Parenteel van Everardus van der Eze

1 Everardus van der Eze is geboren omstreeks 1150.
Notitie bij Everardus: ESE (Evert van der), Everardus de Heze, wordt genoemd als een der stichters van het klooster Bethlehem bij Doetinchem, tusschen de jaren 1178 en 1182; bij die gelegenheid schonk hij een geheele hoeve in Gernere (thans Gaanderen, dorp in de gemeente Ambt-Doetinchem) (zie: Sloet, Oorkondenboek v. Gld., no. 395). Hij pachtte van zijn broeder Symon, proost van Emmerik, anderhalve mansus in Gaanderen, doch Symon’s opvolger gaf die landerijen in 1218 aan het klooster Bethlehem in pacht, omdat Everardus zijn geldelijke verplichtingen dienaangaande zelden of nooit nakwam. Bij deze laatste verpachting stond een andere Everardus de Heze als getuige, maar de familieverhouding tusschen deze twee gelijknamige personen is niet bekend (zie als voren no. 449). Ridder zijnde, sluit hij in 1231 een vergelijk met het kapittel te Emmerik over een tiend te Hüthum (Dederich, bl. 602). Niet geheel onwaarschijnlijk is het dat hij identiek is met den in 1233 voorkomenden Everardus de Embrica, die met Conradus, Rudolphus en Stephanus, ridders, 31 Mei 1233 als getuigen voorkomen bij het verleenen van stadsrechten aan Emmerik, door Otto graaf van Gelre (Sloet, no. 563).
Zie: W. de Haas in Herald. Bibliotheek (1882), 12, 13.
Kinderen van Everardus uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Rutger van der Eze [1.1], geboren omstreeks 1190.
Notitie bij Rutger: Ridder, gesneuveld in de slag bij Ane 1227.
2 [waarschijnlijk] Steven van der Eze, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.
1.2 Steven van der Eze is geboren omstreeks 1200, zoon van [waarschijnlijk] Everardus van der Eze (zie 1).
Notitie bij Steven: Ridder.
Zie: W. de Haas, in Herald. Bibliotheek (1882), 12.
In 1236 gaf het kapittel te Xanten goederen te Gaanderen, tot dusverre door Everardus de Hese en zijn zoon Stephanus bezeten, aan het klooster Bethlehem in eigendom (Sloet, Oorkondenboek, no. 585). Deze Stephanus zou dezelfde kunnen zijn, in 1233 als ridder de Embrica voorkomende (Sloet, no. 563). Stephanus is in 1245 met Everardus de Hekeren en anderen getuige bij de begiftiging van het klooster Bethlehem door Herman graaf van Loon (Sloet, no. 650). Volgens een verklaring in 1310 door heer Willem, priester, afgelegd en onder de archieven van Berg berustend, had Stephanus miles de Hese (= heer van Hese) het gericht van Etten verkocht aan Adam heer van den Berg; er wordt geen jaartal genoemd, maar de overdracht moet tusschen 1243 en 1260 hebben plaats gehad, gedurende welke jaren Adam heer van den Berg was. Gelijke getuigenis gaven toen mede: Stephanus de Hese en Stephanus de Hese, diens neef, maar het blijkt niet hoe de familiebetrekking was met Stephanus heer van Hese. Ridder Stephanus komt nog in 1273 voor als getuige bij een opdracht aan Bethlehem (Sloet, no. 948). Hij had vermoedelijk een zoon: Fredericus de Hesa, of de Hijkere dictus de Heza, zie kol. 501 Frederik (1).
Kind van Steven uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] NN van der Eze, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.
1.2.1 NN van der Eze is geboren omstreeks 1240, dochter van [waarschijnlijk] Steven van der Eze (zie 1.2).
Notitie bij NN: De voorouderlijke lijn is waarschijnlijk onvolledig.
Haar zoon johan staat vermeld als de mogelijke bouwer van het landgoed de Ese bij Steenwijk. Maar het is waarschijnlijker dat omstreeks 1170 een van der Ese, misschien een broer van haar grootvader Everhardus, een leengoed heeft gekregen van de bisschop van Utrecht, om nabij de motte (de Basse) op de grens met Friesland, een versterkt huis te bouwen, om de grenzen van het Oversticht beter te kunnen bewaken. In die tijd zijn daar meer burchten gebouwd, zoals ook in Vollenhove. Een Rutger van der Ese kan een nazaat zijn van deze bouwer. Rutger is overleden bij de slag bij Ane in 1227, waarna de burcht de Ese, vernoemd naar hun voorvaderlijk bezit de Eze in Gelderland, door vererving in handen is gekomen van haar vader Steven.
NN trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1270 met Frederick genaamd van de Eze van Heeckeren, ongeveer 25 jaar oud. Frederick is geboren omstreeks 1245, zoon van Evert van Heeckeren.
Notitie bij Frederick: Zie ook: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-spaan/I507220.php
Kinderen van NN en Frederick:
1 Frederik van Heeckeren genaamd van der Eze, geboren omstreeks 1270 in Gorssel. Volgt 1.2.1.1.
2 Zweder van Rechteren van Heeckeren [1.2.1.2], geboren omstreeks 1275.
Notitie bij Zweder: Vermeld als oom van Johan van Buckhorst en verwant aan Laurens van der Eese.
3 Johan van der Ese, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.2.1.3.
4 Stephanus van der Eze [1.2.1.4], geboren omstreeks 1285.
Notitie bij Stephanus: Vermeld in 1310
1.2.1.1 Frederik van Heeckeren genaamd van der Eze is geboren omstreeks 1270 in Gorssel, zoon van Frederick genaamd van de Eze van Heeckeren en NN van der Eze (zie 1.2.1). Frederik is overleden in 1320, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Frederik van Heeckeren van der Eze (ook Fredericus de Heeckeren en Vrederic van der Ese), hij is de eerste erkende stamvader van het geslacht van Heeckeren (van Rechteren), knape 1295, ridder 1305, bezitter van het huis de Ese te Almen, overl. 1320, huwt Mechteld van Rinwich, vermeld 1309-1320.
Frederik trouwde met Mechteld van Randwijck. Mechteld is geboren omstreeks 1279. Mechteld is overleden na 1320, minstens 41 jaar oud.
Kinderen van Frederik en Mechteld:
1 Frederik van Heeckeren van der Eze, geboren in 1295. Volgt 1.2.1.1.1.
2 Lumalda (Lamme) van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.1.2.
3 Agnes van Heeckeren, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.2.1.1.3.
1.2.1.1.1 Frederik van Heeckeren van der Eze is geboren in 1295, zoon van Frederik van Heeckeren genaamd van der Eze (zie 1.2.1.1) en Mechteld van Randwijck. Frederik is overleden op 06-04-1357, 61 of 62 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Ridder 1324, drost van Salland 1346-1356, drost van Twente 1351, schout van Deventer 1353- 1354, woont op de Ehze bij Almen Gld. 1345, hoofd van de partij der Heeckerens in de strijd tussen de Heeckerens en de Bronckhorsten, overl. 6 apr 1357, huwt Maria van Honnepel, dochter van Lutzen van Honnepel en N.N..
Frederik trouwde met Maria van Honnepel. Maria is geboren omstreeks 1300.
Kinderen van Frederik en Maria:
1 Wolter van Heeckeren van der Eze [1.2.1.1.1.1].
2 Derk van Heeckeren van der Eze [1.2.1.1.1.2].
3 Egbert van Heeckeren van der Eze [1.2.1.1.1.3].
4 Hillegonde van Heeckeren van der Eze [1.2.1.1.1.4].
5 Johan van Heeckeren van der Eze [1.2.1.1.1.5].
6 Jacob van Heeckeren van der Eze. Volgt 1.2.1.1.1.7.
7 Frederik van Heeckeren van der Eze, genaamd van Rechteren, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.1.1.8.
8 Evert van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.2.1.1.1.9.
Kind van Frederik uit onbekende relatie:
9 Evert bastaard van Heeckeren van der Eze [1.2.1.1.1.6]. Evert is overleden in 1404.
1.2.1.1.1.7 Jacob van Heeckeren van der Eze, zoon van Frederik van Heeckeren van der Eze (zie 1.2.1.1.1) en Maria van Honnepel. Jacob is overleden in 12-1375.
Notitie bij Jacob: Vermeld 1362- 1375, ridder 1362
Jacob trouwde met Agnes. Agnes is overleden in 1385.
Kinderen van Jacob en Agnes:
1 Frederik van der Eze. Volgt 1.2.1.1.1.7.1.
2 Aleid van der Eze. Volgt 1.2.1.1.1.7.2.
1.2.1.1.1.7.1 Frederik van der Eze, zoon van Jacob van Heeckeren van der Eze (zie 1.2.1.1.1.7) en Agnes. Frederik is overleden na 1415.
Notitie bij Frederik: Vermeld 1392-1404, schepen van Deventer 1389-1415
Kind van Frederik uit onbekende relatie:
1 Jacob van der Eze. Volgt 1.2.1.1.1.7.1.1.
1.2.1.1.1.7.1.1 Jacob van der Eze, zoon van Frederik van der Eze (zie 1.2.1.1.1.7.1).
Notitie bij Jacob: Heer van Gramsbergen, schepen en raad te Deventer 1420-1430, huwt Agnes van Gramsbergen, erfdochter van Hendrik heer van Gramsbergen en Agnes van Wisch.
Jacob trouwde met Agnes van Gramsbergen. Agnes is geboren omstreeks 1390, dochter van Hendrik van Gramsbergen en Agnes van Wisch.
Notitie bij Agnes: (31 mei 1487: Agneze, Vrouwe van der Eeze en Gramsberch, staat Henrick Herwerdinck toe een hooimaat te Holtheem te verkopen, behorende tot zijn erve Herwerdinck, behoudens het recht van wederkoop voor een bedrag gelijk aan de koopsom.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 73 vs. (blz. 146), in het archief van het klooster Sibculo.) (Heeft waarschijnlijk betrekking op haar kleindochter)
Kind van Jacob en Agnes:
1 Frederik van der Eze, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.1.1.7.1.1.1.
1.2.1.1.1.7.1.1.1 Frederik van der Eze is geboren omstreeks 1410, zoon van Jacob van der Eze (zie 1.2.1.1.1.7.1.1) en Agnes van Gramsbergen. Frederik is overleden in 1443, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Heer van Gramsbergen, burgemeester van Deventer, overl. tussen 31 mei en 10 aug 1443, huwt Swedertje van Haren, vermeld 1443-1470, dochter van Alof van Haren en Fye van Heeckeren genaamd van Rechteren; zij hertrouwt Johan van Renesse tot Vinningen.
Frederik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1435 met Swedera van Haren, ongeveer 25 jaar oud. Zie 1.2.1.1.1.8.5.8.1 voor persoonsgegevens van Swedera.
Kinderen van Frederik en Swedera:
1 Frederik van Rechteren [1.2.1.1.1.7.1.1.1.1], geboren omstreeks 1435.
2 [waarschijnlijk] Sophia van Heeckeren van der Ese, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.2.1.1.1.7.1.1.1.2.
3 Seygher van Rechteren [1.2.1.1.1.7.1.1.1.3], geboren omstreeks 1440.
4 [waarschijnlijk] Hendrik van der Eze [1.2.1.1.1.7.1.1.1.4], geboren vóór 1443. Hendrik is overleden vóór 01-10-1470.
Notitie bij Hendrik: Heer van Gramsbergen.
5 [waarschijnlijk] Jutta van der Eze, geboren vóór 1443. Volgt 1.2.1.1.1.7.1.1.1.5.
6 [waarschijnlijk] Agnes van der Eze, geboren vóór 1443. Volgt 1.2.1.1.1.7.1.1.1.6.
1.2.1.1.1.7.1.1.1.2 Sophia van Heeckeren van der Ese is geboren omstreeks 1440, dochter van [waarschijnlijk] Frederik van der Eze (zie 1.2.1.1.1.7.1.1.1) en Swedera van Haren (zie 1.2.1.1.1.8.5.8.1). Sophia is overleden omstreeks 1499, ongeveer 59 jaar oud. Sophia trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1460 met Roelof van Coevorden, ongeveer 24 jaar oud. Zie 1.2.1.1.1.8.3.1 voor persoonsgegevens van Roelof.
Kinderen van Sophia en Roelof:
1 Sophia van Coevorden, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.2.1.1.1.7.1.1.1.2.1.
2 Reinolt van Coevorden, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.2.1.1.1.7.1.1.1.2.2.
1.2.1.1.1.7.1.1.1.2.1 Sophia van Coevorden is geboren omstreeks 1470, dochter van Roelof van Coevorden (zie 1.2.1.1.1.8.3.1) en Sophia van Heeckeren van der Ese (zie 1.2.1.1.1.7.1.1.1.2). Sophia trouwde met Johan van Ittersum. Johan is geboren omstreeks 1480. Johan is overleden in 1540, ongeveer 60 jaar oud.
Kind van Sophia en Johan:
1 Johan van Ittersum, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.2.1.1.1.7.1.1.1.2.1.1.
1.2.1.1.1.7.1.1.1.2.1.1 Johan van Ittersum is geboren omstreeks 1500, zoon van Johan van Ittersum en Sophia van Coevorden (zie 1.2.1.1.1.7.1.1.1.2.1). Johan is overleden omstreeks 1546, ongeveer 46 jaar oud. Johan trouwde met Anna van Buckhorst. Anna is geboren omstreeks 1510.
1.2.1.1.1.7.1.1.1.2.2 Reinolt van Coevorden is geboren omstreeks 1470, zoon van Roelof van Coevorden (zie 1.2.1.1.1.8.3.1) en Sophia van Heeckeren van der Ese (zie 1.2.1.1.1.7.1.1.1.2). Reinolt is overleden omstreeks 1532, ongeveer 62 jaar oud. Reinolt trouwde met Anna van Mervelt. Anna is geboren omstreeks 1490. Anna is overleden in 1567, ongeveer 77 jaar oud.
Kind van Reinolt en Anna:
1 Roelof van Coevorden [1.2.1.1.1.7.1.1.1.2.2.1], geboren omstreeks 1520. Roelof is overleden omstreeks 1546, ongeveer 26 jaar oud.
1.2.1.1.1.7.1.1.1.5 Jutta van der Eze is geboren vóór 1443, dochter van [waarschijnlijk] Frederik van der Eze (zie 1.2.1.1.1.7.1.1.1) en Swedera van Haren (zie 1.2.1.1.1.8.5.8.1). Jutta is overleden omstreeks 1504, minstens 61 jaar oud. Jutta trouwde, minstens 19 jaar oud, omstreeks 1462 met Evert van Ulft. Evert is een zoon van Frederik van Ulft en Johanna van Baeck.
Notitie bij Evert: Heer van de Kemnade,
1.2.1.1.1.7.1.1.1.6 Agnes van der Eze is geboren vóór 1443, dochter van [waarschijnlijk] Frederik van der Eze (zie 1.2.1.1.1.7.1.1.1) en Swedera van Haren (zie 1.2.1.1.1.8.5.8.1). Agnes is overleden in 1512, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Agnes: Ook vermeld als Agnes van der Eze van Gramsbergen.
17 september 1471: Wolter van Voerst, richter ten Hardenberge, oorkondt dat Juffer Agnes van der Eza van Gramsberge heeft verkocht aan Ghebbe ten Velde een rente van 3 1/2 mud winterrogge Zwolse maat uit haar erf Elferkinck, gelegen in kerspel en gericht Hardenberg en de buurschap Loezen; en dat verkoopster die rente met hand en mond heeft geleverd onder belofte van vrijwaring.
19 maart 1477: Derck van Voirst, ambtman van Sallant, oorkondt dat jonfer Agneza van der Eza van Gramsberghe, heer Otto van Rechteren ridder, Johan Stellinck en Albert van Steenwick (Agneza onder bijstand van Frederick van Haren) schuldig zijn aan Derck van der Sculenborch 318 Overlandse gouden Rijnse gulden, te betalen op 28 oktober a.s. Bij wanprestatie zullen zij te Deventer of Zwolle in leisting gaan.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 130 vs. (blz. 258), in het archief van het klooster Sibculo.
31 mei 1487: Agneze, Vrouwe van der Eeze en Gramsberch, staat Henrick Herwerdinck toe een hooimaat te Holtheem te verkopen, behorende tot zijn erve Herwerdinck, behoudens het recht van wederkoop voor een bedrag gelijk aan de koopsom.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 73 vs. (blz. 146), in het archief van het klooster Sibculo.
30 september 1492: Henrick van der Kuenre van der Schulenborch, weduwe van Derck van der Sculenborch, verklaart onder bijstand van haar zoon Henrick van der Schulenborch, dat zij aan prior en covent van Galilea in Zybekeloe overgedragen heeft alle brieven, die wijlen haar man had van de rente van 18 gouden Rijnse gulden uit erven en tienden van Vrouwe Agneze van Buren en Bozeninchem gen. van der Eze en van Gramsberch voor 300 Rijnse gulden.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 133 vs. (blz. 264), in het archief van het klooster Sibculo.
28 september 1505: Johan van Yttersum, schout te Hardenberch, oorkondt dat Vrouwe Agnes van der Eza van Gramsberch, Vrouwe van Buren en Bosinghem, weduwe, verkocht heeft aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe een rente van 32 mud winterrrogge Zwolse marktmaat uit haar vrije goederen Avekinck en Eskinck, gelegen in het kerspel Heemse en het gericht Hardenberch, en uit haar andere goederen, en dat verkoopster die rente met hand en mond in het heimaal geleverd heeft onder belofte van vrijwaring.
4 oktober 1505: Broeder Gherardus van Leyden, prior, en het convent van Galilea in Zybekeloe verklaren, dat zij destijds gekocht hebben 9 1/2 vaten boterrente, die wijlen jonker Zweder, heer van Voirst en Keppell, aan burgers van Kampen had verkocht uit goederen op Staphorst en Ruvene: en dat nu Vrouwe Agnes van der Eza, Vrouwe van Buren en Boesinchem, weduwe, rechthebbende is van die rente van 9 1/2 vaten boter.
Agnes:
(1) trouwde, minstens 41 jaar oud, omstreeks 1484 met vincentius van Buren. vincentius is een zoon van Willem van Buren en Beusichem en Ermgard Grafin von der Lippe. vincentius is overleden in 1505.
Notitie bij vincentius: 3 september 1492:
Henrick Kampherbeke, richter ten Hardenberge, oorkondt dat Vincentius, heer van Buren en Bosinchem, en Vrouwe Agnes van der Eza van Gramsbergen, Vrouwe van Buren en Bosinchem, verkocht hebben aan Henrick Henricksz. en zijn vrouw Alyd een rente van 8 mud rogge Zwolse marktmaat uit hun erf Wermyck, gelegen in kerspel en gericht Hardenberg en de mark en buurschap Bergenthem; dat verkopers die rente met hand en mond hebben geleverd onder belofte van vrijwaring.
(2) trouwde, minstens 65 jaar oud, na 1508 met Johann Graf von Sayn-Witgenstein, minstens 20 jaar oud. Johann is geboren op 07-01-1488, zoon van Eberhard Graf von Sayn-Witgenstein en Margaretha von Rodemachern. Johann is overleden op 21-04-1551, 63 jaar oud.
1.2.1.1.1.7.2 Aleid van der Eze, dochter van Jacob van Heeckeren van der Eze (zie 1.2.1.1.1.7) en Agnes. Aleid is overleden vóór 1392.
Notitie bij Aleid: Huwt Jacob van Hackfort, vermeld 1386-1424.
Aleid trouwde met Jacob van Hackfort.
1.2.1.1.1.8 Frederik van Heeckeren van der Eze, genaamd van Rechteren is geboren omstreeks 1320, zoon van Frederik van Heeckeren van der Eze (zie 1.2.1.1.1) en Maria van Honnepel. Frederik is overleden op 02-11-1386, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Ook vermeld als Frederik (IV) van Heeckeren van der Eze;
Frederik en Lutgardis kregen 9 kinderen, 5 meisjes en 4 jongens.
In mannelijke lijn stamt het huidige geslacht Van Rechteren af van de tussen 1231-1245 vermelde ridder Evert van Heeckeren. Diens nazaat Frederik van Heeckeren van der Eze (1320-ca. 1386), een van de machtigste edelen van zijn tijd, verwierf door zijn huwelijk met Lutgardis van Voorst het kasteel Rechteren in de gelijknamige buurtschap bij Dalfsen. De familie Van Voorst tot Voorst stamt eveneens in mannelijke lijn af van dit echtpaar. Het geslacht Van Heeckeren is nauw verwant met beide families.
1 februari 1357: Wilhelmus de Eare, deken van de St. Martinuskerk te Luik doet uitspraak, inzake een appèl van ridder Fredericus de Eza, heer van het kasteel in Rechteren (van de sententie van den officiaal van Keulen) tegen den deken en het kapittel van de kerk van Utrecht, omtrent de tienden, gaande uit landgoederen liggende in de plaats Emermersche, in het kerspel van Dalvessen, van het genoemde diocees.
Uit: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0214&minr=862425&miview=inv2
VI. Frederik van Heeckeren van der Eze (§B.1), later meestal genoemd Van Heeckeren genaamd van Rechteren, heer tot Rhaan, na zijn huwelijk tot Rechteren, drost van Salland 1353, ridder 1356, na de dood van zijn vader hoofd van de partij der Heeckerens in de strijd tussen de Heeckerens en de Bronckhorsten, overl. 2 nov 1386, huwt tussen 1345 en 1347 met Lutgard van Voorst, erfdochter van Rechteren, dochter van Sweder van Voorst en Margaretha N.N., overl. tussen 1380 en 1386.
