Parenteel van Dirk I, graaf in Frisia

1 Dirk I, graaf in Frisia is geboren omstreeks 875, zoon van Gerulf II graaf in Frisia. Dirk is overleden op 05-10-939 in Andernach, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk I ( Thidericus Fresonie) was graaf over een aantal gebieden in de kuststreek van het latere graafschap Holland. De grafelijke rechten over Kennemerland en Rijnland erfde hij van Gerolf. Wegens zijn steun aan koning Karel de Eenvoudige tijdens een opstand kreeg Dirk I de kerk van Egmond met alle daarbij behorende goederen. De bezittingen van de kerk van Egmond lagen ten noorden van de gebieden die hij van Gerolf had geërfd en aansluitend. Hij stichtte te Egmond een klooster voor nonnen. Dit was het begin van de tegenwoordige Abdij van Egmond. Dirk was getrouwd met Gerberga van Hamaland (Geva).
Zijn overlijden in de slag bij Andernach is een vermoeden.
Zie ook M D Teenstra: Breedvoerige tijdrekening enz.:
In 922 begint het grafelijk bewind in Holland. Dirk I, zoon van Gerolf, wordt door koning Karel de Eenvoudige, bij giftbrief van 15 juni, bevestigd, waarbij hij de kerk van Egmond verkrijgt met alle daartoe behorende rechten, lieden, landen, bosschen enz.
Daarnaast verkreeg hij het bezit van zijn vader.
Uit http://ijpelaan.nl/Archief/Graven/Dirk-I.html
Geboortedatum onbekend, overleden op 6 oktober, misschien in het jaar 936. Zoon van wellicht Gerulf II. Genoemd in oorlonden 916, mogelijk tot 949. Kinderen: onwaarschijnlijk Dirk II. Verwijst voor gegevens naar Nijhoffs Geschiedenislexicon, 1981; Genealogie van de graven van Holland, 1954; Biographisch woordenboek der Nederlanden, 1858; Nieuw Nederlandsch Biographisch woordenboek, 1911; Annales Egmundensis;
De oudste gegevens staan in het Latijn vermeld in de Annales Egmundenses. Omtrent de aanduiding van plaatsen in het Latijn en de vertaling in het Nederlands bestaan grote verschillen van mening. (Zie hierover wat anderen, o.a. J. Bolhuis van Zeeburgh hierover heeft geschreven.) AE 863: Annales Egmundenses : 863. Karel de Kale en graaf Dirk :
«Iste Karolus Calvus Pii Ludovici filius rex quando esset imperator Theoderico comiti largitus est Ekmundam cum pratis, silvis et omnibus aliis que inter Forthrapa et Suithertes nunc posteri eius possident anno Domini DCCCLXIII.»
Bron : Alcuinus, Vita Willibrordi; Vita Adalberti.
Hier staat dat Karel de Kale, zoon van Lodewijk de Vrome een schenking doet aan Theoderico genaamd Ekmundam en grond gelegen tussen Forthrapa en Suithertes. Zie ook Albert Delahaye;
Deze gronden kunnen NIET in Frisia of Fresia hebben gelegen, want dat gebied was niet van Karel de Kale. Frans Vlaanderen echter wel. En dan moet Ekmundam NIET vertaald worden met Egmond, maar met Emunde, zoals ook in de oorkonde van 922 staat. Emunde is de monding van de Aa, welke rivier vanaf St. Omaars naar de vesting Grevelingen stroomt en aldaar in zee uitmondt. (Frans Vlaanderen) Suithertes is Sutrachia ten zuiden van Terwaan, in het FransThérouane. Dirk als graaf van Kennemerland kan dus niet.
Opmerking Anne Post:
Het gebied grenst echter WEL aan het toenmalige Frisia en uit latere oorkonden in andere gebieden zien we eenzelfde soort constructie. (Oorkonde 15 mei 1040 Bisschop van Utrecht verkrijgt landgoederen gelegen in het bisdom Münster, welke echter wel aansluiten bij zijn eigen bisdom)
Maar er is nog een andere reden waarom het wel juist is. Na het overlijden van Lodewijk het Kind in 911 wordt het Frankische Rijk opneiuw verdeeld. In 916 pleiten Walter en Dirk, zonen van Gerulf, in Herstal ten gunste van Karel de Eenvoudige. In 918, na het overlijden van Koenraad, kiezen de Lotharingers ook voor Karel de Eenvoudige. Met andere woorden, Frisia behoorde na 911 wel degelijk tot West Francie.
Dirk trouwde met Gerberga van Hamaland.
Kind van Dirk en Gerberga:
1 NN (Gerulf??) van Frisia, geboren omstreeks 900. Volgt 1.1.
1.1 NN (Gerulf??) van Frisia is geboren omstreeks 900, zoon van Dirk I, graaf in Frisia (zie 1) en Gerberga van Hamaland.
Notitie bij NN: Deze persoon is opgevoerd om een gat in de tijdbalk op te vullen.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Dirk II burggraaf van Gent, graaf in Frisia, geboren omstreeks 932. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Dirk II burggraaf van Gent, graaf in Frisia is geboren omstreeks 932, zoon van NN (Gerulf??) van Frisia (zie 1.1). Dirk is overleden op 06-05-988, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Egmond.
Notitie bij Dirk: Dirk II (of Diederik II) was een Friese graaf die het feitelijke bewind voerde over drie graafschappen die tezamen het gehele kustgebied tussen de Oosterschelde en het Vlie opvulden, zijnde de gouwen: Masaland(Maasland), Kinhem (Kennemerland) en Texla(Texel). Op 15 juni 950 schonken Dirk II en zijn vrouw Hildegard aan Egmond ter ere van de bijzetting van Sint Adelbert een stenen kloosterkerk. Ook schonken zij het Evangeliarium van Egmond, thans een van Nederlands belangrijkste cultuurhistorische voorwerpen uit de vroege middeleeuwen. Het negende-eeuwse handschrift werd circa 975 door hem verworven en bevat de tekst van de vier evangeliën. Dirk en Hildegard zijn afgebeeld op twee miniaturen, die Dirk voor de gelegenheid aan het boek liet toevoegen. Op 25 augustus 985 kreeg Dirk zijn drie lenen van koning Otto III in vrije eigendom.
Dirk wist tussen 965 en 969, na de dood van zijn schoonvader en de daarop volgende gezagscrisis, in Gent een graafschap te vestigen, dat zich ook uitstrekte over het land van Waas. Boudewijn IV verkrijgt echter het markgraafschap Vlaanderen in leen.
"Vita sancti Alberti"; hierin wordt het leven beschreven van Adalbertus, missionaris eind 7e begin 8e eeuw, en metgezel van Willibrord die onder de Frisii preekte.
Onder graaf Dirk I werden Adalberts relieken overgebracht naar een kerk, die misschien tot het door Dirk I gestichte vrouwenklooster behoorde. Tijdens de heerschappij van Dirk II, burggraaf van Gent en graaf in Frisia, werd het mannenklooster te Egmond gesticht, waar Adalbert speciale verering genoot.
Mogelijk komen deze relieken oorspronkelijk uit een abdij/kerk of klooster bij Emunde, de monding van de Aa bij Grevelingen in Frans Vlaanderen waar Willibrord gepredikt heeft en welk gebouw mogelijk verwoest is en heeft Dirk I het door hem gestichte vrouwenklooster vernoemd naar die plek en het Egmond genoemd. Dit komt in de historie vaker voor; b.v. Assen, ontstaan bij een klooster en vernoemd naar het klooster Assen in Westfalen, waar de eerste abdis waarschijnlijk vandaan kwam.
Dirk trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 950 met [waarschijnlijk] Hildegard van Vlaanderen, ongeveer 13 jaar oud. Hildegard is geboren omstreeks 937, dochter van Arnulf I van Vlaanderen. Hildegard is overleden omstreeks 978, ongeveer 41 jaar oud.
Dirk trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 950 met Hildegard van Vlaanderen, ongeveer 13 jaar oud. Hildegard is geboren omstreeks 937, dochter van Arnulf I de Grote van Vlaanderen en Adela van Vermandois. Hildegard is overleden omstreeks 978, ongeveer 41 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Hildegard:
1 Arnulf burggraaf van Gent en graaf in Frisia, geboren omstreeks 951 in Gent. Volgt 1.1.1.1.
2 Egbert Van Rijnland in Fresia [1.1.1.2]. Egbert is overleden in 993.
Notitie bij Egbert: Aartsbisschop van Trier; opdrachtgever voor het schrijven van de "Vita sancti Alberti".
hierin wordt het leven beschreven van Adalbertus, missionaris eind 7e begin 8e eeuw, en metgezel van Willibrord die onder de Frisii preekte
1.1.1.1 Arnulf burggraaf van Gent en graaf in Frisia is geboren omstreeks 951 in Gent, zoon van Dirk II burggraaf van Gent, graaf in Frisia (zie 1.1.1) en Hildegard van Vlaanderen. Arnulf is overleden op 18-09-993 in Winkel, West Friesland, ongeveer 42 jaar oud. Hij is begraven in Abdij van Egmond.
Notitie bij Arnulf: Graaf van Gent vanaf 988.
Genaamd Gandensis, dat wil zeggen de Gentse graaf. Heeft zijn vader na 988 korte tijd, tot zijn dood in 993, opgevolgd als graaf van Gent, eigenlijk borggraaf of kastelein van Gent.
Arnulf trouwde met Luitgardis van Luxemburg.
Notitie bij Luitgardis: De Duitse keizer Hendrik II, haar zwager, riep zij te hulp toen Holland werd aangevallen door de Friezen, na de dood van haar man en tijdens het regentschap over haar minderjarige zoon Dirk. De keizer trok met een leger per schip vanaf Utrecht naar de Friese streken en bracht de Friezen tot stilstand in 1005.
Kinderen van Arnulf en Luitgardis:
1 Adelbert, burggraaf van Gent [1.1.1.1.1].
2 Siegfried, dienstman (Sikko) in Frisia. Volgt 1.1.1.1.2.
3 Dirk III, graaf van Holland, geboren omstreeks 982. Volgt 1.1.1.1.3.
1.1.1.1.2 Siegfried, dienstman (Sikko) in Frisia, zoon van Arnulf burggraaf van Gent en graaf in Frisia (zie 1.1.1.1) en Luitgardis van Luxemburg. Sikko is overleden na 1026.
Notitie bij Sikko: Siegfries vlucht in 1006 naar Stavoren waar hij door de potestaat Gosse Ludigman minzaam wordt ontvangen.
Siegfried werd door de Friezen Sikko genoemd en huwde met Tetta, de dochter van de 6e Friese potestaat Gosse Ludigman. Zie Kronijk van M D Teenstra met verwijzing naar Winsemius blz 118.
Hij is de stamvader van de geslachten van Tellingen en Brederode.
Sikko trouwde met Tetta. Tetta is een dochter van Gosse Ludigman.
1.1.1.1.3 Dirk III, graaf van Holland is geboren omstreeks 982, zoon van Arnulf burggraaf van Gent en graaf in Frisia (zie 1.1.1.1) en Luitgardis van Luxemburg. Dirk is overleden op 27-05-1039, ongeveer 57 jaar oud. Hij is begraven in Abdij te Egmond.
Notitie bij Dirk: Tot 1005 was zijn moeder voogd; daarna werd hij zelfstandig graaf van Holland.
Dirk was actief in de ontginning van moerassen door gronden te verpachten aan Friezen die het in cultuur brachten. Tijdens zijn graafschap wist Dirk zijn gebied uit te breiden richting het oosten. In 1017/1018 zou Dirk ook nog een oorlog tegen de Friezen hebben gevoerd. Hij bouwde in 1018 een burcht in Vlaardingen en begon daar tol te heffen.
Dirk III genaamd Hierosolomieta, dit is Jeruzalemganger, wordt in de Vita S. Wolbodonis vermeld als "Gandavensis comes Theodericus". Theodericus, graaf van Gent.Ook eigenlijk burggraaf van Gent, want er is ook nog een Lambert die als voogd/burggraaf actief is als opvolger van Walbert die tot 994 wordt vermeld. Lambert I staat te boek als burggraaf van Gent van 1010 tot 1032.
Dirk III stichtte vanuit Gent een nederzetting (Vlaardingen) bij de Merwede om het verkeer over de grote rivieren te kunnen beheersen. Dit leidde tot conflicten met de bisschop van Utrecht.
Dirk trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1015 met Othilde van de Nordmark van Saksen, ongeveer 22 jaar oud. Othilde is geboren omstreeks 993. Othilde is overleden op 31-03-1044, ongeveer 51 jaar oud. Zij is begraven in Quedlinburg.
Notitie bij Othilde: Ging terug naar Saksen na de dood van haar man.
Haar overlijdensdatum wordt vermeld in de Egmondse Annalen.
Kinderen van Dirk en Othilde:
1 Dirk IV graaf van Rijnland in Holland [1.1.1.1.3.1], geboren omstreeks 1010. Dirk is overleden op 13-01-1049 in Dordrecht, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Graaf van Rijnland in Fresia. Zijn grafelijke burcht stond in Rijnsburg, aan de Oude Rijn, direct ten oosten van het huidige Katwijk. Het graafschap bestond voornamelijk uit de bewoonbare zandruggen langs de Noordzee en de bewoonbare hoogten van de Rijndelta. Tussen dit gebied en de Utrechtse heuvelrug lag een grotendeels moerassige laagte waar nauwelijks bewoning mogelijk was. Zijn vader was al begonnen zijn gebied naar het oosten toe uit te breiden en Dirk IV zette dit voort. Hij eigende zich gronden toe tussen het huidige Zwammerdam en Bodegraven om dit te laten ontginnen, doch daardoor kwam ook hij in conflict met de bisschop van Utrecht, in die tijd Bernold. Keizer Hendrik III bemoeide zich er mee en dwong in 1046 Dirk ertoe die gebieden op te geven. Direct na het vertrek van de keizer begon Dirk de bisdommen Utrecht en Luik te plunderen. Hierop volgde een strafexpeditie van de keizer in 1047 en Dirks burcht in Rijnsburg werd totaal verwoest en ook het dorp Vlaardingen ging in vlammen op.
Dirk bleef ongehuwd. Dirk bleef kinderloos.
Dirk bleef ongehuwd. Dirk bleef kinderloos.
2 Bertrade van Holland, geboren omstreeks 1022. Volgt 1.1.1.1.3.2.
3 Swanhilde van Holland, geboren omstreeks 1024. Volgt 1.1.1.1.3.3.
4 Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland, geboren omstreeks 1025. Volgt 1.1.1.1.3.4.
1.1.1.1.3.2 Bertrade van Holland is geboren omstreeks 1022, dochter van Dirk III, graaf van Holland (zie 1.1.1.1.3) en Othilde van de Nordmark van Saksen.
Notitie bij Bertrade: Vermeld in de annalista saxo met haar zuster.
Bertrade trouwde met Dirk I van Katlenburg. Dirk is een zoon van Udo van Katlenburg. Dirk is overleden op 10-09-1056.
Notitie bij overlijden van Dirk: Gesneuveld tijdens een veldtocht tegen de Liutizen, een Slavische stam in het huidige Polen, samen met markgraaf Willem van de Saksische Noordmark.
Kinderen van Bertrade en Dirk:
1 Dietrich von Katlenburg. Volgt 1.1.1.1.3.2.1.
2 Othelhilde von Katlenburg. Volgt 1.1.1.1.3.2.2.
1.1.1.1.3.2.1 Dietrich von Katlenburg, zoon van Dirk I van Katlenburg en Bertrade van Holland (zie 1.1.1.1.3.2). Dietrich is overleden op 21-01-1085. Dietrich trouwde met Gertrudis von Meissen von Braunschweig. Gertrudis is geboren omstreeks 1058, dochter van Egbert I von Meissen von Brunswijck en Irmengard von Susa. Gertrudis is overleden op 09-12-1117, ongeveer 59 jaar oud. Gertrudis trouwde later omstreeks 1080 met Hendrik de Vette van Northeim (±1052-1101). Gertrudis trouwde later met Heinrich von Eilenburg Wettin.
Notitie bij Gertrudis: Erfgename van de bezittingen van haar vader.
Ook vermeld als Gravin van Brunswijk en regentes van Meissen.
1.1.1.1.3.2.2 Othelhilde von Katlenburg, dochter van Dirk I van Katlenburg en Bertrade van Holland (zie 1.1.1.1.3.2). Othelhilde trouwde met Koenraad von Wettin.
Kind van Othelhilde en Koenraad:
1 Bertrade von Wettin. Volgt 1.1.1.1.3.2.2.1.
1.1.1.1.3.2.2.1 Bertrade von Wettin, dochter van Koenraad von Wettin en Othelhilde von Katlenburg (zie 1.1.1.1.3.2.2). Bertrade is overleden in 1145. Bertrade trouwde met Berengar von Sangerhausen.
1.1.1.1.3.3 Swanhilde van Holland is geboren omstreeks 1024, dochter van Dirk III, graaf van Holland (zie 1.1.1.1.3) en Othilde van de Nordmark van Saksen. Swanhilde is overleden omstreeks 1055, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij Swanhilde: Volgens de kroniekschrijver van de "Annalista Saxo" werd Swanhilde van Loon genoemd naar het kasteel Loon in de Haspengouw, was ze een dochter van Dirk III van Holland en Othelhilde en was ze de moeder van Arnold, burggraaf van Mainz. In het necrologium van het St. Jansklooster te Luik, waarvan de graven van Loon voogden waren, wordt op 31 maart de notitie "Spannehildis comitissima de Los, pro quahabemus II solidos" aangetroffen. Op dezelfde dag herdenkt het necrologium van het klooster Maria-Laach het overlijden van Swanhilde comtissa. Haar vermelding in dit necrologicum doet vermoeden, dat zij na 1093 is overleden, het jaar waarin de voorbereidingen voor de stichting van het benediktijnenklooster Maria-Laach werden getroffen.
Swanhilde komt verder in geen enkele oorkonde voor.
Als de vermelde vermoedelijke overlijdensdatum van Swanhilde juist is, kan haar echtgenoot niet dezelfde zijn als Emmo van Looz die in 1078 is overleden en een weduwe naliet met de naam Ermengarde.
Swanhilde trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1047 met Emmo II (Irmfried) van Looz (Loon), ongeveer 22 jaar oud. Emmo is geboren omstreeks 1025, zoon van Arnulf (Arnold) van Looz (Loon) en Ermengardis. Emmo is overleden op 17-01-1078, ongeveer 53 jaar oud. Emmo trouwde later omstreeks 1055 met Irmengard van Horne?? (±1040-na 1078).
Notitie bij Emmo: https://nl.wikipedia.org/wiki/Emmo_van_Loon
Zie ook Arnold Jan Bijsterveld: De volle middeleeuwen (900-1200); Van Karolingische kernregio tot territoriale lappendeken.
Voorheen werd aangenomen dat Emmo de zoon was van graaf Giselbert van Loon, maar waarschijnlijk was hij de zoon van diens broer Arnulf van Haspinga, omdat dit verklaart waarom "Arnold" de steeds terugkerende naam van het geslacht werd.[1]
Emmo’s jongere broer Otto II van Duras was abt in de abdij van Sint-Truiden. Tussen 1046 en 1078 werden Emmo en Otto samen als comites de Los vermeld, hetgeen doet vermoeden dat ze het graafschap samen bestuurden. De stelling dat Emmo trouwde met een erfdochter van Horne is al lang achterhaald;[2] intussen staat vast dat hij trouwde met Swanhilde, dochter van Dirk III van Holland[3]

