3.
4 Johanna Wieland, geboren in Steendijk. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.4.
5 Hermannus Lunsingh Wijlant (Wieland) [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.5], geboren op 31-07-1768 in Steendijk. Hij is gedoopt in Rolde. Hermannus is overleden vóór 1774, ten hoogste 6 jaar oud.
6 Jan Johannes Wieland, geboren op 19-07-1771 in Assen, Steendijk. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.
7 Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant), geboren op 07-09-1774 in Steendijk. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.
8 Aaltje Wieland, geboren in Loon. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.8.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.4 Maria Clara Gaspars Wijlant (Wieland), dochter van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3). Zij is gedoopt op 19-12-1723 in Assen. Maria is overleden in 1787, 63 of 64 jaar oud. Maria trouwde met Jan Jacobs. Jan is overleden vóór 1811.
Notitie bij Jan: Noemt zich in 1784 Jan Jacobs Wieland en staat als halve boer in Loon te boek.
Het huwelijk van Maria en Jan bleef kinderloos.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1 Warmolt Tonckens is geboren in 1710, zoon van Johannes Tonckens en Elisabeth Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1). Warmolt is overleden in 1782, 71 of 72 jaar oud. Warmolt trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1748 met Trijntje Winters, ongeveer 38 jaar oud. Trijntje is geboren in 1710. Trijntje is overleden in 1790, 79 of 80 jaar oud.
Kinderen van Warmolt en Trijntje:
1 Wijncko Tonckens, geboren in 1749. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.
2 Johannes Tonckens [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.2], geboren in 1750. Johannes is overleden in 1790, 39 of 40 jaar oud.
3 Joachimus Lunsingh Tonckens, geboren in 1753. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.2 Adelgunda Lunsingh Tonckens, dochter van Johannes Tonckens en Elisabeth Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1). Zij is gedoopt op 05-04-1714 in Groningen. Adelgunda trouwde met Gerhardus van Langen.
Kind van Adelgunda en Gerhardus:
1 Johannes van Langen [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.2.1], geboren in Groningen bij de Akerk. Hij is gedoopt op 16-12-1733 in Groningen.
1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.1.1.1 Gijsbertha van Arnhem is geboren in 1644, dochter van Zeger van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.1.1.1.1.1) en Hendersken Brouwers. Gijsbertha is overleden in 1704, 59 of 60 jaar oud. Gijsbertha trouwde met Gijsbert Vleming.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Arent Jans(sen) van Ruinen is geboren omstreeks 1635, zoon van Jan van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1). Arent is overleden op 06-07-1713 in Steenwijk, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arent: Niet zeker is of het deze persoon betreft.
Vermeld is de vrouw van Arent van Ruinen, maar er zijn er twee die in aanmerking komen.
Arent trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 16-04-1665 in Steenwijk met Claesin Alberts, ongeveer 20 jaar oud. Claesin is geboren omstreeks 1645 in Oldeberkoop. Claesin is overleden op 01-07-1713 in Steenwijk, ongeveer 68 jaar oud.
Kinderen van Arent en Claesin:
1 Annigjen (Anna) van Ruinen, gedoopt op 31-05-1668 in Steenwijk. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
2 Albert Arents van Ruinen, geboren omstreeks 1670 in Steenwijk. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.
3 Sijtjen van Runen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]. Zij is gedoopt op 01-06-1671.
4 Jan van Ruinen, geboren op 02-02-1676 in Steenwijk. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.
5 Klaasjen van Ruinen, gedoopt op 24-02-1678 in Steenwijk. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Annetje Jans (Anna) van Ruinen is geboren omstreeks 1638, dochter van Jan van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1). Anna is overleden op 18-09-1693 in Steenwijk, ongeveer 55 jaar oud. Anna ging in ondertrouw, ongeveer 22 jaar oud, op 05-08-1660 in Steenwijk met Jan Arents van Lubeck. Jan is overleden op 13-06-1690 in Steenwijk.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.3 Agnieta van Ruinen is geboren omstreeks 1645, dochter van Jan van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1). Agnieta trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1670 in Steenwijk met Jan Bloemen van Ruinen, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 19-12-1669 in Steenwijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Steenwijk. Jan is geboren omstreeks 1640 in Ruinen. Jan is overleden op 25-08-1693 in Steenwijk, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan Bloemen was soldaat bij zijn huwelijk.
Heeft de naam van Ruinen aangenomen.
Kinderen van Agnieta en Jan:
1 Sijtje van Runen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1]. Zij is gedoopt op 29-09-1669 in Steenwijk.
2 Jan Jansen Bloemen van Ruinen, gedoopt op 21-04-1675 in Steenwijk. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.
3 Margreet van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3]. Zij is gedoopt op 25-07-1677 in Steenwijk.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Jan Courtsen van Ruinen is geboren omstreeks 1640, zoon van Court van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2).
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
1 Jacob Jans van Ruinen, geboren in 1668 in ’t Klooster, Ambt Vollenhove. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.
2 [waarschijnlijk] Hermannus van Ruinen, geboren omstreeks 1675. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.