17 september 1374:
Werner Wyrrenberch, kanunnik te Deventer, verklaart dat heer Vrederik van der Eze een overeenkomst heeft gesloten met Jutte van Almelo, weduwe van Albert van Almelo, en hun kinderen Hadewich en Kunne over de scheiding van hun aanspraken op de goederen van wijlen Albert van Almelo, waarbij Vrederich afstand doet van al zijn aanspraken op de hof te Holsen, zowel die hij al had door Albert van Almelo als die hij had gekocht van Gostwijn van den Berghe, terwijl Jutte c.s. afstand doen van een schuldbekentenis groot 1100 oude schilden sprekende op de heerlijkheid Almelo ten laste van Vrederich en zijn broer Johan van der Eze, in welke laatste akte borgen waren Bertolt van Haersolt, ridder, Johan van Buchorst, Everd broer van Dyrk van der Eze, Gerd van Gherner, Henrich van Essen, Henrich van Dese (Diese), Gert van Tyvenkampe (Tijbenkamp), Johan Holken, Everd van den Berghe, Henrich Bredere, Henrich van Lare en Albert zijn broer, Albert Coc, Clawes van Millyncgen, Hughe van den Lare, Albert van Dale en Daem van den Hove.
Frederik trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1346 met Lutgardis van Voorst, ongeveer 21 jaar oud. Lutgardis is geboren omstreeks 1325. Lutgardis is overleden omstreeks 1385, ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen van Frederik en Lutgardis:
1 Frederik genaamd van Rechteren van Heeckeren [1.2.1.1.1.8.1].
2 Diederik genaamd van Rechteren van Heeckeren [1.2.1.1.1.8.2].
3 Lutgard genaamd van Rechteren van Heeckeren. Volgt 1.2.1.1.1.8.3.
4 Zwederis genaamd van Rechteren (Swedera) van Heeckeren, geboren omstreeks 1345 in Goor. Volgt 1.2.1.1.1.8.4.
5 Sweder van Heeckeren gen. van Rechteren, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.
6 Adelheid (Aelheyde) van Heeckeren, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.2.1.1.1.8.6.
7 Margaretha van Heeckeren, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.2.1.1.1.8.7.
8 Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren, geboren omstreeks 1360. Volgt 1.2.1.1.1.8.8.
9 Johan Genaamd van Rechteren van Heeckeren [1.2.1.1.1.8.9], geboren omstreeks 1365.
Notitie bij Johan: 13 september 1420: ohan van Rechter, schulte toe den Hardenberge, verklaart dat Herman van den Bruggenberghe en Ghijsele zijne vrouw verkocht hebben aan Herman Rechter en Jutte zijne vrouw als edel eigen goed, hun land en hooiland gelegen in het kerspel Hardenberg, in de buurschap te Colendoern, zooals dat vroeger toebehoorde aan Rutgher van Yunne.
1.2.1.1.1.8.3 Lutgard genaamd van Rechteren van Heeckeren, dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze, genaamd van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8) en Lutgardis van Voorst.
Notitie bij Lutgard: 1386: Belofte van ROLOF VAN COEVERDEN aan zijn zwagen SWEEDER VAN RECHTEREN, om zijn vrouw LUTGARDE, SWEEDERS zuster, een som geld te geven en een douairie te vermaken.
Lutgard trouwde met Roelof van Coevorden. Roelof is geboren omstreeks 1400, zoon van Reynold van Coevorden en Beleye van Aller. Roelof is overleden na 1485, minstens 85 jaar oud.
Notitie bij Roelof: 24 maart 1485: Arnt Butecamp, richter te Ulzen, oorkondt dat Roloff van Covorden en zijn broer Wolter van Covorden aan Ffrederick Kremer en zijn vrouw Gostuwe hebben verkocht de tienden van het erve die Braeck, gelegen in de buurschap Halle en het gericht Ulzen, en dat zij die tienden met hand en mond hebben geleverd onder belofte van vrijwaring.
Kind van Lutgard en Roelof:
1 Roelof van Coevorden, geboren omstreeks 1436. Volgt 1.2.1.1.1.8.3.1.
1.2.1.1.1.8.3.1 Roelof van Coevorden is geboren omstreeks 1436, zoon van [waarschijnlijk] Roelof van Coevorden en Lutgard genaamd van Rechteren van Heeckeren (zie 1.2.1.1.1.8.3). Roelof is overleden omstreeks 1499, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Roelof: 1 0ktober 1481: Roloff van Covorden verklaart verkocht te hebben aan prior en convent van het klooser Zybekeloe een rente van 1/2 mud winterrogge Zwolse maat uit zijn erve het Vischerhuus, gelegen in de vrijheid Laghe.
Roelof trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1460 met Sophia van Heeckeren van der Ese, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.2.1.1.1.7.1.1.1.2 voor persoonsgegevens van Sophia.
Kinderen van Roelof en Sophia: zie 1.2.1.1.1.7.1.1.1.2.
1.2.1.1.1.8.4 Zwederis genaamd van Rechteren (Swedera) van Heeckeren is geboren omstreeks 1345 in Goor, dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze, genaamd van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8) en Lutgardis van Voorst. Swedera is overleden op 22-02-1407 in Diepenveen, Deventer, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Swedera: Zwedera is het oudste kind van Frederik en Lutgardis.
In 1391 geeft zij samen met Clementia van Amerongen, Sweder van Rechteren en Wijnolt van Arnhem, welke beide in dat stuk hare gerechte erven worden geneomd, aan de fraters te Deventer het huis door haar en Clementia bewoond, in ruil voor het kleinere huis door de fraters bewoond.
Zij zelf liet het klooster van Diepenveen bouwen, waar zij introk.
Internet auteur Dimphena Groffen:
RECHTEREN, Zwedera van, ook bekend als Swedertje van Heeckeren genaamd van Rechteren en Zwedera van Ru(i)nen(geb. Goor ca. 1346 – gest. Diepenveen 21-2-1407), stichteres van het klooster Diepenveen. Dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze genaamd van Rechteren (gest. 1386) en Lutgard van Voorst, erfdochter van Rechteren (gest. tussen 1380-1386). Zwedera van Rechteren trouwde vóór 1360 met Jan III, heer van Ruinen (ca. 1315-1378). Uit dit huwelijk is ten minste 1 dochter, en mogelijk ook 1 zoon geboren; beiden overleden jong.
Zwedera van Rechteren was het oudste kind van Frederik en Lutgard; na haar werden nog vier meisjes en vier jongens geboren. Zij trouwde al jong met Jan van Ruinen en leidde een werelds leven. Volgens haar ‘vita’ in het zusterboek van het klooster Diepenveen had Zwedera een zoon, maar hier is geen bewijs voor gevonden. Wel zeker is het bestaan van een dochter Bertrade: na haar dood schonken Zwedera en Jan geld voor het altaar van Catharina, in de Mariakerk in Ruinen. In 1375 maakte Jan zijn testament op, waarin hij zijn vrouw al zijn bezittingen naliet.
Zwedera betrok een woning in de buurt van het zusterhuis van de beweging van de Moderne Devoten in Deventer; later voegden Jutte van Ahaus en Elsebe van Delden zich bij haar. Rond 1400 maakte Johannes Brinckerinck bekend dat hij een klooster wilde stichten waar, in tegenstelling tot het zusterhuis, ook vrome rijke vrouwen en weduwen welkom zouden zijn (zie ook Salome Sticken). Zwedera schonk hem in 1402 haar jaargeld van driehonderd gulden voor de bouw van een klooster in Diepenveen. In datzelfde jaar gaf de bisschop van Utrecht haar en enkele andere zusters toestemming om het Diepenveense klooster in te richten als een regularissenklooster, volgens de regel van Augustinus. In 1412 zou het als zelfstandig klooster worden aangesloten bij het Kapittel van Windesheim.
In haar ‘vita’ is te lezen hoe Zwedera werd berispt omdat zij – uit eerbied voor de Heilige Schrift – witte handschoenen droeg bij het lezen. In haar zoektocht naar nederigheid werd zij gehinderd door het respect dat de andere zusters voor haar hadden. Op haar sterfbed noemde Zwedera de belangrijkste deugden bij wijze van geestelijk testament: ootmoed, gehoorzaamheid, geduld, reinheid, armoede en liefdadigheid. Zij stierf op 21 februari 1407.
Swedera trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1360 met Johan (III) van Ruinen, ongeveer 35 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1325, zoon van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen en Bertradis van Peize. Johan is overleden in 1378, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan van Ruinen wordt in 1346 genoemd in een acte.
In 1352 wordt hij genoemd als strijdende met Egbert van Peize en zijn kinderen en de kerspelen Peize ,Roden en Roderwolde tegen Groningen.
Op 21 maart 1352 wordt de soen gesloten.
Burgemeesters en raad van Groningen verklaren met Johan van Ruinen, Egbert van Peize en de inwoners van Peize, Roden en Roderwolde en met het land van Drenthe een verdrag te hebben gesloten.
Naar een afschrift van de hand van Ludolphus Pollinge uit de 16e eeuw, in het huisarchief Mensinge te Roden (niet geïnventariseerd): foto’s op het Rijksarchief Drenthe aanwezig. No. 419 van het Oorkondenboek bevat een andere versie van deze overeenkomst, beoorkond door Reinold van Coevorden en het land Drenthe.
Wy. borghemesteren und raedt van Groenynchen, doet kundych al1 denghenen, de dussen openen breeff sollen seen off horen lesen, dat van alden saken, de gewesen hebben tusschen Johanne van Ruynen, Egbert van Pedze van synen kinde (kinderen), van de van Pedze, van de van Roeden ende van Roderwolde ende alle hoeren vrenden (vrienden) bynnen lants off buyten lants an de ene sydt ende unse stadt van Groenyngen an de ander sydt ende van allen olden sak[en] de wesen hebben tusschen de lan[de] van Drenthe ende unse stadt vors., soe ys gedaen ende gemaket ene alynge soene ende ene vaste ende stede soene ewelyck toe holden in dusse maneren, dat enych man yn den lande van Drenthe de toe clagenne heefft up enen burger van Groenyngen. de sall bruyken alsoedane recht als toe Groenygen een stadtrecht ys off wyset ende hevet oeck een borger yn Groenyngen toe clagenne up enen lantman yn Drenthe. sall bruyken alsoedane rechts als een lantrecht ys yn de lande van Drenthe ende des een sall niemant den andere weygheren: voertmeer weer enich man van buyten den lande van Drenthe, de yn dat lant off doer dat lant rede off queme ende onse borgher van Groenynghen yn roeff off brande off yn vangenscup scaden dede. solde heer Reynolt van Covorden ende van Borckeloe ende dat lant van Drenthe keren mit allen hoeren macht ende van ghenerhande saken sall dat lant van Drenthe ende de stadt [van] Groenyngen malck den anderen roe[ff] offte brant off vangenscup doen, mer elck man sall bruyken alsoedanes rechts als hyr vors. staedt; van desen punten sall wesen uutgesproeken alle argelyst ende nye vonde. In oerkonde ende vestycheit van desen soene, de stede ende vest to blivene, so hebbe wy dessen breeff mit unse stedeszegel gezegelt. Ghegeven int yaeronses Heren dusent drehondert ende twe ende vyfftych des woensdages nae den sondach als men synget Letare Jherusalem.

Op 31 oktober 1353 beleend hij Johan van Welvelde met het hof te Welvelde en andere goederen.
In 1355 was hij getuige van Frederik van Echten Volkertszn.
In 1360 wordt hij ridder genoemd.
31 oktober 1363. Johannis, heer van Runen, ridder, staat, met toestemming van zijn vrouw Zweseris en zijne dochter Bertradis, voor ’t zieleheil van zijner voorouders en nakomelingen, af zijne rechten op de personen en de goederen van de abt en de kloosterlingen van ’t Sint Maris klooster in Dikninge, zodat de abt volgens de regel van St. Benedictus vrijelijk mag beschikken over ’s kloosters goederen zonder zijne inmenging; behoudens zijne tienden van ’s kloosters goederen; -ontheft bepaaldelijk de kloosterlingen van zijne rechtspraak; -en doet afstand van al zijne rechten met betrekking tot ’s kloosters 2 molens in Rune en in Bleydensteden. Met bezegeling door Johannis bisschop van Trajectum, Reinaldus heer van Koevorden, Johannis van Claustro ridder, Egbertus cureit in Westerhesselen, Johannes Vos van Steenwijck en het gemene land van Drenthe.

29 september 1364. Johan, heer van Ruinen, ridder, zijn vrouw Sweder en hunne dochter Berte verklaren te hebben ontvangen van de abdij van Dikninge 400 Brugse schilden, volgens de schuldbrief ten laste van Reynold van de Clooster, Johan Vos van Steenwijck en Rolof van Echten.
1368 Geschil tussen hem en het convent van Dikninge over de opbouw van de kerk.
1370 Genoemd in oorkonde samen met Herman, heer van Kuinre en zijn vrouw Mechteld en Herman van der Eze, mombaer van Mechteld.Verkoop aan Peter van Blijdenstein.
1372 zegelt hij een brief van Cyse Lansinghe over verkoop Nijsinghegoed aan het klooster Dikninge.
26 september 1372 was hij getuige bij een lening van Otto Polman met Nijdinge in Selwerd.
In 1373 vermaakt hij zijn vrouw Swedera op de Oldenhof al zijn levende en roerende have. (Dochter toen reeds overleden??)
1375, in de winter, stichten hij en zijn vrouw Swedera het altaar van st. Catharina in de kerk van Ruinen en begiftigen dat met 48 mudden winterrogge en 24 mudden haver uit Luggeringhe, Wulverdingh, Westebringe, Oldelansinghe, Haldeboldinghe en Nijenhave. (Waarschijnlijk was hij toen al ziek)
1375 Vermaakt hij zijn vrouw Zweder al het goud en zilverwerk, gereedschap en huisraad dat aanwezig is in de Oldenhave. Getuigen zijn Roelof van Steenwijk, ambtman van Drenthe, Johan de Vos van Steenwijk, Gert goedesing en Volker de schulte van Ruinen.
30 april 1376 verkoopt hij aan Johan de Vos van Steenwijk en Arend Huijs 42,5 mudden rogge van erven in Emmen en Exlo, door hem geerfd van Egbert van Peize, heer Egbertszoon.
In 1377 draagt hij al zijn gronden in Eelde, die hem waren aangeerfd van Egbert van Peize, zijn neef, over aan Johan Mensing van Haren.
Op 3 juni 1379 laat Swedera een vidimus maken van de brief uit 1375. Johan zal dus voor 1379 zijn overleden.
Met zijn dood is de oudste tak van Ruinen uitgestorven. Blijft over de tak van Welvelde, oorspronkelijk een van Ruinen.
De erfenis van Johan is op de woensdag na sint martinus (de eerste woensdag in november) 1380 gedeeld door zijn erfgenamen Arend Huijs en Roelof Polman.
Arend Huijs verkreeg het dagelijks gericht te Ruinen enz. en Oldenhave en Roelof Polman kreeg Nijenhave, Ludderinge en Hadeblinge.
Kind van Swedera en Johan:
1 Bertradis (Berte) van Ruinen [1.2.1.1.1.8.4.1], geboren vóór 1363. Berte is overleden op 28-04-1374, minstens 11 jaar oud.
1.2.1.1.1.8.5 Sweder van Heeckeren gen. van Rechteren is geboren omstreeks 1350, zoon van Frederik van Heeckeren van der Eze, genaamd van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8) en Lutgardis van Voorst. Sweder is overleden op 23-04-1404, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Ridder. Uit: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-brus-bakker/I2285.php
Sweder van Heeckeren genaamd van Rechteren, vermeld vanaf 1357, heer tot Rechteren 1388, raad van de bisschop van Utrecht 1395, drost van Coevorden en Drenthe 1396, overl. 23 apr 1404, huwt 1387 [h.c. 17 apr] Fye (Sofia) van Groesbeek, dochter van Zeger van Groesbeek, heer van Heumen, en Margaretha van Bylandt, vermeld tot 1429.
7 september 1394: Sweder van Heker, geheten van Rechter, verklaart dat hij, door bemiddeling van de dedingslieden Rolof van Ittersum en Geerlich de Cadeneter ter eene, en Seijne Wolbertszone en Jacob van den Tijver ter andere zijde, eene volkomen scheiding heeft aangegaan met Herman, Johan Stine, Lutgard en Zweder, kinderen van den ouden Herman van Rechter, onder zoodanige bepalingen als nader in het stuk zijn omschreven, o.a. dat zij van Sweder hunnen oom, alle hun hoorige lieden in leen zullen houden, gelijk ook hunnen andere goederen enz.
21 oktober 1394: Sweder van Heker, geheten van Rechter, verklaart beleend te hebben zijn neef Herman van Rechter, zoon van den ouden Herman, met het erf Derstenhorst in Wütmen, het erf Penecrinc te Linderte in Raelter kerspel, met het Voerster erf te Dese, met de tienden te Heten, in Raelterkerspel, de tienden te Archem, met tiendehalve morgen lands in Mastebroce met de hoorige lieden, te verheergewaden op dezelfde wijze als zijn vader Herman van Rechter, de olde, die van hem te houden plach.
Leenmannen: Willem Tyasen en Johan Smyt.
20 november 1398: Frederic, bisschop te Utrecht, verklaart dat hij Gheryt van Essen, op zijn verzoek, heeft beleend met het huis te Schonenvelde, den Voeghedinghoff, het huis te Godeverding, het Broechuis, en den Nannekote, gelegen in Wilsem, kerspel van Ulsen, c.a., welke goederen hem zijn aangekomen van zijn grootvader Arnt van Schonevelt.
Leenmannen: Sweder van Heker, geheten van Rechter en Egbert Hake van den Rutenberg.
Sweder trouwde, ongeveer 37 jaar oud, in 1387 met Sophia van Groesbeek. Sophia is een dochter van Zeger van Groesbeek en Margaretha van Bylandt. Sophia is overleden vóór 1400.
Notitie bij Sophia: Boedelscheiding tusschen SOPHIA VAN RECHTEREN en haar zoons FREDERIK, SEYGHER en DERICK VAN HEECKEREN GENAAMD VAN RECHTEREN betreffende de nalatenschap van SWEDER VAN RECHTEREN, 1422.
Kinderen van Sweder en Sophia:
1 Margaretha van Heeckeren gen. van Rechteren [1.2.1.1.1.8.5.1].
Notitie bij Margaretha: Non in het klooster te Weerselo.
2 Aleid van Heeckeren gen. van Rechteren [1.2.1.1.1.8.5.2].
3 Zeger van Heeckeren gen. van Rechteren [1.2.1.1.1.8.5.3]. Zeger is overleden op 24-01-1457.
Notitie bij Zeger: heer tot Rhaan en Egede.
Aanstelling voor SEYGER VAN HEECKEREN GENAAMD VAN RECHTEREN tot plaatsvervanger van zijn broeder FREDERIC als ambtman van Coevorden en van het Landschap Drenthe, 1432.
Acte, waarbij FREDERICK VAN RECHTEREN en zijn vrouw KUNGUNT hun inkomsten uit het ambtmanschap van Coevorden aan SEIGHER VAN RECHTEREN en ALEF VAN HAREN overdragen, 1436.
Uitspraak in een geschil over verdeeling van goederen tusschen WOLTER VAN COEVERDEN en SEGHER VAN HEECKEREN, 1435. Met bevestiging dezer uitspraak door den bisschop van Utrecht, 1438.
Schuldbekentenis van ALEPH VAN RUYTENBORCH c.s. voor SEYGHER VAN RECHTEREN en ALEPH VAN HAREN ten behoeve van de kinderen VAN DE EEZE, groot 331 rijnsche guldens, 1452.
Quitantie van CLAWES HORENPOERTINGH, burger te Groningen, voor wijlen ZEGER VAN RECHTEREN en zijn broeder FREDERICK, groot 50 arnhemsche guldens, 1458.
4 Diederik (Dirk) van Heeckeren gen. van Rechteren [1.2.1.1.1.8.5.4].
Notitie bij Dirk: Proost te Oldenzaal.
5 Johanna van Heeckeren gen. van Rechteren [1.2.1.1.1.8.5.5]. Johanna is overleden in 1451.
Notitie bij Johanna: Non te Diepenveen.
6 Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.
7 Lutgard van Heeckeren genaamd van Rechteren, geboren vóór 1392. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.7.
8 Sophia (Fye) van Heeckeren gen. van Rechteren, geboren vóór 1410. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.8.
1.2.1.1.1.8.5.6 Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren is geboren omstreeks 1380, zoon van Sweder van Heeckeren gen. van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5) en Sophia van Groesbeek. Frederik is overleden op 01-02-1462, ongeveer 82 jaar oud. Hij is begraven in Dalfsen.
Notitie bij Frederik: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0214&minr=862399&miview=inv2&milang=nl
heer tot Rechteren, Bredenhorst, Egede en Rhaan, vermeld vanaf 1392, in de Ridderschap van Salland 1411, drost van Drenthe en kastelein van Coevorden 1420- 1437 (sedert 1432 waargenomen door zijn jongere broer Zeger), overl. 1 feb 1462, begr. Dalfsen, huwt omstreeks 1432 met Kunegonde van Polanen, vrouwe van Voorst en Keppel, dochter van Otto van Polanen, heer van Asperen, en Johanna van Voorst, vrouwe van Voorst en Keppel, overl. ca. 1438.