[1] Geert Souvereyns & Arnoud-Jan Bijsterveld, "De graven van Loon"
[2] Mathias Joseph Wolters, Notice historique sur l’ancien comté de Hornes & sur les anc. seigneuries de Weert, Wessem, Ghoor et Kessenich (Gyselynck, Gent, 1850), p 10 (noot Anne Post: onbetrouwbaar volgens van de Boel)
[3]Henk Verdonk, "Stammen de heren van Herlaer af van de graven van Loon" - in "Het oude land van Loon vol 77 (Hasselt, 1998), p 250-253.

W M van de Boel vindt de vermelde binding van het huis Horne aan het huis Looz/Loon door het huwelijk van Emmo van Looz met Ermengarde van Horn achterhaald en verwijst naar diverse modernere publicaties. Uit later bekend geworden gegevens is Emmo de Looz gehuwd met Swanhilde van Holland, dochter van Dirk III van Holland.
Wanneer we de tijdbalk in acht nemen en de namen van de vermelde kinderen van Emmo dan moet worden aangenomen dat Emmo twee keer getrouwd moet zijn geweest.
Uit de bekende overlijdensdata kan worden afgeleid dat Emmo’s eerste vrouw Swanhilde moet zijn geweest en dat hij daarna getrouwd is met Ermengarde. Arnold en Dirk moeten verwekt zijn na 1055, dus bij Ermengarde en mogelijk ook Hendrik.
1.1.1.1.3.4 Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland is geboren omstreeks 1025, zoon van Dirk III, graaf van Holland (zie 1.1.1.1.3) en Othilde van de Nordmark van Saksen. Floris is overleden op 28-06-1061 in Nederhemert, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij Floris: Volgt zijn broer Dirk IV op in 1049. Floris raakte in conflict met de keizer door zijn tol op de Merwede. Op 30-04-1054 werd hij vervallen verklaard van zijn leenrechten door keizer Hendrik IV, die deze rechten gaf aan de bisschop van Utrecht. Floris trok zich daar niets van aan, maar in 1058 gaf keizerin-regentes Agnes bevel om Floris tot de orde te roepen. Floris was zwaar in de minderheid maar door listen wist hij de troepen van Keulen, Brunswijk en Cuijk te verjagen.
In 1061, bij Neder Hemert versloeg hij de Friese graaf Egbert I en dacht de strijd gewonnen te hebben; maar Herman van Cuijk, burggraaf van Utrecht overviel Floris heimelijk aan de oevers van de Maas en Floris sneuvelde samen met honderden van zijn mannen.
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/dietriche_grafen_von_holland/florenz_1_graf_von_holland_1061/florenz_1_graf_von_holland_+_1061.html; Vermeld als graaf in Friesland.
Florenz I. folgte seinem Bruder Dietrich IV. 1049 in der Regierung, unterwarf sich Kaiser HEINRICH III. und behauptete damit sein Erbe. Er setzte die traditionellen Fehden fort und wurde von Markgraf Ekbert I. von Braunschweig-Meißen aus Rivalität um Friesland ermordet.
Floris trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1053 met Gertrudis van Saksen-Billung, ongeveer 20 jaar oud. Gertrudis is geboren omstreeks 1033, dochter van Bernhard II von Sachsen Billung en Eilika von Schweinfurt. Gertrudis is overleden op 04-08-1115, ongeveer 82 jaar oud. Zij is begraven in Veurne. Gertrudis trouwde later in 1063 met Robrecht I de Fries, graaf van Vlaanderen.
Notitie bij Gertrudis: Was voogdes over zoon Dirk V;
Kinderen van Floris en Gertrudis:
1 Dirk V van Holland, geboren in 1054. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.
2 Floris II van Gent [1.1.1.1.3.4.2].
3 Albrecht van Gent [1.1.1.1.3.4.3].
4 Floris van Gent [1.1.1.1.3.4.4].
5 Peter van Gent [1.1.1.1.3.4.5].
6 Bertha van Gent, geboren omstreeks 1054. Volgt 1.1.1.1.3.4.6.
7 Machteld van Gent [1.1.1.1.3.4.7].
8 Adela van Gent. Volgt 1.1.1.1.3.4.8.
1.1.1.1.3.4.1 Dirk V van Holland is geboren in 1054, zoon van Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland (zie 1.1.1.1.3.4) en Gertrudis van Saksen-Billung. Dirk is overleden op 17-06-1091, 36 of 37 jaar oud. Hij is begraven in Abdij van Egmond.
Notitie bij Dirk: Dirk V was pas 7 jaar toen zijn vader sneuvelde in 1061. Zijn moeder trad op als regentes.
Bisschop Willem I van Utrecht profiteerde hiervan om het Rijnland en het Kennemerland in te nemen. Dit werd goedgekeurd door keizerin Agnes van Poitou, de regentes van Duitsland.
Van het graafschap bleven zo de meest noordelijke en zuidelijke gebieden over. Zijn moeder begreep dat zij een sterke bondgenoot nodig had, daarom trouwde ze in 1063 met Robrecht I van Vlaanderen. Dirk ontving Vlaanderen ten oosten van de Schelde en de eilanden ten westen van de Schelde (o.a. Walcheren), als vergoeding voor het verlies van zijn domein.
Robrecht wist het Rijnland en Kennemerland weer terug te veroveren. In 1076 verzamelde Dirk een Vlaams leger en probeerde zijn graafschap te heroveren. De nieuwe bisschop Koenraad verschanste zich in het kasteel van IJsselmonde. Dirk wist het kasteel te veroveren. Koenraad sloot vrede en gaf daarbij het Rijnland en Kennemerland terug aan Dirk.
Uit andere bron:
Na de dood van zijn vader in 1061 werd Rijnland ingenomen door de bisschop van Utrecht Willem I. Dirk V was toen 7 jaar en zijn moeder was regentes. Zijn graafschap was in tweeën gespleten; het noordelijk deel, het Kennemerland raakte hij in 1071 ook nog kwijt, maar na de moord op Godfried met de Bult in 1076 werd hij opnieuw aangesteld tot graaf. Dat kwam omdat zijn moeder in 1063 hertrouwde met Robrecht de Fries, graaf van Vlaanderen. Dirk V verkreeg Vlaanderen ten oosten van de Schelde en de eilanden ten westen van de Schelde, o.a. Walcheren. Deze lagen direct ten noorden van de Gentse goederen, het land van Waas. Dit als vergoeding voor zijn verloren graafschap Rijnland. Zijn stiefvader Robrecht wist het Rijnland en Kennemerland terug te veroveren, onttrok de Zuid Hollandse eilanden aan de Utrechtse bisschop en nam in 1076 met een sterk Vlaams leger, de sterkte IJsselmonde in. Hier had de Utrechtse bisschop Koenraad zich verschanst. Koenraad sloot daarop vrede en gaf het Rijnland c.s terug in leen aan Dirk V.
Dirk trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1080 met [waarschijnlijk] Othilde van Saksen, ongeveer 15 jaar oud. Othilde is geboren omstreeks 1065. Othilde is overleden op 18-11-1120, ongeveer 55 jaar oud.
Kind van Dirk en Othilde:
1 Floris II de vette van Holland, geboren in 1081. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.
1.1.1.1.3.4.1.1 Floris II de vette van Holland is geboren in 1081, zoon van Dirk V van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1) en Othilde van Saksen. Floris is overleden op 02-03-1121, 39 of 40 jaar oud. Hij is begraven in Abdij van Egmond.
Notitie bij Floris: Vermeld als graaf vanaf 1091, na de dood van zijn vader.
Floris kreeg van de bisschop van Rijnland de titel Graaf van Holland. Floris II is de eerste die zo werd genoemd, daarvoor werd zijn domein nog als het graafschap Friesland aangeduid. Floris verwierf grote rijkdom door de ontginning van de veengebieden in het Rijnland en door tolheffing op de grote rivieren, met name bij Vlaardingen waar in die tijd de Lek, Waal en Maas samen in de Noordzee uitmondden. Hij heeft tijdens zijn regering diverse houten kerken vervangen door kerken van tufsteen.
Bijgenaamd de Vette, of de Dikke. (Florentius Crassus)
Waarschijnlijk een gevolg van de verworven rijkdommen vooral vanwege de tolheffing bij Vlaardingen, waar Rijn, Maas en Waal samen naar zee stromen.
Nam geen deel aan de eerste kruistocht in 1096. Stimuleerde omstreeks die tijd de veenontginningen langs de grote rivieren. Voerde in 1101 als eerste de titel graaf van Holland (Florentius comes de Hollant) als leenman van de bisschop van Utrecht. Zijn graafschap omvatte de gehele kuststrook en de lage landen ernaast, tussen Gent en Alkmaar.
Ook hij bevorderde de verdere ontginning van veengronden in het Rijnland.
Floris trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1108 met Gertrud (Petronella) van Opper Lotharingen, ongeveer 23 jaar oud. Gertrud is geboren omstreeks 1085.
Notitie bij Gertrud: Noemde zich Petronilla van Saksen na haar huwelijk. Ook vermeld als Gertud van Sachsen.
Kinderen van Floris en Gertrud:
1 Dirk VI van Holland, geboren omstreeks 1108. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.
2 Floris de Zwarte van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.2], geboren omstreeks 1110. Floris is overleden in 1133 in Utrecht, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij Floris: Kwam een paar maal tegen zijn broer in opstand. In 1131 boden de West Friezen hem aan om hun Heer te worden.
De broedertwist werd door tussenkomst van hun oom koning Lotharius II in 1132 bijgelegd.

