Parenteel van Ludolf Lunsche

1 Ludolf Lunsche is geboren vóór 1380. Ludolf is overleden na 1409, minstens 29 jaar oud.
Notitie bij Ludolf: In 1395 wordt Ludolph die Lunsche vermeld in een oorkonde waarin peronen worden genoemd die de bisschop van Utrecht steunden in zijn strijd met de Drenten. Ludolf zal een ridder zijn geweest op een leengoed van de bisschop van Utrecht.
In 1409 wordt Ludelof den Luensche van Haren genoemd in een oorkonde. Dat zal dezelfde persoon zijn als Ludolph van 1395.
De naam Ludolph doet denken aan verwantschap met de prefecten van Groningen, mogelijk via een nazaat Ludolf van Eelde.

Een Lünscher is in het platduuts een inwoner van Lüdenscheid. De Duitse keizer en na hem de bisschop van Utrecht gaven leengoederen uit aan ridders uit het leger. Die eerste ridderfamilies waren afkomstig uit Westfalen. Kinderen van die ridders werden vaak via schildknaap later ook ridder. Na de verloren Slag bij Ane in 1227 en de Slag bij de Mitsplete in 1232 door de Bisschop van Utrecht was het gedaan met de macht van de Bisschop in Drenthe. Omstreeks 1325 had de Bisschop alleen in het westelijk deel van Drenthe nog ridders die hem steunden. Zijn geld was op en het zal in die tijd zijn geweest dat hij een ultieme poging deed zijn aanhang te vergroten door gronden in leen te geven aan ridders die hem wilden steunen, of aan nazaten van ridderfamilies die hem tot dan altijd gesteund hadden. De Lunsches kunnen zich dan tussen 1232 en 1400 vanuit Westfalen als dienstman zich hier hebben gevestigd, door huwelijk verwanten geworden van de prefecten van Groningen, waarvan een nazaat bezitter was van de burcht te Bunne en dan een leengoed hebben gekregen naast Bunne, later vermeld als Winde, in bezit van Johannes Lunsche, een nazaat van Ludolf. Het juiste familieverband is niet te achterhalen, maar de afstammingslijn komt zo wel in beeld.
Kind van Ludolf uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Johannes Lunsche, geboren vóór 1419. Volgt 1.1.
1.1 Johannes Lunsche is geboren vóór 1419, zoon van [waarschijnlijk] Ludolf Lunsche (zie 1). Johannes is overleden na 1450, minstens 31 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes Lunsche, vermeld als belastingplichtige in Winde in het erfbelastingsregister van de bisschop van Utrecht, welke is opgemaakt omstreeks 1450.
Winde was een landgoed/leengoed van de bisschop van Utrecht.

Op 15 mei 1419 wordt Johan die Lunsche van Winde vermeld in een oorkonde als getuige bij een verzoening van de bisschop en de Vetkopers. Ook vermeld Arent van Steenwijck en Herman Hiddingh. Zie Ostfriesisches Urkundenbuch nr. 268.
Kind van Johannes uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Hindrick Lunsche. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Hindrick Lunsche, zoon van [waarschijnlijk] Johannes Lunsche (zie 1.1).
Notitie bij Hindrick: Nazaat van Johannes Lunsche. Vermeld in 1508.
Maar ook tussen 1468 en 1480 wordt een Hindrick Lunsche vermeld in oorkonden. Er kunnen dus generaties tussen zitten.
Zie voor uitgebreide informatie over de familie Lunsche/Lunsingh de publicaties in het Waardeel jaargangen 1982 en 1983.
Kinderen van Hindrick uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Joachim Lunsche, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.1.1.1.
2 [waarschijnlijk] Johanna Lunsche, geboren omstreeks 1505. Volgt 1.1.1.2.
1.1.1.1 Joachim Lunsche is geboren omstreeks 1500, zoon van [waarschijnlijk] Hindrick Lunsche (zie 1.1.1).
Notitie bij de geboorte van Joachim: Datum geboorte bij benadering.
Joachim is overleden omstreeks 1567, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Joachim: De familienaam Lunsche is waarschijnlijk afgeleid van Lünscher.
Dat betekent afkomstig uit Lüdenscheid = Lünscher in het Neder Saksisch.
Lüdenscheid ligt in Westfalen. In de middeleeuwen hebben meerdere adellijke families en kloosters uit Westfalen leengoederen verkregen in Noord Nederland en Noord Duitsland. (Zie ook bij Johannes Lunsche 1419)
29 juni 1559: Joachim Lunsche en zijn vrouw Henrick enerzijds en Johan Hanghe Florijs met zijn vrouw Lamme en Florijs Hanghe en zijn vrouw Marie anderzijds verklaren met elkaar overeengekomen te zijn dat Joachim Lunsche zal verkrijgen de hoogte en de laagte in Pokeshoef en van het begraven stuk veen die helft, die Hanghe en Florijs van de kinderen van wijlen hun broer gekocht hebben en waarvan Joachim de andere helft al bezit, die hij op zijn beurt weer heeft gekocht van Roelof Dykers en zijn vrouw Lutgert. Hier tegenover verklaren Hanck en Florijs van Joachim verkregen te hebben de helft van het huis met tuin c.a¿ waarvan zij de andere helft van de kinderen van wijlen hun broer gekocht hadden. Vervolgens verklaren zij overeengekomen te zijn, dat wanneer Joachim Lunsche een huis op het veen of de Pokeshoef zal bouwen, hij dan het recht van overpad over de gronden van Hanck en Florijs zal hebben. Ook is overeengekomen dat de kerkenpacht of herenschatting op het huis blijft rusten, zodat de Pokeshoef en het veen daarmee niet belast zijn en dat Johan Kornelis, meijer van Joachim Lunsche, de weg van het erf zal mogen blijven gebruiken. De partljen hebben elkaar voor deze overeenkomst van ruiling de stok gelegd voor erfburen, te weten Jacob Willems, Freek Bolens en anderen. Bezegeld door Haco Hinricks, schulte van Norg.
Joachim trouwde, ongeveer 45 jaar oud, in 1545 met Hendrikje Knasse, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joachim en Hendrikje: Datum huwelijk bij benadering.
Hendrikje is geboren omstreeks 1505, dochter van Johan (de jonge) Knasse en Grete van NN. Hendrikje is overleden omstreeks 1580, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Oorkonde van 1 juli 1569:
Henrick Knasse, weduwe van Joachim Lunsche, enerzijds en de kerspellieden van Norg anderzijds, zijn overeengekomen aangaande de collatie van de vicarie te Norg als volgt: (1) Henrick Knasse en haar erfgenamen zullen eeuwig de "voorstemme" hebben, (2) de buren zullen de voorgedragene aannemen, wanneer hij een eerbaar en bekwaam persoon is, (3) de buren zullen niemand mogen nomineren, die niet door Henrick Knasse of haar erfgenamen is voorgedragen, (4) de buren zullen, wanneer zij een zoon of vriend benoemd wensen te zien, de "voorstemme" van Henrick Knasse vragen, (5) niemand mag zijn stem uitbrengen, voordat men in vergadering op het kerkhof bijeengekomen is, op straffe van verlies van die stem. Met ondertekening door de voogd van Henrick Knasse, Johan Hidding en de volmachten van de buren, te weten Hindrick Hiddinck, Jacob Willems, Egbert Pelinck, Jan Barels, Johan Fellens, Florijs Hanghe en Geert Wiltens.