Oorkonde van 11 maart 1440: Frederick van Rechter verklaart dat hij heeft beloofd Seger van Rechter schadeloos te zullen houden van 1200 Rijnse guldens en 100 mudden rogge, waarvoor Seger zich tegenover Roloff van den Bergh en diens zoon Jan had borg gesteld, onder verband van gijzeling binnen Zwolle of beslag op zijn goederen. (Berkenvelder regesten III nr. 1734)
Zoenbrief tusschen WILLEM, zoon tot Egmond en broeder tot Gelre, en FREDERICK VAN RECHTEREN, heer van Voorst, Asperen en Keppel, 1433. Met een vidimus dd. 1436.
Boedelscheiding tusschen FREDERICK VAN RECHTEREN en zijn kinderen SWEDER, OTTO, JOHAN, SEYGER en FYE, 1450.
Frederik trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1400 met Cunegonda van Asperen, ongeveer 15 jaar oud. Cunegonda is geboren omstreeks 1385, dochter van Otto van Polanen van Asperen en Johanna van Voorst en Keppel. Cunegonda is overleden in 1437, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij Cunegonda: Vrouwe van Voorst, Keppel en Asperen.
1 juni 1436: Philippus (graaf van Holland), beleent jonkvrouw Coenegont, vrouwe van Asperen, met de heerlijkheid hoog en laag en het huis Wadenburch te Asperen, haar aanbestorven van haar broeder Jan van Voirst heer t’Asperen, waarvoor haar man Frederick van Rechteren den leeneed doet
Kinderen van Frederik en Cunegonda:
1 Sweder van Voorst en Keppel, geboren omstreeks 1405. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.1.
2 Otto van Rechteren, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.2.
3 Johan van Rechteren, geboren omstreeks 1415. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.3.
4 Zeger van Rechteren [1.2.1.1.1.8.5.6.4], geboren omstreeks 1420.
5 Sophia (Feye) van Heeckeren, geboren omstreeks 1425. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.5.
1.2.1.1.1.8.5.6.1 Sweder van Voorst en Keppel is geboren omstreeks 1405, zoon van Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6) en Cunegonda van Asperen. Sweder is overleden omstreeks 1484, ongeveer 79 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Vermeld vanaf 1450, heer van Almelo vanaf ca. 1457-ca. 1470, heer van Voorst en Keppel, overl. 1484, huwt ca. 1452 met Elisabeth van Homoet, dochter van Johan, heer van Homoet en Wisch, en Agnes van Culemborg, overl. ca. 1484.
24 mei 1460: Sweder, Heer van Vorst en van Keppel en Jonker van Almelo verklaart dat hij ten overstaan van Johan Rensynck, richter der heerlijkheid Almelo, en zijn keurnoten Johan van Ghelre en Johan Moleman aan Mase ten Pasche en diens vrouw Lijse een jaarrente van vier mud rogge uit de Hondebrinck in de heerlijkheid Almelo heeft verkocht.
Met zegels van oorkonder en richter. Op bladzijde 113 van het vierde deel van het Tijdrekenkundig Register toegeschreven aan het kloosterarchief van Albergen doch blijkens bladzijde 213 van het vijfde deel behorende tot Sibculo.
12 januari 1462: Zweder, heer van Voirst en Keppell, verklaart te hebben verkocht aan Oetbert Hoff 3 Hamburger tonnen rode pachtboter van de 13 vaten, die men Zweder schuldig is te levren op de Berch of Steen te Voerst; en dat hij aan Lubbert Peterssone en Jacob van den Hove, memoriemeesters van de O.L.V. memorie te Campen 1 Hamburger ton boter heeft verkocht.
23 mei 1462: David van Burgondiën, bisschop van Utrecht, vergunt als leenheer de verkoop door Sweder van Voirst, heer van Keppell, van een boterrente van 4 vaten boter uit leengoederen onder Staphorst en Ruwevene, waarvan 3 vaten aan Oetbert Hoff en 1 vat aan de memoriemeesters van de O.L.V. memorie in de O.L.V. kerk te Kampen.
Hs.: Afschrift van een vidimus (25 september 1492) in Cartularium II, fol. 186 vs (blz. 370), in het archief van het klooster Sibculo.
5 januari 1470: Alffer Peterssoene verklaart, dat hij jonker Zweder, heer van Voirst en Keppel, de wederkoop toestaat van de boterrente van 3 1/2 vat boter, die hij van hem gekocht heeft, deel uitmakende van de 13 vaten boter, die Zweder heft uit Staphorst en Ruvene en wel met 380 Overlandse gouden Rijnse gulden.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 189 (blz. 375), in het archief van het klooster Sibculo.
13 oktober 1511: Frederick, markgraaf van Baden en bisschop van Utrecht, bekrachtigt als leenheer de koop door prior en convent van het klooster Zibekeloe van de boterrente van 9 1/2 vaten boter, door verschillende burgers van Campen eertijds van Sweder en zijn zoon Johan van Voirst, heren van Keppell, gekocht welke rente gaat uit leengoederen onder Staphorst en Ruvene.
Sweder trouwde, ongeveer 47 jaar oud, in 1452 met Elisabeth van Homoet. Elisabeth is een dochter van Johan van Homoet en Agnes van Culemborg.
Kinderen van Sweder en Elisabeth:
1 Johan van Voorst en Keppel, geboren omstreeks 1455. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.1.1.
2 Frederik van Voorst en Keppel, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.1.2.
3 Reinier van Voorst [1.2.1.1.1.8.5.6.1.3], geboren omstreeks 1465.
Notitie bij Reinier: Van hem is weinig meer bekend dan dat hij aan zijn einde zou zijn gekomen doordat hij zou zijn "van sijn broder Johan in ’t privaet versmoort"
1.2.1.1.1.8.5.6.1.1 Johan van Voorst en Keppel is geboren omstreeks 1455, zoon van Sweder van Voorst en Keppel (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.1) en Elisabeth van Homoet. Johan is overleden in 1501, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Johan: Heer van Almelo vanaf ca. 1478, beleend met de heerlijkheid Tull en ’t Wael 1486, overl. vóór 30 okt 1501, huwt Agnes van Broeckhuysen, dochter van Reinier, heer van Broeckhuysen, en Ermgard van Groesbeek, vrouwe van Calbeck; zij hertrouwt 1504 Derk van Haeften, ambtman van Bommel, Tieler- en Bommelerwaard, zoon van Alart van Haeften en Aleid van Waardenborg.
Johan trouwde met Agnes van Broeckhuysen. Agnes is een dochter van Reinier van Broeckhuysen en Ermgard van Groesbeek.
1.2.1.1.1.8.5.6.1.2 Frederik van Voorst en Keppel is geboren omstreeks 1460, zoon van Sweder van Voorst en Keppel (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.1) en Elisabeth van Homoet. Frederik is overleden omstreeks 1522, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Volgt zijn broer Johan op als heer van Voorst en Keppel 1501, overl. in of kort na 1521, huwt 1513 [h.c. 3 dec] Judith van Aeswijn, dochter van Reynier van Aeswijn, heer van de Swanenborg, en Agnes van Ulft.
1 oktober 1505: Frederick, heer van Voirst en keppell, verklaart te bevestigen dat prior en convent van Galilea in Zybekeloe hebben gekocht een boterrente van 4 hamburger tonnen rode pachtboter, die Oitber Hoff, Lubbert Peterssoene en Jacob van den Hove gekocht hadden van zijn vader jonker Zweder, heer van Voirst en Keppell, benevens een rente van 3 1/2 vat boter, die wijlen Alffert Peterssoene c.s. gekocht hadden van heer Zweder, 1 vat boter dat Styne van den Vene gekocht had van heer Frederick’s overleden broer Johan, heer van Voirst en Keppell; en dat hij, Frederick, het klooster in het bezit van die 9 1/2 tonnen boter gerechtelijk heeft gevestigd onder belofte van vrijwaring.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 184 vs. (blz. 366), in het archief van het klooster Sibculo.
Frederik trouwde, ongeveer 53 jaar oud, in 1513 met Judith van Aeswijn. Judith is een dochter van Reynier van Aeswijn en Agnes van Ulft.
Kinderen van Frederik en Judith:
1 Elisabeth van Voorst en Keppel, geboren in 1516. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.1.2.1.
2 Frederica van Voorst en Keppel, geboren omstreeks 1521. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.1.2.2.
1.2.1.1.1.8.5.6.1.2.1 Elisabeth van Voorst en Keppel is geboren in 1516, dochter van Frederik van Voorst en Keppel (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.1.2) en Judith van Aeswijn. Elisabeth is overleden in 1571, 54 of 55 jaar oud. Elisabeth trouwde, 13 of 14 jaar oud, in 1530 met Johan van Pallandt. Johan is een zoon van Elbert van Pallandt en Elisabeth ter Horst.
Notitie bij Johan: Heer tot Horst, Issum en Hamm,
1.2.1.1.1.8.5.6.1.2.2 Frederica van Voorst en Keppel is geboren omstreeks 1521, dochter van Frederik van Voorst en Keppel (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.1.2) en Judith van Aeswijn. Frederica is overleden in 1577, ongeveer 56 jaar oud. Frederica trouwde, ongeveer 15 jaar oud, in 1536 met Derk van Gelre. Derk is een zoon van Reinier van Gelre en Aleyda Schenck van Nydeggen. Derk is overleden in 1580.
Notitie bij Derk: Heer tot Arcen,
1.2.1.1.1.8.5.6.2 Otto van Rechteren is geboren omstreeks 1410, zoon van Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6) en Cunegonda van Asperen. Otto is overleden in 1478, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Otto: Uit: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0214&minr=862399&miview=inv2&milang=nl
(ook van Heeckeren genaamd van Rechteren), heer van Almelo vanaf ca. 1470, tot Rechteren, Bredenhorst, Egede en van de halve heerlijkheid Tull en ’t Wael, vermeld vanaf 1450, ridder 1455, overl. vóór 10 nov 1478, huwt 22 jul 1455 [h.c. 15 jul] met Stefania (Steventje) van den Rutenberg, dochter van Alef van den Rutenberg tot Zuthem en Wilhelmina van Vianen van Beverweerde, overl. 1479.
12 juli 1461: Otto van Heker, geheeten van Rechter, als leenheer, verklaart te hebben beleend Harman van Rechter Johanszone, met het erve Dorstelhorst, gelegen te Wijtman, kerspel Zwolle, de luttike en grote Slaghe te Soestloe, de groote maet te Wijtman, en de Maet gelegen achter Dorstelhorst, te verheergewaden met vijf marken.
Stichtsmannen: Aernt van Bervoerde en Egbert Schonecamp.
Oorkonde 17 april 1475:
David van Borgoignen, bisschop van Utrecht, verklaart met zijn bisschoppelijke raad vonnis te wijzen in het proces in appèl tussen Wobbe, weduwe van Jan Reyners, te Deventer, met als procureur mr. Wyllem Buer, als oorspronkelijk eiseres, tegen Otto van Rechteren, ridder, die als borg van Frederick van Haren door haar was aangesproken voor 1000 guldens en 100 nobels, met als procureur Zweer van Rumelair, waarbij Van Rechteren in het ongelijk wordt gesteld en wordt veroordeeld in de kosten van het appèl.
Otto trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 22-07-1455 met Stefania van den Rutenbergh. Stefania is een dochter van Alof van den Rutenbergh en Willempje van Vianen van Beverweerde. Stefania is overleden in 1479.
Kinderen van Otto en Stefania:
1 Johan van Rechteren. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.2.1.
2 Zeger van Rechteren. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.2.2.
3 Kunnegonde van Rechteren. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.2.3.
4 Frederik van Rechteren [1.2.1.1.1.8.5.6.2.5], geboren vóór 1451. Frederik is overleden omstreeks 1489, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Heer tot Rechteren en Bredenhorst, vermeld vanaf 1478, ongehuwd overl. tussen 13 mei 1489 en 27 feb 1490.
27 oktober 1451: Frederick van Rechter, als leenheer, verklaart te hebben beleend Herman van Rechter Johanssoen, met het goed Dortelhorst, gelegen te Wytman in het kerspel van Zwolle, de Lutteke maat en de groote Slage gelegen te Soeslo, de Groote maat te Wytman en de Maat achter Dorstelhorst een en ander met 5 marken te verheergewaden.
Leenmannen: Seger van Rechter, broeder v.d. leenheer, en Herman van Voirst,
In den jair onss Heren dusent vierhundert ende een ende vijfftich up sancte Symonis ende Judenavendt der hilligen Apostolen.
Frederik bleef ongehuwd.
5 Adolph van Rechteren, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.
Kind van Otto uit onbekende relatie:
6 Johan bastaard van Rechteren. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.2.4.
1.2.1.1.1.8.5.6.2.1 Johan van Rechteren, zoon van Otto van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.2) en Stefania van den Rutenbergh. Johan is overleden in 1500.
Notitie bij Johan: Heer van Almelo vanaf 1478, tot Rechteren en Bredenhorst, vermeld vanaf 1478, overl. 1500, huwt 20 jul 1486 met Evertje van Ewsum, dochter van Onno van Ewsum, hoofdeling te Middelstum, en Goetha van Manninga.
23 september 1479: Herman van Langhen, proost van de kerk van St. Mauricius buiten Münster, verklaart beleend te hebben Johan van Rechteren, zoon van wijlen heer Otte, met het erve en goed to Nortwijck in het kerspel Almelo en met de Osterhoff in het kerspel Rissen.
Getuigen: Sander, drost te Senderen, en [Heyden]rick, drost te Visscher[ynck], schout van de proosdij.
25 april 1486:
Heer Vincencius, heer tot Bueren en tot Bozinckhem, ridder, heer Aloff van Rutenberge, proost van St. Marie te Utrecht, jonker Seygher van Rechteren van Voerst, Roeloff van Langhen en heer Hinrick van Hulsscher, pastoor te Almelloe, aan de zijde van de bruidegom, en heer Wolter, abt van Adewert, heer Johan Rengers van den Poste, ridder, heer Wolter van Overhagen, commandeur te Bunne, mr. Herman Elderwolt, licentiaat, pastoor ter Ae binnen Gronyngen, verklaren, huwelijkse voorwaarden gemaakt te hebben tussen jonker Johan van Rechteren van Almelloe en jonkvrouwe Evert, dochter van heer Onno van Ewesma, ridder, hoofdeling te Middelstum, en van vrouwe Gele, waarbij wordt bepaald dat de bruidegom zal aanbrengen de heerlijkheid Almelloe c.a., onder bepaling dat zijn broers jonker Vrederick, jonker Aloff en jonker Seygher van Rechteren, die hieraan hun goedkeuring hebben gegeven, afstand doen van al hun rechten op deze heerlijkheid, waartegen de bruid zal aanbrengen 1000 Rijnse guldens, benevens grasland in Vreeslandt ter waarde van 3000 Rijnse guldens, dat aangewezen zal worden door genoemde mr. Herman Elderwolt en verder door mr. Doeke, pastoor te Middelstum, Johan Tedema en Sijbrant Ulfers.

Oorkonde van 7 augustus 1534 te Vollenhove.
Hyddo Onsta, hoofdeling te Sauwert, Johann Hilbrants J.U.D., Eltet to Lellens, burgemeester van Groningen, en Reyner van Dockom, J.U.D. en secretaris der stad Groningen, als scheidslieden aan de zijde van Onna van Ewesum Roloffsz., hoofdeling te Roeden, en juffer Betke van Raswert, weduwe van Wickbolt van Ewesum, hoofdeling te Middelstum, met haar kinderen ter ener zijde en Johan van Twickel, drost van Twenth, Adriain van Reede, maarschalk en drost van Laege, Hinrich Hagen en Herman van den Cloister, als scheidslieden aan de zijde van de broers Hinrich en Otto van Rechterenn, erfgenamen van wijlen Johan en Adolff van Rechteren, ter andere zijde, onder super-arbitrage van heer Georg Schenck, heer tot Tautenburch, stadhouder van Vrieslandt en Overijssel, verklaren vonnis gewezen te hebben in het geschil dat was ontstaan over de uitvoering van de huwelijkse voorwaarden van Johan van Rechteren en juffer Evert van Ewesum, waardoor de Van Ewesum’s meenden een vordering te hebben op de Van Rechteren’s en waarbij nu wordt bepaald dat de Van Rechterens binnen een jaar 700 Rijnse guldens en binnen de volgende 26 jaren nog een 1222 Rijnse guldens aan de Van Ewesum’s moeten betalen.
Johan trouwde op 20-07-1486 in Middelstum met Evertje van Ewsum, ongeveer 16 jaar oud. Evertje is geboren omstreeks 1470, dochter van Onno Egbert van Ewsum en Goetha van Manninga. Evertje is overleden vóór 1534, ten hoogste 64 jaar oud.
Notitie bij Evertje: Ook vermeld als Ewesum en Ewesma.
1.2.1.1.1.8.5.6.2.2 Zeger van Rechteren, zoon van Otto van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.2) en Stefania van den Rutenbergh. Zeger is overleden omstreeks 1522.
Notitie bij Zeger: Heer tot Bredenhorst en Egede, vermeld vanaf 1478, drost van Salland, overl. tussen 17 feb 1521 en 20 okt 1523, huwt 1503 [h.c. 31 okt] Mechteld van Doornick, dochter van Jan van Doornick en Elisabeth van Renesse van Baar, overl. na 1551.
Zeger trouwde met Mechteld van Doornick. Mechteld is een dochter van Jan van Doornick en Elisabeth van Renesse van Baar. Mechteld is overleden na 1551.
1.2.1.1.1.8.5.6.2.3 Kunnegonde van Rechteren, dochter van Otto van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.2) en Stefania van den Rutenbergh. Kunnegonde is overleden omstreeks 1501.
Notitie bij Kunnegonde: Vermeld vanaf 1473, overl. tussen 1500 en 1502, huwt vóór 1473 Derk van Keppel, heer tot Verwolde, zoon van Wolter van Keppel en Wichmoet van Ittersum;
Kunnegonde trouwde vóór 1473 met Derk van Keppel.
Notitie bij Derk: Hij zou zijn hertrouwd met Johanna, dochter van Herman van Woelbeecke genaamd van Keppel, en later met Agnes, dochter van Hendrik ter Bruggen.
1.2.1.1.1.8.5.6.2.4 Johan bastaard van Rechteren, zoon van Otto van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.2).
Notitie bij Johan: Richter van Almelo 1486-1493, rentmeester van Almelo 1492-1494, overl. vóór ca. 1502, huwt Ghisele, die als zijn weduwe in 1502 wordt vermeld als wonende in een huis te Almelo.
Johan trouwde met Ghisela.
1.2.1.1.1.8.5.6.2.6 Adolph van Rechteren is geboren omstreeks 1470, zoon van Otto van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.2) en Stefania van den Rutenbergh. Adolph is overleden omstreeks 1519, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Adolph: Heer van Almelo vanaf 1500 en tot Rechteren, vermeld vanaf 1478, ambtman van Drenthe en kastelein van Coevorden 1496, overl. na 1518 en vóór 10 mei 1520, huwt Kessel 15 sep 1498 Catharina de Cock van Opijnen, dochter van Jan de Cock van Opijnen en Elisabeth van Ranst, vrouwe van Boxtel, overl. 3 mei 1549, begr. Dalfsen.

Vermeld 31 maart 1505:
Burgemeesters, schepenen en raad der stad Campen verklaren in bewaring te hebben genomen op verzoek van nagenoemde partijen de akte van "commissie" d.d. 1496 december 14, opgemaakt te Vollenho, waarin heer Frederik [van Baden], bisschop van Utrecht, het drostambt te Covorden en het rentmeesterschap van Drenthe met de tollen te Covorden voor 1072 oude schilden in pand heeft gegeven aan jonker Aloph van Rechteren, drost van Covorden.
Adolph trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 15-09-1498 in Kessel met Katherine de Cock van Opijnen. Katherine is een dochter van Jan de Cock van Opijnen en Elisabeth van Ranst.
Kinderen van Adolph en Katherine:
1 Johan van Rechteren [1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.1].
Notitie bij Johan: Vermeld 27 maart 1542. Henryck van Rechteren, heer tot Almeloe, Adrian van Twickkeloe, Wijnolt van Sallandt en Frederyck van Keppelloe, heer tot Verwoilde, aan de zijde van de minderjarige juffer Anna van Rechteren, enig kind van wijlen Otto van Rechteren, alsmede Otto van den Rutenberch en dr. Johan van Langen, aan de zijde van Johan van Rechteren, broer van voornoemde Otto, verklaren boedelscheiding tot stand te hebben gebracht over de nalatenschap van wijlen hun respectievelijke grootvader en vader Adolff van Rechteren, waarbij het huis en hof te Rechteren aan Johan wordt toegewezen, waarvoor hij aan Anna slechts 1000 guldens zal hoeven uit te keren, omdat haar vader, Otto, reeds twaalf jaar dit huis had bezeten en hout daarvan had verkocht, waarnaast Anna nog de erven Duvelshues en Veltkamp worden toegewezen, waarop echter het vruchtgebruik van haar moeder gevestigd blijft.
Oorkonde van 12 augustus 1562: Henrick van Rechterenn, heer tot Almelo, bijgestaan door zijn dedingslieden Berendt de Bever, Berendt van Beverfoerde tot Wemssele, Hermann van Westerholt, Wulff van Ittersum en Boirchairdt van Westerholt, enerzijds, en Johan van Rechteren, zijn broer, met Ernst Mulerdt, schout te Hasselt, en Johann van Haersolte op de Lemkuyle, als voogden over diens minderjarige kinderen, met hun dedingslieden Herman van den Kloster, prior op de Berch te Deventer, Johann Sloeth, Henrick de Vos van Stenwick en Tijman de Boyer, anderzijds, verklaren het reeds lang bestaande geschil tussen partijen te hebben bijgelegd over de nalatenschap van wijlen hun broer Seiger van Rechterenn, op voorwaarden:
- dat Johann van Rechteren alle goederen zal verkrijgen die Henrick van Seiger had geërfd of waarop hij recht heeft, waartegen Johan aan Henrick 6000 goudguldens zal uitkeren, te voldoen in termijnen binnen één jaar;
- dat Henrick aan Johan alle akten zal overgeven die betrekking hebben op de goederen Breedenhorst en Eegedenn;
- dat deze overeenkomst nietig zal zijn als Henrick en zijn vrouw Agnes van Westerholt alsnog kinderen mochten krijgen.