Uit wikipedia:
Deze Floris (bijgenaamd de Zwarte) bezat wel de ambities die bij zijn oudere broer leken te ontbreken. Hij kwam openlijk in opstand tegen zijn broer en werd van 1129 tot 1131 ook als graaf van Holland in oorkonden genoemd. Zelfs Rooms-koning Lotharius en bisschop Andries van Utrecht erkenden Floris als de rechtmatige graaf van Holland. In maart 1131 werd Dirk VI echter weer officieel graaf van Holland genoemd en leken de broers zich te hebben verzoend.
Zo’n 6 maanden later (augustus 1131) stonden de broers alweer tegenover elkaar, nadat de opstandige Westfriezen Floris de heerschappij over heel West-Friesland hadden aangeboden. Floris accepteerde dit maar al te graag en ook de Kennemers sloten zich daarna bij de opstand aan. Een jaar later, in augustus 1132, kwam Rooms-koning Lotharius tussenbeide en werd de broedertwist wederom bijgelegd, ook al had dit weinig invloed op het verzet van de Friezen.
Floris kwam in conflict met de familie van Cuijk toen zijn huwelijksaanzoek aan een van de dochters van de familie werd afgewezen. Floris viel bisschop Andries van Cuijk aan en bezette de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijk trokken met een leger naar Utrecht. Zij verrasten Floris toen die buiten de stad aan het jagen was en doodden hem.
Dirk verwoestte daarop het kasteel van Herman bij Lexmond en Herman, Godfried en Andries moesten vluchten. Pas toen er een nieuwe keizer kwam (Koenraad III van Hohenstaufen), kon een vrede worden bereikt. Andries werd hersteld als bisschop, maar Herman moest voortaan Dirk als zijn heer erkennen voor zijn bezittingen bij Lexmond.
1.1.1.1.3.4.1.1.1 Dirk VI van Holland is geboren omstreeks 1108, zoon van Floris II de vette van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1) en Gertrud (Petronella) van Opper Lotharingen. Dirk is overleden op 05-08-1157, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven in Rijnsburg.
Notitie bij Dirk: Graaf van Holland en Midden Friesland en Urk/Emelweerd. Graaf van Bentheim.
Hij was graaf van Holland van 1121 tot 1129 en van 1131 tot zijn overlijden in 1157.
Stond tot zijn meerderjarigheid onder voogdij van zijn moeder Petronella. Hij huwde met Sophia van Reineck, waardoor het graafschap Bentheim in handen van de graven van Holland kwam. Zijn jongere broer Floris kwam een paar maal tegen hem in opstand en in 1129 werd Floris graaf tot 1131, vanwege de steun van zijn moeder, de bisschop van Utrecht Andries van Cijck en de roomse koning Lotharius III, zijn oom. In 1131 verloor hij die steun en moest vluchten naar het gebied van de West Friezen. Deze waren tegen Dirk VI in opstand gekomen. Zij boden Floris de heerschappij over West Friesland aan en ook de Kennemers sloten zich bij hun aan. In 1132 werd de broedertwist door tussenkomst van Lotharius bijgelegd. In 1133 bezette Floris de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijck trokken met een leger naar Utrecht. In 1139 ondernam hij een bedevaart naar het Heilige Land en verwierf van paus Innocentiüs II de onafhankelijkheid van de Utrechtse kerk voor de abdijen van Egmond en van Rijnsburg. Deze werden het bijzonder eigendom van de Pauselijke Stoel.
Met de bouw van het klooster te Egmond was begonnen in het jaar 1140. Dirks moeder draagt het klooster na gereedkoming op aan paus Innocentiüs II. De voogdij komt bij de graven van Holland en komt erfelijk toe aan het geslacht Egmond. beginnend met kwade Wouter van Egmond, die in 1208 overlijdt. Abt wordt Walter, eerder proost van de abdij te Lens van de abdij van Gent; waarschijnlijk heeft hij annalen van Gent naar Egmond overgebracht. De beide kloosters werden door deze constructie aan de heerschappij van de bisschop van Utrecht onttrokken.
In 1143 trok hij ten strijde tegen Herbert, de bisschop van Utrecht.
Zie: http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/gravenoprij1.pdf
Dirk is begraven in de in 1133 door zijn moeder gestichtte abdij van Rijnsburg.
Dirk trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1124 met Sophia von Salm von Rieneck, ongeveer 9 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1115, dochter van Otto I van Salm graaf von Rieneck en Gertrudis Palatina van Northeim. Sophia is overleden in 1176 in Jeruzalem, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Sophia: Gravin van Bentheim.
Kind van Dirk uit onbekende relatie:
1 Robert van Bentheim, geboren in 1126. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.
Kinderen van Dirk en Sophia:
2 Floris III van Holland, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.
3 Dirk van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.3], geboren omstreeks 1138. Dirk is overleden in 1151, ongeveer 13 jaar oud.
4 Otto van Holland van Bentheim, geboren omstreeks 1142. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.
5 Boudewijn van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.5]. Boudewijn is overleden op 30-04-1196 in Mainz.
Notitie bij Boudewijn: Uit Wikipedia:
Bisschop van Utrecht van 04-07-1178 tot 1196.
Boudewijn was een zoon van graaf Dirk VI van Holland en Sophia van Rheineck en een broer van graaf Otto van Bentheim en graaf Floris III van Holland. Vooraleer bisschop van Utrecht te worden, was Boudewijn volgens sommige bronnen aartsbisschop van Bremen en kapelaan van Hendrik de Leeuw. Als bisschop van Utrecht kon het graafschap Holland zijn macht in Utrecht versterken. Tijdens zijn regering was hij in strijd met hertog Otto I van Gelre over de Veluwe en Salland en met de burggraven van Groningen en Coevorden. De oorlogen in het Oversticht, waar plunderingen van bisschoppelijke goederen bovendien schering en inslag waren, legden een zware wissel op de financiën van het bisdom. Boudewijn werd na zijn dood bijgezet in de Dom van Utrecht.
6 Dirk van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.6]. Dirk is overleden op 28-08-1197 in Padua.
Notitie bij Dirk: Werd in 1196 domproost van Utrecht en in 1197 bisschop van Utrecht.
Uit Wikipedia:
Dirk van Holland was een zoon van graaf Dirk VI van Holland en Sofia van Bentheim en daarmee een broer van graaf Floris III en bisschop Boudewijn II.
Dirk werd in 1196 domproost in Utrecht. Na de dood van zijn broer werd hij door de Hollandse partij als kandidaat voor de Utrechtse zetel naar voren geschoven, hierin gesteund door keizer Hendrik VI. Gelre kwam met Arnold van Isenburg, gesteund door de paus en de aartsbisschop van Keulen. Hierdoor ontstond een impasse, waarin Dirk als bisschop van het Nedersticht werd erkend, en Arnold van Isenburg als bisschop van het Oversticht.
Beide kandidaten reisden daarop naar Rome, waar Arnold in 1196 door paus Innocentius III tot bisschop van Utrecht werd gewijd. Snel daarna overleed hij en Dirk I werd alsnog geconsacreerd. Hij overleed op de terugweg van Rome naar Utrecht te Pavia.
7 Sophia van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.7].
8 Hadewich van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.8].
9 Geertruid van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.9].
10 Petronilla van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.10].
1.1.1.1.3.4.1.1.1.1 Robert van Bentheim is geboren in 1126, zoon van Dirk VI van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1). Robert is overleden in 1190, 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Robert: Buitenechtelijke zoon van Dirk (Dietrich) VI, als legitieme zoon opgevoed.
Zijn beide zonen zijn gesneuveld in 1227, slag bij Ane.
Kinderen van Robert uit onbekende relatie:
1 Florens van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.1]. Florens is overleden in 1227.
2 Florin van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.1.2]. Florin is overleden in 1227.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2 Floris III van Holland is geboren omstreeks 1140, zoon van Dirk VI van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1) en Sophia von Salm von Rieneck. Floris is overleden op 01-08-1190 in Antiochia, ongeveer 50 jaar oud. Hij is begraven in Tyrus in de Petruskerk naast keizer Frederik Barbarossa.
Notitie bij Floris: Graaf van Holland; vermeld tussen de jaren 1157 en 1190.
Vanaf 1165 gezamenlijk met de bisschop van Utrecht uitvoerder van de grafelijke rechten in Westerlauwers Friesland.
Was een trouw bondgenoot van keizer Frederik Barbarossa.
In 1158, 1176 en 1178 streed hij met hem in Italië. Dat leverde hem de status van Rijksvorst op.
Hij was voortdurend in strijd met de West Friezen. De West Friezen verwoestten tot twee keer toe Alkmaar en Floris op zijn beurt verwoeste Schagen, Winkel en Niedorp. Toen Floris in 1184 Texel veroverde, gaven de West Friezen hun strijd op. De West Friezen werden verplicht om 4000 zilveren marken te betalen.
In 1165 kwam Floris al in conflict met de bisschop van Utrecht over de aanleg van een dam in de Oude Rijn bij Zwammer, de Zwammerdam. Ook maakte de bisschop aanspraken over de heerschappij over de inkomsten uit West Friesland. Keizer Frederik I van Hohenstaufen besliste dat de inkomsten tussen graaf en bisschop gelijkelijk moesten worden verdeeld. Floris stelde ook een tol in bij Geervliet, gericht op de scheepvaart tussen Vlaanderen en de Rijn. De graaf van Vlaanderen, Filips van de Elzas, wist Filips van Hollant te bewegen die weer op te heffen, doch in 1166 stelde hij die weer in. Filips van Vlaanderen kwam daarop met een leger naar het noorden en nam Filips van Hollant gevangen. In het daarop volgende verdrag van Brugge moest Filips van Hollant de tol opheffen en erkennen dat de heerschappij over Zeeland aan Vlaanderen toebehoorde.
Floris trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 28-09-1162 met Adelheid van Schotland. Adelheid is overleden op 11-01-1208.
Kinderen van Floris en Adelheid:
1 Margaretha van Holland, geboren omstreeks 1161. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.1.
2 Dirk VII van Holland, geboren in 1163. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.2.
3 Willem I van Holland, geboren omstreeks 1166. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.
4 Hendrik van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.4], geboren omstreeks 1165.
5 Adelheid van Holland, geboren omstreeks 1163. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.5.
6 Floris van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.6]. Floris is overleden op 30-11-1210 in Utrecht.
Notitie bij Floris: Proost van Utrecht
7 Agnes van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.7]. Agnes is overleden in 1228.
Notitie bij Agnes: Abdis in Rijnsburg
8 Boudewijn van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.8].
9 Sophia van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.9].
10 Elisabeth van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.10].
11 Mechtild van Holland. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.1 Margaretha van Holland is geboren omstreeks 1161, dochter van Floris III van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Margaretha is overleden in 1203, ongeveer 42 jaar oud. Margaretha trouwde met Dirk IV graaf van Kleef.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.2 Dirk VII van Holland is geboren in 1163, zoon van Floris III van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Dirk is overleden op 04-11-1203 in Dordrecht, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Omdat hij geen zonen had maakte hij Holland erfelijk voor vrouwen.
Hij kreeg onenigheid met zijn jongere broer Willem, die steun zocht bij de West Friezen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Willem het bestuur kreeg over het graafschap Midden Friesland.
In 1202 kwam Dirk met een leger naar Brabant om Otto van Gelre bij te staan in een conflict met de hertog van Brabant. Op 7 september 1202 verwoeste Dirk het net gestichte ’s Hertogenbosch. Op de terugweg werd hij echter bij Heusden door een sterk leger van de Hertog gevangen genomen, maar werd weer vrijgelaten na een zeer ongunstige overeenkomst te hebben gesloten. Het gebied ten zuiden van het Hollands Diep moest hij aan de Hertog afstaan en hij moest de Hertog als leenheer erkennen voor het gebied Zuid Holland. De bisschop van Utrecht moest hij als leenheer erkennen voor het overige deel van Holland. De graven van Holland waren daardoor hun overwicht in de Noordelijke Nederlanden kwijt.
Hij overleed te Dordrecht en zijn lijk werd per schip naar Egmond vervoerd om in het klooster te worden begraven.
Dirk trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1186 in Loosduinen met Aleida van Kleef, ongeveer 16 jaar oud. Aleida is geboren omstreeks 1170, dochter van Dirk van Kleef.
Kinderen van Dirk en Aleida:
1 Ada van Holland, geboren in 1188. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.2.1.
2 Aleidis van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.2.2]. Aleidis is overleden vóór 1203.
3 Petronilla van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.2.3].
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.2.1 Ada van Holland is geboren in 1188, dochter van Dirk VII van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.2) en Aleida van Kleef. Ada is overleden in 1223, 34 of 35 jaar oud. Zij is begraven in Herkenrode.
Notitie bij overlijden van Ada: Thomas Bohn (dissertatie 2002) stelt haar sterfdatum tussen 1234 en 1237.
Notitie bij Ada: Ada was als enige van de drie kinderen nog in leven in 1203, toen haar vader stierf. Zij huwde door toedoen van haar moeder en om haar positie te verstevigen, direct na haar vaders dood en nog voor de begrafenis van haar vader, met Lodewijk II van Loon.
Haar oom Willem betwiste haar de opvolging in de grafelijke rechten van haar vader, vanwege de algemene opvatting dat vrouwen geen recht hadden op de troon. Willem riep zichzelf uit tot graaf van Holland, met steun van de edelen van Kennemerland. Hij had te laat gehoord dat zijn broer was overleden en wilde later de herdenkingsdienst bijwonen, maar kreeg geen toestemming van zijn schoonzuster daartoe. Zijn medestanders waren verbolgen en beraamden een overval. Getrouwen van Ada kregen hier lucht van en Ada vluchtte in het geheim ’s nachts van Haarlem, waar zij verbleef voorafgaand aan de maandelijkse herdenkingsdienst voor haar vader, richting Utrecht met haar moeder, waar zij behouden aankwamen.
Maar getrouwen van haar oom Willem brachten haar zo in het nauw dat ze zich na enige tijd verschanste in de door vertrouwelingen van haar bemachtigde burcht van Leiden. Philips van Wassenaar, de burggraaf van Leiden, nam na een kort beleg de burcht in en Ada werd door haar oom Willem geïnterneerd op Texel. Later werd ze naar de Engelse koning Jan zonder Land gezonden. Daarna volgde veel strijd, wat bekend staat als de Loonse oorlog, eindigend in 1206 met het verdrag van Brugge. (Zie bij Willem I)
In 1207 wist Lodewijk van Loon zijn vrouw Ada vrij te krijgen, maar zij moest haar claim op het graafschap Holland opgeven.
Ada trouwde, 14 of 15 jaar oud, op 04-11-1203 in Dordrecht met Lodewijk II graaf van Looz (Loon), ongeveer 43 jaar oud. Lodewijk is geboren omstreeks 1160, zoon van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre. Lodewijk is overleden in 07-1218, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Volgt in 1195 zijn vader op als graaf van Loon.
Verbleef voor zijn huwelijk enige tijd bij heer Dirk van Altena om op afroep te kunnen vertrekken naar Dordrecht, waar zijn a.s. schoonvader stervende was en waar zijn a.s. schoonmoeder het huwelijk heimelijk voorbereide en deze wilde voltrekken, onmiddellijk na de dood van haar man, om hiermee de belangen van haar dochter in de erfopvolging veilig te stellen.
Vermeld in een oorkonde van 1204, opgenomen in het Groot Plakkaat en Charterboek voor Friesland, waarin het verdrag van vrede tussen de bisschop van Utrecht en Lodewyk, graaf van Loon, door bemiddelaars gemaakt, wordt beschreven.
Lodewijk staat af aan de bisschop het leengoed de Nagele, dat onterecht in zijn bezit was en vroeger door de bisschop eens in leen is gegeven aan Johan van Ahaus.
Verder zullen de bisschop en de graaf van Holland gezamenlijk een graaf naar Friesland (Oostergo, Westergo en Staveren) zenden om de burgerlijke rechtspraak te doen en de opbrengsten delen.
1213; Lodewijk II van Loon schaart zich aan de zijde van Hugo van Pierrepont aan de vooravond van de Slag van Steppes, waar de hertog van Brabant werd verslagen.
Vermeld in een oorkonde van 29 juli 1215 opgemaakt te Aken als getuige in een akte waarin: "Friedrich bestätigt auf Bitte seiner getreuen Bürger von Aachen, welche Stadt als diejenige, wo die römischen Könige zuerst geweiht werden, nach Rom alle Lande und Städte an Würdigkeit übetrifft, denselben alles Recht und jede Freiheit, welche sein glorreicher Vorfahr Karl der Große ihnen vor anderen gegeben hat, sowie dasjenige, was seine Vorfahren Friedrich I. und Heinrich VI. denselben hinzugefügt haben, nämlich, daß nicht nur die dort Geborenen, sondern alle Einwohner und Ankömmlinge frei von irgendeiner Dienstbarkeit leben sollen, auch wenn sie sich anderswo aufhalten, daß sie frei von Zoll oder anderen Abgaben im ganzen römischen Reich Handel treiben dürfen, daß kein vom Reich eingesetzter Richter oder sonst wer sie zu irgendeiner Abgabe nötigen solle, es sei denn, was sie dem König oder Kaiser aus gutem Willen geben wollen, daß der ungerechte Brauch einer von den Verkäufern von Brot und Bier zu zahlenden Abgabe beseitigt sein solle, daß sie zu keinem Dienst außerhalb der Stadt verpflichtet sein sollen, von dem sie nicht bis Sonnenuntergang zurückgekehrt sein können, daß der von ihm eingesetzte Richter nur nach Urteil der Schöffen vorgehe".
Onder de getuigen hertog Hendrik van Limburg, graaf Walram van Luxemburg, graaf Lodewijk van Los, graaf Gerard van Gelre,
Ada en Lodewijk bleven kinderloos.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3 Willem I van Holland is geboren omstreeks 1166, zoon van Floris III van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Willem is overleden op 04-02-1222, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rijnsburg.
Notitie bij Willem: Vermeld op 2 augustus 1215 als getuige in een zgn "Königsurkunde" opgemaakt in Neuss. Aanwezigen o.a. Lodewijk hertog van Baiern, Hendrik hertog van Brabant, graaf Adolf van Berg, Hendrik hertog van Limburg en zijn zoon Walrav, graaf Willem van Holland, graaf Frederik van Altena en graaf Adolf van Mark.
Graaf van Holland en van midden Friesland vanaf 1206, na strijd met Lodewijk van Loon, die was getrouwd met Ada, de dochter van zijn broer Dirk VII die in 1203 was overleden.
In 1213 door keizer Otto IV erkend als graaf over geheel Holland.
Nam deel aan de derde kruistocht in 1189 waarbij zijn vader overleed in 1190. Zelf werd hij op de terugtocht in Frankrijk gevangen genomen. In 1191 keerde hij in Holland terug maar raakte in onmin met zijn oudere broer Dirk, die zijn vader was opgevolgd als graaf. Willem zocht steun bij de opstandige Friezen.hij kon zelf niet weg uit Zeeland en daarom stuurde hij zijn vrouw Aleid met een leger naar West Friesland. In 1195 kwam het tot een treffen tussen Aleid en haar zwager Dirk. Aleid won door de leiders van Niedorp en Winkel om te kopen. Het geschil werd bijgelegd en Willem kreeg het bestuur over het graafschap Midden Friesland. (Het huidige Friesland) Willem kreeg al snel weer een conflict met zijn broer. Hendrik de Kraan, heer van Kuinre hield strooptochten in Midden Friesland. Willem vernietigde daarop de burcht van Kuinre. Dirk VII had echter in 1196 het tijdelijk bewind over het bisdom Utrecht van keizer Hendrik VI gekregen en had zijn oom Dirk van Holland aangesteld als bisschop. Hendrik van Kuinre was leenman van de bisschop en Dirk kon dus niet toestaan dat diens goederen vernield werden. Hij liet zijn broer Willem door Hendrik van Kuinre gevangen nemen. Willem ontsnapte en vluchtte naar Otto I van Gelre. Deze lag ook in een conflict met Dirk van Holland, omdat hij pogingen ondernam om het Oversticht (Drenthe en Overijssel) te bemachtigen. In 1197 trouwde Willem met de dochter van zijn gastheer. In 1203 betwiste hij, na de dood van zijn broer, zijn nicht Ada de opvolging in de adellijke leenrechten van haar vader. In 1204 wist Lodewijk van Loon, de man van Ada, met hulp van de graaf van Vlaanderen en de bisschoppen van Luik en Utrecht, Willem te verdrijven naar Zeeland. In 1205 heroverde Willem echter zijn voormalig graafschap. In 1206 werd de vrede in deze "Loonse oorlog" getekend. Willem kreeg Zeeland en de streek rond Geertruidenberg en Lodewijk van Loon de rest. Maar in 1213 kreeg Willem het hele graafschap Holland als rijksleen van keizer Otto IV. In 1214 trok Willem met keizer Otto op en nam deel in de slag bij Bouvines. Hij wordt daar de behaarde graaf van Holland genoemd.
In 1216 nam Willem deel aan een Franse expeditie naar Engeland tegen Jan zonder Land. De Engelse koning bracht het verdrag van 1206 weer boven water en erkende alleen Lodewijk van Loon als graaf van Holland. Deze Jan bereikte ook dat Willem in 1216 werd geëxcommuniceerd door de Paus. Om van de ban af te komen heeft Willem in 1217 deel genomen aan de vijfde kruistocht. Op die tocht verwierf hij veel roem. Via een tussenstop in Portugal vanwege storm, hielp hij de Portugeze koning de Moren te verdrijven. In 1220 keerde hij terug na onenigheid met de pauselijke afgezant Pelagius over het afwijzen van de voorstellen van de Egyptische sultan al-Kamil om het ingenomen Damiate te ruilen voor Jeruzalem. Willem I verleende stadsrechten aan Geertruidenberg in 1213, Middelburg in 1217, Dordrecht in 1220 en waarschijnlijk heeft hij ook Leiden stadsrechten verleend. Tijdens zijn bewind zijn de dijken van de Hollandse Waard aangelegd. Ook de Hoogheemraadschappen zijn toen ontstaan.
Op zijn ambtszegel stond het opschrift Wilhelmus Comes Frisiae.
Willem:
(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, in 1197 in Staveren met Adelheid van Gelre, ongeveer 19 jaar oud. Adelheid is geboren omstreeks 1178, dochter van Otto I van Zutfen van Gelre en Richardis van Scheyern Wittelsbach. Adelheid is overleden op 12-02-1218, ongeveer 40 jaar oud. Zij is begraven in Rijnsburg.
(2) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, omstreeks 1220 met Maria van Brabant.
Notitie bij Maria: weduwe van keizer Otto IV.
Kinderen van Willem en Adelheid:
1 Floris IV van Holland, geboren op 24-06-1210. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.1.
2 Ada van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.2], geboren in 1202. Ada is overleden in 1258, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Ada: Abdis van Rijnsburg
3 Otto III van Holland, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.3.
4 Ricardis van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.4]. Ricardis is overleden op 03-01-1262.
5 Willem van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.5]. Willem is overleden in 1238.
Notitie bij Willem: Overleden tijdens een toernooi.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.1 Floris IV van Holland is geboren op 24-06-1210, zoon van Willem I van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3) en Adelheid van Gelre. Floris is overleden op 19-07-1234 in Corbie Frankrijk, 24 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rijnsburg.
Notitie bij Floris: Tot zijn 12e verjaardag stond hij onder voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim.
Hij overleefde de Slag bij Ane in 1227, waarbij de bisschop Otto van Utrecht en zeer veel edelen omkwamen in het moeras en werden afgeslacht door de Drentse boeren onder leiding van Rudolf van Coevorden.
Floris trouwde, 14 jaar oud, op 06-12-1224 in Antwerpen met Machteld van Brabant, 18 of 19 jaar oud. Machteld is geboren in 1205, dochter van Hendrik I van Brabant en Mathilde van Lotharingen gravin van Boulogne. Machteld is overleden in 1267, 61 of 62 jaar oud. Machteld trouwde voorheen met Hendrik VI van Brunswijk.
Kinderen van Floris en Machteld:
1 Willem II van Holland, geboren omstreeks 1228. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.1.1.
2 Hendrik van Holland [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.1.2].
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.1.1 Willem II van Holland is geboren omstreeks 1228, zoon van Floris IV van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.1) en Machteld van Brabant. Willem is overleden op 28-01-1256 in Hoogwoud, ongeveer 28 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Middelburg (herbegraven).
Notitie bij Willem: Van 1248 tot 1256 ook koning van het Heilige Roomse Rijk en daarmee kandidaat om tot keizer te kunnen worden gekroond.
Willem trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1252 met Elisabeth van Brunswijk.
Kind van Willem en Elisabeth:
1 Floris V van Holland, geboren op 24-06-1254 in Leiden. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.1.1.1.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.1.1.1 Floris V van Holland is geboren op 24-06-1254 in Leiden, zoon van Willem II van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.1.1) en Elisabeth van Brunswijk. Floris is overleden op 27-06-1296, 42 jaar oud.
Notitie bij Floris: 1 februari 1270; Graaf floris V, die zijn nicht Aleydis, dochter van Bisschop Otto van Utrecht, ten huwelijk heeft gegeven aan Boudinus de Nortich, belooft haar als bruidsgift 200 ponden Hollands.
Floris trouwde, 13 of 14 jaar oud, in 1268 met Beatrix van Dampierre van Vlaanderen.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.3 Otto III van Holland is geboren omstreeks 1215, zoon van Willem I van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3) en Adelheid van Gelre. Otto is overleden op 27-03-1249, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Otto: 2e zoon van graaf Willem I van Holland en Aleid van Gelre.
Bisschop van Utrecht van 1233 tot 1249. Kon in 1245 pas tot bisschop worden geweid wegens verzet van de Utrechtse kapittels.
Was voogd vanaf 1234 over de zoon van zijn broer Floris IV die in dat jaar overleed.
Kind van Otto uit onbekende relatie:
1 Aleydis van Holland, geboren vóór 1249. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.3.1.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.3.1 Aleydis van Holland is geboren vóór 1249, dochter van Otto III van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.3.3).