3 [waarschijnlijk] Lammigjen van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3]. Zij is gedoopt op 19-10-1679 in Steenwijk.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.1 Annigje Lunsing Wieland is geboren op 05-02-1757 in Assen, Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 12-02-1757 in Assen. Annigje is overleden op 18-05-1825 in Westervelde, 68 jaar oud.
Notitie bij Annigje: Bij haar overlijden woonde zij in huis nr. 6 te Norg. Dat huis is in 1808 aangekocht van de broers en zusters van Annigje. Twee vijfde deel van broer Jan en drie vijfde deel van de anderen.
Annigje bleef kinderloos. Annigje trouwde met Roelf Brink. Roelf is geboren op 15-12-1755 in Norg, zoon van Roelf Brink en Roelfje Luigies. Roelf is overleden op 31-08-1816 in Norg, 60 jaar oud.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.2 Lammigje Wieland, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 30-12-1759 in Assen. Lammigje is overleden vóór 1820, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Lammigje: Voor haar trouwe diensten verleend aan haar tante de weduwe Borstius kreeg Lammigje van haar een huis met hof cadeau.
Lammigje trouwde, 44 jaar oud, op 24-06-1804 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 30 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Johanna Wieland (1765-1800), met wie hij trouwde op 02-11-1800 in Norg, zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.4. Gerrit trouwde later op 21-11-1829 in Norg met Annegjen Jans Wieland (1802-1870), zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3 Elisabeth Lunsingh Wieland is geboren op 28-07-1762 in Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 01-08-1762 in Rolde. Elisabeth is overleden op 11-07-1824 in Westervelde, 61 jaar oud. Elisabeth trouwde met Roelf Jans van der Velds. Roelf is geboren op 01-02-1761, zoon van Jan Everts van der Velds en Grietje Roelfs. Roelf is overleden op 26-02-1839 in Westervelde, 78 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Roelf:
1 Aaltien van der Velds, geboren in 1781 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3.1.
2 Joachimus van der Velds [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3.2]. Hij is gedoopt op 05-06-1791 in Norg.
3 Aaltjen van der Velds [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3.3]. Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Norg.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.4 Johanna Wieland is geboren in Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 17-03-1765 in Rolde. Johanna is overleden op 07-11-1800 in Norg, 35 jaar oud. Johanna trouwde, 35 jaar oud, op 02-11-1800 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 26 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit trouwde later op 24-06-1804 in Norg met Lammigje Wieland (1759-vóór 1820), zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.2. Gerrit trouwde later op 21-11-1829 in Norg met Annegjen Jans Wieland (1802-1870), zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3.
Kind van Johanna en Gerrit:
1 Johannes Adrianus Klaasses [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.4.1]. Hij is gedoopt op 09-11-1800 in Norg.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6 Jan Johannes Wieland is geboren op 19-07-1771 in Assen, Steendijk, zoon van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Jan is overleden op 06-02-1830 in Westervelde, 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: Woonde op de Grote Tempel, Westervelde nr. 122.
Na het overlijden van zijn ouders, neemt hij in 1810 de ouderlijke plaats over van zijn broer Hermannus.
Van de huisplaats krijgt zijn zwager Jan Roelfs een deel om er een huis naast te kunnen bouwen.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 24-07-1796 in Norg met Luichje Jans Pieters, 18 jaar oud. Luichje is geboren op 08-02-1778 in Yde. Luichje is overleden op 24-03-1840 in Westervelde, 62 jaar oud.
Kinderen van Jan en Luichje:
1 Annechje Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.1]. Zij is gedoopt op 03-12-1797 in Norg. Annechje is overleden vóór 10-10-1802 in Norg, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Johannes Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.2]. Hij is gedoopt op 14-04-1800 in Norg.
3 Annegjen Jans Wieland, geboren op 06-10-1802 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3.
4 Jan Pieter Wieland, geboren op 05-09-1805 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.
5 Hermanus Wieland, gedoopt op 26-03-1809 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.5.
6 Petrus Johannes Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.6], geboren op 06-05-1812. Petrus is overleden op 15-02-1826 in Westervelde, 13 jaar oud.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7 Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) is geboren op 07-09-1774 in Steendijk, zoon van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Hij is gedoopt op 11-09-1774 in Rolde. Hermannus is overleden op 28-04-1850 in Westervelde, 75 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: Woont op het ouderlijke huis nr 105 te Westervelde.
Hermannus trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1802 in Norg met Annechien Gerrits Mulder, 30 of 31 jaar oud. Annechien is geboren in 1771, dochter van Gerrit Stevens Mulder en Wemeltjen Barels. Annechien is overleden in 1827, 55 of 56 jaar oud.
Kinderen van Hermannus en Annechien:
1 Johannes Adrianus Wieland, geboren op 23-04-1803 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.
2 Gerrit Wieland, gedoopt op 23-02-1806 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.
3 Jan Wieland, gedoopt op 28-05-1809 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.
4 Wemeltjen Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.4]. Zij is gedoopt op 23-09-1810 in Norg. Wemeltjen is overleden op 17-02-1878 in Norg, 67 jaar oud. Wemeltjen bleef ongehuwd.