2 Zeiger van Rechteren [1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.2], geboren na 1498. Zeiger is overleden vóór 1562, ten hoogste 64 jaar oud.
Notitie bij Zeiger: Rechter te Heino, vermeld 22 maart 1562.
Bezat de goederen Bredenhorst en Egeden.
3 Elisabeth van Rechteren, geboren na 1498. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.3.
4 Otto van Rechteren, geboren na 1498. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.4.
5 Adolf van Rechteren [1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.5], geboren na 1498. Adolf is overleden vóór 1534, ten hoogste 36 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Oorkonde van 5 januari ??.
Adolff van Rechteren verklaart de rente van 50 Franse schilden per jaar die hij heeft verkocht uit de tienden van de buurschap Daerle in het kerspel Helendorn, aan juffer Mabelie van Coverden, weduwe van Johan Stellinck, en hun kinderen, als erfgenamen van genoemde Johan Stellinck, met toestemming van zijn broer Johan van Rechteren, heer tot Almeloe, als leenheer, binnen zes jaar te lossen. Ter medebezegeling verzoekt hij Johan van Voerst van Beerse en Zweder Zobbe, leenmannen van Johan van Rechteren.
13 november 1498: Adolph van Rechteren verklaart verkocht te hebben aan prior en convent van Zybekeloe een rente van 8 mud winterrogge Zwolse maat uit zijn tienden grof en smal van het erf Noerdinck, gelegen in het kerspel Helendoern en de buurschap Daerle, behoudens het recht van wederkoop voor 100 Overlandse gouden Rijnse gulden en de goedkeuring door de leenheer.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 151 vs. (blz. 300), in het archief van het klooster Sibculo.
6 Hinrick, Heer van Almelo van Rechteren, geboren omstreeks 1510. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.6.
1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.3 Elisabeth van Rechteren is geboren na 1498, dochter van Adolph van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.2.6) en Katherine de Cock van Opijnen. Elisabeth is overleden vóór 1534, ten hoogste 36 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Vermeld 17 juni 1552.
Oorkonde van 7 juli 1553: Everdt vann Langenn en zijn vrouw Elyzabeth verklaren ontvangen te hebben voor hun zoon Aleff van Hinrich vann Rechterenn, heer tot Almelo, het geld dat juffer Catrina van Opinenn, weduwe van Adolp vann Rechter, aan hun zoon schuldig is wegens een jaarrente.
Elisabeth trouwde met Everdt van Langen tho Langen.
Notitie bij Everdt: 22 februari 1554:
Everdt van Langhen tot Everswynkell en zijn vrouw Elizabeth van Rechteren verklaren afstand te doen en bij deze over te dragen al hun rechten op het kindsdeel van Elizabeth uit de nalatenschap van wijlen haar ouders Aleff van Rechteren en Katherina Kocks van Opijnen, en van de vorderingen die zij hadden voortspruitende uit hun huwelijksvoorwaarden, daar zij bekennen voldaan te zijn door Henric van Rechteren en diens vrouw Walrave van Rossem van de som geld die hen bij boedelscheiding d.d. 1553 juni 27 (regest nr. 1033) was toebedeeld, met uitzondering van eventuele goederen die zij bij het kinderloos overlijden van Henric van Rechteren zelf zouden kunnen erven, waarbij Walraven van Rossum zich wel het vruchtgebruik hierover voorbehoudt.
Kind van Elisabeth en Everdt:
1 Aleff van Langen [1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.3.1].
Notitie bij Aleff: 7 juli 1553:
Everdt vann Langenn en zijn vrouw Elyzabeth verklaren ontvangen te hebben voor hun zoon Aleff van Hinrich vann Rechterenn, heer tot Almelo, het geld dat juffer Catrina van Opinenn, weduwe van Adolp vann Rechter, aan hun zoon schuldig is wegens een jaarrente.
1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.4 Otto van Rechteren is geboren na 1498, zoon van Adolph van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.2.6) en Katherine de Cock van Opijnen. Otto is overleden vóór 03-1542, ten hoogste 44 jaar oud.
Kind van Otto uit onbekende relatie:
1 Anna van Rechteren, geboren omstreeks 1530. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.4.1.
1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.4.1 Anna van Rechteren is geboren omstreeks 1530, dochter van Otto van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.4).
Notitie bij Anna: 12 april 1553:
Joest van Keppell en zijn vrouw Anna van Rechteren verklaren ontvangen te hebben van hun zwager en oom Johan van Rechteren 2500 guldens ter gedeeltelijke aflossing van de vordering die zij op hem hebben, groot 4500 guldens, vermeld in de overeenkomst d.d. 1551 september 26 (regest nr. 1
Vermeld 27 maart 1542.
Henryck van Rechteren, heer tot Almeloe, Adrian van Twickkeloe, Wijnolt van Sallandt en Frederyck van Keppelloe, heer tot Verwoilde, aan de zijde van de minderjarige juffer Anna van Rechteren, enig kind van wijlen Otto van Rechteren, alsmede Otto van den Rutenberch en dr. Johan van Langen, aan de zijde van Johan van Rechteren, broer van voornoemde Otto, verklaren boedelscheiding tot stand te hebben gebracht over de nalatenschap van wijlen hun respectievelijke grootvader en vader Adolff van Rechteren, waarbij het huis en hof te Rechteren aan Johan wordt toegewezen, waarvoor hij aan Anna slechts 1000 guldens zal hoeven uit te keren, omdat haar vader, Otto, reeds twaalf jaar dit huis had bezeten en hout daarvan had verkocht, waarnaast Anna nog de erven Duvelshues en Veltkamp worden toegewezen, waarop echter het vruchtgebruik van haar moeder gevestigd blijft.
Anna trouwde met Joost van Keppel.
1.2.1.1.1.8.5.6.2.6.6 Hinrick, Heer van Almelo van Rechteren is geboren omstreeks 1510, zoon van Adolph van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.2.6) en Katherine de Cock van Opijnen. Hinrick, is overleden na 1563, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij Hinrick,: Oorkonde 23 juli 1526:
Johan van Twickelloe, drost en ambtman van Twente, verklaart dat Henrick van Rechteren, heer tot Almeloe, heeft bekend zijn moeder juffer Katherine van Opine, weduwe Van Rechteren, te zullen vrijwaren van een betaling die zij heeft gedaan te zijnen behoeve aan Evert van Lintelloe van 300 Rijnse guldens uit het goed Tedingeswert in het kerspel Avesaet in de Betuwe, in mindering van een schuld in totaal 1000 guldens die hij heeft aan juffer Metthe van Langen genaamd van Daerle onder verband van het huis Almeloe, voor welke betaling Henrick nu ten behoeve van zijn moeder tot onderpand stelt al het hout staande op de erven Kolthoff, Nortwick en andere erven in de heerlijkheid Almeloe.
Keurnoten: Ghert van Pesie en Sise van den Cloester, waarnaast Henrick tot meerder zekerheid nog "handtastinge" doet in handen van Frederick en Adriaen van Twickelloe, broers van de drost.
Vermeld 8 april 1550;
Henryck van Rechteren, heer tot Almeloe, en zijn vrouw Walraven van Rossem verklaren verkocht te hebben aan Johan van den Boetzeller en diens vrouw Anna van Rossem de grove en smalle tienden te Daerle in het kerspel Hellendoeren voor een som van 5800 goudguldens, welke tienden in totaal nog zijn belast met 1080 goudguldens ten gunste van de drost van Twenthe, terwijl Van den Boetzeller voor wijnkoop nog zal betalen 18 ellen zwart fluweel en een aam wijn.
Dedingslieden: Otto van Bellynchaeve, Johan van Vlodrop, richter [te Almelo], en Deryck van Bedtber, richter te Delden, aan de zijde van Van Rechteren, alsmede heer Thias van Boetzeller, bastaard, en heer Thyas van Hellendoeren dye olde aan de zijde van Van den Boetzeller.
Oorkonde 9 juli 1555;
Henryck van Rechteren, heer tot Almelo, en Johan van Rechteren, broers, verklaren nadere bepalingen te maken op de akte van boedelscheiding d.d. 1553 juni 28 (regest nr. 1034), waarbij wordt bepaald dat Henrick het leengoed Tetynxweert te Avesaet zal krijgen, afkomstig van hun moeder Katarina [de Cock] van Opinen, terwijl Johan de overige vrijeigen- en tijnsgoederen zal krijgen, voor beiden op de voorwaarde dat als hun zuster (NICHT) Anna rechten op deze goederen doet gelden, zij haar ieder voor hun eigen deel moeten uitkopen.
Oorkonde van 15 september 1556: Henrick van Rechteren, heer tot Almelo, en zijn vrouw Agnes van Westerholt verklaren dat zij of hun erfgenamen terstond na het overlijden van Henrick aan Johan van Rossem, heer tot Poederoyen en Meynertswijck, of diens erfgenamen de som van 1160 goudguldens zullen uitkeren die aan Johans dochter Walraven, eerste vrouw van Henrick, als deel der bruidsschat was meegegeven en waarvan Henrick het levenslang vruchtgebruik heeft, voor welke teruggave zij tot zekerheid stellen hun goed Tedynxwerdt te Avezaet, een leengoed van het wereldlijke stift Thoeren, en al hun verdere goederen, zowel gelegen in de Nederbetuwe als elders, terwijl zij, bij gebrek aan Thoernse leenmannen, aan Wolter van Baexen, heer tot Coninxvrij, ambtman van Tielre- en Bomelrewerden, en Jan die Kock van Opynen, Gelders leenman, verzoeken deze akte mede te zegelen om bij Margriet dochter too Brederode, vrouwe van het stift, als leenvrouwe, goedkeuring van deze bezwaring van het leengoed te verkrijgen.
Oorkonde van 2 juni 1560: Hermen van Westerholt, drost, Jacop die Cock van Oppijnen, Wolter Janssen van Ysendoren en Jan van Rossem, bastaard, verklaren, als scheidslieden een geschil te hebben beslecht tussen Johan van Rossem, heer tot Poederoyen en Meynertswijck, en Henrick van Rechteren, heer tot Almeloe, waarbij wordt bepaald:
- dat de terugbetaling door Van Rechteren aan Van Rossem van 1160 goudguldens, als deel van de bruidsschat van Van Rossems dochter wijlen Walraven van Rossem, eerste vrouw van Henrich van Rechteren, zal worden gecompenseerd met de reeds verschuldigde en gedurende het leven van Van Rechteren nog door Van Rossem te betalen rente, zijnde 87 goudguldens per jaar, wegens het nog niet betaald overige deel van deze bruidsschat, waarnaast Van Rossem nog 100 goudguldens schuldig blijft, die hij binnen één jaar moet voldoen, en
- dat de jaarlijkse rente van 21 goudguldens die Van Rechteren eertijds had verkocht aan de maarschalk Marten van Rossem, en welke deze laatste weer had overgedragen aan Johan, zoon van voornoemde Johan van Rossem, van kracht zal blijven, evenals het levenslange recht van vruchtgebruik dat juffer Anna van Zwartsenborch, weduwe Van Rossem en Broickhuysen, daarvan heeft, waarbij de heerlijkheid Broickhuysen als onderpand voor de teruggave na haar dood wordt gesteld.
12 januari 1563: Henrick van Rechteren, heer tot Almelo, verklaart ontvangen te hebben van zijn broer Johan van Rechteren 300 guldens, zijnde de eerste termijn van de betaling die zij waren overeengekomen bij de overeenkomst onlangs gesloten in den Ham
11 november 1563: Henrick van Rechteren, heer tot Almeloe, verklaart voor zich en zijn vrouw voldaan te zijn door zijn broer Johan van Rechteren van de som van 6000 goudguldens, zoals deze was verschuldigd wegens hun overeenkomst gesloten in [den] Ham op 12 augustus 1562 (regest nr. 1121) over de nalatenschap van wijlen hun broer Zeiger van Rechteren, betrekking hebbende op de goederen Bredenhoerst en Egedenn.
Hinrick,:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1533 met Walrave van Rossum. Walrave is overleden vóór 1555.
Notitie bij Walrave: Oorkonde van 20 augustus 1556: Mr. Jan van Rossem, deken te Rossem, Johan van den Boetzler, heer ter Moelen, Jorgen Werninckhoff, Wisscher ambtman, en Jan van Rossem, bastaard, richter van Bomelreweert, als dedingslieden aan de zijde van Johan van Rossem, heer tot Poederoyen en Meynerswijck, alsmede mr. Johan ter Brugge, pastoor te Almelo, Bernt van Bervoirde toe Wemsselo etc., Herman van Westerholt en Oth van Bellinchove aan de zijde van Henrick van Rechteren, heer tot Almelo, verklaren boedelscheiding te maken van de nalatenschap van juffer Walraven van Rossem, dochter van genoemde heer van Poederoyen en vrouw van Van Rechteren, ter uitvoering van de huwelijksvoorwaarden tussen partijen in 1533 gemaakt, waarbij wordt bepaald:
- dat Van Rechteren de sieraden aan haar vader zal teruggeven, met uitzondering van twee gouden broches die hij ter nagedachtenis aan zijn vrouw mag behouden en een fluwelen tabbert met borduursel;
- dat Van Rechteren het vruchtgebruik over de rest van haar aangebrachte goederen behoudt, bestaande nu uit een reeds uitgekeerde som van 1160 goudguldens en een jaarlijkse rente van 87 goudguldens, voor de teruggave waarvan hij aan Van Rossem zijn erve in Tielreweert in de Nederbetuwe en al zijn verder goederen tot zekerheid zal stellen;
- dat Van Rossem voor de betaling van de jaarlijkse rente nog zekerheid zal stellen.
(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, in 1556 met Agnes van Westerholt.
1.2.1.1.1.8.5.6.3 Johan van Rechteren is geboren omstreeks 1415, zoon van Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6) en Cunegonda van Asperen. Johan trouwde met Margaretha van Homoet.
1.2.1.1.1.8.5.6.5 Sophia (Feye) van Heeckeren is geboren omstreeks 1425, dochter van Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6) en Cunegonda van Asperen. Feye is overleden op 16-11-1509 in Arnhem, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Feye: Vermeld als sophia van Hekeren van Rechteren en Voorst.
Feye trouwde, ongeveer 28 jaar oud, in 1453 met Wijnand van Arnhem, 27 of 28 jaar oud. Zie 1.2.1.1.1.8.8.4.2 voor persoonsgegevens van Wijnand.
Kind van Feye en Wijnand:
1 Johan van Arnhem, geboren in 1459. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.
1.2.1.1.1.8.5.6.5.1 Johan van Arnhem is geboren in 1459, zoon van Wijnand van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.8.8.4.2) en Sophia (Feye) van Heeckeren (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.5). Johan is overleden op 12-12-1531, 71 of 72 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Mariendaal.
Notitie bij Johan: Heer van Kernhem; ridder, schepen van Arnhem; schout van de stad Geldern 1505;
Johan trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1484 met Aleyd van Bemmel. Aleyd is een dochter van Aalbert van Bemmel en Stijne Valckenaer. Aleyd is overleden op 31-03-1543 in Ede. Zij is begraven in Klooster Mariendaal.
Kind van Johan en Aleyd:
1 Zeger van Arnhem, geboren op 26-06-1502. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.
1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1 Zeger van Arnhem is geboren op 26-06-1502, zoon van Johan van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1) en Aleyd van Bemmel. Zeger is overleden op 15-08-1557, 55 jaar oud. Hij is begraven in Ede.
Notitie bij Zeger: Heer van Kernhem; ridder; raad des hertogs; raad des keizers 1538.
Zeger trouwde, 41 jaar oud, op 12-09-1543 met Catharina van Honnepel. Catharina is een dochter van Hendrik van Honnepel en NN van Goor. Catharina is weduwe van Reijnier van Voorst tot Doornenburg (ovl. 56).
Kind van Zeger en Catharina:
1 Carel van Arnhem, geboren op 24-08-1551 in Arnhem. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.
1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1 Carel van Arnhem is geboren op 24-08-1551 in Arnhem, zoon van Zeger van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1) en Catharina van Honnepel. Carel is overleden op 20-09-1621 in Ede, 70 jaar oud. Hij is begraven in Ede.
Notitie bij Carel: Ridder; burgemeester van Arnhem 1576-1614.
Raad van het Fürstendom Gelre, gecommiteerde ter Generaliteit 1582;
Beroep:
burgemeester van Arnhem 1576-1614, Schout van Rheden
Carel trouwde met Agnes van Stepraedt.
Kinderen van Carel en Agnes:
1 Sicamber van Arnhem, geboren vóór 1575. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.1.
2 Katharina van Arnhem [1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.2], geboren in 1576. Katharina is overleden in 1639, 62 of 63 jaar oud.
3 Zeger van Arnhem, geboren in 1578. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.3.
4 Henrica van Arnhem [1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.4], geboren in 1584. Henrica is overleden in 1616, 31 of 32 jaar oud.
1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.1 Sicamber van Arnhem is geboren vóór 1575, zoon van Carel van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1) en Agnes van Stepraedt. Sicamber is overleden omstreeks 1657, minstens 82 jaar oud.
Notitie bij Sicamber: Bastaardzoon van Carel; schout van Rheden 1626-1633
Sicamber trouwde met Berendina Staveren. Berendina is geboren omstreeks 1580. Berendina is overleden omstreeks 1657, ongeveer 77 jaar oud.
Kind van Sicamber en Berendina:
1 Zeger van Arnhem, geboren omstreeks 1610. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.1.1.
1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.1.1 Zeger van Arnhem is geboren omstreeks 1610, zoon van Sicamber van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.1) en Berendina Staveren. Zeger is overleden omstreeks 1657, ongeveer 47 jaar oud. Zeger trouwde met Hendersken Brouwers.
Kind van Zeger en Hendersken:
1 Gijsbertha van Arnhem, geboren in 1644. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.1.1.1 Gijsbertha van Arnhem is geboren in 1644, dochter van Zeger van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.1.1) en Hendersken Brouwers. Gijsbertha is overleden in 1704, 59 of 60 jaar oud. Gijsbertha trouwde met Gijsbert Vleming.
1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.3 Zeger van Arnhem is geboren in 1578, zoon van Carel van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1) en Agnes van Stepraedt. Zeger is overleden in 1632, 53 of 54 jaar oud.
Notitie bij Zeger: Ook vermeld als van Arnhem tot Kernhem.
Zeger trouwde, 48 of 49 jaar oud, in 1627 met Margaretha van Wijhe tot Echteld.
Kind van Zeger en Margaretha:
1 Margaretha van Arnhem, geboren in 1624. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.3.1.
1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.3.1 Margaretha van Arnhem is geboren in 1624, dochter van Zeger van Arnhem (zie 1.2.1.1.1.8.5.6.5.1.1.1.3) en Margaretha van Wijhe tot Echteld. Margaretha is overleden in 1651, 26 of 27 jaar oud. Margaretha trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1644 met Zeger van Heeckeren gen. van Rechteren, ongeveer 24 jaar oud. Zeger is geboren omstreeks 1620. Zeger is overleden in 1674, ongeveer 54 jaar oud. Zeger trouwde later in 1652 met Margaretha Torck.
Notitie bij Zeger: Heer van Almelo.
1.2.1.1.1.8.5.7 Lutgard van Heeckeren genaamd van Rechteren is geboren vóór 1392, dochter van Sweder van Heeckeren gen. van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5) en Sophia van Groesbeek. Lutgard is overleden omstreeks 1442, minstens 50 jaar oud. Lutgard trouwde, minstens 18 jaar oud, omstreeks 1410 met Wessel van den Boetzelaer, ongeveer 50 jaar oud. Wessel is geboren omstreeks 1360, zoon van Rutger III van den Boetzelaer en Elisabeth van Bylandt. Wessel is overleden in 1439, ongeveer 79 jaar oud.
Notitie bij Wessel: Knape, heer van den Boetzelaer.
1.2.1.1.1.8.5.8 Sophia (Fye) van Heeckeren gen. van Rechteren is geboren vóór 1410, dochter van Sweder van Heeckeren gen. van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5) en Sophia van Groesbeek. Fye is overleden na 1464, minstens 54 jaar oud. Fye trouwde, minstens een jaar oud, na 1410 met Alef van Haren, minstens 15 jaar oud. Alef is geboren vóór 1395, zoon van Johan Mensing van Haren en Jutte van den Rutenbergh. Alef is overleden na 1464, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Alef: Knape, kastelein van Coevorden en ambtman van Drenthe 1442-1450, beleend door Otto van Rechteren met het huis Bredenhorst onder Heino 1461, overl. na 1464.
Kinderen van Fye en Alef:
1 Swedera van Haren, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.1.1.8.5.8.1.
2 Wessel van Haren [1.2.1.1.1.8.5.8.2], geboren omstreeks 1420.
Notitie bij Wessel: Wessel van Haren verklaart dat hij, met toestemming van Aloph van den Rutenberghe, Frederick van den Rutenberghe en zijn broer Frederic van Haren, aan zijn vader Aloph van Haren het vruchtgebruik heeft gegeven van het erve en goed Duvelshuys in de marke en buurschap Lente, kerspel Dalfsen, met een waar in de marke Dalmesholte.