Oorkonde van 29 juni 1573:
Henrick Lunsche, weduwe van Joachim Lunsche, met haar voogd Johan Hiddinge, enerzijds en Alof van Limborg en zijn vrouw Johanna, zuster van Henrick anderzijds, verklaren te zijn overeengekomen de nalatenschap van het overleden kind Joost van wijlen hun zuster Bertha Valcken samen te verdelen. Bezegeld door Dirck Huigen en ondertekend door de partijen.
Oorkonde van 2 oktober 1575:
Henrick Lunsche stelt samen met de gemeente van Norg aan Johan Knijff, bisschop van Groningen. voor om ten behoeve van de St. Maarten- en St. Nicolaas-vicarie in de kerk van Norg (waarvan Everardus Luffog afstand had gedaan) als vicaris te benoemen Roelof Eisinge. Gezegeld en ondertekend door Haco Hinricks, schulte van Norg en Veenhuizen.
Kinderen van Joachim en Hendrikje:
1 Herman Lunsche, geboren omstreeks 1550. Volgt 1.1.1.1.1.
2 Johan Lunsche (Lunsinge), geboren omstreeks 1530. Volgt 1.1.1.1.2.
3 NN Lunsinge, geboren omstreeks 1520. Volgt 1.1.1.1.3.
4 NN Lunsche. Volgt 1.1.1.1.4.
1.1.1.1.1 Herman Lunsche is geboren omstreeks 1550, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.1) en Hendrikje Knasse.
Notitie bij de geboorte van Herman: Datum geboorte bij benadering.
Herman is overleden omstreeks 1632, ongeveer 82 jaar oud.
Notitie bij Herman: 1604 overeenkomst met Gille Ulgers, weduwe van zijn broer Johan, waarbij Gille Ulgers afstand doet van de nalatenschap tegen 31 goudguldens per jaar.
10 april 1616 wordt hij beleend met de Stichtse goederen door Engelbert van Ensse ter Grote Schere, wegens zijn huisvrouw Anna van Steenwijk.
Opmaak akte van scheiding van de nalatenschap van Herman Lunsche in 1635.
Na het overlijden van Herman wordt Arent Barelds uit Oosterwolde aangesteld als voogd over de kinderen.
Bezit in 1630 een erf/leengoed waar hij zelf op woont, twee erven in Norg die verhuurt zijn, drie in Westervelde, waarvan twee verhuurt en drie in Een die ook verhuurt zijn.
Herman trouwde, ongeveer 40 jaar oud, in 1590 met Frekyen Brunniger, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Herman en Frekyen: Datum huwelijk bij benadering
Frekyen is geboren omstreeks 1565, dochter van Warmolt Brunniger.
Notitie bij de geboorte van Frekyen: Datum geboorte bij benadering.
Frekyen is overleden omstreeks 1630, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Frekyen: Afkomstig van Gasselte, het erf Hoeftinge (Hovinge)
Kinderen van Herman en Frekyen:
1 Joachim Lunsche, geboren omstreeks 1612. Volgt 1.1.1.1.1.1.
2 Warmolt Lunsche [1.1.1.1.1.2]. Warmolt is overleden in 1649.
3 Grietje Lunsche. Volgt 1.1.1.1.1.3.
4 Hendrik Lunsche [1.1.1.1.1.4]. Hendrik is overleden in 1651.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Datum overlijden bij benadering.
Hendrik bleef ongehuwd.
5 Hinderkien Lunsche. Volgt 1.1.1.1.1.5.
6 Jantien Lunsche [1.1.1.1.1.6]. Jantien is overleden in 1650.
1.1.1.1.1.1 Joachim Lunsche is geboren omstreeks 1612, zoon van Herman Lunsche (zie 1.1.1.1.1) en Frekyen Brunniger. Joachim is overleden omstreeks 1674, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Joachim: Wordt in 1632 beleend met de Stichtse goederen.
Rochtbrief van 1652 met de eis van Rolof Alting namens zijn vrouw Hinderkien Lunsche en haar zuster Grietien Lunsche om over te gaan tot de scheiding van de nalatenschap van Hindrik Lunsche.
In 1659 wordt overeenstemming verkregen.
In mei 1657 sloeg hij een zekere Rien Lamberts uit Norg dood.
Op 23 februari 1658 werd hij door de Landdag gerehabiliteerd, als hebbende gehandeld in noodweer. In 1662 werd hem weer zitting verleend in de Landdag.
Zijn kinderen noemden zich sinds die tijd Lunsingh.
Joachim trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1635 met Elisabeth Woltheri (Wolters), ongeveer 20 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1615, dochter van Wouter (Wolter} Anthonissen (Teunis) en Geertje Suinge. Elisabeth is overleden omstreeks 1673, ongeveer 58 jaar oud.
Kinderen van Joachim en Elisabeth:
1 Herman Lunsingh, geboren omstreeks 1647. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.
2 Wolter (Woltherus) Lunsingh [1.1.1.1.1.1.2], geboren op 03-06-1642. Wolter is overleden in 04-1680, 37 jaar oud. Wolter bleef ongehuwd.
3 Joachimus Lunsingh [1.1.1.1.1.1.3]. Joachimus is overleden na 1707.
4 Frederika Lunsingh [1.1.1.1.1.1.4], geboren op 09-03-1636. Frederika is overleden omstreeks 1675, ongeveer 39 jaar oud.
5 Cristoffertien (Christophora) Lunsingh, geboren op 30-04-1637. Volgt 1.1.1.1.1.1.5.
6 Warmolt Lunsingh, geboren op 16-02-1651. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.
7 Hermannus Lunsche [1.1.1.1.1.1.7], geboren op 20-09-1639. Hermannus is overleden in 10-1639, 10 dagen oud.
1.1.1.1.1.1.1 Herman Lunsingh is geboren omstreeks 1647, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.1.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Herman is overleden vóór 13-06-1724, ten hoogste 77 jaar oud. Herman trouwde, ten hoogste 38 jaar oud, vóór 1685 met Lammechien Datema, ten hoogste 25 jaar oud. Lammechien is geboren omstreeks 1660, dochter van Himme Datema en Annegien Schuiringe. Zij is gedoopt in Roderwolde. Lammechien is overleden in 1726, ongeveer 66 jaar oud.
Kinderen van Herman en Lammechien:
1 Joachimus Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.1], geboren omstreeks 1686. Joachimus is overleden vóór 23-03-1723, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij Joachimus: Uit Ons Waardeel 82/3:
Joachimus Lunsingh, overleden voor 23 maart 1723. Vermoedelijk niet gehuwd. Legt op 20 maart 1714 de eed af als landdagscomparant. Moet dan tenminste 25 jaar oud zijn. Werd op die dag benoemd tot luitenant in de compagnie van majoor Kettel. Werd geen kapitein en ook geen ritmeester. Op voorstel van zijn vader werd hij luitenant-kapitein in de compagnie van de kolonel van Echten.