5 Aaltje Lunsingh Wieland, geboren op 10-10-1814 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.5.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.8 Aaltje Wieland is geboren in Loon, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 17-05-1778 in Rolde. Aaltje is overleden op 26-02-1830 in Westervelde, 51 jaar oud. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1807 in Norg met Jan Roelfs Roelfsema.
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 NN Jan Roelfs [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.8.1], levenloos geboren kind, geboren op 22-03-1808 in Westervelde. Hij of zij is begraven in Norg.
2 Roelf Jan Roelfs [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.8.2]. Hij is gedoopt op 23-04-1810 in Norg.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1 Wijncko Tonckens is geboren in 1749, zoon van Warmolt Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1) en Trijntje Winters. Wijncko is overleden in 1804, 54 of 55 jaar oud. Wijncko:
(1) trouwde met Claasje Elevelt. Claasje is geboren in 1761. Claasje is overleden in 1789, 27 of 28 jaar oud.
(2) trouwde, 41 of 42 jaar oud, in 1791 met Maria Vos, 21 of 22 jaar oud. Maria is geboren in 1769. Maria is overleden in 1805, 35 of 36 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Maria:
1 Hendrik Tonckens, geboren in 1793. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.1.
2 Wijncko Johannes Tonckens, geboren in 1804. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3 Joachimus Lunsingh Tonckens is geboren in 1753, zoon van Warmolt Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1) en Trijntje Winters. Joachimus is overleden in 1821, 67 of 68 jaar oud. Joachimus trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1781 met Maria Hellinga, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1757. Maria is overleden in 1794, 36 of 37 jaar oud.
Kinderen van Joachimus en Maria:
1 Warmolt Tonckens, geboren in 1782. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.
2 Johannes Tonckens, geboren in 1784. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.
3 Elzo Tonckens, geboren in 1792. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.3.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Annigjen (Anna) van Ruinen, dochter van Arent Jans(sen) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en Claesin Alberts. Zij is gedoopt op 31-05-1668 in Steenwijk. Anna ging in ondertrouw, 32 jaar oud, op 26-12-1700 in Steenwijk met Jacob Klements.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Albert Arents van Ruinen is geboren omstreeks 1670 in Steenwijk, zoon van Arent Jans(sen) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en Claesin Alberts. Albert is overleden op 05-02-1717 in Steenwijk, ongeveer 47 jaar oud. Albert trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-01-1694 in Steenwijk met Janna Roosjes, ongeveer 24 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1670 in Hoorn.
Kinderen van Albert en Janna:
1 Klasijn van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]. Zij is gedoopt op 30-12-1694 in Steenwijk.
2 Roelofje van Ruinen, geboren omstreeks 1695 in Steenwijk. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.
3 Hendrine van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3]. Zij is gedoopt op 06-01-1697 in Steenwijk. Hendrine is overleden vóór 1699 in Steenwijk, ten hoogste 2 jaar oud.
4 Hendrina van Ruinen, gedoopt in 05-1699 in Steenwijk. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.
5 Jakobus van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.5]. Hij is gedoopt op 11-09-1701 in Steenwijk. Jakobus is overleden op 02-06-1705 in Steenwijk, 3 jaar oud.
6 Berentje van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6]. Zij is gedoopt op 28-03-1706 in Steenwijk. Berentje is overleden op 18-07-1709 in Steenwijk, 3 jaar oud.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4 Jan van Ruinen is geboren op 02-02-1676 in Steenwijk, zoon van Arent Jans(sen) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en Claesin Alberts. Jan trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1703 in Meppel met Aaltjen Klaassen, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op 01-04-1703 in Steenwijk in ondertrouw zijn gegaan. Aaltjen is geboren omstreeks 1680 in Meppel.
Kind van Jan en Aaltjen:
1 Arent van Ruinen, geboren omstreeks 1710. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5 Klaasjen van Ruinen, dochter van Arent Jans(sen) van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en Claesin Alberts. Zij is gedoopt op 24-02-1678 in Steenwijk. Klaasjen is overleden op 14-07-1703 in Steenwijk, 25 jaar oud. Klaasjen trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1703 in Steenwijk met Dirk van der Bildt. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1703 in Steenwijk.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2 Jan Jansen Bloemen van Ruinen, zoon van Jan Bloemen van Ruinen en Agnieta van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.3). Hij is gedoopt op 21-04-1675 in Steenwijk.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Anna van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1]. Zij is gedoopt in 03-1699 in Steenwijk.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Jacob Jans van Ruinen is geboren in 1668 in ’t Klooster, Ambt Vollenhove, zoon van Jan Courtsen van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1). Hij is gedoopt op 29-11-1668 in Vollenhove. Jacob trouwde met Hendrikjen Geerts.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Hendrikjen: Toestemming voor huwelijk verkregen op 20 juni 1697.
Hendrikjen is geboren in 1666. Hendrikjen is overleden in 1747, 80 of 81 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Hendrikjen:
1 Evert Jans van Ruinen, geboren in 1664. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.
2 Jan Jacobs van Ruinen, geboren in 1698 in Zwartsluis. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.
3 [waarschijnlijk] Gerrit Jacobs van Ruinen, geboren in 1707. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2 Hermannus van Ruinen is geboren omstreeks 1675, zoon van [waarschijnlijk] Jan Courtsen van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1).