3 Frederik van Haren [1.2.1.1.1.8.5.8.3], geboren omstreeks 1425. Frederik is overleden na 1477, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Frederik: 19 maart 1477: Derck van Voirst, ambtman van Sallant, oorkondt dat jonfer Agneza van der Eza van Gramsberghe, heer Otto van Rechteren ridder, Johan Stellinck en Albert van Steenwick (Agneza onder bijstand van Frederick van Haren) schuldig zijn aan Derck van der Sculenborch 318 Overlandse gouden Rijnse gulden, te betalen op 28 oktober a.s. Bij wanprestatie zullen zij te Deventer of Zwolle in leisting gaan.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 130 vs. (blz. 258), in het archief van het klooster Sibculo.
1.2.1.1.1.8.5.8.1 Swedera van Haren is geboren omstreeks 1410, dochter van Alef van Haren en Sophia (Fye) van Heeckeren gen. van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8.5.8). Swedera is overleden in 1470, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Swedera: 12 juli 1449: Sweder, weduwe van Frederick van der Eze, met haar kinderen Frederick en Seygher van Rechteren, en met Aleph van Haeren, verklaart dat wijlen Frederick van der Eze aan Willem ten Ghetekote 64 Overlandse Rijnse gulden schuldig was, waarvoor Sweder c.s. ten behoeve van Willem een rente van 3 Overlandse Rijnse gulden gevestigd hebben op 16 morgen land in Mastebroeck in Rechterslaghe, terrwijl Frederick , Seygher en Aleph beloven Willem in dezen te zullen vrijwaren.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 32 (bnlz. 63), in het archief van het klooster Sibculo.
Swedera trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1435 met Frederik van der Eze, ongeveer 25 jaar oud. Zie 1.2.1.1.1.7.1.1.1 voor persoonsgegevens van Frederik.
Kinderen van Swedera en Frederik: zie 1.2.1.1.1.7.1.1.1.
1.2.1.1.1.8.6 Adelheid (Aelheyde) van Heeckeren is geboren omstreeks 1350, dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze, genaamd van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8) en Lutgardis van Voorst.
Notitie bij Adelheid: Oorkonde 3 april 1369.
Johan van Viernenborch, bisschop van Utrecht, oorkondt dat met tussenkomst van Ludghard, vrouwe van Rechter, Johan van Hekeren genaamd van der Eze en Everd van Hekeren, heer van Almelo, knapen, huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt voor de beide huwelijken tussen zijn neef Johan van Entenich en Aelheyde van Hekeren, en tussen zijn broer Robrecht van Viernenborch en Margarete van Hekeren, beide dochters van Vrederic [van Hekeren] van der Eze en Ludghard voornoemd, waarbij wordt bepaald dat beide dochters als huwelijksgift ieder 1200 gouden schilden zullen aanbrengen met eventueel nog elk 200 schilden, waarnaast zij nog samen de 2300 pond in ontvangst zullen mogen nemen die zijn neef, de bisschop van Luik, aan hun vader Vrederic voornoemd schuldig was en waarvoor als zekerheid was gesteld het Heilig Goed te Yttersem, de hof te Lottenberch en het gericht te Hoekesberge; de bruidegommen zullen inbrengen het vruchtgebruik dat zij aan hun bruiden zullen geven, ter waarde van tien schilden per jaar op goederen gelegen te Zalland voor elke 100 schilden die de bruiden inbrengen. Voor de bruiden treden als borgen voor de nakoming op de voornoemde Ludghard en Johan en Everd van Hekeren, terwijl voor de bruidegommen als borgen optreden de oorkonder en Henric van Viernenborch.
Getuigen: Gherid van Katreep en Johan van den Kampe.
Adelheid trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1369 met Johan van Entenich.
1.2.1.1.1.8.7 Margaretha van Heeckeren is geboren omstreeks 1350, dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze, genaamd van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8) en Lutgardis van Voorst. Margaretha trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1369 met Robrecht van Viernenborch.
Notitie bij Robrecht: Broer van de Bisschop van Utrecht.
1.2.1.1.1.8.8 Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren is geboren omstreeks 1360, dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze, genaamd van Rechteren (zie 1.2.1.1.1.8) en Lutgardis van Voorst. Hillegonda trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1375 met Herman II van Kuinre, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.2.1.3.1.1.4 voor persoonsgegevens van Herman.
Kinderen van Hillegonda en Herman:
1 Hendrick van Kuinre, geboren omstreeks 1375. Volgt 1.2.1.1.1.8.8.1.
2 Johan van Kuinre [1.2.1.1.1.8.8.2], geboren omstreeks 1380. Johan is overleden vóór 1407, ten hoogste 27 jaar oud.
3 Herman van Kuinre, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.2.1.1.1.8.8.3.
4 Cunegonda (Alyd) van Kuinre, geboren omstreeks 1395. Volgt 1.2.1.1.1.8.8.4.
1.2.1.1.1.8.8.1 Hendrick van Kuinre is geboren omstreeks 1375, zoon van Herman II van Kuinre (zie 1.2.1.3.1.1.4) en Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren (zie 1.2.1.1.1.8.8).
Notitie bij Hendrick: 22 augustus 1407. Hendrik van Kuynre en zijn zoons Herman en Henric van Kuynre verklaren voor het gerecht van Kuynre, bestaande uit de schulte Syrcke Nollenszoon en de schepenen Otto Albertszoon en Johan die Wyke, dat zij aan Frederick van Blankenheim, de bisschop van Utrecht, ten behoeve van het sticht en de kerk van Utrecht hebben verkocht de heerlicheit Kuynre met dat huys met den berghe en alles wat daarbij behoort. Getuigen: Johan van Voorst, Johan van Buckhorst, Johan van den Clooster, Diederick de Zuer, Hendrick van der Eze, Zweder van der Eze, Hendrick van Haersolte en Herman van Haersolte, maghen en vrienden van de van Kuynres.
Kinderen van Hendrick uit onbekende relatie:
1 Herman III van Kuinre. Volgt 1.2.1.1.1.8.8.1.1.
2 Hendrik van Kuinre [1.2.1.1.1.8.8.1.2].
1.2.1.1.1.8.8.1.1 Herman III van Kuinre, zoon van Hendrick van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.8.8.1). Herman is overleden in 1438.
Notitie bij Herman: Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_Freys_van_Kuinre
Zijn vader was een zoon van Hendrik Freys van Dolre, die in 1399 beleend werd met Ubbelschoten in het Eemland. Zijn moeder was een dochter van Herman III van Kuinre (-1438) heer van Urk en Emelwaard in 1415 drost van Salland, kastelein van slot Vollenhove en in 1425 schout en rentmeester van Vollenhove en Oda van Wilp (-1405)
Kind van Herman uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Hendrikje van Kuinre. Volgt 1.2.1.1.1.8.8.1.1.1.
1.2.1.1.1.8.8.1.1.1 Hendrikje van Kuinre, dochter van [waarschijnlijk] Herman III van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.8.8.1.1).
Notitie bij Hendrikje: 30 september 1492: Henrick van der Kuenre van der Schulenborch, weduwe van Derck van der Sculenborch, verklaart onder bijstand van haar zoon Henrick van der Schulenborch, dat zij aan prior en covent van Galilea in Zybekeloe overgedragen heeft alle brieven, die wijlen haar man had van de rente van 18 gouden Rijnse gulden uit erven en tienden van Vrouwe Agneze van Buren en Bozeninchem gen. van der Eze en van Gramsberch voor 300 Rijnse gulden.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 133 vs. (blz. 264), in het archief van het klooster Sibculo.
Hendrikje trouwde met Derck van der Schuilenborch.
Kind van Hendrikje en Derck:
1 Hendric van der Schuilenborch [1.2.1.1.1.8.8.1.1.1.1].
1.2.1.1.1.8.8.3 Herman van Kuinre is geboren omstreeks 1385, zoon van Herman II van Kuinre (zie 1.2.1.3.1.1.4) en Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren (zie 1.2.1.1.1.8.8). Herman is overleden in 1438, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Herman: 1405; Willem VI beleent Herman van Kuinre, bij opdracht van de vrouwe van Voorst, met de heerlijkheid Orck aan de zuidzijde der kerk, dat geheten is de Delf, en half Emelwaarde.
1412; Willen VI beleent Herman van Kuinre met de heerlijkheden Urk en Emeloord, bij opdracht van Dirk van Swieten.
1417; Vrouwe Jacoba van Beieren beleent Herman van Kuinre met Urk en Emelwaarde.
1436; idem door Philips van Bourgondie.
Herman trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1410 met Oede van Welp.
Notitie bij Oede: Vermeld in een oorkonde van 1415; bevestiging van lijftocht ten behoeve van jonkvrouw Oede van Welp, echtgenoot van Herman van Kuinre, aan de thijnsen van Emelwaarde en van het monnikenland van Urk.
Kind van Herman en Oede:
1 Aleid van Kuinre, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.1.1.8.8.3.1.
1.2.1.1.1.8.8.3.1 Aleid van Kuinre is geboren omstreeks 1410, dochter van Herman van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.8.8.3) en Oede van Welp. Aleid is overleden omstreeks 1480, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Aleid: 1438; Hertog Philips van Bougondie beleent jonkvrouw Aleid, dochter van Herman van Kuinre, bij de dood van haar vader, met Urk en Emelweerd.
Aleid trouwde met Evert Freyse van Stroewijck.
Kinderen van Aleid en Evert:
1 Hendrick van Stroewijck [1.2.1.1.1.8.8.3.1.1]. Hendrick is overleden in 1474.
2 Adriaan van Stroewijck [1.2.1.1.1.8.8.3.1.2]. Adriaan is overleden omstreeks 1476.
1.2.1.1.1.8.8.4 Cunegonda (Alyd) van Kuinre is geboren omstreeks 1395, dochter van Herman II van Kuinre (zie 1.2.1.3.1.1.4) en Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren (zie 1.2.1.1.1.8.8). Cunegonda trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1425 met Gerard (Geryt) (Geert) van Arnhem, ongeveer 35 jaar oud. Gerard is geboren in 1390, zoon van Wynant van Arnhem. Gerard is overleden in 1436, 45 of 46 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld als ridder.
Kinderen van Cunegonda en Gerard:
1 NN van Arnhem, geboren omstreeks 1415. Volgt 1.2.1.1.1.8.8.4.1.
2 Wijnand van Arnhem, geboren in 1425. Volgt 1.2.1.1.1.8.8.4.2.
1.2.1.1.1.8.8.4.1 NN van Arnhem is geboren omstreeks 1415, dochter van Gerard (Geryt) (Geert) van Arnhem en Cunegonda (Alyd) van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.8.8.4). NN trouwde met Adolph van Rutenbergh. Adolph is geboren omstreeks 1415.
1.2.1.1.1.8.8.4.2 Wijnand van Arnhem is geboren in 1425, zoon van Gerard (Geryt) (Geert) van Arnhem en Cunegonda (Alyd) van Kuinre (zie 1.2.1.1.1.8.8.4). Wijnand is overleden op 27-02-1486, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij Wijnand: Ook vermeld als wijnand van Presikhaaf, ridder van Jeruzalem.
Schepen van Arnhem 1459-1462, burgemeester van 1462-1475.
Wijnand trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1453 met Sophia (Feye) van Heeckeren, ongeveer 28 jaar oud. Zie 1.2.1.1.1.8.5.6.5 voor persoonsgegevens van Feye.
Kind van Wijnand en Feye: zie 1.2.1.1.1.8.5.6.5.
1.2.1.1.1.9 Evert van Heeckeren van der Eze is geboren omstreeks 1330, zoon van Frederik van Heeckeren van der Eze (zie 1.2.1.1.1) en Maria van Honnepel. Evert is overleden op 28-02-1400, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Evert: Vermeld vanaf 1357, drost van Twente 1372, overl. 28 feb 1400, huwt ca. 1350-1360 Beatrix van Almelo, erfdochter van Arnold IV van Almelo, heer van Almelo, en Herbrig van Zuylen, vermeld 1362-1411, overl. kort na 1411.
28 oktober 1388: Everd van Heker, here tot Almelo, knape, en zijn vrouw Beatrix, verklaren, dat zij aan Lubbert to Ghetekote en diens vrouw Sweniken de grote Ghetekote verpacht hebben voor dezelfde pacht, waarvoor dit reeds vier jaar lang is geschied. Lubbert en Sweniken moeten voor de huwelijksuitzet van twee kinderen zorgen, één op Ghetekote en één in een ander deel der heerlijkheid Almelo, in overleg met Everd en zijn vrienden, en zij zullen na de uithuwelijking van die te Ghetekote een lijfrente krijgen uit een deel der verpachte goederen. Everd mag daarentegen aan Lubbert geen schatting opleggen en geen goed afnemen of laten afnemen.
Met bijna gave zegels van oorkonders. (Inv. 83.) Mede beschreven in T.R., I, 102.
Evert trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1355 met Beatrix van Almelo, ongeveer 15 jaar oud. Beatrix is geboren omstreeks 1340, dochter van Arnold IV van Almelo en Gerberga van Zuylen. Beatrix is overleden omstreeks 1398, ongeveer 58 jaar oud.
Kinderen van Evert en Beatrix:
1 Herbrig genaamd van Almelo van Heeckeren. Volgt 1.2.1.1.1.9.1.
2 Johan genaamd van Almelo van Heeckeren [1.2.1.1.1.9.2]. Johan is overleden vóór 1390.
3 Mechteld genaamd van Almelo (Mette) van Heeckeren [1.2.1.1.1.9.3]. Mette is overleden na 1401.
4 Egbert genaamd van Almelo van Heeckeren, geboren omstreeks 1370. Volgt 1.2.1.1.1.9.4.
5 Arend genaamd van Almelo van Heeckeren [1.2.1.1.1.9.5], geboren op 24-02-1376. Arend is overleden in 1376.
6 Elisabeth genaamd van Almelo (Lyse) van Heeckeren, geboren vóór 1383. Volgt 1.2.1.1.1.9.6.
1.2.1.1.1.9.1 Herbrig genaamd van Almelo van Heeckeren, dochter van Evert van Heeckeren van der Eze (zie 1.2.1.1.1.9) en Beatrix van Almelo.
Notitie bij Herbrig: Abdis te Borchorst.
Herbrig trouwde vóór 1390 met Hendrik van Wachtendonck.
1.2.1.1.1.9.4 Egbert genaamd van Almelo van Heeckeren is geboren omstreeks 1370, zoon van Evert van Heeckeren van der Eze (zie 1.2.1.1.1.9) en Beatrix van Almelo. Egbert is overleden in 1454, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Heer van Almelo 1411-1453, overl. kort na 16 jan 1454, huwt vóór 1407 Elisabeth van Voorst, dochter van Wolter van Voorst en Keppel en Kunegonde van Meurs, abdis van het adellijke stift Vreden 1395-1403, overl. tussen 16 jul 1450 en 28 mrt 1451.
Uit dit huwelijk 4 zonen.
20 juni 1407: Egbert, heer tot Almelo, zijn vrouw Lyzabeth en hun zoon Johan verklaren, dat zij ten behoeve van Hughe van Vlederinghe en zijn vrouw Aleyd het aan hen leenroerige erf Raetgherding in de buurschap Luttiken Agele in het kerspel Odmarsem hebben gevrijd in ruil voor het tot dusver vrije erf Brunyng in de buurschap Manher van het kerspel Odmersem.
Afschrift in Cart, p. 183 en in L.M. f. 65 vs. Mede beschreven in T.R., II, 167.
17 april 1408: Egbert, jonker tot Almelo, verklaart, dat hij in aanwezigheid van zijn leenmannen Otto Momme en Ghert van Peysie het erf Roelvijngh in het gericht van Rijssen en het kerspel Wederden, welk erf tot dusver als een vijfmarksleen aan hem leenroerig was, wegens maagschap, vriendschap en zonderlinge gunst jegens zijn heef Symon van Schulenborch vrij heeft verklaard.
Met geschonden zegel van oorkonder. (Inv. 106.) Afschrift in L.M. f. 101 vs. Mede beschreven in T.R., II, 163.
28 september 1415: Egbert, jonker tot Almelo, zijn vrouw Elysabeth van Voerst en hun zonen Johan en Wolter verklaren, dat zij in tegenwoordigheid van Herman van Twicklo, ambtman in Twenthe, en de keurnoten Otto Mumme en Johan van Blankenvoerde aan priester Rolof Begher het erf Dyrkyngh in de buurschap Aelberghe en het kerspel Oedmersem verkocht en overgedragen hebben.
3 oktober 1415: Egbert, jonker te Almelo, en zijn vrouw Elysabeth van Voerst verklaren, dat hun zoon Johan het erf Dyrckyngh in de buurschap Aelberghe en het kerspel Oedmarsem aan Roelof Begher zal overdragen zonder kosten voor de koper.
Zegel van oorkonder verloren, dan van oorkondster iets beschadigd. (Inv. 43.) Mede beschreven in T.R., II, 225.
1 maart 1416: Ecbert, heer van Almelo, verklaart dat hij Bruun, zoon van wijlen Henrik van Almelo beleend heeft met de volgens Zutphens recht aan zijn heerlijkheid leenroerige grove en smalle tienden over het erf Hijnvordinc in de buurschap Alberghen en het kerspel Odmersem.
9 september 1424: Egbert, heer te Almeloe, verklaart, dat hij in tegenwoordigheid van zijn leenmannen Roloff van Peyse, Otto Momme en anderen Evert van Eme beleend heeft met het goed Mensing te Vasse, de grove en smalle tienden over het erf te Loesing, het erf Velthuys te Agele, de grove en smalle tienden over Boderknc te Rottem en de tienden over de Beke te Geetle als een vijfmarksleen, nadat Albert van Gerner geheten van Eme hiervan afstand had gedaan.
25 mei 1429: Egbert, jonker te Almelo, Elysabeth van Voerst, zijn vrouw, en Johan en Wolter, hun zonen, verklaren, dat zij ten overstaan van Frederik Post, de keurnoten en gerichtslieden Herman Grubbe, Aernt die Reygher en Beernt van der Kemenade en anderen hun grove en smalle tienden over de erven Hilbing en Zanthues te Alberghen in het kerspel Oetmersem voor 125 Overlandse Rijnse guldens verkocht en overgedragen hebben aan Hinrick van Wetter en de te Hoberghehues woonachtige gemene priesters en klerken.
30 maart 1446: Egbert, Jonker te Almeloe, Elyzabeth van Voerst, jonkvr. te Almeloe en Johan hun zoon verklaren ten overstaan van Anthonius Gromen, richter te Ulzen, verkocht te hebben aan Prior en Convent van Galilea in Zibekeloe, ord.Bern., het erve Bennyng, gelegen te Ytterbeke, in het kerspel van Ulzen, welke erve het klooster vroeger in erfpacht had tegen eene jaarrente van 6 pond was.
Kornoten en Gerichteslude: Herman Reijse en Johannes Lansing.
Ghegheven ynden jaer ons Heren dusent vierhondert ende zes ende viertich des Wondesdaghes nae Mytvasten.
Egbert trouwde, ten hoogste 37 jaar oud, vóór 1407 met Elisabeth van Voorst, ten hoogste 32 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1375, dochter van Wolter van Voorst van Keppel en Kunegunda van Meurs. Elisabeth is overleden omstreeks 1450, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Abdis van het adellijke stift Vreden 1395-1403, overl. tussen 16 jul 1450 en 28 mrt 1451
Kinderen van Egbert en Elisabeth:
1 Johan genaamd van Almelo van Heeckeren, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.2.1.1.1.9.4.1.
2 Wolter genaamd van Almelo van Heeckeren [1.2.1.1.1.9.4.2], geboren omstreeks 1402. Wolter is overleden vóór 1446, ten hoogste 44 jaar oud.
1.2.1.1.1.9.4.1 Johan genaamd van Almelo van Heeckeren is geboren omstreeks 1400, zoon van Egbert genaamd van Almelo van Heeckeren (zie 1.2.1.1.1.9.4) en Elisabeth van Voorst.
Notitie bij Johan: Heer van Almelo 1453, overl. tussen 1457 en 1461,
23 april 1456: Johan van Almeloe en zijn vrouw Johanna van Reede, jonkvrouwe tot Almeloe, verklaren dat zij hebben verkocht aan Gherd Hermenynck, zijn vrouw Ffenne en hun zoon Bernd een rente van 9 vierendeel rode boeter op Almelervene, uit land van Coipp Lamberds 2 vierendeel, uit land van Herman Johan Everds 4 vierendeel en uit land van Gheert Wesseling 3 vierendeel; dat verkopers die rente met hand en mond geleverd hebben voor Egbert Ludens, schout op Almelervene.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 239 (blz. 477), in het archief van het klooster Sibculo.
Johan trouwde met Johanna van Reede. Johanna is een dochter van Hendrik van Reede. Johanna is overleden na 1470. Johanna trouwde later met Lubbert van Langen.
1.2.1.1.1.9.6 Elisabeth genaamd van Almelo (Lyse) van Heeckeren is geboren vóór 1383, dochter van Evert van Heeckeren van der Eze (zie 1.2.1.1.1.9) en Beatrix van Almelo. Lyse is overleden na 1437, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lyse: Overleden na 1437.
Notitie bij Lyse: Huwt vóór 1401 Johan (II) van Buckhorst, heer van Zalk, weduwnaar van Ermgard van Hackfort, zoon van Johan (I) van Buckhorst van Zalk en Agnes [van Heeckeren], knape, vermeld 1363-1418, ambtman van Diepenheim 1394, ambtman en kastelein van Coevorden en Drenthe 1405-1412, overl. ca. 1418.