2 Elisabeth Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.2], geboren omstreeks 1690. Elisabeth is overleden in 04-1760, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Uit Ons Waardeel 82/3:
Elisabeth Lunsingh bleef ongehuwd.
Elisabeth bleef ongehuwd.
3 Annegijn (Annegien) Lunsingh, geboren omstreeks 1690. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.
4 Margrieta Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.4], geboren omstreeks 1695. Margrieta is overleden omstreeks 1745, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Margrieta: Overleden tussen 1739 en 1749.
Margrieta bleef ongehuwd.
5 Frederika (Frerikjen) Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.5], geboren omstreeks 1695. Frerikjen is overleden op 01-04-1758, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Frerikjen: Op 8 april 1758 betalen haar zusters voor het zwarte laken. Zij zal dan even daarvoor zijn overleden.
Frerikjen bleef ongehuwd.
6 Henrica (Hinderica) (Hendrikje) Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.6], geboren omstreeks 1700. Hendrikje is overleden in 01-1780, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Uit Ons Waardeel 82/3:
Zij maakt op 7 augustus 1755 een wederkerig testament met haar zusters Elisabeth, Cornelia en Frederica.
Met haar zuster Cornelia alleen, nogmaals een wederkerig testament op 7 oktober 1771.
Henrica geeft op eind december 1771 het overlijden aan van haar zuster (Cornelia) en haar knecht.
Het opmaken van een wederkerig testament door de 4 ongetrouwde zusters Lunsingh in 1755 had kennelijk tot doel om het familiebezit uit handen te houden van Gasparus Wylant, die getrouwd was met hun zuster Annechien Lunsingh. en hun kinderen. Dit is echter slechts deels gelukt.
De reden daartoe is niet te achterhalen.
Henrica was kennelijk de sterkste en had het heft in handen bij het doen van zaken. Zij is van de 4 ongetrouwde zusters ook het laatst overleden.
7 Cornelia Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.7], geboren in 1711. Cornelia is overleden op 24-09-1771, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Uit Ons Waardeel 82/3:
Uit het overlijdensbericht van haar, opgemaakt door haar zuster Henrica, blijk dat zij in een kwijnende staat heeft geleefd, maar boven verwachting ruim 60 jaar oud is geworden.
Cornelia bleef ongehuwd.
1.1.1.1.1.1.1.3 Annegijn (Annegien) Lunsingh is geboren omstreeks 1690, dochter van Herman Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.1.1) en Lammechien Datema. Annegien trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 29-07-1713 met Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland), ongeveer 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats [bron: DTB deel 175 Groningen]. Gasparus is geboren omstreeks 1685 in Antwerpen, zoon van Johan Adriaan Wijlant (Wieland) en Maria Clara Gaspars Genoels.
Kinderen van Annegien en Gasparus:
1 Lammechien Wieland, geboren omstreeks 1715. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.1.
2 Hermannus Lunsingh Kaspers Wilant (Wieland) [1.1.1.1.1.1.1.3.2]. Hij is gedoopt op 23-01-1718 in Assen [bron: DTOB, inv.nr. 7 doopboek 1710-1768 folio 16]. Hermannus is overleden na 1742, minstens 24 jaar oud.
3 Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland), gedoopt op 16-02-1721 in Assen. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.
4 Maria Clara Gaspars Wijlant (Wieland), gedoopt op 19-12-1723 in Assen. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.
5 Joachimus Gaspars Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.5]. Hij is gedoopt op 20-10-1726 in Assen. Joachimus is overleden vóór 1768, ten hoogste 42 jaar oud. Joachimus bleef ongehuwd.
1.1.1.1.1.1.1.3.1 Lammechien Wieland is geboren omstreeks 1715, dochter van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.1.1.3). Lammechien is overleden op 28-06-1802 in Norg, ongeveer 87 jaar oud.
Notitie bij Lammechien: Vestigt zich na de dood van haar man in Norg op 13-04-1781. Daar drijft zij een kleine boerderij. In 1792 verkoopt zij een huis met hof te Norg aan Luitien Hof.
Lammechien bleef kinderloos. Lammechien trouwde, ongeveer 62 jaar oud, op 31-03-1777 in Diever met Hendrik Borstius, 46 jaar oud. Hendrik is geboren op 25-06-1730 in Diever. Hendrik is overleden vóór 13-04-1781, ten hoogste 50 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.1.3.3 Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland), zoon van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.1.1.3). Hij is gedoopt op 16-02-1721 in Assen. Joannes is overleden in 1793, 71 of 72 jaar oud.
Notitie bij Joannes: Ook vermeld als Jan en Jannes Wieland in doopaktes kinderen.
Woonde voor zijn huwelijk in Loon op het ouderlijke erf.
Na de dood van zijn tante Henrica in 1780 erft hij goederen en hij verkoopt zijn aandeel in zijn landschapsplaats in Loon en gaat een boerderij in Westervelde bewonen, afkomstig uit het Lunsingh bezit. In 1784 is hij in Westervelde al vol boer geworden.
Joannes trouwde, 35 jaar oud, op 29-02-1756 in Assen met Aaltje Jans, 20 of 21 jaar oud. Aaltje is geboren in 1735 in Assen, Steendijk. Zij is gedoopt op 18-12-1735 in Assen. Aaltje is overleden op 05-02-1810 in Assen, 74 of 75 jaar oud.
Kinderen van Joannes en Aaltje:
1 Annigje Lunsing Wieland, geboren op 05-02-1757 in Assen, Steendijk. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.
2 Lammigje Wieland, gedoopt op 30-12-1759 in Assen. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.
3 Elisabeth Lunsingh Wieland, geboren op 28-07-1762 in Steendijk. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.
4 Johanna Wieland, geboren in Steendijk. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.4.
5 Hermannus Lunsingh Wijlant (Wieland) [1.1.1.1.1.1.1.3.3.5], geboren op 31-07-1768 in Steendijk. Hij is gedoopt in Rolde. Hermannus is overleden vóór 1774, ten hoogste 6 jaar oud.
6 Jan Johannes Wieland, geboren op 19-07-1771 in Assen, Steendijk. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.
7 Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant), geboren op 07-09-1774 in Steendijk. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.
8 Aaltje Wieland, geboren in Loon. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.8.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.1 Annigje Lunsing Wieland is geboren op 05-02-1757 in Assen, Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 12-02-1757 in Assen. Annigje is overleden op 18-05-1825 in Westervelde, 68 jaar oud.
Notitie bij Annigje: Bij haar overlijden woonde zij in huis nr. 6 te Norg. Dat huis is in 1808 aangekocht van de broers en zusters van Annigje. Twee vijfde deel van broer Jan en drie vijfde deel van de anderen.
Annigje bleef kinderloos. Annigje trouwde met Roelf Brink. Roelf is geboren op 15-12-1755 in Norg, zoon van Roelf Brink en Roelfje Luigies. Roelf is overleden op 31-08-1816 in Norg, 60 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.2 Lammigje Wieland, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 30-12-1759 in Assen. Lammigje is overleden vóór 1820, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Lammigje: Voor haar trouwe diensten verleend aan haar tante de weduwe Borstius kreeg Lammigje van haar een huis met hof cadeau.