Kind van Hermannus uit onbekende relatie:
1 Geertruid Hermannus van Ruinen, geboren omstreeks 1705 in Steenwijk. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3.1 Aaltien van der Velds is geboren in 1781 in Norg, dochter van Roelf Jans van der Velds en Elisabeth Lunsingh Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3). Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Norg. Aaltien trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 19-11-1825 in Norg [bron: Aktenr 17] met Arent Ottenhof de Wit, 34 jaar oud. Arent is een zoon van Albert de Wit en Trijntje Ottenhof. Hij is gedoopt op 08-12-1790 in Groningen.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3 Annegjen Jans Wieland is geboren op 06-10-1802 in Westervelde, dochter van Jan Johannes Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Zij is gedoopt op 10-10-1802 in Norg. Annegjen is overleden op 06-08-1870 in Norg, 67 jaar oud. Annegjen trouwde, 27 jaar oud, op 21-11-1829 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 55 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Johanna Wieland (1765-1800), met wie hij trouwde op 02-11-1800 in Norg, zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.4. Gerrit is weduwnaar van Lammigje Wieland (1759-vóór 1820), met wie hij trouwde op 24-06-1804 in Norg, zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.2.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4 Jan Pieter Wieland is geboren op 05-09-1805 in Westervelde, zoon van Jan Johannes Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Hij is gedoopt op 15-09-1805 in Norg. Jan is overleden op 21-03-1883 in Norg, 77 jaar oud.
Beroep:
bakker
Jan trouwde met Trijntien Klijn. Trijntien is geboren op 05-01-1801 in Winschoten. Trijntien is overleden op 04-03-1858 in Westervelde, 57 jaar oud.
Kinderen van Jan en Trijntien:
1 Jan Wieland, geboren op 22-06-1830 in Eelde. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.
2 Luichie Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.2], geboren op 06-06-1837 in Gasteren.
3 Eltje Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.3], geboren op 15-05-1840 in Norg.
4 Hendrik Wieland, geboren op 01-11-1843 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.5 Hermanus Wieland, zoon van Jan Johannes Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Hij is gedoopt op 26-03-1809 in Norg. Hermanus is overleden op 02-03-1875 in Westervelde, 65 jaar oud. Hermanus trouwde met Grietje Geers. Zij is gedoopt op 23-12-1804 in Norg. Grietje is overleden op 13-05-1880 in Westervelde, 75 jaar oud.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1 Johannes Adrianus Wieland is geboren op 23-04-1803 in Westervelde, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 01-05-1803 in Norg. Johannes is overleden op 26-01-1852 in Veenhuizen, 48 jaar oud. Johannes trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1832 met Elisabeth Everdina Hubert, 19 of 20 jaar oud. Elisabeth is geboren op 10-12-1812 in Peize. Elisabeth is overleden na 1868 in Westervelde, minstens 56 jaar oud. Elisabeth trouwde later op 20-08-1859 in Norg met Jan Jans Oosting (geb. 1802).
Kinderen van Johannes en Elisabeth:
1 Hermannus Lunsingh Wieland, geboren op 08-10-1833 in Langelo. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1.
2 Betje Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.2], geboren op 03-08-1835 in Norg.
3 Annigje Wieland, geboren in 1837 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.3.
4 Aaltje Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.4], geboren op 27-01-1838 in Norg. Aaltje is overleden op 11-07-1842 in Norg, 4 jaar oud.
5 Henderika Wieland, geboren op 17-02-1842 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.5.
6 Hendrik Wieland, geboren op 05-05-1845 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.6.
7 Jan Wieland, geboren op 03-09-1849 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.7.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2 Gerrit Wieland, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 23-02-1806 in Norg. Gerrit is overleden op 23-02-1875 in Westervelde, 69 jaar oud. Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 07-01-1836 in Norg met Marrig Pieters Huls, 26 jaar oud. Marrig is geboren in Peest. Zij is gedoopt op 26-12-1809 in Norg. Marrig is overleden op 07-10-1888 in Westervelde, 78 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Marrig:
1 Pieter Wieland, geboren op 09-05-1836 in Langelo. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.
2 Herman Wieland, geboren op 16-02-1839 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.
3 Geesje Wieland, geboren op 30-01-1843 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.3.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3 Jan Wieland, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 28-05-1809 in Norg. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1842 in Norg met Grietien Barels, 12 jaar oud. Zij is gedoopt op 05-01-1830.
Kinderen van Jan en Grietien:
1 Geert Wieland, geboren op 11-02-1843 in Langelo. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.1.
2 Annechien Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.2], geboren op 06-02-1844 in Langelo. Annechien bleef ongehuwd.
3 Mans Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.3], geboren op 23-12-1848 in Langelo. Mans is overleden op 06-03-1901 in Langelo, 52 jaar oud.