Notitie bij Aleydis: 1 februari 1270; Graaf floris V, die zijn nicht Aleydis, dochter van Bisschop Otto van Utrecht, ten huwelijk heeft gegeven aan Boudinus de Nortich, belooft haar als bruidsgift 200 ponden Hollands.
Aleydis trouwde met Boudinus van Nortich.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.5 Adelheid van Holland is geboren omstreeks 1163, dochter van Floris III van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Adelheid is overleden na 1205, minstens 42 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 13 jaar oud, in 1176 met Otto I markgraaf van Brandenburg, 49 of 50 jaar oud. Otto is geboren op 21-06-1126. Otto is overleden op 07-03-1184, 57 jaar oud.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11 Mechtild van Holland, dochter van Floris III van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Mechtild is overleden in 1223. Mechtild trouwde met Arnold I heer van Almelo graaf van Altena-Ilsenburg. Arnold is geboren vóór 1166, zoon van Eberhart I van Altena en Adelheid van Kleef. Arnold is overleden in 1209, minstens 43 jaar oud.
Kinderen van Mechtild en Arnold:
1 Eberhard II van Altena [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.1].
2 Frederik van Altena-Ilsenburg [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.2].
3 Diederik van Münster [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.3].
4 Engelbert van Osnabrück [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.4].
5 Bruno van Osnabrück [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.5].
6 Agnes van Altena [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.6].
7 Philip van Altena [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.7].
8 Godfried van Altena [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.8].
9 Adolf van Altena [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.9], geboren omstreeks 1195.
Notitie bij Adolf: Mogelijk vermeld in een oorkonde van 20 september 1224 Oorkondenboek Osnabrück waarbij Sophia, vrouw van Otto van Ravensberg door koning Hendrik beleend wordt met het graafschap Eemsgau op voorspraak van aartsbisschop Engelbert van Keulen. Andere getuigen waren Godfried van Arnsberg, Gerard van Wassenberg, Herman van Lon en Godschalk van Lon, hertog Walravenus en zijn broer Heinricus.
10 Hendrik van Almelo, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10 Hendrik van Almelo is geboren omstreeks 1200, zoon van Arnold I heer van Almelo graaf van Altena-Ilsenburg en Mechtild van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11).
Notitie bij Hendrik: Vermeld 1233-1277.
26 juli 1272 geeft Hendrik van Almelo, met toestemming van zijn zoon Arnold en diens kinderen, ten overstaan van de elect Jan (van Utrecht), aan zijn drie jongste zonen enige goederen en renten in Deventer en elders; verder maakt hij, ingeval hij komt te overlijden, enige bepalingen aangaande de inkomsten zijner na te laten vrouw en de voogdij zijne minderjarige kinderen.
Van de kinderen bij zijn 2e vrouw is één dochter bekend en vermeld.
(Opmerking Anne Post: In 1272 had hij dus in ieder geval nog 2 minderjarige kinderen. In ieder geval waren die jonger dan 25 jaar, misschien zelfs jonger dan 14 jaar, omdat niet duidelijk bekend is waar de grenzen van meerderjarigheid in die tijd lagen. Dan is er ook nog het verschil tussen de gebieden en of het strafrecht, familierecht of ander recht betreft. De meerderjarigheidsgrens liep vanaf de 13e eeuw op en pas in de 20e eeuw liep die weer terug.)
Hendrik:
(1) trouwde met NN van NN.
(2) trouwde met Aleidis van Woudenberg.
Notitie bij Aleidis: Vermeld 1272-1293
Kind van Hendrik en NN:
1 Arnold II van Almelo, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.
Kind van Hendrik en Aleidis:
2 NN van Almelo, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1 Arnold II van Almelo is geboren omstreeks 1220, zoon van Hendrik van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10) en NN van NN. Arnold is overleden op 26-02-1290, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Zie Archieven; 0214 Huis Almelo Inventaris.
Arnold trouwde met Marina van Ochten. Zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5.1.1 voor persoonsgegevens van Marina.
Kinderen van Arnold en Marina:
1 Hendrik van Almelo [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.1], geboren omstreeks 1245.
Notitie bij Hendrik: Oorkonde Sticht Utrecht dd 13 mei 1268; De elect Jan verklaart, dat Nicolaas van Geysteren en zijn vrouw erkend hebben dat zij aan Hendrik van Almelo de hen in volle eigendom toebehorende hof van Geysteren hebben verkocht.
2 Egbert I van Almelo, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.2.
3 NN van Almelo, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.2 Egbert I van Almelo is geboren omstreeks 1240, zoon van Arnold II van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1) en Marina van Ochten (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5.1.1).
Notitie bij Egbert: Vermeld 1280-1303.
Heeft een testament opgemaakt in 1297; huisarchief Almelo. Zijn beide oudste zonen, kinderen van hem en Agnes van Zuylen, krijgen het kasteel (castrum) van Almelo.
Oorkonde van 4 juni 1297, OGD 197; Ecbertus, Heer van Almelo, maakt een beschikking over de verdeling van zijn goederen over zijn voorkinderen en zijn vrouw. Getuigen: ridder Frederik Redinck, Johannes van Sulen, Johannes van Ruinen, Gosewijn van Gemen, Adolf van Groningen en Hendrik van Kuinre, dienstmannen.
9 oktober 1299:
Ecbertus, ridder, heer van Almelo, en zijn oudste zonen Arnoldus en Henricus, verklaren de grove en smalle tienden uit de erven Broke in Dulre (Dulder) en Lentvordinc in Harlo (Haarle), die zij in leen hebben van de bisschop van Utrecht, te bestemmen voor de stichting van een vicarie gewijd van St. Katharina in de kapel van het kasteel (castrum) Almelo of in de kerk te Almelo, waarnaast zij nog enige stukken bouw- en weiland in Almelo hiertoe bestemmen. Tevens verklaren zij dat Fredericus, plebaan in Almelo, hiertoe enig geld heeft geschonken en Albertus, die als eerste vicaris is aangewezen, enige tienden heeft overgedragen, gekocht van Hermannus Beyer.
Getuigen: de borgmannen van het huis Almelo Arnoldus Grip, ridder, Rodolfus de Bevervorde, Johannes de Haslo, Henricus de Dike, Nycolaus de Thye, Ecbertus Welege, Goscuinus Scap en Wilhelmus Crane, knapen, terwijl voor medebezegeling zijn verzocht Phylippus de Almelo, proost van Oldenzaal, en Fredericus, plebaan te Almelo..
Egbert:
(1) trouwde met Agnes van Zuylen. Agnes is een dochter van Stephan van Zuylen. Agnes is overleden vóór 1297.
(2) trouwde met Mechteld van Limburg. Mechteld is een dochter van Johan I graaf van Limburg en Agnes van Wildenberg.
Kinderen van Egbert en Agnes:
1 Hendrik van Almelo [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.2.1].
2 Arnold III, Heer van Almelo, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.2.2.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.2.2 Arnold III, Heer van Almelo is geboren omstreeks 1260, zoon van Egbert I van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.2) en Agnes van Zuylen.
Notitie bij Arnold: Vermeld 1278-1307. Heer van Almelo in de periode 1303-1307.
OU nr 1912 dd 15 augustus 1278; Arnold. Heer van Almelo, verklaart dat Wolter van Brummeler tegenover het convent Ter Hunnepe afstand heeft gedaan van alle aanspraak of recht ter zake van het dienstwijf Margriet, vrouw van Hendrik van Hanninc.
26 november 1307;
Woltherus, Henricus, Theodericus en Arnoldus de Keppele, broers, knapen, bekennen dat zij 222 Munsterse marken en 32 denariën hebben ontvangen van Arnoldus de Almelo, als betaling voor de verkoop door hen en hun vader, wijlen heer Theodericus de Keppele, ridder, aan Arnoldus de Almelo, van enkele goederen gelegen in Almelo.
Arnold trouwde met Odilia van Bentheim. Odilia is een dochter van Egbert I graaf van Bentheim en Hedwig van Oldenburg.
Kinderen van Arnold en Odilia:
1 Johannes van Almelo [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.2.2.1].
2 Egbert van Almelo, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.2.2.2.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.2.2.2 Egbert van Almelo is geboren omstreeks 1280, zoon van Arnold III, Heer van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.2.2) en Odilia van Bentheim.
Notitie bij Egbert: 1316; Akte van afstand door Hendrik van Almelo ten behoeve van zijn neven Egbert en Johan van Almelo van al zijn rechten op het huis te Almelo in ruil voor enkele andere rechten en goederen.
Regesten Huisarchief Almelo: 2 februari 1320;
Ecbertus, heer van Almelo, verklaart dat hij, met toestemming van zijn broer Johannes, heeft verkocht en bij deze geleverd aan de plebanen van de kerk te Almelo, een weide geheten het Kypstucke, gelegen op de Es [te Almelo], die vroeger deel uitmaakte van zijn erve Richardinc, voor 12 marken Brabants, welke 12 marken een legaat waren van wijlen [Ny]colaus Vadinchere aan de kerk, welke overdracht wordt gedaan in handen van Arnoldus, plebaan te Almelo.
Getuigen: Otto de Welevelde en Everhardus de Bevervorde, ridders, Hinricus en Ecbertus de Almelo, broers, Arnoldus de Ghore, Otto en Bernardus de Wellevelde, broers, Jacobus en Fridericus de Thya, broers, Johannes de Reve, Arnoldus de Zameren, terwijl ter medebezegeling Johannes, graaf van Benthem, is verzocht..
21 januari 1333:
Ecbertus, heer van Almelo, zijn vrouw Agnes [van Limburg], hun zoon Arnoldus en hun dochters Hadewig en Konegunde verklaren verkocht te hebben en bij deze te leveren aan Johannes genaamd Voghel het stuk land genaamd Richardinc Breden, voordien horende onder het erve (mansus) Richardinc, gelegen in het gericht Almelo.
Getuigen: Everhardus de Bevervorde, ridder, Rodolphus, zijn zoon, Ecbertus de Grimberghe, Ecbertus Hinrici, Johannes de Molendino (van der Molen), Johannes de Reve en Svederus diens zoon, Arnoldus Grubben, Jacobus de Tya, Theodericus de Enthere, Johannes de Gyfle, Johannes den Welighen, Wichgherus Bonen, Goswinus Scap, Ecbertus den Grutere, Johannes den Slutere, Gripo de Tya, Ecbertus Strodic, Arnoldus de Molendino, borgmannen, die op deze overeenkomst hebben gedronken, en verder Johannes de broer van Escikinus, Gerhardus de Nienhove, Hermannus den Grutere en Henricus Schermere, "onze" schepenen..
Egbert trouwde met Agnes van Limburg.
Kinderen van Egbert en Agnes:
1 Arnold van Almelo [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.2.2.2.1].
2 Hadewig van Almelo [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.2.2.2.2].
3 Konegunde van Almelo [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.2.2.2.3].
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3 NN van Almelo is geboren omstreeks 1250, dochter van Arnold II van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1) en Marina van Ochten (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5.1.1). NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1270 met Frederik Radinc, ongeveer 25 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1245, zoon van Wolter Radinc.
Notitie bij Frederik: In een oorkonde van 26 juli 1272 verklaart Arnold ridder van Almelo dat Frederik Radinc de beloofde 130 pond zal ontvangen als bruidsschat voor zijn vrouw. De oorkonde is mede ondertekend door Hendrik van Almelo, zoon van Arnold.
Wordt verder in oorkonden vermeld in 1263 en 1265, is dan nog knape en in 1275, 1285, 1292 en 1297. Zie: http://www.henkvanheerde.nl/vollenhove/Personen/Rading.htm
Kinderen van NN en Frederik:
1 Arnold Radinc [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.1].
2 Johan Radinc, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2 Johan Radinc is geboren omstreeks 1270, zoon van Frederik Radinc en NN van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3).
Notitie bij Johan: Vermeld 1294-1329.
Johan trouwde met Jutte van NN.
Kinderen van Johan en Jutte:
1 Arnold Radinc [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.1].
2 Hendrik Radinc [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.2].
3 Frederik van Eerde Radinc. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.
4 Agnes Radinc [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.4].
5 Johan van Eerde Radinc, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.5.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3 Frederik van Eerde Radinc, zoon van Johan Radinc (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2) en Jutte van NN.
Notitie bij Frederik: Vermeld 1334-1337.
Frederik trouwde met NN van NN.
Kinderen van Frederik en NN:
1 NN Radinc [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.1].
2 volker van der Seden Radinc [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.2].
3 Gherd Radinc [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.3].
4 Johan Radinc, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4 Johan Radinc is geboren omstreeks 1340, zoon van Frederik van Eerde Radinc (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3) en NN van NN. Johan is overleden vóór 1392, ten hoogste 52 jaar oud. Johan trouwde met Swane Coerle. Swane is overleden in 1403.
Kinderen van Johan en Swane:
1 Frederik Radinc. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.1.
2 Arent Radinc [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.2].
3 Johan Radinc [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.3], geboren omstreeks 1370. Johan is overleden in 1414, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld 1395-1403
Johan bleef kinderloos.
4 Else of Helst Radinc, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.4.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.1 Frederik Radinc, zoon van Johan Radinc (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4) en Swane Coerle. Frederik trouwde met Mechteld van NN.
Kinderen van Frederik en Mechteld:
1 Johan Radinc [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.1.1].
2 Arent Radinc [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.1.2].
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.4 Else of Helst Radinc is geboren omstreeks 1380, dochter van Johan Radinc (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4) en Swane Coerle. Else trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1400 met Johan van Echten, ongeveer 25 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1375, zoon van Roelof van Echten en Beerte van der Ese. Johan is overleden omstreeks 1460, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Johan: Wordt in 1414 namens zijn echtgenote beleend met Scherpenborg en Avereng onder Borculo.
Uit: http://www.nazatendevries.nl/Genealogie/NazatenDeVriesWeb/huninga-033988-gframeset.htm?huninga-033988-g.htm
Na het overlijden van (zijn vader) Roelof van Echten (IVa), dat vóór 27 september 1389 moet hebben plaatsgevonden, ontstaat een geschil tussen zijn weduwe Beerte en de vrouw van Roelf Guesinge. Beerte wijst als haar vertegenwoordiger in het gerecht aan haar zoon Johan van Echten (34). In 1390 wordt Johan beleend met de groffe en smalle tienden te Echten, Zuidwolde etc, die na het overlijden van zijn vader op hem zijn vererfd; een jaar later vindt opnieuw een belening plaats (35). Deze laatste belening geschiedt door Fredeerck, heer van Bro(n)chorst en Borcloe, welke enige jaren later (1403) ook Nese, de vrouw van Johan van Echten, met het vruchtgebruik van de tienden te Lhee beleent (36). In 1396 dragen Johan van Echten, zijn moeder Beerte en zijn broers Hendrik en Reynolt een rente over aan de abdij te Dikninge (37). In 1403 gaat Johan van Echten een financiële transactie aan met Bernd van Haren c.s, waarbij ook zijn beide broers en zijn zuster Mette zijn betrokken (38), terwijl hij in datzelfde jaar .krachtens medebezegeling, toestemt in de verkoop door zijn broers Hendrik en Reynolt aan de abdij te Dikninge van enig op stam staand hout in het kerspel Zuidwolde (39). Een jaar later draagt Johan van Echten tienden over aan diezelfde abdij (40).
Wanneer de pastoor van Koekange, Johannes Bastert, overlijdt wijst Johan van Echten als zijn opvolger aan Johannes Wolteri, welke keuze in 1404 door de proost en arehidiaken van de kerk van Sint Maria te Utrecht wordt bevestigd (41). Twee jaar later koopt Johan van Echten tienden in de marke van Pesse (42). Wanneer de kerspellieden van Zuidwolde in 1417 een overeenkomst sluiten met Henryck Bruynsteyn, pastoor aldaar, wordt deze overeenkomst door Johan van Echten bezegeld (42a). In 1420 gaan hij en zijn broers Hendrik en Reynolt over tot de scheiding van de door hun vader Roelof van Echten nagelaten goederen (43). Het is in datzelfde jaar dat Johan van Echten in conflict raakt met Rodolphus Ovinge, canonicus van de kerk van Sint Clemens te Steenwijk en officiaal te Utrecht (44) en met Johan Valken (45).
In 1439 legt Henric Ahuus, pastoor te Zuidwolde, een verklaring van gehoorzaamheid af ten overstaan van Johan van Echten (46).
Wanneer in 1447 de huwelijksvoorwaarden worden opgesteld tussen zijn dochter Grete van Echten en Steven ter Borch is hij daarbij aanwezig (47). Johan van Echten verklaart bij akte van 25 maart 1450 een som geld schuldig te zijn aan zijn zoon Frederik en zijn dochter Ludeke (48). Zeven jaar na het huwelijk van zijn dochter Grete ontstaat een geschil tussen Johan van Echten en zijn schoonzoon Steven ter Borch over de bruidsschat. Op 4 januari 1454 wordt daarover tussen de scheidslieden die namens Johan van Echten optreden en Steven ter Borch overeenstemming bereikt (49). Wij vinden Johan van Echten voor het laatst vermeld in 1459 in welk jaar een overeenkomst van afkoop plaatsvindt tussen hem en zijn neven Henric en Volkier, kinderen van Reynold van Echten en Aelbert (50).
Kinderen van Else en Johan:
1 Roelof van Echten, geboren omstreeks 1405. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.4.1.
2 Grete van Echten, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.4.2.
3 Johanna van Echten [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.4.3], geboren omstreeks 1435.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.4.1 Roelof van Echten is geboren omstreeks 1405, zoon van Johan van Echten en Else of Helst Radinc (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.4). Roelof is overleden omstreeks 1485, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof van Echten is hulder bij de belening van zijn moeder Helst Redinck, als weduwe, met Scherpenborch en Avereng in Borculo in 1444, waarmee haar man Johan, namens haar, door de Hertog van Gelre in 1414 was beleend.
In 1456 bevindt Roelof zich in Deventer om deze stad te helpen verdedigen tegen Hertog Philips van Bourgondië.
Bij het opstellen van de huwelijksvoorwaarden van zijn zuster Johanna van Echten en Frederik van Maerhulse in 1461 wordt Roelof van Echten als een der huwelijkslieden vermeld; in datzelfde jaar wordt hij beleend met de tienden te Echten, Zuidwolde enz.
In 1462, hij is dan nog niet gehuwd, betaalt hij zijn zwager Steven ter Borch een geleende som geld terug.
Dan, in 1464, trouwt Roelof van Echten met Bate van Steenwijck, dochter van Johan van Steenwijck en Hedwig Mulert; op 19 juli van dat jaar worden de huwelijksvoorwaarden opgesteld.
Op 24 juni 1466 koopt Roelof van Echten van zijn tante Albert, weduwe van Reynolt van Echten, en zijn neven Henric en Volkeer een stuk land te Echten; twee jaar later koopt hij van Albert van Steenwijck "het vierendeel van Lubbynghe", waarvan het andere deel al in zijn bezit is.
In 1470 en in de jaren die daarop volgen zien we Roelof van Echten vermeld als koper van renten uit een in Drogt onder Zuidwolde gelegen erf, de "Steenwijckshoeve" genaamd, en van enig onroerend goed, o.a. in de marke van Echten gelegen.
Het huwelijk van Roelof van Echten met Catharina Stellinx moet voor 19 mei 1477 zijn gesloten. Van die datum dateert namelijk een verklaring van Rodolf van Laer, heer te Ruinen, waaruit blijk dat Roelof aan zijn vrouw Catharina vermaakt al hun goederen en renten in de Betuwe "in het land van Ghelre". Wij vinden Roelof voor het laatst vermeld in 1483, wanneer Bertolt Dunnyngen Evertsz. en diens moeder Fije een stuk bouwland en twee stukken hooiland in de marke Echten aan hem verpachten.
Roelof:
(1) trouwde, ongeveer 59 jaar oud, omstreeks 1464 met Bate van Steenwijck, ongeveer 19 jaar oud. Bate is geboren omstreeks 1445, dochter van Johan (de oude) van Steenwijck en Hadewich Mulert. Bate is overleden omstreeks 1470, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij Bate: Ook vermeld als Beatrix.
Was op huwelijkse voorwaarden gehuwd, opgemaakt op donderdag na st. margriet 1464. Ter bijstand aanwezig haar moeder en haar broer Egbert.
Uit: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I31533.php
Egbert van den Rutenberge, Arent Sloet en Tijman Morriaen als huwelijkslieden van Roleff van Echten en Albert van Steenwijck, Geryt van Yselmuden en Johan van den Cloester als huwelijkslieden van Bate Johansdochter van Steenwijck verklaren huwelijksvoorwaarden te hebben opgesteld tussen Roleff en Bate. Aan Roleff zal betaald worden door Wolter Stellinck 300 herenponden, door Gheert Mulert de olde 200 herenponden, en 700 herenponden door Hadewych Mulert, weduwe Johan van Steenwijck. Bate zal enige kleding krijgen. Bezegeld door de huwelijkslieden en door Ceyne Mulert. Origineel, met zes van de zeven zegels. 1464 juli 19, sdonredges nae sant Margarieten daghe der hilliger jonckfrouwen.
(2) trouwde, ten hoogste 72 jaar oud, vóór 19-05-1477 met Catharina Stellinx. Catharina trouwde voorheen omstreeks 1460 met Brienen.
Kinderen van Roelof en Bate:
1 Helst van Echten, geboren omstreeks 1465. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.4.1.1.
2 Johan van Echten [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.4.1.2], geboren omstreeks 1465. Johan is overleden omstreeks 1495, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Johan: Op 14 maart 1484 wordt Johan van Echten beleend met de tienden te Echten, Zuidwolde enz. waarmee, zo hebben wij hiervoor gezien, zijn vader Roelof van Echten in 1461 werd beleend. Twee jaar later, in 1486, draagt Johan van Echten als opvolger van de overleden pastoor van Zuidwolde Henricus Aehuys voor aan de proost en aartsdiaken van de kerk van St. Marie te Utrecht, Rodolphus Stenberch.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.4.1.1 Helst van Echten is geboren omstreeks 1465, dochter van Roelof van Echten (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.4.1) en Bate van Steenwijck. Helst trouwde met Jacob van Uterwijck.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.4.2 Grete van Echten is geboren omstreeks 1430, dochter van Johan van Echten en Else of Helst Radinc (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.3.4.4). Grete is overleden omstreeks 1462, ongeveer 32 jaar oud. Grete bleef kinderloos. Grete trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 1447 met Steven ter Borch.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.5 Johan van Eerde Radinc is geboren omstreeks 1310, zoon van Johan Radinc (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2) en Jutte van NN.
Notitie bij Johan: Vermeld 1334-1337
Johan trouwde met Bertha van NN.
Kind van Johan en Bertha:
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.5.1 Margaretha Radinc, dochter van Johan van Eerde Radinc (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.3.2.5) en Bertha van NN. Margaretha trouwde met Evert van Essen.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2 NN van Almelo is geboren omstreeks 1260, dochter van Hendrik van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10) en Aleidis van Woudenberg. NN trouwde met Rudolf II van Peize.
Notitie bij het huwelijk van NN en Rudolf: Moet getrouwd zijn tussen 1249 en 1254 en heeft zich toen gevestigd in Almelo. Komt na 1249 niet meer voor als getuige in oorkonden samen met zijn broers Rudolf en Folkert.
Rudolf is geboren vóór 1220, zoon van [waarschijnlijk] Egbert? van Peize en Christina? van NN. Rudolf is overleden na 1253, minstens 33 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Genoemd op pagina 46 van Magnin Geschiedkundig schoolboek van Drenthe.
Genoemd in oorkonde uit 1247; ogd0108, samen met zijn broer Rudolf, Gijsbert van Buchorst, Pelgrim van Putten, Wolter Radincg en R. schulte van Drenthe, ridders.
ogd0109 maart 1247, samen met zijn broer Rudolf, Rudolf van Norch, en Wolter Rading, Pelgrim van Putten, R. schulte van Drenthe, en Gijsbert van Buchorst, allen ridders.
Genoemd in oorkonde van 1249; ogd0112, Atholfus, Rodolfus en Folkerus, ridders te Pedese.
1253 Adolf en Rudolf van Peize worden met Koenraad van Groningen door de Fivelgoers gevangen genomen en naar Appingedam gebracht.
Kind van NN en Rudolf:
1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1250, zoon van Rudolf II van Peize en NN van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2). Eg(gel)bertus is overleden in 1313, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Eg(gel)bertus: Engelbertus van Peize staat in enkele geschriften vermeld heer van Almelo, als nazaat van Hendrik I van Almelo. Dit is echter niet juist. Zijn vader Rudolph of Roelof was getrouwd met een dochter van Hendrik van Almelo die was gehuwd met Aleidis van Woudenberg. Rudolph was borgheer op een van de leengoederen van het huis Almelo en zijn nakomelingen zijn dat gebleven.
Wordt genoemd in een oorkonde van 1313 als ridder van Peize, wiens dochter getrouwd is met Johan van der Ese en waarin zijn kleinzoon Herman zal trouwen met de dochter Lise van Herman Vleisch.
Eg(gel)bertus trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1270 met NN van NN. NN is overleden omstreeks 1295.
Kinderen van Eg(gel)bertus en NN:
1 Rudolf van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.
2 NN van Peize, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.
3 NN van Peize, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.
4 Egbert van Peize, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.4.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1 Rudolf van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1275, zoon van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1) en NN van NN. Rudolf is overleden na 1335, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Vermeld tussen 1308 en 1335.