Lyse trouwde met Johan II van Buckhorst. Zie 1.2.1.1.3.2 voor persoonsgegevens van Johan.
1.2.1.1.2 Lumalda (Lamme) van Heeckeren van der Eze is geboren omstreeks 1300, dochter van Frederik van Heeckeren genaamd van der Eze (zie 1.2.1.1) en Mechteld van Randwijck. Lamme trouwde met Herbert van Putten. Herbert is een zoon van Pelgrim van Putten en NN van Nijenbeke.
Kinderen van Lamme en Herbert:
1 Herbert van Putten [1.2.1.1.2.1].
2 Pelgrim van Putten, geboren vóór 1305. Volgt 1.2.1.1.2.2.
1.2.1.1.2.2 Pelgrim van Putten is geboren vóór 1305, zoon van Herbert van Putten en Lumalda (Lamme) van Heeckeren van der Eze (zie 1.2.1.1.2). Pelgrim is overleden na 1333, minstens 28 jaar oud.
Kind van Pelgrim uit onbekende relatie:
1 Herbert van Putten, geboren vóór 1356 in Putten. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.
1.2.1.1.2.2.1 Herbert van Putten is geboren vóór 1356 in Putten, zoon van Pelgrim van Putten (zie 1.2.1.1.2.2).
Notitie bij de geboorte van Herbert: geboren op slot Puttenstein
Herbert is overleden in 1376, minstens 20 jaar oud. Herbert trouwde met Aleid van Oosterwolde. Aleid is geboren in Oosterwolde.
Kinderen van Herbert en Aleid:
1 Pelgrim van Putten, geboren vóór 1370 in Putten. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.
2 Herbert van Putten, geboren vóór 1370. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.2.
3 Dirck van Putten [1.2.1.1.2.2.1.3].
Notitie bij Dirck: Mogelijk vermeld i 1379 als leenman van de bisschop van Utrecht en burggraaf van Vollenhove. "Aleyt, vrouw van burggraaf Dirck, houdt de vleesmaat binnendijks en buitendijks, dat gelegen is tussen de Brenke en de Lake, op het land van Vollenhove, en voor haar heeft gehuldet Dirck, haar man."
4 Johan van Putten [1.2.1.1.2.2.1.4].
1.2.1.1.2.2.1.1 Pelgrim van Putten is geboren vóór 1370 in Putten, zoon van Herbert van Putten (zie 1.2.1.1.2.2.1) en Aleid van Oosterwolde. Pelgrim is overleden omstreeks 1420, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Pelgrim: Vermeld in 1379 als leenman van de bisschop van Utrecht en hij houdt de tienden te Heerde e.a. en dat borchleen te Vollenhove "ende dat daarin roeret".
Pelgrim:
(1) trouwde met Katharina van Zinderen.
(2) trouwde met Jutte van Arnhem.
Kinderen van Pelgrim en Katharina:
1 Alyt van Putten, geboren omstreeks 1365. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.
2 Margaretha van Putten [1.2.1.1.2.2.1.1.2], geboren omstreeks 1377 in Putten. Margaretha is overleden na 1416, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: Was non te Ter Hunnepe
3 Otta van Putten, geboren omstreeks 1382 in Putten. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.3.
4 Katharina van Putten, geboren omstreeks 1384 in Putten. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.4.
1.2.1.1.2.2.1.1.1 Alyt van Putten is geboren omstreeks 1365, dochter van Pelgrim van Putten (zie 1.2.1.1.2.2.1.1) en Katharina van Zinderen. Alyt is overleden omstreeks 1449, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Alyt: Was de oudste dochter van Pelgrim van Putten
Alyt trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1399 met Reinold van Steenwijck, ongeveer 34 jaar oud. Reinold is geboren omstreeks 1365 in Dwingelo, zoon van Johan de Vos van Steenwijck en Hadewich van Ansen. Reinold is overleden in 1448, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij Reinold: Ook Vos van Steenwijkck van de Ghoere.
Reinold de VOS van STEENWIJK, raadsman van Groningen, geboren ca 1360, overleden 00-00-1448. In 1393 aanvaardt hij met vele andere Drenten,(als opvolger van Floris van WEVELICHOVEN) Frederik van BLANKENHEIM,bisschop van Utrecht, als landsheer. Frederik maakte een einde aan de heerschappij van de Heren van Coeverden.
Hij behoort tot de raadslieden van Groningen die de bisschop beloven de stad te bewaken tegen de vijanden van het Sticht en hem erkennen als de heer van Coevorden en Drenthe.
In 1428 keert hij zich tegen de bisschop van Utrecht ten gunste van hertog Amoud van EGMONT. Hij werd opgenomen in de ridderschap van Veluwe en in 1436 zegelt hij met zijn zoon Hendrik verbond tussen de ridderschap en de steden Arnhem, Harderwijk, Wageningen, Hattem en Elburg. Zoon van Johannes VOS van den GOER (Vos van Steenwijck) en Hadewich van ANSEN.
Gehuwd voor de kerk ca 1390 met Alyt van PUTTEN.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
Een brief mit 4 uijthangende segels in dato 1426 op St. Gallenavont, waerbij Reinolt de Vos met sijnen neef Hendrick de Vos avercomen is, dat Hendrick die Vos vorschreven voor een tijt van 6 jaren sal gebruken alle sijne goederen in Drente gelegen ende dat Reinolt daer tegens Hendricx goederen in Veluwen gelegen., 1426 november 15 (?).
NB Niet meer aanwezig.
Kinderen van Alyt en Reinold:
1 Herbrande van Steenwijck [1.2.1.1.2.2.1.1.1.1], geboren omstreeks 1390. Herbrande is overleden vóór 1442, ten hoogste 52 jaar oud.
Notitie bij Herbrande: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Trad in 1416 in als non in het klooster van de abdij te Assen.Op 6 januari 1416 schonk haar vader aan het klooster een rente uit bezit in Rolde, als prebende voor haar. Zij had toen de gelofte nog niet afgelegd en was dus nog jong.
Notitie bij publiceren van Herbrande: Trad in 1416 op jonge leeftijd in in de Abdij te Assen.
2 Mechteld van Steenwijck [1.2.1.1.2.2.1.1.1.2], geboren omstreeks 1390.
Notitie bij Mechteld: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Trad in 1430 als non in het klooster te Assen. Op 4 april 1430 schonk haar vader als medegave een roggerente van goed onder Rolde aan het klooster.
Notitie bij publiceren van Mechteld: Trad in 1430 in als non in de Abdij te Assen.
3 Hadewich van Steenwijck, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.3.
4 Hendrick (de Vos) van Steenwijk, geboren vóór 1435 in Putten. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.
1.2.1.1.2.2.1.1.1.3 Hadewich van Steenwijck is geboren omstreeks 1400, dochter van Reinold van Steenwijck en Alyt van Putten (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1). Hadewich is overleden na 1442, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Hadewich: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Op 24 juli 1442 wordt zij vermeld als Johans des basters weduwe van Beieren.
Hadewich:
(1) trouwde met Johan bastaard van Beieren.
(2) trouwde met Henrick Bentinck.
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4 Hendrick (de Vos) van Steenwijk is geboren vóór 1435 in Putten, zoon van Reinold van Steenwijck en Alyt van Putten (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1). Hendrick is overleden in 1477, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Hendrick: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Komt vanaf 1435 in oorkonden voor.
Landdrost van de Veluwe.
Uit www.windgenealogie.org :
6402 Henrick Reinolds de VOS van STEENWIJK, richter, ritmeester, landdrost en burgemeester van Elburg, geboren ca 1395, overleden 00-00-1478. Henrick houdt in 1438 enige burgers in Hattem in arrest.In 1446 cedeert zijn zuster Hadewich al haar rechten op Putten en Drempt en in 1447 wordt hij ritmeester van Harderwijk.In 1450 is hij erfgenaam van zijn moeder.
Van 1468-1474 heeft hij een geschil met Elburg over de gruit en het gruitgeld, hij is daar burgemeester 1464 en 1477. Zoon van Reinold de VOS van STEENWIJK (zie 6405) en Alyt van PUTTEN (zie 6406).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1438 te Kampen met Margaretha Hermans van UTERWIJCK (Margariete) (zie 6403).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
Notitie bij publiceren van Hendrick: Landdrost op de Veluwe
Hendrick trouwde, minstens 3 jaar oud, in 1438 met Margaretha van Uiterwijck. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1438 in Kampen. Margaretha is geboren in Kampen, dochter van Herman van Uiterwijck en Berta van Rees. Zij is gedoopt in 1481.
Notitie bij Margaretha: Ook vermeld als van Uterwijck van Putten.
Kinderen van Hendrick en Margaretha:
1 Aleid van Steenwijk [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.1], geboren in 1439.
Notitie bij Aleid: Trad in 1460 in het klooster St. Agnesconvent te Kampen.
2 Herman van Steenwijck [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.2], geboren in Putten. Herman is overleden na 1499.
Notitie bij Herman: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Werd in 1478 beleend met de vaderlijke goederen beleend.
3 Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck, geboren omstreeks 1420 in Putten. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.
4 Pelgrim van Steenwijck [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.4], geboren omstreeks 1444 in Putten. Pelgrim is overleden na 1499, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Pelgrim: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
5 Dirk van Steenwijk [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.5], geboren omstreeks 1446. Dirk is overleden na 1497, minstens 51 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Wordt in 1488,1489,1490,1491 en 1497 genoemd in oorkonden.
6 Frans van Steenwijk, geboren omstreeks 1448. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.6.
7 Berta van Steenwijk. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.7.
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3 Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck is geboren omstreeks 1420 in Putten, zoon van Hendrick (de Vos) van Steenwijk (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4) en Margaretha van Uiterwijck. Johan is overleden na 1482, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Wordt in 1482 genoemd in een oorkonde
Johan trouwde met Beerte van Echten. Beerte is geboren omstreeks 1413, dochter van Reinoud van Echten en Alberta Polman. Beerte is overleden omstreeks 1460, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen van Johan en Beerte:
1 Reynold van Steenwijck [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.1].
2 Agnes van Steenwijck [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.2], geboren omstreeks 1450.
3 Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck, geboren na 1450. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.
4 Hendrick (de Vos) van Steenwijck, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.4.
5 Roelof van Steenwijck, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.5.
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3 Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck is geboren na 1450, dochter van Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3) en Beerte van Echten.
Notitie bij Lijsje: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Lijsje trouwde, ten hoogste 20 jaar oud, in 1470 met Herman van den Clooster, ongeveer 50 jaar oud. Herman is geboren omstreeks 1420, zoon van Cyse van den Clooster en Liutgarde van Cameerbeke. Herman is overleden in 1495, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Herman: Koopt op 21 april 1466 huis en hof de Vledderinghe bij Meppel van Hendrik Mulert en Bole zijn vrouw.
Op 19 mei 1479 kopen hij en zijn vrouw Lyse een huis te Colderveen. In 1491 werd hij beleent met de Havixhorst, na afstand van zijn broeder Roelof.
Kind van Lijsje en Herman:
1 Reinoud van den Clooster, geboren omstreeks 1475. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1.
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1 Reinoud van den Clooster is geboren omstreeks 1475, zoon van Herman van den Clooster en Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3). Reinoud is overleden in 1550, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Reinoud: Heer van de Havixhorst vanaf 1495.
Reinoud:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1500 met Agnes van Ittersum. Agnes is een dochter van Jacob Johansz van Ittersum en Maria Mom. Agnes is overleden in 1519.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, in 1520 met Anna de Vos van Steenwijck, ongeveer 30 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1490, dochter van Hendrik van Steenwijck en Johanna van Heest. Anna is overleden omstreeks 1560, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
Kinderen van Reinoud en Agnes:
1 Johan van den Clooster, geboren in 1500. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1.2.
2 Elisabeth van den Clooster, geboren omstreeks 1505. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1.3.
Kinderen van Reinoud en Anna:
3 Herman van den Clooster. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1.1.
4 Agnes van den Clooster, geboren in 1520. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1.4.
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1.1 Herman van den Clooster, zoon van Reinoud van den Clooster (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1) en Anna de Vos van Steenwijck.
Notitie bij Herman: Vermeld in 1532 Inventaris archief Dickninge nr 40.
1534: De abdis en het convent ter Hunnepe sluiten eene overeenkomst met Herman van den Cloester als gevolmachtigde van Barte van Echten, zijne echtgenoote, en Johan van Echtenn, gevolmachtigde van juffer Boldewijnen van Echtenn, zijne zuster, over achterstallige betaling.
Actum tho Deventer op dach Crispini et Crispiniani anno etc. XXXIIII.
Herman trouwde met Barte (Bertha) van Echten.
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1.2 Johan van den Clooster is geboren in 1500, zoon van Reinoud van den Clooster (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1) en Agnes van Ittersum. Johan is overleden in 1591, 90 of 91 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johan: Overleden op 91 jarige leeftijd.
Johan trouwde met Anna Onsta.
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1.3 Elisabeth van den Clooster is geboren omstreeks 1505, dochter van Reinoud van den Clooster (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1) en Agnes van Ittersum. Elisabeth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1530 met Roelof van Echten, ongeveer 25 jaar oud. Roelof is geboren omstreeks 1505, zoon van Johan van Echten en Hermanna van de Rutenbergh.
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1.4 Agnes van den Clooster is geboren in 1520, dochter van Reinoud van den Clooster (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1) en Anna de Vos van Steenwijck. Agnes is overleden op 04-03-1562, 41 of 42 jaar oud. Zij is begraven in Dalfsen.
Notitie bij Agnes: Vermeld in een oorkonde van 22 maart 1562
Seiger van Rechteren, richter ter Heyne, verklaart dat jonker Johan van Rechteren, voor zichzelf, en Johan van Haersolthe, hopman, als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Agnes van den Kloester, in leven vrouw van Johan van Rechteren, en tevens als gevolmachtigde van de andere voogden Herman van den Kloester en Ernst Mulert, schout van Hasselt, volgens akte van volmacht gepasseerd voor Peter van Holte, schout te Dalffsen, hebben verkocht en leveren bij deze aan Lubbert van Wynshem en diens vrouw Alijdt Knopperts een jaarlijkse rente van 36 goudguldens en aan Berendt van Wynshem een rente van 24 goudguldens uit de erven Monninckhuisen en Niestadt van Stenvoertt, beide gelegen in het gericht en kerspel ter Heyne, welke beide renten slechts tegelijk met 1000 goudguldens gelost mogen worden, te weten met 600 goudguldens voor Lubbert en 400 voor Berendt van Wynshem.
Keurnoten: Johan van Munster en Derrick Scoeff.
Agnes trouwde met Johan van Rechteren van de Bredenhorst en Almelo. Johan is geboren in 1505, zoon van NN (Zeiger?) van Rechteren. Johan is overleden in 1580, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: Heer van Rechteren. Oorkonde 22 maart 1562.
Seiger van Rechteren, richter ter Heyne, verklaart dat jonker Johan van Rechteren, voor zichzelf, en Johan van Haersolthe, hopman, als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Agnes van den Kloester, in leven vrouw van Johan van Rechteren, en tevens als gevolmachtigde van de andere voogden Herman van den Kloester en Ernst Mulert, schout van Hasselt, volgens akte van volmacht gepasseerd voor Peter van Holte, schout te Dalffsen, hebben verkocht en leveren bij deze aan Lubbert van Wynshem en diens vrouw Alijdt Knopperts een jaarlijkse rente van 36 goudguldens en aan Berendt van Wynshem een rente van 24 goudguldens uit de erven Monninckhuisen en Niestadt van Stenvoertt, beide gelegen in het gericht en kerspel ter Heyne, welke beide renten slechts tegelijk met 1000 goudguldens gelost mogen worden, te weten met 600 goudguldens voor Lubbert en 400 voor Berendt van Wynshem.
Keurnoten: Johan van Munster en Derrick Scoeff.
Kinderen van Agnes en Johan:
1 Adolf van Bredenhorst en Almelo [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1.4.1], geboren in 1545. Adolf is overleden in 1598, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Heer van Rechteren
2 Seger van Bredenhorst en Almelo [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1.4.2], geboren in 1554. Seger is overleden in 1603, 48 of 49 jaar oud.
3 Otto van Rechteren [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1.4.3], geboren in 1558.
4 Hendrik van Rechteren [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.3.1.4.4], geboren in 1560. Hendrik is overleden in 1595, 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Heer van de Hoonhorst
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.4 Hendrick (de Vos) van Steenwijck is geboren omstreeks 1460, zoon van Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3) en Beerte van Echten.
Notitie bij Hendrick: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Hendrick trouwde met Everharda Kruse. Everharda is geboren omstreeks 1460 in Echten Dr.. Everharda is overleden omstreeks 1490, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Everharda: Familienaam ook geschreven als Guers
Kinderen van Hendrick en Everharda:
1 Coenraad van Steenwijck [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.4.1], geboren omstreeks 1492. Coenraad is overleden omstreeks 1549, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Coenraad: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
2 Johan van Steenwijck, geboren omstreeks 1495. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.4.2.
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.4.2 Johan van Steenwijck is geboren omstreeks 1495, zoon van Hendrick (de Vos) van Steenwijck (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.4) en Everharda Kruse. Johan is overleden omstreeks 1530, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Johan trouwde met NN van NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Jacob Johansz van Steenwijck [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.4.2.1].
Notitie bij Jacob: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
2 Mette Johansz van Steenwijck [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.4.2.2].
Notitie bij Mette: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
3 Catharina Johansz van Steenwijck [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.4.2.3].
Notitie bij Catharina: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
4 Hendrik Johansz van Steenwijck [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.4.2.4], geboren omstreeks 1515.
Notitie bij Hendrik: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
5 Roelof Johansz van Steenwijck [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.4.2.5], geboren omstreeks 1520.
Notitie bij Roelof: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
6 Herman Johansz van Steenwijck [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.4.2.6], geboren omstreeks 1540. Herman is overleden omstreeks 1614, ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij Herman: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
Herman Johansz de Vos gezeit Hummelinck geboren in 1540 kan een zoon zijn van Johan de Vos geboren in 1495 in Vollenhove, maar zeker is dit niet.
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.5 Roelof van Steenwijck is geboren omstreeks 1460, zoon van Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3) en Beerte van Echten. Roelof is overleden omstreeks 1500, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Notitie bij publiceren van Roelof: Vrouwe van Entinge
Roelof trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1480 met Jutta Mulert, ongeveer 15 jaar oud. Jutta is geboren omstreeks 1465, dochter van Hessel Mulert en Agnes van Ruijtenberg. Jutta is overleden omstreeks 1515, ongeveer 50 jaar oud.
Kind van Roelof en Jutta:
1 Rudolpha van Steenwijck, geboren omstreeks 1485. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.5.1.
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.5.1 Rudolpha van Steenwijck is geboren omstreeks 1485, dochter van Roelof van Steenwijck (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.5) en Jutta Mulert. Rudolpha is overleden omstreeks 1555, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Rudolpha: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Rudolpha trouwde, ongeveer 28 jaar oud, in 1513 met Bouchard van Westerholt, ongeveer 23 jaar oud. Bouchard is geboren omstreeks 1490, zoon van Herman van Westerholt en Maria van Keppel. Bouchard is overleden omstreeks 1540, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Bouchard: Heer van Dinkelborg, Brockhuis en Koppel, Stadhouder van Oostfriesland.
Kinderen van Rudolpha en Bouchard:
1 Bouchard van Westerholt, geboren omstreeks 1515. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.5.1.1.
2 Hendrik van Westerholt [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.5.1.2], geboren omstreeks 1520. Hendrik is overleden omstreeks 1570, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Heer van Entinge
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.5.1.1 Bouchard van Westerholt is geboren omstreeks 1515, zoon van Bouchard van Westerholt en Rudolpha van Steenwijck (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.5.1). Bouchard is overleden omstreeks 1600, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Bouchard: Heer van Alst
Kind van Bouchard uit onbekende relatie:
1 Engelbert van Westerholt, geboren omstreeks 1570. Volgt 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.5.1.1.1.
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.5.1.1.1 Engelbert van Westerholt is geboren omstreeks 1570, zoon van Bouchard van Westerholt (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.5.1.1). Engelbert is overleden omstreeks 1605, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Heer van Alst en Lake
Kind van Engelbert uit onbekende relatie:
1 Sophia Anna van Westerholt [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.3.5.1.1.1.1], geboren omstreeks 1600.
Notitie bij Sophia: Vrouwe van Alst en Haselüne
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.6 Frans van Steenwijk is geboren omstreeks 1448, zoon van Hendrick (de Vos) van Steenwijk (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4) en Margaretha van Uiterwijck. Frans is overleden in 1523, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Frans: Wordt in 1497 vermeld in oorkonde.
Was richter in Arnhem in 1505 en 1508.
Werd op 8 februari 1507 als erfgenaam van zijn broer Herman door de bisschop van Utrecht beleend met de tienden te Telgt onder Ermelo.
Kinderen van Frans uit onbekende relatie:
1 Katharina van Steenwijk [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.6.1].
2 Margaretha van Steenwijk [1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.6.2].
1.2.1.1.2.2.1.1.1.4.7 Berta van Steenwijk, dochter van Hendrick (de Vos) van Steenwijk (zie 1.2.1.1.2.2.1.1.1.4) en Margaretha van Uiterwijck. Berta trouwde met Gijsbert van Broeckhuysen.