4 Geesje Wieland, geboren op 16-12-1852 in Langelo. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.4.
5 Roelof Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.5], geboren op 12-11-1859 in Langelo.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.5 Aaltje Lunsingh Wieland is geboren op 10-10-1814 in Westervelde, dochter van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Aaltje is overleden op 12-08-1858 in Veenhuizen, 43 jaar oud. Aaltje trouwde met Sikke Jans Sikkens. Sikke is geboren op 07-05-1814 in Foxwolde. Sikke is overleden op 20-11-1869 in Foxwolde, 55 jaar oud.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.1 Hendrik Tonckens is geboren in 1793, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1) en Maria Vos. Hendrik is overleden in 1877, 83 of 84 jaar oud. Hendrik trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1826 met Catharina van Glockman, 29 of 30 jaar oud. Catharina is geboren in 1796. Catharina is overleden in 1836, 39 of 40 jaar oud.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2 Wijncko Johannes Tonckens is geboren in 1804, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1) en Maria Vos. Wijncko is overleden in 1875, 70 of 71 jaar oud. Wijncko trouwde met Gezina Hendrika van Baak. Gezina is geboren in 1807, dochter van Anthony van Baak en Harmina Aarsen. Gezina is overleden in 1868, 60 of 61 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Gezina:
1 Maria Wilhelmina Tonckens. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.1.
2 Anthony Tonckens [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.2].
3 Wijncko Tonckens, geboren in 1837. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1 Warmolt Tonckens is geboren in 1782, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Warmolt is overleden in 1865, 82 of 83 jaar oud. Warmolt trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1806 met Froukje Heemstra.
Kinderen van Warmolt en Froukje:
1 Maria Tonckens [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.1], geboren in 1813. Maria is overleden in 1887, 73 of 74 jaar oud.
2 Jan Hendrik Willinge Tonckens [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.2], geboren in 1817. Jan is overleden in 1871, 53 of 54 jaar oud.
3 Warmolt Tonckens [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.3], geboren in 1820. Warmolt is overleden in 1901, 80 of 81 jaar oud.
4 Adriaan johannes Tonckens [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.4], geboren in 1827. Adriaan is overleden in 1903, 75 of 76 jaar oud.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2 Johannes Tonckens is geboren in 1784, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Johannes is overleden in 1857, 72 of 73 jaar oud. Johannes trouwde, 36 of 37 jaar oud, in 1821 met Gezina Kymmell, 25 of 26 jaar oud. Gezina is geboren in 1795, dochter van Lucas Oldenhuis Kymmell en Margaretha Willinge. Gezina is overleden in 1884, 88 of 89 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Gezina:
1 Joachimus Lunsingh Tonckens, geboren in 1822. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.1.
2 Lucas Oldenhuis Tonckens, geboren in 1823. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.2.
3 Jan Albert Tonckens [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.3], geboren in 1828. Jan is overleden in 1859, 30 of 31 jaar oud.
4 Margaretha Tonckens [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.4], geboren in 1830. Margaretha is overleden in 1912, 81 of 82 jaar oud.
5 Johannes Tonckens, geboren in 1834. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.3 Elzo Tonckens is geboren in 1792, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Elzo is overleden in 1870, 77 of 78 jaar oud. Elzo trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1816 met Elisabeth Nijensikkinge, 25 of 26 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1790. Elisabeth is overleden in 1861, 70 of 71 jaar oud.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2 Roelofje van Ruinen is geboren omstreeks 1695 in Steenwijk, dochter van Albert Arents van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2) en Janna Roosjes. Roelofje ging in ondertrouw, ongeveer 24 jaar oud, op 12-02-1719 in Steenwijk met Andries Blanke. Andries is geboren in Steenwijk.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4 Hendrina van Ruinen, dochter van Albert Arents van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2) en Janna Roosjes. Zij is gedoopt in 05-1699 in Steenwijk. Hendrina ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 20-09-1722 in Steenwijk met Hendrik Esvelt.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1 Arent van Ruinen is geboren omstreeks 1710, zoon van Jan van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4) en Aaltjen Klaassen.
Notitie bij Arent: Was burgemeester van Steenwijk
Arent trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 04-12-1740 in Steenwijk met Alberdina Hester Benthem.
Kinderen van Arent en Alberdina:
1 Albertus van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.1]. Hij is gedoopt op 17-12-1741 in Steenwijk.
2 Rutger Adolph van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.2]. Hij is gedoopt op 10-02-1743 in Ruinen.
3 Trijntje van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.3]. Zij is gedoopt op 18-10-1744 in Steenwijk.
4 Johanna Hendrina van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.4]. Zij is gedoopt op 01-01-1747.
5 Albartus van Ruinen, geboren in 1749 in Steenwijk. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.5.
6 Trijntje van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.6], geboren in 1755. Trijntje is overleden op 02-01-1830 in Steenwijk, 74 of 75 jaar oud.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Evert Jans van Ruinen is geboren in 1664, zoon van Jacob Jans van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1) en Hendrikjen Geerts. Hij is gedoopt op 03-01-1664 in Vollenhove. Evert:
(1) trouwde met Lammigjen Dirks. Lammigjen is geboren in 1670.
(2) trouwde met Marchjen Roelofs van Campen. Marchjen is geboren in 1664.