ogd0245 de dato 23 oktober 1313. Rodolphus van Peize verklaart de helft zijner tienden te Benneveld aan de buren aldaar te hebben verkocht

ogd0279 de dato 4 juli 1323. Johannes van Almelo verklaart met zijn broeder Egbertus de hun toekomende nalatenschap te hebben gescheiden volgens de uitspraak van Johan, graaf van Bentheim, en anderen. Vermeld staat Rodolf van Peize.

ogd0296 de dato 25 januari 1326. Roelof van Peize, Egbert van Groenenberg en enige anderen verklaren borg te blijven voor een schuld van de bisschop van Utrecht aan de heer van Keppel.

Ogd0339 van 3 november 1334. Rudolf van Peize verkoopt met zijn 4 zoons hun goederen te Halen aan het convent van Assen, voor de helft en de andere helft aan zijn familie te Eelde. (Rodulphus, zoon van Eggelbertus, ridder van Peize, en zijn zoons Eggelbertus, Rodolphus, Bernardus en Hermannus. Eggelbertus de oudste broer is meerderjarig en is medezegelaar van de oorkonde. Getuigen Hermannus, genaamd Schulte (te Eelde).)

Komt voor in een oorkonde van 1335 waarin hij aan de abt van Dikninge vraagt om geen geld te geven aan Otto van Norch vanwege de overdracht van goederen te halen, omdat hij daar rechten op heeft en hij deze verkocht heeft aan het convent van Assen.
Vermoedelijk is in 1334 of iets eerder zijn vrouw, een zuster van Otto van Norch, overleden die (mede)aanspraak had op rechten in Halen.
Rudolf trouwde met NN van Norch. NN is geboren omstreeks 1275, dochter van Hendrik van Kuinre van Norch. NN is overleden in 1334, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij NN: De vrouw van Roelf van Pedze is een zuster zijn van Otto van Norch.
Kinderen van Rudolf en NN:
1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.1], geboren omstreeks 1295.
2 Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1322. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.2.
3 Bernardus van Peize van Almelo [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.3], geboren omstreeks 1324.
Notitie bij Bernardus: Leenman van de heer van Almelo
4 Hermannus van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1326. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.4.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.2 Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1322, zoon van Rudolf van Peize van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1) en NN van Norch. Rodolphus trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.2 voor persoonsgegevens van NN.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.4 Hermannus van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1326, zoon van Rudolf van Peize van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1) en NN van Norch.
Notitie bij Hermannus: Leenman van de heer van Almelo
Hermannus trouwde met NN van NN.
Kind van Hermannus en NN:
1 Roelof van Peize van Almelo [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.4.1]. Roelof is overleden na 1394.
Notitie bij Roelof: In 1394 werd een Roelof van Peize door de bisschop van Utrecht beleend met het goed "Vogelsanc" te Almelo, gelegen een kilometer ten zuidoosten van het voormalige mottekasteel "Schuilenburch" De van Peizes waren nauw verwant aan de van Almelo’s en borgmannen van de Heer van Almelo. Reeds in 1364 zijn zij getuige bij een akte waarin de Heer van Almelo aan de bewoners van Vriezenveen bepaalde rechten verleend. Het landhuis Vogelsanc is altijd door nakomelingen bewoond gebleven tot 1896. Toen woonde er op dit huis nog een familie met de naam Pezie, een naam die heden, 2015, nog in Almelo bestaat. Het erve Pezie is thans een multifunctioneel centrum.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2 NN van Peize is geboren omstreeks 1280, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1) en NN van NN. NN is overleden vóór 1375, ten hoogste 95 jaar oud.
Notitie bij NN: In oorkonde van 1313 vermeld als dochter van ridder Engelbert van Peize en gehuwd met Johan van der Ese, knape.
NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1300 met Johan van der Ese, ongeveer 20 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1280.
Notitie bij Johan: Vermeld in oorkonde van 1 mei 1313 Ogd0242. (CRM14) (Corpus van Reenen-Mulder), een overeenkomst van Johan van de Ese met Herman Vleisch. Hij belooft dat zijn zoon Herman zal trouwen met Lise, de dochter van Herman Vleisch. Zijn zwager Roelof van Peize is medezegelaar.
Johan van der Ese is getrouwd met een dochter van Engelbertus van Peize, ridder.
Kinderen van NN en Johan:
1 Hendrik van der Ese [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.1], geboren omstreeks 1300.
Notitie bij Hendrik: Vermeld in de oorkonde ogd0286 de dato 18 januari 1325 waarin Otto van Norch en anderen verklaren de verpande goederen van Pelgrim van Putten binnen zekere tijd te zullen lossen.
Mogelijk ook vermeld als leenman van de bisschop van Utrecht in 1379 van grond in het kerspel Vollenhove en het kerspel van Steenwijk. Tevens van tienden in Dwingelo, die Roelof van Steenwijk van hem "voert holt".
2 Herman van der Ese, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.2.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.2 Herman van der Ese is geboren omstreeks 1305, zoon van Johan van der Ese en NN van Peize (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2). Herman is overleden na 1370, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Herman: In oorkonde van 1313 vermeld als dochterkint van ridder Engelbert van Peize.
Zijn vader doet dan een huwelijksbelofte dat zijn zoon Herman zal trouwen met de dochter van Herman Vleisch, zodra de tijd daar is.
Komt voor in een oorkonde van 1370; zie bij Johan III van Ruinen.
Herman trouwde met Lise (Elisabeth) van Kuinre. Lise is geboren omstreeks 1305, dochter van Herman Vleisch van Kuinre en NN van NN.
Notitie bij Lise: OGD0242 dd. 1 mei 1313; Johan van der Ese verklaart met Herman Vleisch overeengekomen te zijn om zijn zoon Herman, dochterskind van Engelbert van Peize te verloven met Lise, dochter van Herman Vleisch.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3 NN van Peize is geboren omstreeks 1300, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1) en NN van NN.
Notitie bij NN: Overgenomen van: http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm
NN trouwde in Peize met Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen. Steven is geboren omstreeks 1292, zoon van Johan (II) van Ruinen en Ermengarde van NN. Steven is overleden na 1328, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Steven: In een oorkonde van 24 november1325, waarin de bisschop van Utrecht het over de Drenten gevelde vonnis laat voorlezen, komen in de tekst veel namen voor waaronder een Stephanus van Zuidvelde vermeld. Deze moet dezelfde persoon zijn als Stephanus van Ruinen. De in de tekst voorkomende namen zijn: Arend, zoon van Heer Heyne van Norch, Menso van Echten, Arend Volcker Egbertszn, Arend Lansinck van Ruinen, Jan Calf, Jan van Echten, Volker zijn broer, Roelof Polmans zoon. Dan nog: Gerardus Clencke, Otto van (N)Orch, H van Eelde, Bertold Knas (van Eelde), Egbert van Peize, Coenraad in de Gore (van Steenwijk), Gerard Mensinc, Juvenis Tiedse, Herman Polman, Egbert van Echten, Roelof van Angelslo, H van (N)Orch, Hendrik van Ansen, Ose zijn zoon, Ludekin Boelenszn zijn broer, Herman Dous (Deurse?), Frederik van Rolde, Stephanus van Zuidvelde, Bertold Hiddinck, Hugo van Deurse, Roelof Meijerinck, Otto Stroems (aan de stroom), Alf Drens, Coep Helmersinc.
Stephanus moet dan leenman zijn van Zuidvelde.
Bij brief van 8 december 1325 doet Steven afstand van een boterpacht, die door Arnold Lansinge wordt geschonken aan het convent van Dikninge. Otto van Norch en Johannes Clencke, zijn zwagers, gaan hiermee accoord, namens zijn zusters.
In 1328 was hij knape en getuige bij de beslechting van een twist tussen bisschop Johan en de Drenten over de precarien.