1.2.1.1.2.2.1.1.3 Otta van Putten is geboren omstreeks 1382 in Putten, dochter van Pelgrim van Putten (zie 1.2.1.1.2.2.1.1) en Katharina van Zinderen. Otta is overleden na 1436, minstens 54 jaar oud. Otta:
(1) trouwde met Arnold van Alphen.
(2) trouwde met Willem van Langerak.
Kind van Otta en Arnold:
1 Johan van Alphen [1.2.1.1.2.2.1.1.3.1].
1.2.1.1.2.2.1.1.4 Katharina van Putten is geboren omstreeks 1384 in Putten, dochter van Pelgrim van Putten (zie 1.2.1.1.2.2.1.1) en Katharina van Zinderen. Katharina is overleden na 1449, minstens 65 jaar oud. Katharina:
(1) trouwde met Robert van Appeltern.
(2) trouwde met Hugo van den Broek.
Kind van Katharina en Hugo:
1 Gerrit van den Broek [1.2.1.1.2.2.1.1.4.1]. Gerrit is overleden na 1449.
1.2.1.1.2.2.1.2 Herbert van Putten is geboren vóór 1370, zoon van Herbert van Putten (zie 1.2.1.1.2.2.1) en Aleid van Oosterwolde. Herbert is overleden na 1406, minstens 36 jaar oud. Herbert trouwde met Berte van NN.
1.2.1.1.3 Agnes van Heeckeren is geboren omstreeks 1310, dochter van Frederik van Heeckeren genaamd van der Eze (zie 1.2.1.1) en Mechteld van Randwijck. Agnes trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1340 met Johan I van Buckhorst, ongeveer 30 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1310, zoon van Willem II van Buckhorst en NN van Heekeren van der Ese. Johan is overleden in 1361, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Johan: Zie Corpus van Reenen-Muller; oorkonde F095p33801
1338; Johan van Buckhorst verkoopt met zijn broer en zuster grond te Zalk o.a. aan zijn neef Diederik van Zalk. Medezegelaars waren Roderik van Voorst en van Keppel, Zweder van Rechteren, Gijsbert van Buckhorst en Laurens van der Eze, zijn ooms.
In 1345 regelt Johanj een geschil met de abt van Stavoren tot tevredenheid van beiden en medezegelaar was weer Johans oom Gijsbert van Buckhorst. Het ging hier om het gebruik van de nog onverdeelde broekgronden. De helft, die zich naar de richting van Hattem uitstrekte kreeg de abt van Stavoren in bezit. Hierop is bij Hattem het klooster Claarwater gesticht na verkregen toestemming van Reinald IV graaf van Gelre, en hier vestigden zich nonnen die het klooster aan het Zwarte Water wensten te verlaten.
Oorkonde van 31 maart 1348: Reynolt hertog van Gelre graaf van Zutphen oorkondt dat hij in aanwezigheid van de leenmannen Arnt van Erkell, Zweder van ....., Aelert van Driell en Henrick die Kock ridders heeft beleend Johan van Buckhorst met de tienden over Hattemre enck strekkend tot Doornspyck toe, Buchorster weerdt in het kerspel Zallick aan de Zwolse zijde van de IJsel met tienden en toeebhoren, het goed de bijvanck dat Willem van Buchorst van hem in leen houdt, het goed opten oirde in het kerspel Zallick, de manschap van het goed te Spoelde met een waar in Mastebroick, de manschap van het goed toe Scoenenberch in het kerspel Oelst, de manschap van de tienden en haeve te Haevenynchem met de Hilken Kaete in het kerspel Ulsen.
Kinderen van Agnes en Johan:
1 Willem van Buckhorst [1.2.1.1.3.1]. Willem is overleden op 31-10-1415.
2 Johan II van Buckhorst, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.2.1.1.3.2.
3 Aleid van Buckhorst, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.2.1.1.3.3.
1.2.1.1.3.2 Johan II van Buckhorst is geboren omstreeks 1340, zoon van Johan I van Buckhorst en Agnes van Heeckeren (zie 1.2.1.1.3). Johan is overleden in 1418, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Johan: Was Heer van Zalk, Ambtman van Diepenheim, van Coevorden en kastelein van Coevorden.
Vermeld in 1379 als leenman van de bisschop van Utrecht. "Jan van Bockhorst houdt het dagelijks gerecht binnen het kerspel Zalk, met al zijn toebehoren." Idem het gerecht te Kamperveen, de tienden te Zalk, de tienden te Hattem en de tyns op Kamperveen.
Johan:
(1) trouwde met Ermgard van Hackfort.
(2) trouwde met Elisabeth genaamd van Almelo (Lyse) van Heeckeren. Zie 1.2.1.1.1.9.6 voor persoonsgegevens van Lyse.
Kinderen van Johan en Ermgard:
1 Agnes van Buckhorst, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.2.1.1.3.2.1.
2 Johan III van Buckhorst, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.2.1.1.3.2.2.
3 Gerrit van Buckhorst, geboren omstreeks 1390. Volgt 1.2.1.1.3.2.3.
4 Willem van Buckhorst [1.2.1.1.3.2.4], geboren omstreeks 1393. Willem is overleden op 02-05-1460, ongeveer 67 jaar oud.
1.2.1.1.3.2.1 Agnes van Buckhorst is geboren omstreeks 1380, dochter van Johan II van Buckhorst (zie 1.2.1.1.3.2) en Ermgard van Hackfort. Agnes trouwde met Coenraad de Vos van Steenwijck. Coenraad is geboren omstreeks 1355 in Dwingelo, zoon van Johan de Vos van Steenwijck en Hadewich van Ansen.
Notitie bij Coenraad: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
In 1406 beleent met de hof te Dwingelo
Kind van Agnes en Coenraad:
1 Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge. Volgt 1.2.1.1.3.2.1.1.
1.2.1.1.3.2.1.1 Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge, zoon van Coenraad de Vos van Steenwijck en Agnes van Buckhorst (zie 1.2.1.1.3.2.1). Hendrick is overleden in 1457.
Notitie bij Hendrick: Een brief mit een uijthangend segel in dato 1410, waerbij Harmen Polman gelavet heeft Hendrick van Steenwijck toe waeren ende te vestijgen den tende toe Geess, leenruijrich den bisschop van Utrecht. Met noch een brief in dato als voren ende van gelijcken inholt geteijckent eodem, 1410 [juli 7].
NB Lembeck, Urkunden nr. 209.
Een brief mit een uijthangend segel in dato 1411 op Johannesdach evangeliste, waerbij Harmen Polmans vercoft heeft an Hendrick de Vos van Steenwijck twe deel van den alingen tiende toe Geess, groff ende smal, gelegen in den kerspel van Asterhessel., 1411 juni 24.
NB Lembeck, Urkunden nr. 213.
Een brief mit 4 uijthangende segels in dato 1426 op St. Gallenavont, waerbij Reinolt de Vos met sijnen neef Hendrick de Vos avercomen is, dat Hendrick die Vos vorschreven voor een tijt van 6 jaren sal gebruken alle sijne goederen in Drente gelegen ende dat Reinolt daer tegens Hendricx goederen in Veluwen gelegen., 1426 november 15 (?).
NB Niet meer aanwezig.
Hendrick:
(1) trouwde met Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck. Lyse is geboren omstreeks 1387, dochter van Bertold de Vos van Steenwijck en NN van Ruinen. Lyse is overleden in 1418, ongeveer 31 jaar oud.
(2) trouwde met Mechteld (Mette) van Gheesteren.
Kinderen van Hendrick en Lyse:
1 Johanna de Vos van Steenwijck [1.2.1.1.3.2.1.1.1].
Notitie bij Johanna: 1458 priorin van Dickninge
2 Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck tot Batinge [1.2.1.1.3.2.1.1.2]. Johan is overleden in 1480.
Notitie bij Johan: 1436: Scheidsrechterlijke uitspraak tusschen Johan de Vos en Rolof de Vos van Steenwijck met betrekking tot de verdeeling van den ouderlijken boedel, waarbij aan Johan wordt toebedeeld het goed Batinge te Dwingelo c.a. (behalve het halve hooiland in het broek en de Moelenwoert), de Loe-hofstede, het vischrecht tot Batinge behoorend tot de Dwingeler brug, Hovinge-guet c.a., 2 erven te Ansen met een halve waar in het Anser holt, de tienden de Reebrugge met de tienden over Nye Houinge-guet in de marke van Ansen, her Aelefs-erf te Ansen, Folkerdinge-guet te Dwingelo, het halve goed te Wittelte, de Hiddinge-tiend te Dwingelo, de halve tiend te Gees, de halve boterpacht te betalen te Echten, 2 hofsteden te Dwingelo, de halve tins dien zijn vader bezat en de helft der roerende goederen; 1436
3 Roelof de Vos van Steenwijck tot Entinge [1.2.1.1.3.2.1.1.3], geboren vóór 1418.
Notitie bij Roelof: 1404: Quitongh met een uijthangend segel in dato 1404, waerbij die priorisse van Langenhorst bekent van Rolef de Vos ontfangen te hebben sodaene 100 golden Rinsche gulden als Rolef van Beverfoerde het vorschreven stift Langenhorst bij testamente gegeven hadde., 1404.
NB Niet meer aanwezig.
1447: Een brief mit een uijthangend segel, waerbij Hendrick de Vos de jonge vercoft heft an Rolef de Vos, sijn neve, 4½ Arents gulden jaerlix uijt sijn huijs gelegen binnen Ruinen, gedatiert 1447 des saterdaegs na sondach Jubilate., 1447 mei 6.
NB Niet meer aanwezig. (huis Hackfort)
Omstreeks 1453 meerdere akten waarbij Roelof de Vos gronden aankoopt in Dwingelo, Leggelo, Ruinen en omgeving.
1457: Een brief met 4 uijthangende segelen in dato 1457 op Lamberti-avent, waerbij Jan van Steenwijck ende Roeleff de Vos malcanderen in lijffpacht averlaeten dat achtendeel van de theende toe Dalen, eigendomelick toebehoerende Roleff de Vos, ende Arent den teinde tot Dwingelo, toebehoerende Jan van Steenwijck., 1457 september 16.
NB Lembeck, Urkunden nr. 421.
2 augustus 1493: Een brief met een uijthangend segel in dato 1493 den 2 augusti waerbij Rolef de Vos van Steenwijck bekent dat Zeijger van Voorst van Rechteren ende sijn huijsffrouwe an hem voldaen hebben sodanijge sommen als sij an wijlen Rolef van Bevervoorde avergifft van 1400 gulden Rinsche gulden staende op het ampt Vollenhoe uijt toe kieren belaeft hadden, gelavende hij Roleff de Vos die selve te verinteressen van 20 penningen een., 1493 augustus 2.
NB Niet meer aanwezig. (huis Hackfort)
Een brief met 2 uijthangende segelen in dato 1493 den 2 augusti, waerbij Seijger van Voorst van Rechteren ende Anna van Beverfoerde, eheluijden, avergedragen hebben Rolef de Vos van Steenwijck een rente van 70 golden Rijnsche gulden jaerlix ofte 1400 golt gulden capitaell die wijlen haeren oom Roelef van Beverfoerde hadde liggen an die castileinschap, scholtampt ende rentampt van Vollenhoe., 1493 augustus 2.
NB Niet meer aanwezig.
Een schadeloesbrieff met een uijthangend segel in dato 1497, waerbij Zeijger van Rechteren van Voort quijtscheldet Roloff de Vos van sodaene 1400 golden gulden als Rodolff van Bevervoorde hem ende sijn huijsfrouwe gegeven hadde, liggende op ’t ampt van Vollenhove., 1497.
NB Niet meer aanwezig.
1.2.1.1.3.2.2 Johan III van Buckhorst is geboren omstreeks 1385, zoon van Johan II van Buckhorst (zie 1.2.1.1.3.2) en Ermgard van Hackfort. Johan is overleden op 02-05-1460, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: Oorkonde van 29 augustus 1441: Roloff Hondenberch die jonghe belooft, als een guet coopman, Johan (van Buckhorst ?) schadeloos te zullen houden van zijn borgtocht aan Egbert Mulerts.
Oorkonde 2 december 1476: Testament van Zwene weduwe van Johan van Buckhorst. Notarieel instrument opgemaakt door Henricus de Lair openbaar notaris van het Utrechtse diocees.
Johan trouwde met Zwene. Zwene is overleden op 02-12-1476.
Kind van Johan en Zwene:
1 Margaretha van Buckhorst, geboren omstreeks 1425. Volgt 1.2.1.1.3.2.2.1.
1.2.1.1.3.2.2.1 Margaretha van Buckhorst is geboren omstreeks 1425, dochter van Johan III van Buckhorst (zie 1.2.1.1.3.2.2) en Zwene. Margaretha trouwde met Gosewijn Schaep.
1.2.1.1.3.2.3 Gerrit van Buckhorst is geboren omstreeks 1390, zoon van Johan II van Buckhorst (zie 1.2.1.1.3.2) en Ermgard van Hackfort. Gerrit is overleden op 15-04-1460, ongeveer 70 jaar oud. Gerrit trouwde met Aleid van Hoenlo.
Kinderen van Gerrit en Aleid:
1 Herman van Buckhorst [1.2.1.1.3.2.3.1]. Herman is overleden op 19-11-1478.
2 Johan van Buckhorst [1.2.1.1.3.2.3.2].
3 Gerd van Buckhorst [1.2.1.1.3.2.3.3].
4 Willem III van Buckhorst, geboren omstreeks 1420. Volgt 1.2.1.1.3.2.3.4.
1.2.1.1.3.2.3.4 Willem III van Buckhorst is geboren omstreeks 1420, zoon van Gerrit van Buckhorst (zie 1.2.1.1.3.2.3) en Aleid van Hoenlo. Willem is overleden op 18-11-1501, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Willem: Oorkonde van 10 augustus 1476:
Johan van Langeraeck, Gabell Grijs en Thonis ter Maet schepenen van Huessen vidimeren de acte van 1476 ipso die Laurencii Martyris, waarbij Johan van Eymeren en Thonis ter Maet schepenen van Huessen oorkonden dat voor hen door Willem van Bockhorst ridder en Alit van Hessen diens vrouw is getransporteerd aan Willem vander Wey van hun erve en goed in het schependom van Huissen.
Met het uithangend schepenzegel van Huessen.
1489 juni 20: Johan van Diepholt, scholaster te Deventer, doctor in de beide rechten, Arnoldus Mulert, Geerdt Mulert, rentmeester van Sallant, scheidslieden vanwege heer Willem van Buchorst, ridder, ter ene zijde, en Johan van Twickel, Arent van Keppel en Hermen Kruse, scheidslieden vanwege Johan, Hermen en Gheerd van Buchorst, gebroeders, oorkonden, dat zij een schikking gemaakt hebben over de uitleg van de voor Johan van Diepholt, scholaster te Deventer, doctor in de beide rechten, Pouwel van Amersoeyen, doctor, Arnoldus Mulert, meyster Syno van der Schuylenberch, doctor in het wereldlijk recht, Johan van Twickel en Arnd van Keppel verleden akte op veneris post Jacobi [30 juli] 1479, en bepalen nu,
- dat heer Willem van Buchorst, ridder, na de dood van zijn zuster aan de gebroeders Johan, Hermen en Gheert zal betalen vijf honderd goudgulden, waarvoor heer Willem door Johan van Buchorst en zijn broers zal worden kwijtgescholden de vijfendertig rijnse gulden die heer Willem beurt uit de Maenbeke ingevolge een akte van minnelijke schikking;
- Johan van Buchorst zal behouden de weide, die gekocht is van Bartolt van Ansen;
- heer Willem zal kwijtschelden alle achterstallige betalingen van een schuld van vierenzestig herenponden, ingevolge een eerdere akte van minnelijke schikking;
- Johan, Herman en Geert van Buchorst, gebroeders, zullen ten behoeve van heer Willem binnen zes weken een rente vestigen van zestig herenponden, jaarlijks te betalen op Sante Peter ad cathedram, welke rente gelost mag worden met twee duizend gouden rijnse gulden;
- dat beide partijen elkaar zullen bijstaan in het geschil met heer Evert van Wilp en dat de daaruit voortkomende kosten gelijkelijk zullen worden verdeeld;
toen dit besloten is, waren hierbij nog tegenwoordig de gedeputeerden van de raad van Campen, meyster Goesen van Hattem, Johan van Vene, Evert van Lyntelloe, Hendrick Mulert en Egbert Mulert;
tenslotte is deze akte in tweevoud opgemaakt en gezegeld door de oorkonde
http://peter.kuipers-ict.nl/getperson.php?personID=I2393&tree=kuipers1
Oorkonde van 25 september 1480:
Henrich van Vilsteren, richter van Sallick, oorkondt dat voor hem en keurnoten Henrich Pael en meister Tideman van den Vene door Willem van Buckhorst, ridder, aan de priorin en het convent te Broenope buiten Campen is opgedragen een jaarrente uit de cyns te Sallichk en uit de huizen en erven daartoe behorende, en wel voor de schuld van Swene, Johans weduwe van Buchorst.
Willem trouwde met Alyt van Hessen.
Kind van Willem en Alyt:
1 Johan van Buckhorst, geboren omstreeks 1450. Volgt 1.2.1.1.3.2.3.4.1.
1.2.1.1.3.2.3.4.1 Johan van Buckhorst is geboren omstreeks 1450, zoon van Willem III van Buckhorst (zie 1.2.1.1.3.2.3.4) en Alyt van Hessen. Johan is overleden na 1508, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Johan: 17 februari 1502: Extract uit het leenregister van Overijssel, waaruit blijkt dat Jan van Buckhorst, na doode zijns vaders Willem, met verschillende goederen in Vollenhove, Wijhe en Zalk is beleend.
Oorkonde van 11 september 1508:
Priorin en convent van Bronope bij Campen geven aan Johan van Buckhorst de olde Willemsoen kwijtschelding van alle aanspraken, die zij op hem of zijn voorvaderen hadden van wege Zwene van der Eze, juff. Arent van Buckhorst en van achterstallige renten, enkele uitgezonderd.
Met het uithangend principaalzegel van het convent en de uithangende zegels van Evert van den Vene en Otto Budel schepenen van Kampen.
Oorkonde van 21 maart 1508:
Johan Relinck schulte van Sallick oorkondt dat voor hem en keurnoten Wolter Wolfss en Goert van Ingen door Johan van Buckhorst en zijn vrouw Alyt overgedragen is aan Lomme Glauwe, weduwe van Symon Glauwe, een jaarrente uit hun veer, veerstal en toebehoren te Sallick, en uit hun koeweide en de hele Buckhorster weert.
Oorkonde van 1504:
Lambert Arntsen richter van Zallick oorkondt dat voor hem en keurnoten Egbert Beteker en Johan Lubberts door Johan van Buckhorst en zijn vrouw Aleit met hun zusters Nese en Marie van Buckhorst aan abt, priorin en convent van Dicknynghe 18 heren pond ’s jaars uit de pacht van 20 morgen land gelegen boven Buckhorst strekkend oostwaarts tot de dijk, zuidwaarts aan de Waede, westwaarts tot de Meente en noordwaarts tot de Sandtkamp.
Met de uithangende zegels van de oorkonder en Johan van Buckhorst. Gecancelleerd. Dorsaal eigenhandige aantekening van Willem van Buckhorst betreffende de aflossing op 17 mei 1555 na het overlijden van zijn tante Agnes in 1549.
Johan:
(1) trouwde met Alyt.
(2) trouwde met Zwene.
Notitie bij Zwene: 2 december 1476: Testament van Zwene weduwe van Johan van Buckhorst.
Notarieel instrument opgemaakt door Henricus de Lair openbaar notaris van het Utrechtse diocees.
1.2.1.1.3.3 Aleid van Buckhorst is geboren omstreeks 1350, dochter van Johan I van Buckhorst en Agnes van Heeckeren (zie 1.2.1.1.3). Aleid trouwde met Bertold Hagen. Bertold is geboren omstreeks 1350, zoon van Herman Hagen en Griete van Ansen. Bertold is overleden omstreeks 1437, ongeveer 87 jaar oud. Bertold trouwde later met Mechteld de Vos van Steenwijck (ovl. vóór 1492).
Notitie bij Bertold: Vermeld als "Olde" Bertold Hagen. Was in 1434 kastelein van Kuinre.
Bezitter van het Huis Oldhagendsdorp te Vollenhove.
1437: Akte, waarbij de magistraat van Vollenhove uitspraak doet in een geschil tussen de kinderen van Bertold Hagen en Gyssele, dochter van Engbert Dillens, over een som gelds. Regest nr. 53, 1437.
1438: Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Bertold Hagen tussen Gyssele, dochter van Engbert Dillens, weduwe Hagen, en Herman Hagen, zijn zusters Griete en Johanna Hagen, vrouw van Gerrit Stelling. Regest nr. 55, 1438.
Kinderen van Aleid en Bertold:
1 Herman Hagen. Volgt 1.2.1.1.3.3.1.
2 Griete Hagen [1.2.1.1.3.3.2].
3 Johanna Hagen. Volgt 1.2.1.1.3.3.3.
1.2.1.1.3.3.1 Herman Hagen, zoon van Bertold Hagen en Aleid van Buckhorst (zie 1.2.1.1.3.3). Herman is overleden in 1492.
Notitie bij Herman: Akte, waarbij Roelof van den Clooster zich garant stelt voor de helft van de bruidschat, door zijn broer Reinolt van den Clooster toegezegd mee te geven aan Reinolts dochter Arentje bij haar huwelijk met Herman Hagen, 1454. Met een akte van approbatie van de leenkamer van het huis Ruinen, voor wat betreft de Ruinense leengoederen. Regest nrs. 70 en 72, 1454.