Lammigje trouwde, 44 jaar oud, op 24-06-1804 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 30 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Johanna Wieland (1765-1800), met wie hij trouwde op 02-11-1800 in Norg, zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.4. Gerrit trouwde later op 21-11-1829 in Norg met Annegjen Jans Wieland (1802-1870), zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.3.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.3 Elisabeth Lunsingh Wieland is geboren op 28-07-1762 in Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 01-08-1762 in Rolde. Elisabeth is overleden op 11-07-1824 in Westervelde, 61 jaar oud. Elisabeth trouwde met Roelf Jans van der Velds. Roelf is geboren op 01-02-1761, zoon van Jan Everts van der Velds en Grietje Roelfs. Roelf is overleden op 26-02-1839 in Westervelde, 78 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Roelf:
1 Aaltien van der Velds, geboren in 1781 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.1.
2 Joachimus van der Velds [1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.2]. Hij is gedoopt op 05-06-1791 in Norg.
3 Aaltjen van der Velds [1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3]. Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Norg.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.1 Aaltien van der Velds is geboren in 1781 in Norg, dochter van Roelf Jans van der Velds en Elisabeth Lunsingh Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.3). Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Norg. Aaltien trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 19-11-1825 in Norg [bron: Aktenr 17] met Arent Ottenhof de Wit, 34 jaar oud. Arent is een zoon van Albert de Wit en Trijntje Ottenhof. Hij is gedoopt op 08-12-1790 in Groningen.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.4 Johanna Wieland is geboren in Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 17-03-1765 in Rolde. Johanna is overleden op 07-11-1800 in Norg, 35 jaar oud. Johanna trouwde, 35 jaar oud, op 02-11-1800 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 26 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit trouwde later op 24-06-1804 in Norg met Lammigje Wieland (1759-vóór 1820), zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.2. Gerrit trouwde later op 21-11-1829 in Norg met Annegjen Jans Wieland (1802-1870), zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.3.
Kind van Johanna en Gerrit:
1 Johannes Adrianus Klaasses [1.1.1.1.1.1.1.3.3.4.1]. Hij is gedoopt op 09-11-1800 in Norg.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.6 Jan Johannes Wieland is geboren op 19-07-1771 in Assen, Steendijk, zoon van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Jan is overleden op 06-02-1830 in Westervelde, 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: Woonde op de Grote Tempel, Westervelde nr. 122.
Na het overlijden van zijn ouders, neemt hij in 1810 de ouderlijke plaats over van zijn broer Hermannus.
Van de huisplaats krijgt zijn zwager Jan Roelfs een deel om er een huis naast te kunnen bouwen.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 24-07-1796 in Norg met Luichje Jans Pieters, 18 jaar oud. Luichje is geboren op 08-02-1778 in Yde. Luichje is overleden op 24-03-1840 in Westervelde, 62 jaar oud.
Kinderen van Jan en Luichje:
1 Annechje Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.1]. Zij is gedoopt op 03-12-1797 in Norg. Annechje is overleden vóór 10-10-1802 in Norg, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Johannes Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.2]. Hij is gedoopt op 14-04-1800 in Norg.
3 Annegjen Jans Wieland, geboren op 06-10-1802 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.3.
4 Jan Pieter Wieland, geboren op 05-09-1805 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.
5 Hermanus Wieland, gedoopt op 26-03-1809 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.5.
6 Petrus Johannes Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.6], geboren op 06-05-1812. Petrus is overleden op 15-02-1826 in Westervelde, 13 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.3 Annegjen Jans Wieland is geboren op 06-10-1802 in Westervelde, dochter van Jan Johannes Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Zij is gedoopt op 10-10-1802 in Norg. Annegjen is overleden op 06-08-1870 in Norg, 67 jaar oud. Annegjen trouwde, 27 jaar oud, op 21-11-1829 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 55 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Johanna Wieland (1765-1800), met wie hij trouwde op 02-11-1800 in Norg, zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.4. Gerrit is weduwnaar van Lammigje Wieland (1759-vóór 1820), met wie hij trouwde op 24-06-1804 in Norg, zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4 Jan Pieter Wieland is geboren op 05-09-1805 in Westervelde, zoon van Jan Johannes Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Hij is gedoopt op 15-09-1805 in Norg. Jan is overleden op 21-03-1883 in Norg, 77 jaar oud.
Beroep:
bakker
Jan trouwde met Trijntien Klijn. Trijntien is geboren op 05-01-1801 in Winschoten. Trijntien is overleden op 04-03-1858 in Westervelde, 57 jaar oud.
Kinderen van Jan en Trijntien:
1 Jan Wieland, geboren op 22-06-1830 in Eelde. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.1.
2 Luichie Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.2], geboren op 06-06-1837 in Gasteren.
3 Eltje Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.3], geboren op 15-05-1840 in Norg.
4 Hendrik Wieland, geboren op 01-11-1843 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.4.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.1 Jan Wieland is geboren op 22-06-1830 in Eelde, zoon van Jan Pieter Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4) en Trijntien Klijn. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 10-12-1859 met Margje Hilberts.
Kinderen van Jan en Margje:
1 Jan Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.1.1], geboren op 16-04-1860 in Kloosterveen.
2 Aaltien Wieland, geboren op 01-02-1864 in Vries. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.1.2.
3 Trientje Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.1.3], geboren op 19-11-1866 in Vries.
4 Jantien Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.1.4], geboren op 31-01-1870 in Vries.
5 Janna Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.1.5], geboren op 14-03-1974 in Vries. Janna is overleden.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.1.2 Aaltien Wieland is geboren op 01-02-1864 in Vries, dochter van Jan Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.1) en Margje Hilberts. Aaltien trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1886 in Vries met Martinus Koopman.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.4 Hendrik Wieland is geboren op 01-11-1843 in Norg, zoon van Jan Pieter Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4) en Trijntien Klijn. Hendrik trouwde, 20 jaar oud, op 14-05-1864 met Johanna Juliana Beins, 37 jaar oud. Johanna is geboren op 04-01-1827 in Emmen.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Jan Wieland, geboren op 16-03-1865 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.4.1.
2 Mans Wieland, geboren op 22-08-1866 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.4.2.
3 Hendrik Wieland, geboren op 01-10-1869 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.4.3.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.4.1 Jan Wieland is geboren op 16-03-1865 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Jan trouwde met Janna Nessing. Janna is geboren op 28-03-1869 in Vries.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.4.2 Mans Wieland is geboren op 22-08-1866 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Mans trouwde met L Veenstra.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.4.3 Hendrik Wieland is geboren op 01-10-1869 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op 12-07-1902 in Norg met Jantien Bruggink, 30 jaar oud. Jantien is geboren op 07-07-1872 in Norg.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.5 Hermanus Wieland, zoon van Jan Johannes Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Hij is gedoopt op 26-03-1809 in Norg. Hermanus is overleden op 02-03-1875 in Westervelde, 65 jaar oud. Hermanus trouwde met Grietje Geers. Zij is gedoopt op 23-12-1804 in Norg. Grietje is overleden op 13-05-1880 in Westervelde, 75 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7 Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) is geboren op 07-09-1774 in Steendijk, zoon van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Hij is gedoopt op 11-09-1774 in Rolde. Hermannus is overleden op 28-04-1850 in Westervelde, 75 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: Woont op het ouderlijke huis nr 105 te Westervelde.