Kind van Evert en Lammigjen:
1 Margje Everts van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1].
Kind van Evert en Marchjen:
2 Cornelis Everts van Ruinen, geboren in 1687. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2 Jan Jacobs van Ruinen is geboren in 1698 in Zwartsluis, zoon van Jacob Jans van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1) en Hendrikjen Geerts. Jan is overleden in 1744 in Zwartsluis, 45 of 46 jaar oud. Hij is begraven op 25-02-1744 in Zwartsluis. Jan:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 09-05-1720 in Zwartsluis met Reintje Wolters Jonkers, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 14-04-1720 in Steenwijk in ondertrouw zijn gegaan. Reintje is geboren omstreeks 1695 in IJsveen.
(2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 01-09-1736 in Zwartsluis met Geertruid Jans Hovink.
Kinderen van Jan en Reintje:
1 Arend Jans van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1], geboren in 1722 in Zwartsluis. Hij is gedoopt op 03-04-1722 in Zwartsluis.
2 Wouter Jans van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.2], geboren in 1722 in Zwartsluis.
3 Jacob Jans van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.3], geboren in 1724 in Zwartsluis.
4 Jacoba Jans van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.4], geboren in 1726 in Zwartsluis.
Kinderen van Jan en Geertruid:
5 Annegien Jans van Ruinen, geboren in 1737. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.5.
6 Jacob Jans van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.6], geboren in 1744 in Zwartsluis.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3 Gerrit Jacobs van Ruinen is geboren in 1707, zoon van [waarschijnlijk] Jacob Jans van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1) en Hendrikjen Geerts. Gerrit is overleden in 1780, 72 of 73 jaar oud. Gerrit trouwde met Jentje Jans. Jentje is geboren omstreeks 1740. Jentje is overleden in 1780, ongeveer 40 jaar oud.
Kind van Gerrit en Jentje:
1 Hendrikje Gerrits van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1].
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1 Geertruid Hermannus van Ruinen is geboren omstreeks 1705 in Steenwijk, dochter van Hermannus van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2). Geertruid ging in ondertrouw, ongeveer 24 jaar oud, op 25-09-1729 in Steenwijk met Peter Jans.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1 Jan Wieland is geboren op 22-06-1830 in Eelde, zoon van Jan Pieter Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4) en Trijntien Klijn. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 10-12-1859 met Margje Hilberts.
Kinderen van Jan en Margje:
1 Jan Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.1], geboren op 16-04-1860 in Kloosterveen.
2 Aaltien Wieland, geboren op 01-02-1864 in Vries. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.2.
3 Trientje Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.3], geboren op 19-11-1866 in Vries.
4 Jantien Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.4], geboren op 31-01-1870 in Vries.
5 Janna Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.5], geboren op 14-03-1974 in Vries. Janna is overleden.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4 Hendrik Wieland is geboren op 01-11-1843 in Norg, zoon van Jan Pieter Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4) en Trijntien Klijn. Hendrik trouwde, 20 jaar oud, op 14-05-1864 met Johanna Juliana Beins, 37 jaar oud. Johanna is geboren op 04-01-1827 in Emmen.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Jan Wieland, geboren op 16-03-1865 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.1.
2 Mans Wieland, geboren op 22-08-1866 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.2.
3 Hendrik Wieland, geboren op 01-10-1869 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.3.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1 Hermannus Lunsingh Wieland is geboren op 08-10-1833 in Langelo, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Hermannus is overleden op 30-12-1912 in Westervelde, 79 jaar oud. Hermannus trouwde, 37 jaar oud, op 05-05-1871 in Norg met Geertruida Kobus.
Kinderen van Hermannus en Geertruida:
1 Everdina Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1.1].
2 Aaltje Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1.2].
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.3 Annigje Wieland is geboren in 1837 in Norg, dochter van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Annigje:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 05-05-1862 in Anloo met Jan Dijkema.
(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, op 05-12-1885 in Anloo met Lukas Schoemakers, 48 of 49 jaar oud. Lukas is geboren in 1836. Lukas trouwde voorheen met Jantien van Boven.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.5 Henderika Wieland is geboren op 17-02-1842 in Westervelde, dochter van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Henderika is overleden op 07-05-1919 om 17:30 in Kiel-Windeweer, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henderika: Overleden ten huize van de fam. ten Cate-Kremer.
Henderika trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1868 in Zuidlaren met Hendrik Kremer.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.6 Hendrik Wieland is geboren op 05-05-1845 in Norg, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Hendrik trouwde met Berendje Laan. Berendje is geboren op 20-07-1844 in Roden.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.7 Jan Wieland is geboren op 03-09-1849 in Norg, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Jan is overleden op 16-12-1894 in Foxwolde, 45 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker   [bron: huwelijksakte]
Jan trouwde met Harmtien Geersing. Harmtien is geboren op 30-04-1856 in Leutingewolde.
Kind van Jan en Harmtien:
1 Elizabeth Everdina Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.7.1], geboren op 14-10-1880.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1 Pieter Wieland is geboren op 09-05-1836 in Langelo, zoon van Gerrit Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 10-08-1866 met Geertje Ferwerda, 23 of 24 jaar oud. Geertje is geboren in 1842 in Haren.
Kinderen van Pieter en Geertje:
1 Gerrit Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.1], geboren op 08-01-1868 in Norg.
2 Hendrikje Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.2], geboren op 05-11-1870 in Norg. Hendrikje is overleden op 01-09-1873, 2 jaar oud.