Akte van scheiding en deling van de nalatenschappen van Herman Hagen, zijn vrouw Arentje van den Clooster en van Mechteld de Vos van Steenwijk, weduwe van Bertold Hagen, tussen hun kinderen en haar kleinkinderen. Authentiek afschrift, ongedateerd (1492). Regest nr. 135, 1492.
Herman trouwde in 1454 met Arentje van den Clooster, ongeveer 19 jaar oud. Arentje is geboren omstreeks 1435, dochter van Reinoud van den Clooster en NN de Vos van Steenwijk.
Kinderen van Herman en Arentje:
1 Hendrik Hagen, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.2.1.1.3.3.1.1.
2 Johan Hagen [1.2.1.1.3.3.1.2], geboren omstreeks 1472.
3 Herman Mr. Hagen [1.2.1.1.3.3.1.3], geboren omstreeks 1475. Herman is overleden in 1525, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Herman: Stukken betreffende geldleningen door de gebroeders Hendrik, Johan en mr. Herman Hagen aan Georg Schenk van Toutenburg". Regest nrs. 163, 165, 166, 167, en 168, 1502.
Tussen 1508-1522, stukken betreffende het optreden van Mr. Herman Hagen als raad van de bisschop van Utrecht.
Akte, waarbij de drie steden Deventer, Kampen en Zwolle, verklaren aan Herman Hagen, kastelijn van Kuinre, te zullen restitueren de door hem voorgeschoten gelden voor de wederopbouw van het huis te Kuinre, dat was verwoest in de oorlog met de hertog van Gelre. Regest nr. 190, 1512.
Testament van mr, Herman Hagen. Regest nr. 212, 1524.
Stukken betreffende de bereddering van de nalatenschap van mr. Herman Hagen. Regest nrs. 210, 216 en 217, 1525 en 1526.
1.2.1.1.3.3.1.1 Hendrik Hagen is geboren omstreeks 1470, zoon van Herman Hagen (zie 1.2.1.1.3.3.1) en Arentje van den Clooster. Hendrik is overleden na 1538, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik Hagen en Pelgrina van den Ruitenberg, Regest nr. 136, 1492.
Akte, waarbij Elisabeth van Viermundt, vrouw van Bartold van der Eze, aan Hendrik Hagen toestemming verleent om een jaarlijkse rente af te lossen. Regest nr. 180, 1507.
1518-1528, stukken betreffende het optreden van Hendrik Hagen als lid van de ridderschap van Vollenhove.
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1492 met Pelgrina van den Ruitenborgh.
(2) trouwde, ongeveer 68 jaar oud, in 1538 met Elisabeth Goymans.
Notitie bij Elisabeth: Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Hendrik Hagen en Elisabeth Goymans. Regest nr. 242, 1538.
Kinderen van Hendrik en Pelgrina:
1 Boldewijn Hagen, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.2.1.1.3.3.1.1.1.
2 Margaretha Hagen [1.2.1.1.3.3.1.1.2], geboren omstreeks 1505. Margaretha is overleden na 1516, minstens 11 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: Aflaatbrief door Joannes Angelus Arcimbold, commissarius apostolicus, gegeven aan Margaretha Hagen te Vollenhove, wegens bijdragen voor de bouw van de nieuwe basiliek van St- Pieter te Rome, 1516.
3 Maria Hagen, geboren omstreeks 1505. Volgt 1.2.1.1.3.3.1.1.3.
1.2.1.1.3.3.1.1.1 Boldewijn Hagen is geboren omstreeks 1500, zoon van Hendrik Hagen (zie 1.2.1.1.3.3.1.1) en Pelgrina van den Ruitenborgh. Boldewijn is overleden omstreeks 1575, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Boldewijn: Brief van de stadswijnmeesters van Zwolle betreffende het voldoen door Boldewijn Hagen van verteringen, gemaakt door wijlen Johan Sloet in het wijnhuis te Zwolle, 1547.
Akte, waarbij het dijkbestuur van Vollenhove Boldewijn Hagen vergunt een hek te mogen plaatsen bij de Puthof. Regest nr. 328, 1561.
Akte van schenking door Bolidewijn Hagen aan Anna Hendriks van een lijfrente. Regest nr. 351, 1568.
Stukken betreffende de afwikkeling van de verdeling van de nalatenschap van Bolidewijn Hagen, 1577-1582.
Boldewijn trouwde met Ida van Welvelde.
Kinderen van Boldewijn en Ida:
1 Jurjen Hagen [1.2.1.1.3.3.1.1.1.1].
2 Anna Hagen [1.2.1.1.3.3.1.1.1.2].
3 Pelgrim Hagen [1.2.1.1.3.3.1.1.1.3].
4 Pelgrim Hagen [1.2.1.1.3.3.1.1.1.4], geboren omstreeks 1505.
5 Johan Hagen, geboren omstreeks 1510. Volgt 1.2.1.1.3.3.1.1.1.5.
6 Hendrik Hagen, geboren omstreeks 1540. Volgt 1.2.1.1.3.3.1.1.1.6.
1.2.1.1.3.3.1.1.1.5 Johan Hagen is geboren omstreeks 1510, zoon van Boldewijn Hagen (zie 1.2.1.1.3.3.1.1.1) en Ida van Welvelde. Johan trouwde met Ebel Appolonia van Unia.
1.2.1.1.3.3.1.1.1.6 Hendrik Hagen is geboren omstreeks 1540, zoon van Boldewijn Hagen (zie 1.2.1.1.3.3.1.1.1) en Ida van Welvelde. Hendrik is overleden omstreeks 1625, ongeveer 85 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, in 1585 met Jaqueline van Dorp.
(2) trouwde, ongeveer 62 jaar oud, in 1602 met Sandrina van Erp.
(3) trouwde, ongeveer 80 jaar oud, in 1620 met Margriet van Twickelo.
(4) trouwde, ongeveer 84 jaar oud, in 1624 met Barbara van Beveland.
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Adriana Hagen [1.2.1.1.3.3.1.1.1.6.1].
2 Jurjen Jacob Hagen, geboren omstreeks 1600. Volgt 1.2.1.1.3.3.1.1.1.6.2.
1.2.1.1.3.3.1.1.1.6.2 Jurjen Jacob Hagen is geboren omstreeks 1600, zoon van Hendrik Hagen (zie 1.2.1.1.3.3.1.1.1.6). Jurjen is overleden in 1652, ongeveer 52 jaar oud. Jurjen trouwde met Lucia Aleida Penninck.
1.2.1.1.3.3.1.1.3 Maria Hagen is geboren omstreeks 1505, dochter van Hendrik Hagen (zie 1.2.1.1.3.3.1.1) en Pelgrina van den Ruitenborgh. Maria is overleden omstreeks 1566, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Maria: Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Maria Hagen, vrouw van Peter Leest, organist, tussen haar zoon Johan Leest en Boldewijn Hagen. Regest nr. 344, 1567.
Maria trouwde met Peter Leest.
Beroep:
organist
Kind van Maria en Peter:
1 Johan Leest [1.2.1.1.3.3.1.1.3.1].
1.2.1.1.3.3.3 Johanna Hagen, dochter van Bertold Hagen en Aleid van Buckhorst (zie 1.2.1.1.3.3). Johanna trouwde met Gerrit Stelling.
1.2.1.3 Johan van der Ese is geboren omstreeks 1280, zoon van [waarschijnlijk] Frederick genaamd van de Eze van Heeckeren en NN van der Eze (zie 1.2.1).
Notitie bij Johan: Vermoedelijk was hij de bouwer van de borg op de Ese, de "ïes" in het dialect, of de es, een hoger gelegen gebied dat al voor het jaar 0 bewoond is geweest.
Vermeld in oorkonde van 1 mei 1313 Ogd0242. (CRM14) (Corpus van Reenen-Mulder), een overeenkomst van Johan van de Ese met Herman Vleisch. Hij belooft dat zijn zoon Herman zal trouwen met Lise, de dochter van Herman Vleisch (van Kuinre). Zijn zwager Roelof van Peize is medezegelaar.
Johan van der Ese is getrouwd met een dochter van Engelbertus van Peize, ridder.
Johan trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1300 met NN van Peize, ongeveer 20 jaar oud. NN is geboren omstreeks 1280, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo en NN van NN. NN is overleden vóór 1375, ten hoogste 95 jaar oud.
Notitie bij NN: In oorkonde van 1313 vermeld als dochter van ridder Engelbert van Peize en gehuwd met Johan van der Ese, knape.
Kinderen van Johan en NN:
1 Boldewijn van der Ese, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.3.1.
2 Hendrik van der Ese [1.2.1.3.2], geboren omstreeks 1300.
Notitie bij Hendrik: Vermeld in de oorkonde ogd0286 de dato 18 januari 1325 waarin Otto van Norch en anderen verklaren de verpande goederen van Pelgrim van Putten binnen zekere tijd te zullen lossen.
Mogelijk ook vermeld als leenman van de bisschop van Utrecht in 1379 van grond in het kerspel Vollenhove en het kerspel van Steenwijk. Tevens van tienden in Dwingelo, die Roelof van Steenwijk van hem "voert holt".
3 Herman van der Ese, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.2.1.3.3.
1.2.1.3.1 Boldewijn van der Ese is geboren omstreeks 1300, zoon van Johan van der Ese (zie 1.2.1.3) en NN van Peize.
Kind van Boldewijn uit onbekende relatie:
1 Mechteld van der Ese, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.2.1.3.1.1.
1.2.1.3.1.1 Mechteld van der Ese is geboren omstreeks 1325, dochter van Boldewijn van der Ese (zie 1.2.1.3.1). Mechteld is overleden na 1370, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Mechteld: Vermeld 4 november 1370.
Was erfgename van het landgoed de Eese.
Mechteld trouwde met Herman I van Kuinre. Herman is geboren omstreeks 1320, zoon van Johan van Kuinre en Luitgardis van Voorst. Herman is overleden vóór 1383, ten hoogste 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Herman: Moet voor 1377 zijn overleden, omdat uit een oorkonde uit dat jaar een Herman van Kuinre als heer van Kuinre en knape wordt vermeld.
Notitie bij Herman: Volgt in 1363 zijn broer Johan op als heer van Kuinre.
Vermeld in een oorkonde van 1371 waarin hij, samen met zijn vrouw Mechteld en zuster Aleid, erkend dat hij 42 morgen land in Mastenbroek bij Ysselmuiden en dat heer Volradsgoed wordt genoemd, heeft verkocht aan Johan van Putten.
(Volrad was zijn overgrootvader)
14 mei 1371: Herman, heer van Cuenre, Herman van Voorst de Jonge heren Dirks zoon, Lambert van Yselmuden, Huge van der Halle de Oude, Gert van Catriep, Winolt Haghening en Arend van den Brincke verklaren zich borg te stellen voor de 42 morgen, die aan Johan Putten verkocht zijn, en Johan Putten en diens erfgenamen eventueel in Campen te zullen verplegen en schadeloos te stellen.
Met zegels van oorkonders. (Inv. 158.) Afschrift in L.M. f. 146 vs. Mede beschreven in T.R., I, 85.
14 mei 1371: Pelgrim Voerne, schout van IJselmuiden, oorkondt, dat Hermen, heer van Cuenre, diens vrouw Mechteld en diens zuster Aleit voor hem en keurnoten Jacob Riet, Hertwig van der A, Huge van Loenresloot, Wolter Wolter Stellingeszoon, Goossen Ludiken Pelgrimszoon, Goossen Ludikenszoon van Wilsem, Dirk de Roede en Johan Ghelperdszoon hebben verklaard aan Johan Putten 42 morgen land in Mastenbroek, geslagen op het oudhoevig land van Yselmuden en geheten Heer Volraetsgoed, verkocht en overgedragen te hebben.
Met gaaf zegel van oorkonder en beschadigd zegel van verkoper. (Inv. 158.) Afschrift in L.M. f. 145 vs. Mede beschreven in T.R., I, 84, Uit aantekening in dorso blijkt, dat de 42 morgen in Eeleboegeland bij Isselmuijden lagen.
Vermeld in een oorkonde van 1383 waarin bisschop Floris van Utrecht hem ontzegt in zijn aanspraak op het goed te Wijnvoorden onder het kerspel Vorachten.
Kinderen van Mechteld en Herman:
1 Aleid van Kuinre [1.2.1.3.1.1.1], geboren omstreeks 1352.
2 Luitgard van Kuinre [1.2.1.3.1.1.2], geboren omstreeks 1354.
3 Johan van Baerlo van Kuinre [1.2.1.3.1.1.3], geboren omstreeks 1350. Johan is overleden vóór 1376, ten hoogste 26 jaar oud.
Notitie bij Johan: Was ridder in 1376; zie bij Herman I.
Een jaar later wordt Johans broer Herman als heer van Kuinre, knape, vermeld.
Johan moet dan overleden zijn evenals vader Herman I.
4 Herman II van Kuinre, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.2.1.3.1.1.4.
1.2.1.3.1.1.4 Herman II van Kuinre is geboren omstreeks 1355, zoon van Herman I van Kuinre en Mechteld van der Ese (zie 1.2.1.3.1.1). Herman is overleden omstreeks 1410, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Herman: mei 1376; een zoenbrief op initiatief van Deventer en Kampen tussen Kuinre en de stad Hamburg, ondertekend door Herman, heer van Kuinre, Johan van Kuinre, ridder, Henric van Essen (van der Ese) de olde, Henric van Essen de jonge, Coep Wynkenszoon, Johan Haghen en Hugo van der Halle de jonge.
Uit gemeentearchief Kampen: 12 februari 1377; Herman, heer van Kuinre, knape, verleent tolvrijheid aan de kooplieden van Kampen, over land of over water, behalve voor schepen met een roer, waarvoor wel tolgeld moet worden betaald.
Uit Deventer Cameraarsrekening: In 1383 vergadert bisschop Floris van Wevelinghoven in Vollenhove met door de stad Deventer gezonden afgevaardigden omtrent het gedrag van opstandige Friezen van Mirdum die onder leiding van Herman II van Kuinre een jaar eerder Vollenhove hadden aangevallen. (Mirdum = Meretha in de oorkonde waarbij Coenraet van Oric dit gebied in leen verkreeg)
22 maart 1385 stelt graaf Herman op schrift wat het recht is van de heren van Kuinre over de buren (ingezetenen) van Kuinre, zoals dat van ouds geweest is en voor de toekomst recht zal blijven. Een prachtig dokument over de gang van zaken in zijn ambtsgebied. (Int erste soe set die heer van Cuynre sijnen scultet ende synen scepen ende die scoltet synen scepen ende die bure hoeren scepen, ende wat die drie scepen wysen, daer en is geen wedersegghen; enzovoorts.)
Bij brief van 26 oktober 1387 verzoent Herman van Kuinre zich met Amsterdam met ondertekening als getuigen door de schepenen en raden van Kampen en Zwolle.
Op 29 augustus 1396 trok Hertog Albrecht van Beieren met zijn oudste zoon Willem van Oestervant en zijn jongere zoon Albrecht met een groot leger uit verschillende landen, komende vanuit Enkhuizen, ten strijde tegen de opstandige Stellingvriezen. Albrecht won de strijd bij Schoterzijl en voerde de verslagen Herman II van Kuinre en zijn zoons Johan, Hendrik en Herman gevankelijk naar Holland. De ridders aan Hollands zijde staan vermeld in het Wapenboek van Beieren, met het wapenschild dat zij droegen.
Mr. Burchard Joan van Hattum vermeld in zijn Geschiedenissen der Stad Zwolle, eerste deel, tweede stuk, over de grote en zware klachten, die in het jaar 1397 door de inwoners van de heerlijkheid Kuinre, tegen de dwingelandij van hun heer Harmen zijn ingebracht en verspreid, hetgeen bisschop Frederik van Blankenheim een goede gelegenheid verschafte om die heerlijkheid aan Overijssel te hechten. (Hier wordt dus gezegd dat Kuinre niet tot Overijssel, het Oversticht, behoorde.) De Heer van Kuinre, volgens het verhaal van sommigen, het onweer voorziende, en bemerkende dat men hem van zijn goederen wilde beroven, toonde zich bereidwillig om Kuinre te verkopen. Op de 3e mei 1397 verkocht hij zijn goed aan Frederik van Blankenheim voor 400 oude schilden met erfpachtsrechten. In hetzelfde jaar is dit nog veranderd in éénmalig 6200 oude schilden die hij te Kampen, Vollenhove of waar ook elders waar hij wilde, in het jaar 1407 zou kunnen ontvangen, wanneer de overdracht ook moest gebeuren.
Bij brief van 7 juni 1405 krijgen de onderdanen van graaf Herman van Kuinre, zijnde de inwoners van Kuinre en Veenhuizen (even ten westen van Kuinre), een vrijgeleide (paspoort) van Willem VI van Holland, gedurende een tijd van vier jaar, om overal in het land veilig te kunnen zitten, komen, varen, verblijven en vertrekken met
Herman trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1375 met Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren, ongeveer 15 jaar oud. Zie 1.2.1.1.1.8.8 voor persoonsgegevens van Hillegonda.
Kinderen van Herman en Hillegonda: zie 1.2.1.1.1.8.8.
1.2.1.3.3 Herman van der Ese is geboren omstreeks 1305, zoon van Johan van der Ese (zie 1.2.1.3) en NN van Peize. Herman is overleden omstreeks 1382, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Herman: In oorkonde van 1313 vermeld als dochterkint van ridder Engelbert van Peize.
Zijn vader doet dan een huwelijksbelofte dat zijn zoon Herman zal trouwen met de dochter van Herman Vleisch, zodra de tijd daar is.
Komt voor in een oorkonde van 1370; zie bij Johan III van Ruinen.
Wordt nog vermeld als leenman tussen 1379 en 1382. Zijn naam is in het register van die periode doorgehaald en vervangen door Sweder van der Ese, vermoedelijk zijn zoon.
Herman trouwde met Lise (Elisabeth) van Kuinre. Lise is geboren omstreeks 1305, dochter van Herman Vleisch van Kuinre en NN van NN.
Notitie bij Lise: OGD0242 dd. 1 mei 1313; Johan van der Ese verklaart met Herman Vleisch overeengekomen te zijn om zijn zoon Herman, dochterskind van Engelbert van Peize te verloven met Lise, dochter van Herman Vleisch.
Kind van Herman en Lise:
1 [misschien] Sweder van der Ese. Volgt 1.2.1.3.3.1.
1.2.1.3.3.1 Sweder van der Ese, zoon van [misschien] Herman van der Ese (zie 1.2.1.3.3) en Lise (Elisabeth) van Kuinre. Sweder is overleden vóór 1433.
Notitie bij Sweder: Uit het leenrepertorium; Schoutambt Vollenhove;
"Dat goet ter Kemenade mit sinen toebehoren. Item die Heve. Item dat Poerlant. --- .
Item den halven tienden over drie huys in der Lewet. --- . Item den halven tienden
over twe huys to Cadolen. --- . Item seven mudde ... uyt des Conengoede in der
Lewet."
Kind van Sweder uit onbekende relatie:
1 Johan van der Ese. Volgt 1.2.1.3.3.1.1.
1.2.1.3.3.1.1 Johan van der Ese, zoon van Sweder van der Ese (zie 1.2.1.3.3.1). Johan is overleden in 1484.
Notitie bij Johan: Vermeld vanaf 1433 als leenman.
Johan trouwde met Heilwich toe Water. Heilwich is geboren in 1460.
Kind van Johan en Heilwich:
1 Bertholt van der Ese. Volgt 1.2.1.3.3.1.1.1.
1.2.1.3.3.1.1.1 Bertholt van der Ese, zoon van Johan van der Ese (zie 1.2.1.3.3.1.1) en Heilwich toe Water. Bertholt is overleden in 1519.
Notitie bij Bertholt: Vanaf 1484 vermeld als leenman
Bertholt:
(1) trouwde met NN ter Helle.
(2) trouwde met [waarschijnlijk] Elisabeth van Viermundt.
Notitie bij Elisabeth: Akte, waarbij Elisabeth van Viermundt, vrouw van Bartold van der Eze, aan Hendrik Hagen toestemming verleent om een jaarlijkse rente af te lossen. Regest nr. 180, 1507.
Kind van Bertholt en NN:
1 Sweder van der Ese, geboren in 1515. Volgt 1.2.1.3.3.1.1.1.1.
1.2.1.3.3.1.1.1.1 Sweder van der Ese is geboren in 1515, zoon van Bertholt van der Ese (zie 1.2.1.3.3.1.1.1) en NN ter Helle.
Notitie bij Sweder: Vanaf 1519 vermeld als leenman
Sweder trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1540 met Margaretha van Laerwold.
Kinderen van Sweder en Margaretha:
1 Hadewych van der Ese [1.2.1.3.3.1.1.1.1.1]. Hadewych is overleden in 1539.
Notitie bij Hadewych: Vanaf 1535 vermeld als leenvrouwe. Hulder Jan Mulart Lubbertszoon.
2 Margrete van der Ese [1.2.1.3.3.1.1.1.1.2]. Margrete is overleden in 1557.
Notitie bij Margrete: Vermeld als leenvrouwe na de dood van haar zuster in 1539.
Hulder Dirich van Voerst Janszoen.
3 Lysbeth van der Ese [1.2.1.3.3.1.1.1.1.3]. Lysbeth is overleden in 1611.
Notitie bij Lysbeth: Vermeld als leenvrouwe na de dood van haar zuster in 1557.
Hulder haar man Eylke Unsta.
4 Suzanne van der Ese [1.2.1.3.3.1.1.1.1.4], geboren in 1550.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 07-08-2020 19:52:04 door A. Post