Hermannus trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1802 in Norg met Annechien Gerrits Mulder, 30 of 31 jaar oud. Annechien is geboren in 1771, dochter van Gerrit Stevens Mulder en Wemeltjen Barels. Annechien is overleden in 1827, 55 of 56 jaar oud.
Kinderen van Hermannus en Annechien:
1 Johannes Adrianus Wieland, geboren op 23-04-1803 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.
2 Gerrit Wieland, gedoopt op 23-02-1806 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.
3 Jan Wieland, gedoopt op 28-05-1809 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.3.
4 Wemeltjen Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.4]. Zij is gedoopt op 23-09-1810 in Norg. Wemeltjen is overleden op 17-02-1878 in Norg, 67 jaar oud. Wemeltjen bleef ongehuwd.
5 Aaltje Lunsingh Wieland, geboren op 10-10-1814 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.5.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1 Johannes Adrianus Wieland is geboren op 23-04-1803 in Westervelde, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 01-05-1803 in Norg. Johannes is overleden op 26-01-1852 in Veenhuizen, 48 jaar oud. Johannes trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1832 met Elisabeth Everdina Hubert, 19 of 20 jaar oud. Elisabeth is geboren op 10-12-1812 in Peize. Elisabeth is overleden na 1868 in Westervelde, minstens 56 jaar oud. Elisabeth trouwde later op 20-08-1859 in Norg met Jan Jans Oosting (geb. 1802).
Kinderen van Johannes en Elisabeth:
1 Hermannus Lunsingh Wieland, geboren op 08-10-1833 in Langelo. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.1.
2 Betje Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.2], geboren op 03-08-1835 in Norg.
3 Annigje Wieland, geboren in 1837 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.3.
4 Aaltje Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.4], geboren op 27-01-1838 in Norg. Aaltje is overleden op 11-07-1842 in Norg, 4 jaar oud.
5 Henderika Wieland, geboren op 17-02-1842 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.5.
6 Hendrik Wieland, geboren op 05-05-1845 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.6.
7 Jan Wieland, geboren op 03-09-1849 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.7.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.1 Hermannus Lunsingh Wieland is geboren op 08-10-1833 in Langelo, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Hermannus is overleden op 30-12-1912 in Westervelde, 79 jaar oud. Hermannus trouwde, 37 jaar oud, op 05-05-1871 in Norg met Geertruida Kobus.
Kinderen van Hermannus en Geertruida:
1 Everdina Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.1.1].
2 Aaltje Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.1.2].
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.3 Annigje Wieland is geboren in 1837 in Norg, dochter van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Annigje:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 05-05-1862 in Anloo met Jan Dijkema.
(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, op 05-12-1885 in Anloo met Lukas Schoemakers, 48 of 49 jaar oud. Lukas is geboren in 1836. Lukas trouwde voorheen met Jantien van Boven.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.5 Henderika Wieland is geboren op 17-02-1842 in Westervelde, dochter van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Henderika is overleden op 07-05-1919 om 17:30 in Kiel-Windeweer, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henderika: Overleden ten huize van de fam. ten Cate-Kremer.
Henderika trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1868 in Zuidlaren met Hendrik Kremer.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.6 Hendrik Wieland is geboren op 05-05-1845 in Norg, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Hendrik trouwde met Berendje Laan. Berendje is geboren op 20-07-1844 in Roden.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.7 Jan Wieland is geboren op 03-09-1849 in Norg, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Jan is overleden op 16-12-1894 in Foxwolde, 45 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker   [bron: huwelijksakte]
Jan trouwde met Harmtien Geersing. Harmtien is geboren op 30-04-1856 in Leutingewolde.
Kind van Jan en Harmtien:
1 Elizabeth Everdina Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1.7.1], geboren op 14-10-1880.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2 Gerrit Wieland, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 23-02-1806 in Norg. Gerrit is overleden op 23-02-1875 in Westervelde, 69 jaar oud. Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 07-01-1836 in Norg met Marrig Pieters Huls, 26 jaar oud. Marrig is geboren in Peest. Zij is gedoopt op 26-12-1809 in Norg. Marrig is overleden op 07-10-1888 in Westervelde, 78 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Marrig:
1 Pieter Wieland, geboren op 09-05-1836 in Langelo. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.1.
2 Herman Wieland, geboren op 16-02-1839 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.2.
3 Geesje Wieland, geboren op 30-01-1843 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.3.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.1 Pieter Wieland is geboren op 09-05-1836 in Langelo, zoon van Gerrit Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 10-08-1866 met Geertje Ferwerda, 23 of 24 jaar oud. Geertje is geboren in 1842 in Haren.
Kinderen van Pieter en Geertje:
1 Gerrit Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.1.1], geboren op 08-01-1868 in Norg.
2 Hendrikje Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.1.2], geboren op 05-11-1870 in Norg. Hendrikje is overleden op 01-09-1873, 2 jaar oud.
3 Hendrikje Wieland, geboren op 02-04-1874 in Norg. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.1.3.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.1.3 Hendrikje Wieland is geboren op 02-04-1874 in Norg, dochter van Pieter Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.1) en Geertje Ferwerda. Hendrikje trouwde, 21 jaar oud, op 21-12-1895 in Norg met Pieter Reinder Hommes, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 30-08-1870 in Assen.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.2 Herman Wieland is geboren op 16-02-1839 in Westervelde, zoon van Gerrit Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Herman is overleden op 01-11-1893 in Westerbork, 54 jaar oud. Herman trouwde, 41 jaar oud, op 29-10-1880 in Norg met Jeltje Biemolt, 29 jaar oud. Jeltje is geboren op 20-08-1851 in Norg.
Kinderen van Herman en Jeltje:
1 Marchien Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.2.1], geboren op 27-02-1881. Marchien is overleden op 22-11-1892, 11 jaar oud.
2 Jan Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.2.2], geboren op 14-04-1882. Jan is overleden op 28-02-1883, 10 maanden oud.
3 Jan Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.2.3], geboren op 29-07-1885 in Norg.
Notitie bij Jan: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
4 Gerrit Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.2.4], geboren op 04-03-1889 in Norg.
Notitie bij Gerrit: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
5 Hendrik Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.2.5], geboren op 13-02-1892 in Norg.
Notitie bij Hendrik: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2.3 Geesje Wieland is geboren op 30-01-1843 in Norg, dochter van Gerrit Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Geesje trouwde, 43 jaar oud, op 18-03-1886 in Norg met Willem Arends, 57 jaar oud. Willem is geboren op 02-04-1828 in Roden, zoon van Jan Jans Arends en Jantien Jannes Barkhuis.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.3 Jan Wieland, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 28-05-1809 in Norg. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1842 in Norg met Grietien Barels, 12 jaar oud. Zij is gedoopt op 05-01-1830.
Kinderen van Jan en Grietien:
1 Geert Wieland, geboren op 11-02-1843 in Langelo. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.3.1.
2 Annechien Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.3.2], geboren op 06-02-1844 in Langelo. Annechien bleef ongehuwd.