8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.

ogd0314 van 26 mei 1328; De overheden van Drenthe doen mededeling dat zij de uitspraak van scheidslieden in de geschillen tussen hen en de bisschop van Utrecht hebben bekrachtigd. Vermeld worden Steven van Ruinen, Godfried van Borculo, Reynald prefect in Coevorden, Bertold prefect in Groningen, Johannes van Bronchorst, Thomas van Diest, Johannes Redinck, Hendrik van Vianen, Johannes Geusinge, Alfred van de Schure;
Kinderen van NN en Steven:
1 Johan (III) van Ruinen, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.1.
2 NN van Ruinen. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.2.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.1 Johan (III) van Ruinen is geboren omstreeks 1325, zoon van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen en NN van Peize (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3). Johan is overleden in 1378, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan van Ruinen wordt in 1346 genoemd in een acte.
In 1352 wordt hij genoemd als strijdende met Egbert van Peize en zijn kinderen en de kerspelen Peize ,Roden en Roderwolde tegen Groningen.
Op 21 maart 1352 wordt de soen gesloten.
Burgemeesters en raad van Groningen verklaren met Johan van Ruinen, Egbert van Peize en de inwoners van Peize, Roden en Roderwolde en met het land van Drenthe een verdrag te hebben gesloten.
Naar een afschrift van de hand van Ludolphus Pollinge uit de 16e eeuw, in het huisarchief Mensinge te Roden (niet geïnventariseerd): foto’s op het Rijksarchief Drenthe aanwezig. No. 419 van het Oorkondenboek bevat een andere versie van deze overeenkomst, beoorkond door Reinold van Coevorden en het land Drenthe.
Wy. borghemesteren und raedt van Groenynchen, doet kundych al1 denghenen, de dussen openen breeff sollen seen off horen lesen, dat van alden saken, de gewesen hebben tusschen Johanne van Ruynen, Egbert van Pedze van synen kinde (kinderen), van de van Pedze, van de van Roeden ende van Roderwolde ende alle hoeren vrenden (vrienden) bynnen lants off buyten lants an de ene sydt ende unse stadt van Groenyngen an de ander sydt ende van allen olden sak[en] de wesen hebben tusschen de lan[de] van Drenthe ende unse stadt vors., soe ys gedaen ende gemaket ene alynge soene ende ene vaste ende stede soene ewelyck toe holden in dusse maneren, dat enych man yn den lande van Drenthe de toe clagenne heefft up enen burger van Groenyngen. de sall bruyken alsoedane recht als toe Groenygen een stadtrecht ys off wyset ende hevet oeck een borger yn Groenyngen toe clagenne up enen lantman yn Drenthe. sall bruyken alsoedane rechts als een lantrecht ys yn de lande van Drenthe ende des een sall niemant den andere weygheren: voertmeer weer enich man van buyten den lande van Drenthe, de yn dat lant off doer dat lant rede off queme ende onse borgher van Groenynghen yn roeff off brande off yn vangenscup scaden dede. solde heer Reynolt van Covorden ende van Borckeloe ende dat lant van Drenthe keren mit allen hoeren macht ende van ghenerhande saken sall dat lant van Drenthe ende de stadt [van] Groenyngen malck den anderen roe[ff] offte brant off vangenscup doen, mer elck man sall bruyken alsoedanes rechts als hyr vors. staedt; van desen punten sall wesen uutgesproeken alle argelyst ende nye vonde. In oerkonde ende vestycheit van desen soene, de stede ende vest to blivene, so hebbe wy dessen breeff mit unse stedeszegel gezegelt. Ghegeven int yaeronses Heren dusent drehondert ende twe ende vyfftych des woensdages nae den sondach als men synget Letare Jherusalem.

Op 31 oktober 1353 beleend hij Johan van Welvelde met het hof te Welvelde en andere goederen.
In 1355 was hij getuige van Frederik van Echten Volkertszn.
In 1360 wordt hij ridder genoemd.
31 oktober 1363. Johannis, heer van Runen, ridder, staat, met toestemming van zijn vrouw Zweseris en zijne dochter Bertradis, voor ’t zieleheil van zijner voorouders en nakomelingen, af zijne rechten op de personen en de goederen van de abt en de kloosterlingen van ’t Sint Maris klooster in Dikninge, zodat de abt volgens de regel van St. Benedictus vrijelijk mag beschikken over ’s kloosters goederen zonder zijne inmenging; behoudens zijne tienden van ’s kloosters goederen; -ontheft bepaaldelijk de kloosterlingen van zijne rechtspraak; -en doet afstand van al zijne rechten met betrekking tot ’s kloosters 2 molens in Rune en in Bleydensteden. Met bezegeling door Johannis bisschop van Trajectum, Reinaldus heer van Koevorden, Johannis van Claustro ridder, Egbertus cureit in Westerhesselen, Johannes Vos van Steenwijck en het gemene land van Drenthe.

29 september 1364. Johan, heer van Ruinen, ridder, zijn vrouw Sweder en hunne dochter Berte verklaren te hebben ontvangen van de abdij van Dikninge 400 Brugse schilden, volgens de schuldbrief ten laste van Reynold van de Clooster, Johan Vos van Steenwijck en Rolof van Echten.
1368 Geschil tussen hem en het convent van Dikninge over de opbouw van de kerk.
1370 Genoemd in oorkonde samen met Herman, heer van Kuinre en zijn vrouw Mechteld en Herman van der Eze, mombaer van Mechteld.Verkoop aan Peter van Blijdenstein.
1372 zegelt hij een brief van Cyse Lansinghe over verkoop Nijsinghegoed aan het klooster Dikninge.
26 september 1372 was hij getuige bij een lening van Otto Polman met Nijdinge in Selwerd.
In 1373 vermaakt hij zijn vrouw Swedera op de Oldenhof al zijn levende en roerende have. (Dochter toen reeds overleden??)
1375, in de winter, stichten hij en zijn vrouw Swedera het altaar van st. Catharina in de kerk van Ruinen en begiftigen dat met 48 mudden winterrogge en 24 mudden haver uit Luggeringhe, Wulverdingh, Westebringe, Oldelansinghe, Haldeboldinghe en Nijenhave. (Waarschijnlijk was hij toen al ziek)
1375 Vermaakt hij zijn vrouw Zweder al het goud en zilverwerk, gereedschap en huisraad dat aanwezig is in de Oldenhave. Getuigen zijn Roelof van Steenwijk, ambtman van Drenthe, Johan de Vos van Steenwijk, Gert goedesing en Volker de schulte van Ruinen.
30 april 1376 verkoopt hij aan Johan de Vos van Steenwijk en Arend Huijs 42,5 mudden rogge van erven in Emmen en Exlo, door hem geerfd van Egbert van Peize, heer Egbertszoon.
In 1377 draagt hij al zijn gronden in Eelde, die hem waren aangeerfd van Egbert van Peize, zijn neef, over aan Johan Mensing van Haren.
Op 3 juni 1379 laat Swedera een vidimus maken van de brief uit 1375. Johan zal dus voor 1379 zijn overleden.
Met zijn dood is de oudste tak van Ruinen uitgestorven. Blijft over de tak van Welvelde, oorspronkelijk een van Ruinen.
De erfenis van Johan is op de woensdag na sint martinus (de eerste woensdag in november) 1380 gedeeld door zijn erfgenamen Arend Huijs en Roelof Polman.
Arend Huijs verkreeg het dagelijks gericht te Ruinen enz. en Oldenhave en Roelof Polman kreeg Nijenhave, Ludderinge en Hadeblinge.
Notitie bij publiceren van Johan: J
Johan trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1360 met Zwederis (Swedera) van Rechteren, ongeveer 15 jaar oud. Swedera is geboren omstreeks 1345 in Goor, dochter van Frederik genaamd van Rechteren en Lutgardis van Voorst. Swedera is overleden op 22-02-1407 in Diepenveen, Deventer, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Swedera: Zwedera is het oudste kind van Frederik en Lutgardis.
In 1391 geeft zij samen met Clementia van Amerongen, Sweder van Rechteren en Wijnolt van Arnhem, welke beide in dat stuk hare gerechte erven worden geneomd, aan de fraters te Deventer het huis door haar en Clementia bewoond, in ruil voor het kleinere huis door de fraters bewoond.
Zij zelf liet het klooster van Diepenveen bouwen, waar zij introk.
Internet auteur Dimphena Groffen:
RECHTEREN, Zwedera van, ook bekend als Swedertje van Heeckeren genaamd van Rechteren en Zwedera van Ru(i)nen(geb. Goor ca. 1346 – gest. Diepenveen 21-2-1407), stichteres van het klooster Diepenveen. Dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze genaamd van Rechteren (gest. 1386) en Lutgard van Voorst, erfdochter van Rechteren (gest. tussen 1380-1386). Zwedera van Rechteren trouwde vóór 1360 met Jan III, heer van Ruinen (ca. 1315-1378). Uit dit huwelijk is ten minste 1 dochter, en mogelijk ook 1 zoon geboren; beiden overleden jong.
Zwedera van Rechteren was het oudste kind van Frederik en Lutgard; na haar werden nog vier meisjes en vier jongens geboren. Zij trouwde al jong met Jan van Ruinen en leidde een werelds leven. Volgens haar ‘vita’ in het zusterboek van het klooster Diepenveen had Zwedera een zoon, maar hier is geen bewijs voor gevonden. Wel zeker is het bestaan van een dochter Bertrade: na haar dood schonken Zwedera en Jan geld voor het altaar van Catharina, in de Mariakerk in Ruinen. In 1375 maakte Jan zijn testament op, waarin hij zijn vrouw al zijn bezittingen naliet.
Zwedera betrok een woning in de buurt van het zusterhuis van de beweging van de Moderne Devoten in Deventer; later voegden Jutte van Ahaus en Elsebe van Delden zich bij haar. Rond 1400 maakte Johannes Brinckerinck bekend dat hij een klooster wilde stichten waar, in tegenstelling tot het zusterhuis, ook vrome rijke vrouwen en weduwen welkom zouden zijn (zie ook Salome Sticken). Zwedera schonk hem in 1402 haar jaargeld van driehonderd gulden voor de bouw van een klooster in Diepenveen. In datzelfde jaar gaf de bisschop van Utrecht haar en enkele andere zusters toestemming om het Diepenveense klooster in te richten als een regularissenklooster, volgens de regel van Augustinus. In 1412 zou het als zelfstandig klooster worden aangesloten bij het Kapittel van Windesheim.
In haar ‘vita’ is te lezen hoe Zwedera werd berispt omdat zij – uit eerbied voor de Heilige Schrift – witte handschoenen droeg bij het lezen. In haar zoektocht naar nederigheid werd zij gehinderd door het respect dat de andere zusters voor haar hadden. Op haar sterfbed noemde Zwedera de belangrijkste deugden bij wijze van geestelijk testament: ootmoed, gehoorzaamheid, geduld, reinheid, armoede en liefdadigheid. Zij stierf op 21 februari 1407.
Kind van Johan en Swedera:
1 Bertradis (Berte) van Ruinen [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.1.1], geboren vóór 1363. Berte is overleden op 28-04-1374, minstens 11 jaar oud.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.2 NN van Ruinen, dochter van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen en NN van Peize (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3). NN trouwde met Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo. Zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.2 voor persoonsgegevens van Rodolphus.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.4 Egbert van Peize is geboren omstreeks 1285, zoon van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1) en NN van NN.
Notitie bij Egbert: Vermeld als Heer van Peize.
Vermoedelijk dezelfde als Egbertus van Peize vermeld in de oorkonde van 28 april 1313 waarin het klooster van Aduard een overeenkomst aangaat met de zijlvesten van Liewerderwolde, van Peize, van Roderwolde en Foxwolde over het aanbrengen van een sluis.
Egbert trouwde met NN van NN.
Kind van Egbert en NN:
1 Egbert van Peize [1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.4.1], geboren vóór 1330. Egbert is overleden omstreeks 1375, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Vermeld in een oorkonde van 1361: Ridder Egbert van Peize verklaart mudden te hebben geruild die hem toegevallen zijn op het riddergoed te Bunne, genaamd Hommemangoed, tegen mudden van Oldebonekingegoed dat is gelegen in Witten.
Vermeld in een oorkonde van 30 april 1376 waarin Johan van Ruinen goederen verkoopt welke in zijn bezit zijn gekomen als erfenis van Egbert van Peize, heer Egberts zoon. (waaruit blijkt dat hij toen al was overleden)
Vermeld in een oorkonde van 1377, daar zijn neef Johan heer van Ruinen, zijn goederen in Eelde, hem aangeerfd van zijn neef Egbert van Peize, Heer Egbertszoon, overdraagt aan Johan Mensing van Haren.
Egbert bleef kinderloos.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4 Otto van Holland van Bentheim is geboren omstreeks 1142, zoon van Dirk VI van Holland (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1) en Sophia von Salm von Rieneck. Otto is overleden omstreeks 1209, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Otto: Zie: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I3900&tree=GM01
Hij verkrijgt in 1150 als erfgenaam van zijn grootmoeder Bentheim, na de dood van zijn grootvader Otto. Zijn grootmoeder Gertrudis is voogdes tot hij meerderjarig is.
Hij wordt vermeld 1166-1208.
Hij begeleidt zijn moeder op haar (tweede) reis naar het Heilige Land in 1173.
Neemt deel aan de vijfde Italië-tocht van keizer Frederik Barbarossa en treedt op 29-07-1176 in Pavia als getuige op wanneer deze de rechten van de stad Cremona vernieuwd.
Hij is (wederom met zijn broer graaf Floris III van Holland) getuige aan het keizerhof te Mainz op 23 en 27-05-1182. Hij voert oorlogen tegen de burggraven van Coevorden die de lucratieve steenhandel over de Vecht verstoren. In 1187 wordt hij burggraaf van Coevorden. In 1189 neemt hij deel aan de Derde Kruistocht, onder leiding van keizer Friedrich I Barbarossa.
Op 20-10-1195 is hij in Mainz getuige wanneer zijn neef Dirk VII van keizer Hendrik VI de tol van Geervliet ontvangt. In 1196 moet hij Coevorden met Drenthe weer afstaan.
In 1207 ondersteunt hij verklaringen die aan de Engelse koning worden afgegeven dat het huwelijk van Ada van Holland (dochter van Dirk VII) met Lodewijk II van Loon wettig is.

http://www.kasteel-bentheim.nl/index.php/geschiedenis/De+opkomst+van+de+graven+van+Bentheim?MttgSession=277894e5dc90771b04cb15a9b26a4bb9
De opkomst van de graven van Bentheim.
Het vorstenhuis Bentheim bestaat uit twee uit het Münsterland stammende lijnen - de "Fürsten zu Bentheim und Steinfurt", de eigenaren van het kasteel Bentheim, en de "Fürsten zu Bentheim-Tecklenburg" die hun residentie in Rheda hadden.
ca. 1100 tot 1533
1050 Eerste vermelding van een plaats met de naam "Binithem" in de belastingregisters van de abdei Werden (nu een stadsdeel van Essen).
1116 Keizer Lothar III verovert kasteel Bentheim en geeft het aan zijn zwager Otto von Salm-Rhieneck
1146 Na de vete met de Bisschop van Utrecht komt het kasteel in handen van graaf Diederik VI van Holland.
rond 1160 Bouw van de kasteelmuren, de toren van de Katharinenkerk en de kruittoren.
1394 Bernhard, de laatste graaf van Bentheim uit het geslacht Holland, sticht klooster Frenswegen. Na zijn dood gaan het kasteel en het graafschap over aan het geslacht van de heren van Güterswyk.
1487 Het "eeuwigdurende erfverdrag" leidt tot het samengaan van de graafschappen Bentheim en Steinfurt.