3 Hendrikje Wieland, geboren op 02-04-1874 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.3.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2 Herman Wieland is geboren op 16-02-1839 in Westervelde, zoon van Gerrit Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Herman is overleden op 01-11-1893 in Westerbork, 54 jaar oud. Herman trouwde, 41 jaar oud, op 29-10-1880 in Norg met Jeltje Biemolt, 29 jaar oud. Jeltje is geboren op 20-08-1851 in Norg.
Kinderen van Herman en Jeltje:
1 Marchien Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.1], geboren op 27-02-1881. Marchien is overleden op 22-11-1892, 11 jaar oud.
2 Jan Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.2], geboren op 14-04-1882. Jan is overleden op 28-02-1883, 10 maanden oud.
3 Jan Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.3], geboren op 29-07-1885 in Norg.
Notitie bij Jan: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
4 Gerrit Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.4], geboren op 04-03-1889 in Norg.
Notitie bij Gerrit: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
5 Hendrik Wieland [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.5], geboren op 13-02-1892 in Norg.
Notitie bij Hendrik: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.3 Geesje Wieland is geboren op 30-01-1843 in Norg, dochter van Gerrit Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Geesje trouwde, 43 jaar oud, op 18-03-1886 in Norg met Willem Arends, 57 jaar oud. Willem is geboren op 02-04-1828 in Roden, zoon van Jan Jans Arends en Jantien Jannes Barkhuis.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.1 Geert Wieland is geboren op 11-02-1843 in Langelo, zoon van Jan Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3) en Grietien Barels. Geert bleef kinderloos. Geert trouwde, 47 jaar oud, op 17-05-1890 in Norg met Margien Eilema.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.4 Geesje Wieland is geboren op 16-12-1852 in Langelo, dochter van Jan Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3) en Grietien Barels. Geesje trouwde, 33 jaar oud, op 21-05-1886 in Norg met Pieter Smeenge, 30 jaar oud. Pieter is geboren op 16-02-1856 in Langelo.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.1 Maria Wilhelmina Tonckens, dochter van Wijncko Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2) en Gezina Hendrika van Baak. Maria trouwde in 1872 met Benjamin Endtz, 30 of 31 jaar oud. Benjamin is geboren in 1841. Benjamin is overleden in 1920, 78 of 79 jaar oud.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3 Wijncko Tonckens is geboren in 1837, zoon van Wijncko Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2) en Gezina Hendrika van Baak. Wijncko is overleden in 1871, 33 of 34 jaar oud. Wijncko trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1865 met Alida Blom, 23 of 24 jaar oud. Alida is geboren in 1841. Alida is overleden in 1929, 87 of 88 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Alida:
1 Wijncko Johannes Tonckens [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.1], geboren in 1866. Wijncko is overleden in 1872, 5 of 6 jaar oud.
2 Nicolaas August Tonckens, geboren in 1867. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.2.
3 Gezina Hendrika Tonckens, geboren in 1869. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.3.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.1 Joachimus Lunsingh Tonckens is geboren in 1822, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Joachimus is overleden in 1892, 69 of 70 jaar oud. Joachimus trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1856 met Johanna van Sonsbeek, 30 of 31 jaar oud. Johanna is geboren in 1825. Johanna is overleden in 1903, 77 of 78 jaar oud.
Kind van Joachimus en Johanna:
1 Marius Tonckens [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.1.1], geboren in 1865. Marius is overleden in 1957, 91 of 92 jaar oud.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.2 Lucas Oldenhuis Tonckens is geboren in 1823, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Lucas is overleden in 1888, 64 of 65 jaar oud. Lucas trouwde, 40 of 41 jaar oud, in 1864 met Elisabeth Bosman Tresling, 28 of 29 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1835. Elisabeth is overleden in 1925, 89 of 90 jaar oud.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5 Johannes Tonckens is geboren in 1834, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Johannes is overleden in 1908, 73 of 74 jaar oud. Johannes trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1862 met Hendrika Borgesius, 28 of 29 jaar oud. Hendrika is geboren in 1833. Hendrika is overleden in 1898, 64 of 65 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Hendrika:
1 Egbertus Roelinus Tonckens, geboren in 1869. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.1.
2 Jan Albert Tonckens, geboren in 1872. Volgt 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.2.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.5 Albartus van Ruinen is geboren in 1749 in Steenwijk, zoon van Arent van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1) en Alberdina Hester Benthem. Albartus is overleden op 09-06-1822, 72 of 73 jaar oud.
Beroep:
raad van de Stad Steenwijk
Albartus trouwde, 62 of 63 jaar oud, op 29-07-1812 in Weststellingwerf met Elisabeth Laheux, 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albartus en Elisabeth: Akte van huwelijkse voorwaarden opgemaakt 15 april 1812 bij notaris Pieter Regnery te Heerenveen.
Elisabeth is geboren in 1779 in Heerenveen, dochter van Petrus Laheux en Jakobjen Heinses. Elisabeth is overleden op 06-06-1824 in Steenwijk, 44 of 45 jaar oud. Elisabeth trouwde voorheen met van Brakenhof.