3 Mans Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.3.3], geboren op 23-12-1848 in Langelo. Mans is overleden op 06-03-1901 in Langelo, 52 jaar oud.
4 Geesje Wieland, geboren op 16-12-1852 in Langelo. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.3.4.
5 Roelof Wieland [1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.3.5], geboren op 12-11-1859 in Langelo.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.3.1 Geert Wieland is geboren op 11-02-1843 in Langelo, zoon van Jan Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.3) en Grietien Barels. Geert bleef kinderloos. Geert trouwde, 47 jaar oud, op 17-05-1890 in Norg met Margien Eilema.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.3.4 Geesje Wieland is geboren op 16-12-1852 in Langelo, dochter van Jan Wieland (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.3) en Grietien Barels. Geesje trouwde, 33 jaar oud, op 21-05-1886 in Norg met Pieter Smeenge, 30 jaar oud. Pieter is geboren op 16-02-1856 in Langelo.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.5 Aaltje Lunsingh Wieland is geboren op 10-10-1814 in Westervelde, dochter van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Aaltje is overleden op 12-08-1858 in Veenhuizen, 43 jaar oud. Aaltje trouwde met Sikke Jans Sikkend. Sikke is geboren op 07-05-1814 in Foxwolde. Sikke is overleden op 20-11-1869 in Foxwolde, 55 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.1.3.3.8 Aaltje Wieland is geboren in Loon, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 17-05-1778 in Rolde. Aaltje is overleden op 26-02-1830 in Westervelde, 51 jaar oud. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1807 in Norg met Jan Roelfs Roelfsema.
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 NN Jan Roelfs [1.1.1.1.1.1.1.3.3.8.1], levenloos geboren kind, geboren op 22-03-1808 in Westervelde. Hij of zij is begraven in Norg.
2 Roelf Jan Roelfs [1.1.1.1.1.1.1.3.3.8.2]. Hij is gedoopt op 23-04-1810 in Norg.
1.1.1.1.1.1.1.3.4 Maria Clara Gaspars Wijlant (Wieland), dochter van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.1.1.3). Zij is gedoopt op 19-12-1723 in Assen. Maria is overleden in 1787, 63 of 64 jaar oud. Maria trouwde met Jan Jacobs. Jan is overleden vóór 1811.
Notitie bij Jan: Noemt zich in 1784 Jan Jacobs Wieland en staat als halve boer in Loon te boek.
Maria en Jan bleven kinderloos.
1.1.1.1.1.1.5 Cristoffertien (Christophora) Lunsingh is geboren op 30-04-1637, dochter van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.1.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Cristoffertien is overleden na 1693, minstens 56 jaar oud. Cristoffertien trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1663 met Marcus Barelds, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cristoffertien en Marcus: Huwelijkscontract 15-10-1663
Marcus is geboren in 1627. Marcus is overleden op 25-09-1714, 86 of 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marcus: Bijgezet in de grafkelder van de fam. Gasinjet in de kerk van Norg.
Kinderen van Cristoffertien en Marcus:
1 Magdalena Barelds [1.1.1.1.1.1.5.1].
2 Elizabeth Barelds [1.1.1.1.1.1.5.2].
3 Jochem Lunsingh Barelds [1.1.1.1.1.1.5.3]. Jochem is overleden op 23-06-1675.
1.1.1.1.1.1.6 Warmolt Lunsingh is geboren op 16-02-1651, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.1.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Warmolt is overleden op 12-11-1708, 57 jaar oud.
Notitie bij Warmolt: Koopt in 1700 de leenplichtigheid af van de Stichtse goederen van Gerard Sloet tot Canneveld en Singraven voor 75 car guldens.
Warmolt trouwde, 24 jaar oud, op 05-08-1675 in Gronigen, A-kerk met Henrica (Fockens) van Hoysum, 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Warmolt en Fockens: Huwelijkscontract opgemaakt 16 juli 1675 te Groningen. Aktenr. 1534.
Fockens is geboren in 1656, dochter van Focco van Hoysum en Frederika Alting. Fockens is overleden in 1724, 67 of 68 jaar oud.
Kinderen van Warmolt en Fockens:
1 Elisabeth Lunsingh. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.
2 Focco Lunsingh, geboren in 1677. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.2.
1.1.1.1.1.1.6.1 Elisabeth Lunsingh, dochter van Warmolt Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.1.6) en Henrica (Fockens) van Hoysum. Elisabeth trouwde in 1709 met Johannes Tonckens, 33 of 34 jaar oud. Johannes is geboren in 1675, zoon van Wijncko Tonckens en Anna Blanckstein. Johannes is overleden in 1741, 65 of 66 jaar oud.
Adres:
Oosterstraat, Groningen (straat vermeld bij de geboorte van Adelgunda en Gerardus.)
Kinderen van Elisabeth en Johannes:
1 Warmolt Tonckens, geboren in 1710. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.
2 Adelgunda Lunsingh Tonckens, gedoopt op 05-04-1714 in Groningen. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.2.
3 Gerardus Tonckens [1.1.1.1.1.1.6.1.3], geboren in Groningen, Oosterstraat. Hij is gedoopt op 07-07-1716 in Groningen [bron: DTB deel 129].
1.1.1.1.1.1.6.1.1 Warmolt Tonckens is geboren in 1710, zoon van Johannes Tonckens en Elisabeth Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.1.6.1). Warmolt is overleden in 1782, 71 of 72 jaar oud. Warmolt trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1748 met Trijntje Winters, ongeveer 38 jaar oud. Trijntje is geboren in 1710. Trijntje is overleden in 1790, 79 of 80 jaar oud.
Kinderen van Warmolt en Trijntje:
1 Wijncko Tonckens, geboren in 1749. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.
2 Johannes Tonckens [1.1.1.1.1.1.6.1.1.2], geboren in 1750. Johannes is overleden in 1790, 39 of 40 jaar oud.
3 Joachimus Lunsingh Tonckens, geboren in 1753. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.1 Wijncko Tonckens is geboren in 1749, zoon van Warmolt Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1) en Trijntje Winters. Wijncko is overleden in 1804, 54 of 55 jaar oud. Wijncko:
(1) trouwde met Claasje Elevelt. Claasje is geboren in 1761. Claasje is overleden in 1789, 27 of 28 jaar oud.