Van een graafschap Bentheim binnen de huidige gebiedsgrenzen kan in deze vroege periode nog niet worden gesproken. Waarschijnlijk reikte de invloed van het kasteel niet veel verder dan de rechtspraak in Schüttorf en de omliggende dorpen langs het stroomdal van de Vecht. Het landschap bestond toen hoofdzakelijk nog uit uitgestrekte heidevelden en ondoordringbare moerassen, en er woonden nauwelijks mensen.
De kerkelijke organisatie van het graafschap Bentheim in de middeleeuwen verdeelde het territorium in twee helften. Het noordwestelijke deel van de zogenaamde ’Niedergrafschaft’ besloeg Neuenhaus, Veldhausen, Emlichheim en Uelsen en stond onder het gezag van het bisdom Utrecht. De zgn. ’Obergrafschaft’ waartoe Bentheim, Schüttorf en Nordhorn behoorden, maakten deel uit van het Bisdom Münster.
Rond de overgang van de 11e naar de 12e eeuw schijnen de kasteelheren van Bentheim samen met de bisschop Burchard von Münster trouwe aanhangers te zijn geweest van de uit Salische dynastiek stammende keizer Hendrik V. De geplande invoering van een algemene keizerlijke rijksbelasting zorgde voor oproer bij de Westfaalse en Saksische adellijken. Er brak een oorlog uit tegen Hendrik V. Tijdens deze oorlog slaagden de opstandelingen onder aanvoering van graaf Friedrich von Arnsberg en de hertog van Saksen en de latere keizer Lothar von Süpplinburg er in 1115 in, met de slag bij Welfesholze in de oostelijke Harz van de keizerlijke troepen te winnen. Daarna vernietigden ze alle met de keizer sympathiserende kastelen vanaf de Harz tot in Noordwest-Duitsland, zelfs de Domburg van Münster.
In het jaar 1116 nam Hertog Lothar von Süpplinburg kasteel Bentheim in en brandschatte het. Waarschijnlijk vond hierbij de laatste van de Northeimse graven, Otto de Jongere, de dood. De verwoeste burcht werd al snel weer opgebouwd en kwam in het bezit van Lothars zwager, Otto von Salm-Rieneck.
In 1146 ontstond er een gewapend conflict tussen Otto von Rieneck en de bisschop van Utrecht over eigendomsrechten in Twente. Gedurende deze onenigheid kwam het tot een veldslag, Otto werd met zijn ridders bij Ootmarsum verslagen en als gevangene naar Utrecht gebracht. Na korte tijd kwam hij weer vrij, maar hij moest accepteren dat zijn kasteel tot aan 1190 in leen aan het bisdom van Utrecht werd gegeven.
Het hoofdgebouw van het kasteel en kapel eiste de bisschop voor zichzelf op. Twee jaar later raakte Otto opnieuw verstrikt in conflicten, ditmaal vanwege zijn bezittingen aan de Middenrijn. Hierbij werd zijn enige zoon en erfgenaam als gevangene door Hermann von Staleck vermoord. Via de erfenis van Otto’s dochter, Sophie von Rhieneck, kwam het kasteel en heerlijkheid Bentheim in het bezit van de graven van Holland. De zijlijn van dit geslacht vernoemde zich voortaan naar het kasteel Bentheim.
Rond 1200 nam het territorium van de heren van Bentheim in omvang toe. Het grondgebied dat voorheen hoofdzakelijk uit het kasteel zelf en een hoeve in Schüttorf bestond, werd nu door de aankoop van het Gogericht Uelsen en het gebied van het tegenwoordige graafschap aanzienlijk uitgebreid. Daarmee was de basis gelegd voor de vorming van een aaneengesloten territorium.
In de 12e en 13e eeuw probeerden de graven van Bentheim herhaaldelijk door het kopen van drost-ambten in Twente en Drenthe en het burggraafschap van Coevorden hun territorium in het aangrenzende Nederlandse gebied te vergroten. De territoriale uitbreidingen in de bisdommen Münster en Osnabrück hadden minder succes. Gedurende een korte tijd zagen de heren Bentheim hun macht duidelijk toenemen toen ze in de tweede helft van de 13e eeuw het graafschap Tecklenburg erfden. Maar deze erfenis werd al snel weer verdeeld, wat de positie van de Bentheims in het noorden van Westfalen weer verzwakte. Ook hun invloed in de Nederlanden werd rond 1300 sterk teruggedrongen.
Het is niet eenvoudig het territorium van de Bentheimers in de 12e en 13e eeuw te definiëren. In deze tijd was men nog maar net begonnen de eigen territoriale grenzen af te bakenen. Weliswaar maakten de heren van Bentheim in deze periode aanspraak op de titel van graaf, maar deze was vermoedelijk uitsluitend afgeleid van hun herkomst uit het geslacht Holland. Pas in de 14e eeuw kon het grondgebied van Bentheim rechtmatig ’graafschap van het Heilige Roomse Rijk’ worden genoemd. Vanaf nu werden ter beveiliging van het gebied verschillende kastelen en steden (Neuenhaus en Nordhorn) gesticht en structureel vergroot. Rond 1400 waren de grenzen van het grondgebied min of meer afgebakend. Deze zijn tot op vandaag vrijwel gelijk gebleven.
Tegen het einde van de 14e eeuw stierven de graven van Bentheim van de Hollandse tak uit. De erfenis ging aan een neef, Everwyn von Güterswyk. De heren von Güterswyk hadden hun stamslot aan de rechteroever van de Nederrijn bij Dinslaken. In 1420 vergrootten zij het bezit van Bentheim nog eens door een huwelijk met het adellijke huis Steinfurt, dat vanaf dat moment met huis Bentheim was verbonden. In 1486 werd graaf Everwin II door keizer Friedrich III met Bentheim beleend. Daarmee was het graafschap voor het eerst als een rijksleen erkend.
Otto trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1165 in ’s Gravenhage met Alveradis van Malsen van Cuijck, ongeveer 15 jaar oud. Alveradis is geboren omstreeks 1150, dochter van Godfried I van Cuijk en Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl. Alveradis is overleden in 1230, ongeveer 80 jaar oud. Alveradis trouwde voorheen omstreeks 1160 met Hendrik IV van Kessel (±1145-1219).
Notitie bij Alveradis: Ook vermeld als Alveradis van Arnsberg, erfdochter van Malsen.
Vrouwe van Malsen. Uit: http://home.zonnet.nl/broekhoven2/Broekhoven/f810.htm
Getrouwd BEF 1172
OTTO IV VAN BENTHEIM:
Geboren ABT 1135
Overleden ABT 1208
Beroep: Graaf van Bentheim (1150), Burggraaf van Coevorden, ook wel Otto I van Holland geheten.
Graaf/Burggraaf van Coevorden, vermeld vanaf 1166, verkrijgt als erfgenaam van zijn gtootmoeder Gertrud van Northeim het graafschap Bentheim] [zie Gens Nostra 1991, afstammingsreeks Karel de Grote, reeks 227, nr 13, 14 en 15].
Hij vergezelt zijn moeder op haar tweede kruistocht naar Jeruzalem in 1173 en is op 23 en 27 mei 1182 aan het hof van de Duitse Keizer te Mainz.
Hij neemt deel aan de derde kruistocht in 1189.
ALVERADIS VAN ARNSBERG:
Geboren ABT 1150
Overleden AFT 1205
Erfgename van Malsen.
Kinderen van Otto en Alveradis:
1 Egbert van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.1]. Egbert is overleden omstreeks 1210.
Notitie bij overlijden van Egbert: Vermoord.
2 Otto van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.2]. Otto is overleden in 1217.
Notitie bij Otto: Bisschop van Münster
3 Agniese van Bentheim, geboren omstreeks 1175. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.3.
4 Boudewijn van Bentheim, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.
5 Marina van Bentheim, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5.
6 Gertrud van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.6], geboren in 1182. Gertrud is overleden in 1240, 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Gertrud: Kanunnikes van Freckenhorst en in 1219 abdis van Metelen.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.3 Agniese van Bentheim is geboren omstreeks 1175, dochter van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4) en Alveradis van Malsen van Cuijck. Agniese is overleden in 1203 in Lotharingen, ongeveer 28 jaar oud. Agniese trouwde met Willem Van Teylingen van Brederode.
Kind van Agniese en Willem:
1 Dirk van Brederode [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.3.1], geboren in 1202. Dirk is overleden in 1236, 33 of 34 jaar oud.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4 Boudewijn van Bentheim is geboren omstreeks 1180, zoon van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4) en Alveradis van Malsen van Cuijck. Boudewijn is overleden in 1247, ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Wietmarschen.
Notitie bij Boudewijn: Boudewijn, graaf van Benthem, burggraaf van Utrecht, vermeld 1203-1247, overl. voor 9.5.1248. Trouwt met Jutta (van Limburg), waarschijnlijk dr. v. Walram IV, hertog van Limburg (Tr.1. Kunegonde van Lotharingen en Tr.2. Ermesinde gravin van Luxemburg), overl. na 23.4.1246 en voor 9.5.1248;
1218, graaf Boudewijn van Bentheim ruwaard van Holland bepaalt de voorwaarden waarop de erven van Dodijn van Soeburg de tienden die zij aan de abdij van Middelburg hadden verpand kunnen lossen.
Uit: http://home.zonnet.nl/broekhoven2/Broekhoven/f810.htm
Overleden na 28 Mei 1247
Graaf van Bentheim (1209), regent van Holland (1222)
Trouwde Jutte van Rietberg.
Werd in de Slag bij Ane in 1227 gevangen genomen.
Graaf Boudewyn van Bentheim verschijnt voor de laatste maal op 28 Mei 1247, waarna hij reeds spoedig overleden moet zijn, wijl zijn zoon Otto hem op 9 Mei 1248 bereids is opgevolgd. Er zal toen een magescheid omtrent het allodiaal bezit van den erflater zijn tot stand gebracht, waarbij de Bentheim’s zich waarschijnlijk reeds eenigermate uit hun ververwijderde Hollandsche bezittingen zullen hebben teruggetrokken. Een deel dier goederen zal wegens de grootere nabijheid aan den tak van Marina van Ochten zijn toegevallen, wier dochter Bertha, gehuwd met een Jan van Arkel, toen of later de stad Gorinchem verkregen kan hebben.
Oda van Bentheim, eene achterkleindochter van graaf Boudewijn van Bentheim, was omstreeks 1300 gehuwd met Arnold III van Almelo, een kleinzoon van Arnold II van Almelo (1254 -1290 ) en Marina van Ochten. Ook een huwelijk Bentheim-Ochten zou dus mogelijk kunnen zijn geweest, daar toen veel onder elkander werd getrouwd en de Ochten’s ebenbürtige nobiles en dynasten waren.
(Overdruk uit:) De Nederlandsche Leeuw, 1937, k. 435 en verder:
Hoe kwam Gorinchem aan het geslacht van Arkel, door J. DE GROOT. I
Boudewijn trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1200 met Judith van Limburg, ongeveer een jaar oud. Judith is geboren omstreeks 1200, dochter van Walram III hertog van Limburg en Konigunde von Monschau. Judith is overleden in 1247, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen van Boudewijn en Judith:
1 Elisabeth van Bentheim. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.
2 Otto II van Bentheim, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.
3 Catharina van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.3].
4 Bertha van Bentheim, geboren in 1229. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.4.
5 Egbert van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.6], geboren omstreeks 1225. Egbert is overleden na 1283, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Vermeld 25 juli 1267.
OU 17 april 1283; Egbert, broeder van wijlen Otto, graaf van Bentheim, draagt de voogdij over de hoeve Espelo, welke aan het kapittel St Pieter Utrecht toebehoort, in leen op aan Rudolph en Everhard van Bevervorde en Berner Vantenholte, die hem door de proost van St Pieter gepresenteerd waren.
14 mei 1283; Egbert, broeder van wijlen den graaf van Bentheim, geeft quitantie voor 100 marken, hem door Hendrik van Boeckholte, kanunnik van St Pieter te Utrecht en Rudolph van Bevevorde, kanunnik te Oldenzaal, uitbetaald.
Kind van Boudewijn uit onbekende relatie:
6 Niklas van Schönfeld, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.5.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1 Elisabeth van Bentheim, dochter van Boudewijn van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4) en Judith van Limburg. Elisabeth trouwde met Ludolf III van Steinfurt. Ludolf is geboren in 1225, zoon van Ludolf II van Steinfurt. Ludolf is overleden omstreeks 1270, ongeveer 45 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Ludolf:
1 Ludolf IV van Steinfurt. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.1.
2 Otto van Steinfurt [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.2].
3 Johan van Steinfurt [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.3].
4 Aleidis van Steinfurt [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.4].
5 Sophie van Steinfurt [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.5].
6 Boudewijn II van Steinfurt, geboren in 1244. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.6.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.1 Ludolf IV van Steinfurt, zoon van Ludolf III van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1). Ludolf is overleden op 23-06-1277. Ludolf trouwde met Jutta van Hoya.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.6 Boudewijn II van Steinfurt is geboren in 1244, zoon van Ludolf III van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1). Boudewijn is overleden in 1317, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Boudewijn: Ridder, vermeld tussen 1244 en 1317. Voogd van Borghorst.
Kinderen van Boudewijn uit onbekende relatie:
1 Ludolf VI van Steinfurt [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.6.1].
2 Boudewijn van Steinfurt [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.6.2].
3 Elisabeth van Steinfurt [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.6.3].
4 Hendrik van Steinfurt [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.6.4].
5 Elisabeth van Steinfurt [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.6.5].
6 Lutgard van Steinfurt van Borghorst [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.6.6].
7 Agnes van Steinfurt [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.1.6.7].
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2 Otto II van Bentheim is geboren omstreeks 1220, zoon van Boudewijn van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4) en Judith van Limburg. Otto is overleden vóór 05-06-1277, ten hoogste 57 jaar oud.
Notitie bij Otto: Graaf van Benthem vanaf 1248, graaf van Teckelenburg vanaf 1262, burggraaf van Utrecht (tot 1267), voor het eerst vermeld 06-06-1243;
Ook vermeld als Otto V van Bentheim-Tecklenburg.
Oorkonde Sticht Utrecht nr. 1642 dd 25 juli 1267: Graaf Otto van Bentheim geeft aan zijn broeder Egbert zijn dominium in Malsen, zijne curtis in Westerholt, Meteren en Waddenoijen, alsmede zijn goederen bij Tricht en Deil.
Otto:
(1) trouwde met Heilwig van Tecklenburg.
(2) trouwde met Judith van NN.
Kinderen van Otto en Heilwig:
1 Gertrud van Metelen van Bentheim. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.2.
2 Walraven van Bentheim-Tecklenburg. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.3.
3 Egbert I van Bentheim, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.4.
4 Otto III van Bentheim, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.
Kind van Otto en Judith:
5 Judith van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.1].
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.2 Gertrud van Metelen van Bentheim, dochter van Otto II van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Gertrud trouwde met Herman van Methele.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.3 Walraven van Bentheim-Tecklenburg, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2) en Heilwig van Tecklenburg.
Notitie bij Walraven: Vermeld tussen 1284 en 1313.
Is nog knaap in 1297.
Walraven trouwde in 1284 met Agnes van Heeswijk.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.4 Egbert I van Bentheim is geboren omstreeks 1240, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Egbert is overleden in 1305, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Graaf van Bentheim 1270-1305.
5 juni 1277; Egbert, graaf van Bentheim bevestigd, met goedkeuring van de jonge graaf van Oldenburg, het Duitse Huis te Utrecht in het bezit van de gruit te Renen, de tienden te Node, de kerk en tienden te Bemmel en de huizen of hoven Meynardinc, Gesteren en Hobbeldync, alles vroeger tot hulp van het Heilige Land geschonken door wijlen zijn vader Otto graaf van Bentheim, bij diens intreding in de Duitse Orde te Utrecht.
OU 17 april 1283; Egbert, graaf en Hadewigis, gravin van Bentheim, dragen aan hun oom Egbert van Bentheim (broer van vader Otto II) over den eigendom der voogdij van Espelo. (hoeve)
Egbert trouwde met Heilwig (Hadewig) von Oldenburg-Delmenhorst.
Kinderen van Egbert en Heilwig:
1 Egbert Van Münster van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.4.1].
2 Otto van Münster van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.4.2].
3 Hendrik van Bakel van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.4.3].
4 Christiaan van Bremen van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.4.4].
5 Hedwig van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.4.5].
6 Lisa van Freckenhorst van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.4.6].
7 Oda van Metelen van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.4.7].
8 Boudewijn von Osnabrück van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.4.8].
9 Odilia van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.4.9].
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5 Otto III van Bentheim is geboren omstreeks 1240, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Otto is overleden omstreeks 1285, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Otto: Ok 1681 Sticht Utrecht dd 7 augustus 1269; Otto graaf van Bentheim, ruilt met O graaf van Dalen, twee vrouwelijke ministeriales.
Otto III, graaf van Bentheim (1240-1285) beleende op 31 oktober 1259 het huis ten Clooster (domum in Campen iuxta Covordiam) aan ridder Hako Van Hardenberg, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) ("Wy Johan greve van Benthem, Mechtelt sijn echte wyff, Symon ende Otte hoir echte kijndere, maken kont enz. aan Hake van den Rutenberge, knaep, het huys geheiten ten Cloester bij Covorden" ) aan de bisschop van Utrecht, Jan van Diest. Ten Clooster was en bleef een leenbezit van de kleinzoon van Hako van Hardenberg, Egbert Hake van den Rutenborg.
Otto trouwde met Jutta Jansdr. van de Lede. Jutta trouwde later met Gerard II Bertoldszn. vqn Oyen.
Notitie bij Jutta: Zie: de oudste generaties van de heren van Megen; N L van Dinther 2013.
Kind van Otto en Jutta:
1 Johan II van Bentheim, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1 Johan II van Bentheim is geboren omstreeks 1260, zoon van Otto III van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5) en Jutta Jansdr. van de Lede. Johan is overleden in 1332, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Johan: Graaf van Bentheim 1305-1332.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) ("Wy Johan greve van Benthem, Mechtelt sijn echte wyff, Symon ende Otte hoir echte kijndere, maken kont enz. beleend aan Hake van den Rutenberge, knaep, het huys geheiten ten Cloester bij Covorden" ) aan de bisschop van Utrecht, Jan van Diest.
Johan trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1280 met Mechthild von (zur) Lippe. Mechthild is een dochter van Simon von (zur) Lippe en Adelheid von Waldeck.
Kinderen van Johan en Mechthild:
1 Simon van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.1]. Simon is overleden omstreeks 1350.
2 Otto van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.2]. Otto is overleden omstreeks 1350.
3 Christiaan van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.3]. Christiaan is overleden vóór 1328.
Notitie bij Christiaan: Domheer van Keulen en proost van Münster.
4 Hedwig van Bentheim, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.4.
5 Bernhard van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.7], geboren omstreeks 1330. Bernhard is overleden in 1421, ongeveer 91 jaar oud.
Notitie bij Bernhard: http://www.grafschaft-bentheim.de/staticsite/staticsite2.php?menuid=336
De paus benoemde hem in 1347 in Keulen, maar toen even daarna zijn oudste broer Simon kinderloos overleed en zijn broer Otto als opvolger eveneens, werd hij graaf van Bentheim.
Hij verleende in 1369 stadsrechten aan Neuenhaus en in 1379 aan Nordhorn. Ook verleende hij medewerking aan het in 1394 in Frenswegen gestichte klooster St Marienwolde.
Bijnaam Pater Bernd.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
6 [waarschijnlijk] Johan van den Clooster, geboren in 1295. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.
7 Christian (Kersten) van Swendorf, geboren omstreeks 1315. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.6.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.4 Hedwig van Bentheim is geboren omstreeks 1285, dochter van Johan II van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1) en Mechthild von (zur) Lippe. Hedwig is overleden in 1371, ongeveer 86 jaar oud. Hedwig trouwde met Everwijn von Götterswick.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5 Johan van den Clooster is geboren in 1295, zoon van [waarschijnlijk] Johan II van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1). Johan is overleden na 1354, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Johan: De naam van het geslacht is ontleend aan het Huis ten Clooster bij Coevorden. Huis ten Clooster was eigendom van de graven van Bentheim. Otto III, graaf van Bentheim (1240-1285) beleende op 31 oktober 1259 het huis ten Clooster (domum in Campen iuxta Covordiam) aan ridder Hako Van Hardenberg, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) zijn vrouw Mechteld zur Lippe en hun kinderen Simon en Otto het huis genaamd ten Clooster bij Coevorden, dat Hake van den Rutenberge, knaap, in leen had, aan bisschop Jan van Diest van Utrecht.
Ten Clooster was en bleef een leenbezit van de kleinzoon van Hako van Hardenberg, Egbert Hake van den Rutenborg.
Johan van den Clooster, schoonzoon van Steven van den Rutenberge hield het huis ten Clooster van Steven in onderleen. Zie een oorkonde van 25 januari 1354. Deze Johan voerde het wapen van de Bentheims en vermoedelijk is hij een bastaardzoon van Johan II van Bentheim. Deze Johann had in ieder geval één bastaardzoon.
25 januari 1354; Johan van den Clooster verklaart als leenheer de afstand van een hoeve te Itterbeke aan het klooster Assen door zijn leenman Herman van Goedelichem goed te keuren en andere goederen daarvoor in de plaats te hebben ontvangen. ("daer ick en in bekent heb ende van mi holdet in manstat, dat ich voert holde van Steeven van den Rutenberghen, ")
Johan gebruikt in 1341 als eerste de naam ’ Van den Clooster’ en is de stamvader van het geslacht ’Van den Clooster’. Het stamwapen herinnerd aan het wapen van Bentheim.
Steven van den Clooster (ca. 1330-1368), de tweede zoon van stamvader Johan van den Clooster, kreeg het huis ten Clooster na diens dood in leenbezit.
In de lijst van leenmannen van het Sticht, opgesteld tussen september 1381 en januari 1383 komt Haecke Van den Rutenberghe voor als leenman van het Sticht. In de lijst met bezittingen wordt ’dat goet ten Cloester’ genoemd.
Via vererving kwam huis ten Clooster al snel in bezit van het geslacht Hundeborch en later in bezit van het geslacht Van den Camp. Toen het huis in 1672 werd beschadigd, werd het niet meer hersteld en afgebroken. Huis ten Clooster heeft nooit de status van havezate gehad.
Johan trouwde met Agnes van den Rutenbergh. Agnes is geboren omstreeks 1295, dochter van Steven van den Rutenbergh.
Kinderen van Johan en Agnes:
1 Reynold van den Clooster, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.
2 Boldewijn van den Clooster, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.3.
3 Steven van den Clooster, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.2.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1 Reynold van den Clooster is geboren omstreeks 1320, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh.
Notitie bij Reynold: Heer van de Havixhorst
Reynold trouwde met Margaretha van Ansen.
Kind van Reynold en Margaretha:
1 Johan van den Clooster, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1 Johan van den Clooster is geboren omstreeks 1355, zoon van Reynold van den Clooster (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1) en Margaretha van Ansen.
Notitie bij Johan: Heer van de Havixhorst.
Vermeld in een oorkonde van 26 februari 1426 als zwager en neef van Berend van Munster, g/m Johanna van Ruinen
Johan trouwde met NN van Ruinen. NN is een dochter van Johan IV van Ruinen en Mechteld Mulert.
Kind van Johan en NN:
1 Cyse van den Clooster, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1 Cyse van den Clooster is geboren omstreeks 1400, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1) en NN van Ruinen. Cyse is overleden omstreeks 1465, ongeveer 65 jaar oud. Cyse trouwde met Liutgarde van Cameerbeke.
Kinderen van Cyse en Liutgarde:
1 Roelof van den Clooster [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.1].
2 Reinoud van den Clooster, geboren omstreeks 1437. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.2.
3 Herman van den Clooster, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.3.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.2 Reinoud van den Clooster is geboren omstreeks 1437, zoon van Cyse van den Clooster (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1) en Liutgarde van Cameerbeke.
Notitie bij Reinoud: Vermeld in 1458 samen met zijn broer Roelof in de inventaris van het Archief Dickninge nr. 35.
Kinderen van Reinoud uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Derck van den Clooster [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.2.1].
2 [waarschijnlijk] Zyse van den Clooster [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.2.2]. Zyse is overleden vóór 1519.
Notitie bij Zyse: Vermelde in de inventaris van het klooster Dickningen onder nr. 25.
3 [waarschijnlijk] Lutgerd van den Clooster, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.2.3.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.2.3 Lutgerd van den Clooster is geboren omstreeks 1460, dochter van [waarschijnlijk] Reinoud van den Clooster (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.2). Lutgerd is overleden na 1519, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Lutgerd: Vermeld in de inventaris van het archief Dickninge in 1519, als non in het klooster. Haar broer Derck van den Clooster geeft een lijfrentebrief aan het klooster ten behoeve van zijn zuster Lutgert en waarbij Lutgert afziet van haar recht op de nalatenschap van hun broer Zyse.
Lutgerd trouwde met Johan van Steenwijck. Johan is geboren omstreeks 1457, zoon van Albert van Steenwijck en Johanna van Selwerd. Johan is overleden in 1519, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Wordt beleend met de kerkerechten op 12 augustus 1485, na sde dood van zijn vader.
Krijgt op 20 maart 1501 de leengoederen in Norch.
9 november 1487 tuchtigt hij zijn echtgenote in Oldenhuis in Zeese.
Tussen zijn erven en Jacob van Uterwijck is in 1527 een proces gevoerd voor de etstoel over de goederen van zalige Heer Arendt van Steenwijck.
Jacob van Uterwijck was getrouwd met Helst van Echten, dochter van Bate van Steenwijck en Roelof van Echten.
3 mei 1487: De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
november 1491: Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zip vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
6 december 1492: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van zijn broer Bartolt Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren daarbij aanwezig Johan Stelling, drost van Coevorden, Willem van Hulsen en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Kind van Lutgerd en Johan:
1 Dirk van Steenwijck [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.2.3.1].
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.3 Herman van den Clooster is geboren omstreeks 1440, zoon van Cyse van den Clooster (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1) en Liutgarde van Cameerbeke. Herman is overleden omstreeks 1495, ongeveer 55 jaar oud. Herman trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1470 met Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck, ten hoogste 20 jaar oud. Lijsje is geboren na 1450, dochter van Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck en Beerte van Echten.
Notitie bij Lijsje: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Kind van Herman en Lijsje:
1 Reinoud van den Clooster, geboren in 1485. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1 Reinoud van den Clooster is geboren in 1485, zoon van Herman van den Clooster (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.3) en Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck. Reinoud is overleden in 1550, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Reinoud: Heer van de Havixhorst
Reinoud trouwde met Anna van Steenwijck. Anna is geboren omstreeks 1490, dochter van Hendrik van Steenwijck en Johanna van Heest. Anna is overleden omstreeks 1560, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
Kinderen van Reinoud en Anna:
1 Herman van den Clooster [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.1].
2 Agnes van den Clooster, geboren in 1520. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2 Agnes van den Clooster is geboren in 1520, dochter van Reinoud van den Clooster (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1) en Anna van Steenwijck. Agnes is overleden in 1560, 39 of 40 jaar oud. Agnes trouwde met Johan Bredenhorst en Almelo. Johan is geboren in 1505. Johan is overleden in 1580, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: Heer van Rechteren
Kinderen van Agnes en Johan:
1 Adolf Bredenhorst en Almelo [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.1], geboren in 1545. Adolf is overleden in 1598, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Heer van Rechteren
2 Seger Bredenhorst en Almelo [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.2], geboren in 1554. Seger is overleden in 1603, 48 of 49 jaar oud.
3 Otto van Rechteren [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.3], geboren in 1558.
4 Hendrik van Rechteren [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.4], geboren in 1560. Hendrik is overleden in 1595, 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Heer van de Hoonhorst
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.2 Steven van den Clooster is geboren omstreeks 1330, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh. Steven is overleden omstreeks 1368, ongeveer 38 jaar oud.
Kind van Steven uit onbekende relatie:
1 Haecke van den Rutenbergh [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.2.1]. Haecke is overleden na 1383.
Notitie bij Haecke: In de lijst van leenmannen van het Sticht, opgesteld tussen september 1381 en januari 1383 komt Haecke Van den Rutenberghe voor als leenman van het Sticht.[1].
Item Haecke van den Rutenberghe hout dat goet te Cloester, alle die tienden, die dat kint ten Cloester heeft ligghen tot an dat goet tot Echteler. To Borsen 10 mudde rogghen, dien tienden over heren Vrederix goet van Rechtere, dien tienden to Spehorne (Spier), dien tienden to Meppele, dien tienden op dier Reesten.....
Zie ook de Oudste lijst van leenmannen van het Sticht 1379 uit de Collectie Brands Nieuw Dordrecht, beschreven door B de Keijzer 2014.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5.3 Boldewijn van den Clooster is geboren omstreeks 1330, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh. Boldewijn trouwde met Ghysele van Echten. Ghysele is een dochter van Otto van Echten en NN van NN. Ghysele is overleden in 1368.
Notitie bij Ghysele: Vermeld in een oorkonde van 17 december 1374 waarin verklaard wordt dat Ghyssele in een testament een roggepacht heeft vermaakt aan het klooster Dickninge.(regestenlijst nr 95)
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.6 Christian (Kersten) van Swendorf is geboren omstreeks 1315, zoon van Johan II van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1). Christian is overleden na 1354, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Christian: Buitenechtelijke zoon van graaf Johann (komt ook voor als Otto Johann(es)). Hij staat vermeld als borgman in 1335 en 1354. Graaf Simon van Bentheim noemt hem zijn natuurlijke broer. Zijn borglenen lagen buiten Bentheim. In dienstmanstat kreeg hij een erve te Swendorf met het boer- en holtgericht en de molen. Hij noemde zich daarna Christian von Swendorf om verwisseling met zijn broer Christiaan, wettige zoon van zijn vader Johan, te voorkomen.
Kind van Christian uit onbekende relatie:
1 Kerstien van Bentheim [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.2.5.1.6.1].
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.4 Bertha van Bentheim is geboren in 1229, dochter van Boudewijn van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4) en Judith van Limburg. Bertha is overleden in 1270, 40 of 41 jaar oud. Bertha trouwde met Hendrik II van Dalen.
Kind van Bertha en Hendrik:
1 Otto II van Dalen [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.4.1].
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.5 Niklas van Schönfeld is geboren omstreeks 1230, zoon van Boudewijn van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4). Niklas is overleden in 1279, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Niklas: Buitenechtelijke zoon van graaf Baldwin van Bentheim, vermeld tussen 1254 en 1277 als borgman en in 1279 als ridder van de Duitse orde. Hij was beleend met het huis Schönfeld in het kerspel Wilsum en noemde zich later naar dit huis. Zijn erfgenamen verkregen later Grasdorf en noemden zich von Schönfeld genennt von Gravestorp.
Niklas trouwde met [waarschijnlijk] NN von Schönfeld.
Kind van Niklas en NN:
1 Ludolph(us) van Schönfeld, geboren omstreeks 1245. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.5.1.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.5.1 Ludolph(us) van Schönfeld is geboren omstreeks 1245, zoon van Niklas van Schönfeld (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.5) en NN von Schönfeld. Ludolph(us) is overleden omstreeks 1305, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Ludolph(us): Was borgman van graaf Egbert I van Bentheim, zijn neef.
Vermeld 4 september 1272 als getuige van Otto V van Bentheim.
Kinderen van Ludolph(us) uit onbekende relatie:
1 Nicolaus van Schönfeld. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.5.1.1.
2 Mattheus van Schönfeld. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.5.1.2.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.5.1.1 Nicolaus van Schönfeld, zoon van Ludolph(us) van Schönfeld (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.5.1).
Kind van Nicolaus uit onbekende relatie:
1 Arnoldus van Schönfeld [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.5.1.1.1].
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.5.1.2 Mattheus van Schönfeld, zoon van Ludolph(us) van Schönfeld (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.5.1).
Kind van Mattheus uit onbekende relatie:
1 Ludolph(us) van Schönfeld [1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.4.5.1.2.1].
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5 Marina van Bentheim is geboren omstreeks 1180, dochter van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4) en Alveradis van Malsen van Cuijck. Marina is overleden omstreeks 1250, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Marina: MARINA VAN BENTHEIM (v) [P2742] = RICOLD I VAN OCHTEN (m) [P2741] > Familie [F807]