Kind van Albartus en Elisabeth:
1 Arend van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.5.1], geboren op 06-04-1820 in Steenwijk.
Notitie bij Arend: Bezat in 1832 in de gemeenten Steenwijk en Steenwijkerwold onroerend goed, een boerderij met achterliggend land in Callenkote, losse percelen land in de geemeente Steenwijkerwold en binnen de gemeente Steenwijk een aantal huispercelen en een los perceel, alles gelegen rond of nabij de kerk.
Op 12 oktober 1857 als verkoper vermeld in een notariele akte te Heerenveen, notaris Arjen Binners. Notarieel archief - Tresoar, Deel: 056037, Periode: 1857, Heerenveen, archief 26, inventarisnummer 056037, 12 augustus 1857, Minuut-akten 1857, aktes 183, aktenummer 270
In 1857 geregistreerd, gevonnist door de Rechtbank te Amsterdam, vonnisnummer 1. Zie klapper op de veroordeelden Haarlem, archief 198, inventarisnummer 50.
In 1861 geregistreerd, gevonnist door de Rechtbank te Assen; vonnis 6911 zie toegang 0106, inventarisnummer 22.
Op 5 oktober 1864 in het Armenhuisregister van Steenwijk vermeld als geboren op 4 april 1820 te Steenwijk en op 5 oktober 1864 binnengekomen van de Ommerschans
Op i juni 1870 in het bevolkingsregister van Steenwijk vermeld als klerk ter secretarie. Woonde Kornputsigel west 10 nr 2.
Op 28 mei 1873 uitgeschreven als vertrokken naar Noord Amerika.
Beroep:
klerk ter secretarie
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2 Cornelis Everts van Ruinen is geboren in 1687, zoon van Evert Jans van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1) en Marchjen Roelofs van Campen. Cornelis is overleden omstreeks 1708, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis trouwde met Niesjen Hendriks Levendal. Niesjen is geboren in 1687. Niesjen is overleden in 1759, 71 of 72 jaar oud.
Kind van Cornelis en Niesjen:
1 Cornelis Cornelis van Ruinen [1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1], geboren in 1708.
1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.5 Annegien Jans van Ruinen is geboren in 1737, dochter van Jan Jacobs van Ruinen (zie 1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2) en Geertruid Jans Hovink. Zij is gedoopt op 16-01-1737 in Zwartsluis.
Notitie bij Annegien: 15-04-1759 belijdenis te Wanneperveen.
Annegien trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1756 met Berteld Jans Kuijers, 30 of 31 jaar oud. Berteld is geboren in 1725.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.2 Aaltien Wieland is geboren op 01-02-1864 in Vries, dochter van Jan Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1) en Margje Hilberts. Aaltien trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1886 in Vries met Martinus Koopman.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.1 Jan Wieland is geboren op 16-03-1865 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Jan trouwde met Janna Nessing. Janna is geboren op 28-03-1869 in Vries.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.2 Mans Wieland is geboren op 22-08-1866 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Mans trouwde met L Veenstra.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.3 Hendrik Wieland is geboren op 01-10-1869 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op 12-07-1902 in Norg met Jantien Bruggink, 30 jaar oud. Jantien is geboren op 07-07-1872 in Norg.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.3 Hendrikje Wieland is geboren op 02-04-1874 in Norg, dochter van Pieter Wieland (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1) en Geertje Ferwerda. Hendrikje trouwde, 21 jaar oud, op 21-12-1895 in Norg met Pieter Reinder Hommes, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 30-08-1870 in Assen.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.2 Nicolaas August Tonckens is geboren in 1867, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3) en Alida Blom. Nicolaas is overleden in 1931, 63 of 64 jaar oud. Nicolaas trouwde met Elisabeth Eindhoven. Elisabeth is geboren in 1872. Elisabeth is overleden in 1962, 89 of 90 jaar oud.
Kind van Nicolaas en Elisabeth:
1 Wijncko Albertus Johannes Tonckens [1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.2.1], geboren in 1899.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.3 Gezina Hendrika Tonckens is geboren in 1869, dochter van Wijncko Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3) en Alida Blom. Gezina is overleden in 1941, 71 of 72 jaar oud. Gezina trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1893 met Frnciscus van Nieuwkuyk, 29 of 30 jaar oud. Frnciscus is geboren in 1863. Frnciscus is overleden in 1948, 84 of 85 jaar oud.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.1 Egbertus Roelinus Tonckens is geboren in 1869, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5) en Hendrika Borgesius. Egbertus is overleden in 1943, 73 of 74 jaar oud. Egbertus trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1901 met Roelina Deodatus, 22 of 23 jaar oud. Roelina is geboren in 1878. Roelina is overleden in 1960, 81 of 82 jaar oud.
1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.2 Jan Albert Tonckens is geboren in 1872, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5) en Hendrika Borgesius. Jan is overleden in 1952, 79 of 80 jaar oud. Jan trouwde met Harmtine Deodatus. Harmtine is geboren in 1876. Harmtine is overleden in 1954, 77 of 78 jaar oud.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 01-08-2022 14:41:15 door A. Post