(2) trouwde, 41 of 42 jaar oud, in 1791 met Maria Vos, 21 of 22 jaar oud. Maria is geboren in 1769. Maria is overleden in 1805, 35 of 36 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Maria:
1 Hendrik Tonckens, geboren in 1793. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.1.
2 Wijncko Johannes Tonckens, geboren in 1804. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.1 Hendrik Tonckens is geboren in 1793, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.1) en Maria Vos. Hendrik is overleden in 1877, 83 of 84 jaar oud. Hendrik trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1826 met Catharina van Glockman, 29 of 30 jaar oud. Catharina is geboren in 1796. Catharina is overleden in 1836, 39 of 40 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2 Wijncko Johannes Tonckens is geboren in 1804, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.1) en Maria Vos. Wijncko is overleden in 1875, 70 of 71 jaar oud. Wijncko trouwde met Gezina Hendrika van Baak. Gezina is geboren in 1807, dochter van Anthony van Baak en Harmina Aarsen. Gezina is overleden in 1868, 60 of 61 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Gezina:
1 Maria Wilhelmina Tonckens. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.1.
2 Anthony Tonckens [1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.2].
3 Wijncko Tonckens, geboren in 1837. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.3.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.1 Maria Wilhelmina Tonckens, dochter van Wijncko Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2) en Gezina Hendrika van Baak. Maria trouwde in 1872 met Benjamin Endtz, 30 of 31 jaar oud. Benjamin is geboren in 1841. Benjamin is overleden in 1920, 78 of 79 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.3 Wijncko Tonckens is geboren in 1837, zoon van Wijncko Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2) en Gezina Hendrika van Baak. Wijncko is overleden in 1871, 33 of 34 jaar oud. Wijncko trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1865 met Alida Blom, 23 of 24 jaar oud. Alida is geboren in 1841. Alida is overleden in 1929, 87 of 88 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Alida:
1 Wijncko Johannes Tonckens [1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.3.1], geboren in 1866. Wijncko is overleden in 1872, 5 of 6 jaar oud.
2 Nicolaas August Tonckens, geboren in 1867. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.3.2.
3 Gezina Hendrika Tonckens, geboren in 1869. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.3.3.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.3.2 Nicolaas August Tonckens is geboren in 1867, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.3) en Alida Blom. Nicolaas is overleden in 1931, 63 of 64 jaar oud. Nicolaas trouwde met Elisabeth Eindhoven. Elisabeth is geboren in 1872. Elisabeth is overleden in 1962, 89 of 90 jaar oud.
Kind van Nicolaas en Elisabeth:
1 Wijncko Albertus Johannes Tonckens [1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.3.2.1], geboren in 1899.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.3.3 Gezina Hendrika Tonckens is geboren in 1869, dochter van Wijncko Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.2.3) en Alida Blom. Gezina is overleden in 1941, 71 of 72 jaar oud. Gezina trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1893 met Frnciscus van Nieuwkuyk, 29 of 30 jaar oud. Frnciscus is geboren in 1863. Frnciscus is overleden in 1948, 84 of 85 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.3 Joachimus Lunsingh Tonckens is geboren in 1753, zoon van Warmolt Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1) en Trijntje Winters. Joachimus is overleden in 1821, 67 of 68 jaar oud. Joachimus trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1781 met Maria Hellinga, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1757. Maria is overleden in 1794, 36 of 37 jaar oud.
Kinderen van Joachimus en Maria:
1 Warmolt Tonckens, geboren in 1782. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.1.
2 Johannes Tonckens, geboren in 1784. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.
3 Elzo Tonckens, geboren in 1792. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.3.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.1 Warmolt Tonckens is geboren in 1782, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Warmolt is overleden in 1865, 82 of 83 jaar oud. Warmolt trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1806 met Froukje Heemstra.
Kinderen van Warmolt en Froukje:
1 Maria Tonckens [1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.1.1], geboren in 1813. Maria is overleden in 1887, 73 of 74 jaar oud.
2 Jan Hendrik Willinge Tonckens [1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.1.2], geboren in 1817. Jan is overleden in 1871, 53 of 54 jaar oud.
3 Warmolt Tonckens [1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.1.3], geboren in 1820. Warmolt is overleden in 1901, 80 of 81 jaar oud.
4 Adriaan johannes Tonckens [1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.1.4], geboren in 1827. Adriaan is overleden in 1903, 75 of 76 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2 Johannes Tonckens is geboren in 1784, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Johannes is overleden in 1857, 72 of 73 jaar oud. Johannes trouwde, 36 of 37 jaar oud, in 1821 met Gezina Kymmell, 25 of 26 jaar oud. Gezina is geboren in 1795, dochter van Lucas Oldenhuis Kymmell en Margaretha Willinge. Gezina is overleden in 1884, 88 of 89 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Gezina:
1 Joachimus Lunsingh Tonckens, geboren in 1822. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.1.
2 Lucas Oldenhuis Tonckens, geboren in 1823. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.2.
3 Jan Albert Tonckens [1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.3], geboren in 1828. Jan is overleden in 1859, 30 of 31 jaar oud.
4 Margaretha Tonckens [1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.4], geboren in 1830. Margaretha is overleden in 1912, 81 of 82 jaar oud.
5 Johannes Tonckens, geboren in 1834. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.5.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.1 Joachimus Lunsingh Tonckens is geboren in 1822, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Joachimus is overleden in 1892, 69 of 70 jaar oud. Joachimus trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1856 met Johanna van Sonsbeek, 30 of 31 jaar oud. Johanna is geboren in 1825. Johanna is overleden in 1903, 77 of 78 jaar oud.
Kind van Joachimus en Johanna:
1 Marius Tonckens [1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.1.1], geboren in 1865. Marius is overleden in 1957, 91 of 92 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.2 Lucas Oldenhuis Tonckens is geboren in 1823, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Lucas is overleden in 1888, 64 of 65 jaar oud. Lucas trouwde, 40 of 41 jaar oud, in 1864 met Elisabeth Bosman Tresling, 28 of 29 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1835. Elisabeth is overleden in 1925, 89 of 90 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.5 Johannes Tonckens is geboren in 1834, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Johannes is overleden in 1908, 73 of 74 jaar oud. Johannes trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1862 met Hendrika Borgesius, 28 of 29 jaar oud. Hendrika is geboren in 1833. Hendrika is overleden in 1898, 64 of 65 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Hendrika:
1 Egbertus Roelinus Tonckens, geboren in 1869. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.5.1.
2 Jan Albert Tonckens, geboren in 1872. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.5.2.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.5.1 Egbertus Roelinus Tonckens is geboren in 1869, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.5) en Hendrika Borgesius. Egbertus is overleden in 1943, 73 of 74 jaar oud. Egbertus trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1901 met Roelina Deodatus, 22 of 23 jaar oud. Roelina is geboren in 1878. Roelina is overleden in 1960, 81 of 82 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.5.2 Jan Albert Tonckens is geboren in 1872, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.2.5) en Hendrika Borgesius. Jan is overleden in 1952, 79 of 80 jaar oud. Jan trouwde met Harmtine Deodatus. Harmtine is geboren in 1876. Harmtine is overleden in 1954, 77 of 78 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.6.1.1.3.3 Elzo Tonckens is geboren in 1792, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.1.1.1.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Elzo is overleden in 1870, 77 of 78 jaar oud. Elzo trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1816 met Elisabeth Nijensikkinge, 25 of 26 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1790. Elisabeth is overleden in 1861, 70 of 71 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.6.1.2 Adelgunda Lunsingh Tonckens, dochter van Johannes Tonckens en Elisabeth Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.1.6.1). Zij is gedoopt op 05-04-1714 in Groningen. Adelgunda trouwde met Gerhardus van Langen.
Kind van Adelgunda en Gerhardus:
1 Johannes van Langen [1.1.1.1.1.1.6.1.2.1], geboren in Groningen bij de Akerk. Hij is gedoopt op 16-12-1733 in Groningen.