Getrouwd ABT 1225
MARINA VAN BENTHEIM:
Alias OCHTEN, RICULF
Geboren ABT 1190
bron: J. de Groot, Ned. Leeuw 1937, ’Hoe kwam Gorinchem (bezit van de graven van Bentheim) aan het geslacht van Arkel’; M.J.Waale, Ned. Leeuw 1995, kolom 162 e.v., speciaal kolom 175; Ned. Leeuw 88 (1971), kolom 130-146 en 170-199; J.C.Maris van Sandelingenambacht, Historie van het Arkel-wapen; GTMWB 18 (1994), blz.12, nr 28].
Dat Marina een dochter van Otto, graaf van Bentheim, was, wordt door M.J.Waale bestreden !
RICOLD I VAN OCHTEN:
Geboren ABT 1190
Genoemd in 1190-1214.
Marina trouwde met Ricold van Ochten. Ricold is geboren omstreeks 1180.
Kinderen van Marina en Ricold:
1 NN (Egbert?) van Ochten. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5.1.
2 Bertha van Ochten, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5.2.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5.1 NN (Egbert?) van Ochten, zoon van Ricold van Ochten en Marina van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Marina van Ochten. Volgt 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5.1.1.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5.1.1 Marina van Ochten, dochter van NN (Egbert?) van Ochten (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5.1). Marina trouwde met Arnold II van Almelo. Zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1 voor persoonsgegevens van Arnold.
Kinderen van Marina en Arnold: zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.
1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5.2 Bertha van Ochten is geboren omstreeks 1200, dochter van Ricold van Ochten en Marina van Bentheim (zie 1.1.1.1.3.4.1.1.1.4.5). Bertha trouwde met Jan van Arkel.
1.1.1.1.3.4.6 Bertha van Gent is geboren omstreeks 1054, dochter van Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland (zie 1.1.1.1.3.4) en Gertrudis van Saksen-Billung. Bertha is overleden in 1093, ongeveer 39 jaar oud. Bertha trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 1071 met Philips I van Frankrijk, 18 of 19 jaar oud. Philips is geboren in 1052, zoon van Hendrik I van Frankrijk en Anna van Kiev. Philips is overleden op 29-07-1108 in Melun, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Philips: Was koning van Frankrijk 1060-1108.
Hij verstootte zijn echtgenote Bertha in 1092 en hertrouwde Bertrade van Montfort, dochter van graaf Simon. Bertrade was getrouwd met Fulco, graaf van Anjou, maar Philips schaakte haar.
1.1.1.1.3.4.8 Adela van Gent, dochter van Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland (zie 1.1.1.1.3.4) en Gertrudis van Saksen-Billung. Adela is overleden in 1085. Adela trouwde met Boudewijn graaf van Guines. Boudewijn is overleden omstreeks 1095.
Notitie bij Boudewijn: Het graafschap Guines was in 882 in leen gegeven aan Godfried de Noorman.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 12-10-2019 21:19:19 door A. Post