1.1.1.1.1.1.6.2 Focco Lunsingh is geboren in 1677, zoon van Warmolt Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.1.6) en Henrica (Fockens) van Hoysum. Focco is overleden in 1755, 77 of 78 jaar oud. Focco trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1710 met Engelina Elisabeth Sichterman, 22 of 23 jaar oud. Engelina is geboren in 1687. Engelina is overleden in 1712, 24 of 25 jaar oud.
Kind van Focco en Engelina:
1 Warmolt Lunsingh [1.1.1.1.1.1.6.2.1], geboren in 1712. Warmolt is overleden in 1789, 76 of 77 jaar oud. Warmolt bleef ongehuwd.
1.1.1.1.1.3 Grietje Lunsche, dochter van Herman Lunsche (zie 1.1.1.1.1) en Frekyen Brunniger. Grietje is overleden in 1655. Grietje:
(1) trouwde in 1634 met Richard Luilofs. Richard is overleden vóór 1638.
(2) trouwde in 1638 met Roelof Schuiringe.
1.1.1.1.1.5 Hinderkien Lunsche, dochter van Herman Lunsche (zie 1.1.1.1.1) en Frekyen Brunniger. Hinderkien trouwde in 1635 met Roelof Alting. Roelof is overleden na 1668.
1.1.1.1.2 Johan Lunsche (Lunsinge) is geboren omstreeks 1530, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.1) en Hendrikje Knasse. Johan is overleden omstreeks 1603, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johan: Datum overlijden bij benadering.
Notitie bij Johan: 28 april 1553: Hendrick Hiddinge, mede namens zijn drie zusters, verklaart door tussenkomst van jonker Johan van Ewsum te hebben verkocht aan jonker Reinold van Burmania, drost van Coevorden en Drenthe, hun aandeel in hun erf te Veenhuizen, onder dezelfde voorwaarden als hun stiefmoeder Arnt Hiddinge haar aandeel aan de Drost had verkocht; met als speciale voorwaarde dat zij, als ze zich zouden vestigen in hun ouderlijk huis te Norg, het recht zouden verkrijgen om enige dagen turf te graven. De voogden over de kinderen van wijlen Roelof Hiddinge, te weten Johan Tollens en Johan Lunsinge, verklaren met deze verkoop in te stemmen. Ondertekend door de partijen.
Johan trouwde met Gille Ulgers. Gille is een dochter van Ulger Ulgers en Evert(je) Grevinge.
1.1.1.1.3 NN Lunsinge is geboren omstreeks 1520, dochter van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.1) en Hendrikje Knasse. NN trouwde met Harmen Hendriks Hiddingh. Harmen is geboren omstreeks 1515, zoon van Hendrik Hiddingh. Harmen trouwde later met Arnt Zellen (±1525-na 1566).
Kinderen van NN en Harmen:
1 Hendrick Hiddinge [1.1.1.1.3.1], geboren omstreeks 1535.
Notitie bij Hendrick: Oorkonde van 28 april 1553:
Hendrick Hiddinge, mede namens zijn drie zusters, verklaart door tussenkomst van jonker Johan van Ewsum te hebben verkocht aan jonker Reinold van Burmania, drost van Coevorden en Drenthe, hun aandeel in hun erf te Veenhuizen, onder dezelfde voorwaarden als hun stiefmoeder Arnt Hiddinge haar aandeel aan de Drost had verkocht; met als speciale voorwaarde dat zij, als ze zich zouden vestigen in hun ouderlijk huis te Norg, het recht zouden verkrijgen om enige dagen turf te graven. De voogden over de kinderen van wijlen Roelof Hiddinge, te weten Johan Tollens en Johan Lunsinge, verklaren met deze verkoop in te stemmen. Ondertekend door de partijen.
Hendrik en zijn zusters waren in 1553 nog jong, woonden in Veenhuizen, maar hun ouderlijk huis stond in Norg en was ook nog hun bezit.
2 NN Hiddingh [1.1.1.1.3.2], geboren omstreeks 1537.
3 NN Hiddingh [1.1.1.1.3.3], geboren omstreeks 1540.
4 NN Hiddingh [1.1.1.1.3.4], geboren omstreeks 1542.
1.1.1.1.4 NN Lunsche, dochter van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.1) en [waarschijnlijk] Hendrikje Knasse. NN trouwde met Arent Barelds. Arent is overleden na 1630.
Notitie bij Arent: Door E Pelinck vermeld als Arend Barelds
In 1630 eigenaar van meerdere erven in Een.
1.1.1.2 Johanna Lunsche is geboren omstreeks 1505, dochter van [waarschijnlijk] Hindrick Lunsche (zie 1.1.1). Johanna is overleden na 1565, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Uit ons Waardeel 1982:
Johanna zou gehuwd zijn met Harmen Hendricks.
Zij verkopen in 1565 aan hun zwager Joachim Lunsche en zijn vrouw hun huis en hof met bouw- en hooiland en een halve waar gelegen onder Norg.
Johanna trouwde met NN Eisinge. NN is geboren omstreeks 1500.
Kind van Johanna en NN:
1 Evert Eisinge, geboren omstreeks 1525. Volgt 1.1.1.2.1.
1.1.1.2.1 Evert Eisinge is geboren omstreeks 1525, zoon van NN Eisinge en Johanna Lunsche (zie 1.1.1.2).
Notitie bij Evert: Oorkonde van 6 februari 1564:
Evert Eisinge en zijn vrouw Cornelis verklaren hun oom Joachim Lunsche en zijn vrouw Henrick te kwijten voor de betaling van de goederen die Gosse, de vader van Cornelis, en haar moeder Frouke waren toegevallen uit de nalatenschap van Froukes ouders en haar broer Johan. Ze verklaren dat de betaling gedeeltelijk was gedaan aan Gosse Mychels en zijn vrouw Frouke, de ouders van Cornelis, en gedeeltelijk aan hen zelf. Bezegeld door Haco Hinricks, schulte van Norg en Veenhuizen.
Oorkonde van 5 oktober 1575:
Evert Eisinge en zijn vrouw Cornelis verklaren tegenover de collatoren van de vicarieën in Norg, Henrick Lunsche, weduwe van Joachim Lunsche, en de gemeente van Norg, er mee in te stemmen, dat Roelof Eisinge (tot vicaris daarvan benoemd) alle vruchten en inkomsten van die vicarieën voor een periode van 12 jaar weer zai afstaan aan de collatoren, opdat deze daarvan een schoolmeester kunnen bekostigen. Hiervan wordt uitgesloten het erf te Langelo, waarvan de opbrengst aan de vicarie blijft. Evert Eisinge en zijn vrouw Cornelis verklaren al hun goederen te verbinden voor de nakoming van deze belofte door hun zoon Roelof Eisinge. Bezegeld en ondertekend door Haco Hinricks, schulte van Norg en Veenhuizen.
Evert trouwde met Cornelia Mychels. Cornelia is een dochter van Gosse Mychels en Frouke NN.
Kind van Evert en Cornelia:
1 Roelof Eisinge [1.1.1.2.1.1], geboren omstreeks 1545.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 01-10-2019 11:28:52 door A. Post